X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 18/4/1388 پوست ۲

چهارشنبه 31 تیر 1388 ساعت 07:04 ب.ظ

51 -

خانم 35 ساله به علت ضایعات پاپولار قرمز و وزیکولار خارش دار با نمایی رتیکولر در ناحیه تنه و گردن مراجعه کرده است. در برخی نواحی هیپرپیگمانتاسیون رتیکولر نیز مشهود است. تغییرات بافت شناسی ضایعه غیراختصاصی بوده و در برخی نواحی الگوی لیکنوئید را نشان می دهد. ایمونوفلورسانس ضایعه نیز منفی است. کدامیک از موارد زیر در درمان این بیمار موثر نیست؟

الف

مینوسیکلین

ب

داپسون

ج

اریترومایسین

د

آنتی هیستامین

52 -

قدرت تحریک کنندگی(Irritation) کدامیک از مواد زیر بیشتر است؟

الف

الکل ها

ب

ترکیبات آلیفاتیک

ج

ترکیبات آروماتیک

د

کتون ها

53 -

مردی 20 ساله به علت نواحی پیگمانتاسیون رتیکولر پوستی در ناحیه گردن و تنه به همراه آتروفی و تلانژکتازی به درمانگاه مراجعه کرده است. در معاینه ناخن های بیمار کاملاً دیستروفیک می باشد. در معاینه مخاط دهان بیمار نیز نواحی لکوپلاکی دیده می شود. در آزمایش های به عمل آمده کاهش همه رده های سلول های خونی وجود دارد. احتمال همراهی با کدام یک از ضایعات زیر در بیمار کمتر است؟

الف

لنفوم هوچکین

ب

هیپرتانسیون پورتال

ج

دمیلینیزاسیون اعصاب محیطی

د

پلاک های زودرس دندانی

54 -

احتمال بروز درماتیت آتوپیک در کدام یک از موارد زیر بیشتر است؟

الف

فرزند اول خانواده با وزن تولد 3500 گرم و مادر آتوپیک

ب

فرزند دوم خانواده با وزن تولد 2500گرم و مادر آتوپیک

ج

فرزند اول خانواده با وزن تولد 3500 گرم و پدر آتوپیک

د

فرزند دوم خانواده با وزن تولد 2500 گرم و پدر آتوپیک

55 -

در درمان سوختگی با فسفر کدام یک از موارد زیر توصیه نمی شود؟

الف

پانسمان خشک

ب

محلول سولفات مس

ج

پایش دقیق از نظر عوارض متابولیک

د

عدم مجاورت زخم با هوا

56 -

احتمال بروز درماتیت تحریکی تماسی (Irritant Contact Dermatitis) در کدام یک از موارد زیر بیشتر است؟

الف

شستشوی مداوم دست با آب سرد در فصل زمستان در یک خانم 60 ساله

ب

شستشوی مداوم دست با آب گرم در فصل زمستان در یک خانم 32 ساله

ج

شستشوی مداوم دست با آب سرد در فصل تابستان در یک مرد 30 ساله

د

شستشوی مداوم دست با آب گرم در فصل تابستان در یک مرد 60 ساله

57 -

بروز کدام یک از تومورهای زیر در کودکان مبتلا به نوروفیبروماتوز I همراه با افزایش قابل توجه خطر لوکمی میلوئید مزمن می باشد؟

الف

Spitz Nevus

ب

Juvenile Xanthogranuloma

ج

Angiofibroma

د

Dermatofibroma

58 -

َAnchoring fibril  در ساختار غشای پایه اپیدرمی عمدتاً از کدام یک از مواد زیر تشکیل شده است؟

الف

کلاژن چهار

ب

کلاژن هفت

ج

لامی نین پنج

د

لامی نین یک

59 -

در ارزیابی ایمونوهیستو شیمیایی (IHC) یک تومور پوستی CAM 5.2 و CK-20 مثبت و CK-7 منفی گزارش شده است. کدام یک از تشخیص های زیر در مورد این تومور محتمل تر است؟

الف

اسکواموس سل کارسینوم

ب

بیماری پاژت خارج پستانی

ج

مرکل سل کارسینوم

د

متاستاتیک نورواندوکرین کارسینوم

60 -

در کدامیک از حالات زیر پسوریازیس در سنین پائین تر شروع می شود؟

الف

پدر مبتلا به پسوریازیس باشد

ب

در فرم اسپورادیک

ج

مادر بیمار مبتلا به پسوریازیس باشد

د

جنس مذکر

61 -

کدامیک از ترکیبات زیر معمولاً در لایه استراتوم کورنئوم اپیدرم یافت نمی شود؟

الف

فسفولیپید

ب

کلسترول سولفات

ج

سرامید

د

لیپیدهای خنثی

62 -

مکانیسم اثر داروی  Imiquimod در درمان التهاب های ویروسی کدام یک از موارد زیر است؟

الف

آگونیست (Toll-like receptor-7) TLR-7

ب

آنتاگونیست (Toll-like receptor-7) TLR-7

ج

آگونیست (Scavenger receptor) SR

د

آنتاگونیست (Scavenger receptor)SR

63 -

کدامیک از مدیاتورهای زیر در ماست سل ها ساخته نمی شود؟

الف

لکوترین C4

ب

پروستاگلاندین D2

ج

ترومبوکسان A2

د

لکوترین B4

64 -

واکنش آلرژیک به کدام یک از آلرژن های گیاهی زیر می تواند همراه با استوماتیت، پروکتیت و حتی آسیب کلیوی باشد؟

الف

Primula Obconica

ب

Toxicodendron

ج

Compositae

د

Alstroemeriaceae

65 -

احتمال بروز کدام یک از بدخیمی های زیر متعاقب یک episode منفرد آسیب مکانیکی به پوست سالم، بیشتر است؟

الف

اسکواموس سل کارسینوم

ب

بازال سل کارسینوم

ج

ملانوم

د

بیماری باون

66 -

فراوانی کدام یک از الگوهای واکنش دارویی (Drug Eruption) در افراد آتوپیک بیش از افراد غیرمبتلا می باشد؟

الف

Fixed Drug Eruption

ب

Anaphylactic reaction

ج

Morbilliform rash

د

Hypersensitivity syndrome

67 -

مصرف کدام یک از داروهای زیر باعث کاهش شدت واکنش های آلرژیک پوستی نمی شود؟

الف

لوراتادین

ب

PUVA

ج

سیکلوسپورین

د

پردنیزولون خوراکی بادوز 20mg/d

68 -

احتمال بروز واکنش درماتیت تماسی آلرژیک در کدام یک از نقاط بدن کمتر است؟

الف

اسکالپ

ب

آنوژنیتال

ج

پلک

د

گردن

69 -

ضریب اصطکاک دینامیک پوست در کدام یک از موارد زیر کمتر است؟

الف

پیشانی مرد 50 ساله آتوپیک

ب

شکم زن 50 ساله غیرآتوپیک

ج

پیشانی زن 30 ساله غیرآتوپیک

د

شکم مرد 30 ساله آتوپیک

70 -

کدام یک از گزینه های زیر در مورد بیماری Chronic Actinic Dermatitis غلط است؟

الف

احتمال ریزش مو و ابرو وجود دارد.

ب

بروز خانوادگی شایع است.

ج

ترانسفورماسیون بدخیم لنفوماتوز در موارد پایدار دیده می شود.

د

ارتشاح سلول لنفوسیت CD8+ T در این بیماری غالب است.

71 -

کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای بیماری لیکن استریاتوس (Lichen Striatus) می باشد؟

الف

خارش شدید

ب

بروز دوطرفه

ج

ضایعات لیکنوئید نافدار ارغوانی رنگ

د

شروع سریع و ناگهانی

72 -

استفاده از وازودیلاتورهای سیستمیک نظیر نیفدیپین در درمان کدامیک از بیماری های زیر موثر نیست؟

الف

پرنیوز

ب

فنومن رینود

ج

Frost bite

د

Acrocyanosis

73 -

کودکی 8 ماهه با سابقه درماتیت تماسی ناحیه دیاپر به درمانگاه آورده شده است. درماتیت بیمار رو به بهبود بوده است. در معاینه ندول های قرمز ارغوانی یک شکل به موازات چین های پوستی به اندازه 1 سانتی متر دیده می شود. بیمار فوق تحت درمان پماد تریامسینولون موضعی جهت درماتیت ناحیه دیاپر بوده است. کدام گزینه در مورد این بیمار غلط است؟ 

الف

احتمال بهبود خودبخودی ضایعه در صورت ادامه مصرف تریامسینولون وجود ندارد

ب

استفاده کمتر از پوشک های انسدادی (occlusive pants) در درمان موثر است

ج

قطع مصرف استروئیدهای موضعی یکی از اصول مهم درمان است

د

بهبود ضایعات می تواند همراه با بروز اسکارهای آتروفیک باشد.

74 -

Port-wine stain در کدامیک از بیماران زیر پاسخ بهتر و سریعتری به درمان با Pulse dye laser نشان می دهد؟

الف

ضایعه بازو در مرد 32 ساله

ب

ضایعه ناحیه تمپورال در پسر 10 ساله

ج

ضایعه ناحیه انگشتان دست در دختر 10 ساله

د

ضایعه بینی در زن 24 ساله

75 -

کدامیک از موارد زیر از علل شایع اریترودرمی پایدار در افراد مسن نمی باشد؟

الف

داروها

ب

درماتیت آتوپیک

ج

درماتوفیتوز

د

بثورات پره لنفوماتوز

76 -

کدامیک از مدیاتورهای زیر باعث بروز خارش می شود؟

الف

برادی کینین

ب

کالیکرئین

ج

اینترلوکین 1

د

اینترلوکین 8

77 -

نوزاد دختر ده روزه به علت ضایعات یک طرفه پوستی در ناحیه تنه و اندام ها به شکل نواحی اریتم همراه با پوسته های واکسی به درمانگاه آورده شده است. نواحی چین آگزیلاری و کشاله ران نیز درگیر است. مرز ضایعات در خط وسط بدن کاملاً مشخص است. در بیوپسی ضایعات آکانتوز و نواحی پاراکراتوز اپیدرمی به همراه اگزوسیتوز نوتروفیلی مشهود است. بزرگی درم پاپیلر به همراه هیستوسیت های کف آلود(foamy)  نیز مشاهده شد. در ارزیابی های دیگر به عمل آمده نقایص استخوانی بازو و ران نیز وجود دارد. احتمال همراهی با کدامیک از ضایعات زیر در این نوزاد کمتر است؟

الف

دفورمیتی دست

ب

نقایص مادرزادی قلبی

ج

لکوپلاکی مخاط دهان

د

هیپوپلازی یک طرفه اعصاب کرانیال

78 -

در کدامیک از گزینه های زیر بهبود زخم به صورت ثانویه  (Secondary intention) همراه بانتایج ظاهری بهتری می باشد؟

الف

زخم ساق پا حاصل از سوختگی درجه سوم در مرد 22 ساله

ب

زخم اکسیزیون تومور صورت در مرد 65 ساله

ج

زخم سوختگی درجه سوم بازو در زن 40 ساله

د

زخم اکسیزیون تومور صورت در زن 30 ساله

79 -

بروز ضایعات ندولر متعدد در محل نووس کومدونیکوس (Comedo Nevus) معمولاً به علت کدامیک از موارد زیر است؟

الف

Trichilemmal cyst

ب

Basal cell carcinoma

ج

squamous cell carcinoma

د

pilomatricoma

80 -

پاسخ تأخیری در پاچ تست (patch test) نسبت به کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟

الف

کبالت

ب

کورتیکواستروئیدها

ج

طلا

د

اپوکسی رزین

81 -

بروز واکنش حساسیت به نور با وجود پوشش لباس یا وجود شیشه پنجره در کدامیک از موارد زیر دیده نمی شود؟

الف

Solar urticaria

ب

Actinic prurigo

ج

Polymorphic light eruption

د

Normal sunburn

82 -

شیرخواری چهل روزه به علت حملات متعدد تغییر رنگ پوست بدن به درمانگاه آورده شده است. در طی این موارد، در زمانی که کودک به پهلو خوابیده است، نیمه تحتانی به رنگ قرمز تیره درآمده و نیمه فوقانی حالتی رنگ پریده می گیرد. هر نوبت از این دفعات در حدود 10 دقیقه به طول می انجامد. این حالت از هفته اول تولد شروع شده است و تاکنون ادامه داشته است. کدام یک از موارد زیر در مورد این شیرخوار توصیه می شود؟

الف

ارزیابی از نظر وجود آنومالی های قلبی ـ عروقی

ب

ارزیابی از نظر نارس بودن مراکز هیپوتالاموسی کنترل کننده تون عروق محیطی

ج

ارزیابی از نظر وجود آنومالی های کلیوی

د

این حالت اهمیت پاتولوژیکی مشخصی ندارد.

83 -

عدم بروز سایر نشانه های اسکلرودرمی تا چه مدت پس از شروع فنومن رینود در یک بیمار، احتمال وجود بیماری اسکلرودرمی را بسیار کم می کند؟

الف

شش ماه

ب

دوازده ماه

ج

هجده ماه

د

بیست و چهار ماه

84 -

در کدام یک از موارد زیر پویکیلودرمای بارزی مشاهده نمی شود؟

الف

Kindler's Syndrome

ب

Rothmund-Thomson Syndrome

ج

Bloom's Syndrome

د

Dyskeratosis Congenita

85 -

تشدید خارش ناشی از بیماری کبدی در کدام مورد زیر دیده نمی شود؟

الف

شب هنگام

ب

مصرف آنتاگونیستهای اوپیوئید

ج

پوشیدن لباس تنگ

د

درگیری مناطق آکرال

86 -

Necrolytic Acral Erythema خصوصیت ویژه کدام یک از هپاتیت های ویروسی می باشد؟

الف

هپاتیت C

ب

هپاتیت D

ج

هپاتیت A

د

هپاتیت B

87 -

بیمار پسر 13 ساله است که بدلیل کیستهای اپیدرموئید متعدد در قفسه سینه مراجعه نموده است. در معاینه علاوه بر ضایعات کیستیک، توده های متعددی با قوام سفت لمس می شود که در آسیب شناسی پیلوماتریکوما تأیید می گردد. هچنین سابقه ضایعه ای در گردن پدر بیمار وجود داشته که در آسیب شناسی فیبروم بوده است. با توجه به تشخیص بررسی کدام یک از ارگانهای زیر در اولویت قرار دارد؟

الف

کلیه

ب

ریه

ج

کولون

د

مثانه

88 -

بیمار خانم 40 ساله ای است که بدلیل بیماری Graves تحت درمان با داروهای آنتی تیروئید می باشد. در معاینه اگزوفتالموس داشته، انگشتان دست در ناحیه PIP و متاکارپ سفت بوده و ندولهای صورتی رنگی که در سطحشان فولیکولهای مو واضح می باشند، در قسمت قدامی ساق پاها مشاهده می شود. در مورد این بیماری کدام یک صدق نمی کند؟

الف

گرم بودن مفاصل درگیر دست در معاینه

ب

هیپرتریکوز در سطح ضایعات ساق پا

ج

عدم وجود درد در مفاصل درگیر دست

د

هیپرهیدروز ضایعات ساق

89 -

پیگمانتاسیون ناشی از نارسایی آدرنال در کدام یک از مناطق زیر پایدار می ماند؟

الف

ناخن

ب

مو

ج

کف دست

د

اسکارها

90 -

بیمار مرد 22 ساله ای است که ضایعاتی پاپولر، کوچک و قرمزرنگ در ناحیه سینه پیدا کرده است. در برادر وی نیز ضایعات مشابهی وجود دارد. در پاتولوژی کیست هایی در درم میانی دیده می شود که حاوی موهای کرکی و قطعات کراتین می باشند و با اپیتلیوم اسکواموس پوشیده شده است. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف

Trichofolliculoma

ب

Cystic Trichoepithelioma

ج

Trichoblastoma

د

Eruptive Vellus Hair Cyst

91 -

بازال سل کارسینوما (BCC) با کدام یک از موارد زیر کمتر همراهی دارد؟

الف

خال های متعدد

ب

کک و مک

ج

الاستوز آفتابی

د

سابقه آکنه ولگاریس

92 -

در فردی که دچار مارگزیدگی شده است، اولین اقدام درمانی کدام است؟

الف

بانداژ سفت و بی حرکت کردن عضو توسط Splint

ب

آنتی بیوتیک پروفیلاکسی

ج

داروی ضد سم

د

واکسن ضد کزاز

93 -

بیمار مردی 55 ساله است که با ضایعات تومورال متعدد در ناحیه پوست سر مراجعه کرده است. تومورها در اندازه های cm 2-1 به رنگ صورتی با قوام سفت و سطح صاف هستند. بیمار سابقه رادیوتراپی برای درمان کچلی سر را داشته است. در پاتولوژی ضایعه لبوله بوده و حدودی مدور نشان می دهند. سلولهای تومور دو تیپ هستند. سلولهای کوچک در حاشیه و سلولهای بزرگ تر در مرکز که هسته های وزیکولر دارند. توده های سلولی نزدیک هم قرار گرفته و نمایی شبیه موزائیک نشان می دهند. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف

Tricholemmoma

ب

Tricholemmal Cyst

ج

Steatocystoma

د

Cylindroma

94 -

کدام یک از تغییرات زیر در پسوریازیس ناخن دیده نمی شود؟

الف

افزایش سرعت رشد ناخن

ب

ناخنک Pterygium

ج

Dotted red lunulae

د

Splinter hemorrhage

95 -

کاهش کدام یک از سایتوکاینهای زیر در اثر استرس سرعت ترمیم زخم را کاهش می دهد؟

الف

اینترلوکین 1B

ب

TNFα

ج

PG I2

د

PG F2

96 -

بیمار دختری 7 ساله است که از یکسال قبل ضایعه پوستی در انگشت دوم دست پیدا کرده است. در معاینه پوست انگشت قرمز، پوسته دار و همراه با پوستولهایی در سطح آن می باشد که پس از برداشته شدن پوسته ها و پوستولها سطح زیرین آن قرمز براق و بسیار دردناک می باشد. صفحه ناخن کاملاً از بین رفته است. در رادیوگرافی  بند انتهایی انگشت دچار استئولیز شده است. در پاتولوژی پوستول بزرگی در اپیدرم دیده می شود که مملو از نوتروفیل است و در اطراف آن پوستولهای اسفنجی شکل تشکیل شده است.

کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف

Herpetic Whitlow

ب

Acrodermatitis Continua

ج

Contact Dermatitis

د

Tinea Manum

97 -

کدام یک از موارد زیر همراهی کمتری با پسوریازیس دارد؟

الف

بیماری کرون

ب

درماتیت آتوپیک

ج

سندروم SAPHO

د

ویتیلیگو

98 -

بیمار مردی 50 ساله است که از 6 ماه قبل دچار ضایعات هیپرپیگمانته پاپولر، ندولر، اگزمائی و خارش دار در ناحیه باسن و ران شده است که با خارش تشدید می شوند. تست Mazzoti با تجویز 50 میلی گرم دی اتیل کاربامازین) (DEC  مثبت بود. بیوپسی از ندول واکنش گرانولوماتوز را نشان داد.

محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف

ندولار پروریگو

ب

لپروماتوز لپروزی

ج

گال

د

انکوسرکوزیس

99 -

بیمار مردی 30 ساله است با خشکی پوست که از دوران شیرخوارگی شروع شده است. در معاینه سطوح اکستانسور بازوها و ساق پا پوسته های سفیدرنگ ظریف با لبه های برجسته به طرف بالا مشاهده می شود. خطوط کف دست و پا افزایش یافته است. کراتوز پیلار در سطوح اکستانسور ران ها دیده می شود. سطوح فلکسور گرفتار نیستند. در پاتولوژی پوست هیپرکراتوز خفیف اپیدرم و کاهش لایه گرانولر دیده می شود. درم نرمال است. در میکروسکوپ الکترونی گرانولهای کراتوهیالن کم و قطعه قطعه شده اند، در حالی که فیلامان های کراتین طبیعی هستند.

کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف

درماتیت آتوپیک

ب

بیماری  Refsum

ج

اگزمای  Craquele

د

ایکتیوز ولگاریس

100 -

در ارزیابی بیمار مبتلا به Delusional Parasitosis ثانویه به بیماریهای دیگر کدام یک از موارد زیر منطقی به نظر نمی رسد؟

الف

سؤال در مورد مصرف کوکائین

ب

ارزیابی عملکرد آدرنال

ج

بررسی از نظر ابتلا به شیزوفرنی

د

بررسی از نظر حوادث عروق مغزی (CVA)

51

4

52

3

53

3

54

1

55

1

56

2

57

2

58

2

59

3

60

1

61

1

62

1

63

4

64

2

65

2

66

2

67

1

68

1

69

4

70

2

71

4

72

4

73

1

74

2

75

3

76

2

77

3

78

2

79

1

80

2

81

4

82

1

83

4

84

3

85

2

86

1

87

3

88

1

89

4

90

4

91

4

92

1

93

4

94

2

95

1

96

2

97

2

98

4

99

4

100

2

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo