برنامه 24روزه Review دکتر کرمی

  برنامه  Review  مقطع 24 روزه دکتر کرمی  

 

داخلی

از۷/۱۰/88 تا ۱۳/10/88

اطفال

از ۱۴/10/88 تا ۱۶/10/88

جراحی

از ۱۷/10/88 تا ۱۹/10/88

زنان

از ۲۱/10/88 تا ۲۲/10/88

اعصاب

۲۳/10/88

عفونی

۲۴/10/88

ENT

۲۶/10/88

ارولوژی

۲۷/10/88

ارتوپدی

۲۸/10/88

پاتولوژی

۲۹/10/88

پوست

۳۰/10/88

چشم

۱/1۱/88

رادیولوژی

۳/1۱/88

روانپزشکی

۴/1۱/88