بیست و هشتمین آزمون ارتقاء دستیاری جراحی عمومی شهید بهشتی

 

1 -  پسر 7 ساله ای با شکستگی سوپراکندیلار همراه جابجایی کامل به خلف مراجعه کرده است . در معاینه نبض رادیال ندارد. معاینه نورولوژیک طبیعی است . مناسب ترین اقدام برای بیمار کدام است ؟
 الف آنژیوگرافی اورژانس
 ب جا انداختن بسته شکستگی ، معاینه مجدد عروقی و سپس قرار دادن pin پرکوتان
 ج جا انداختن بسته شکستگی ، معاینه مجدد عروقی و گچ گرفتن در وضعیت فلکسیون آرنج
 د اکسپلور فوری شریان براکیال و جا انداختن باز شکستگی و فیکسیاسیون داخلی

2 -  دختر 16 ساله ای تحت توتال کولکتومی به دلیل پولیپوز فامیلیال قرار می گیرد. دو سال بعد با توده ای سفت به قطر cm4و بدون علامت در محل انسیزیون مراجعه نموده است . درمان مناسب کدام است ؟ 
 الف یک دوره درمان با dacarbazine و doxorubicine
 ب یک دوره درمان با وین کریستین - اکتینومایسین D و سیکلوفسفامید
 ج رادیوتراپی
 د Wide resection

3 -  در یک جوان 28 ساله تصادفی بدون بریدگی در صورت ، علائم پارالیزی عصب فاشیال در یک طرف ظاهر شده است . کدامیک از اقدامات درمانی زیر توصیه می شود؟
 الف اکسپلور عصب در لابلای پاروتید در طی 4 ساعت
 ب تجویز یک دوره استروئید به مدت 72 ساعت
 ج دکمپرسیون تنه عصب فاشیال در استخوان پتروس در چهار ساعت اول
 د کرانیوتومی و تخلیه هماتوم ساب دورال

4 -  کدام مورد زیر جزو کنتراندیکاسیونهای Thrombolysis در درمان ترومبو آمبولی ریه نمی باشد؟
 الف عمل جراحی بزرگ در 10 روز اخیر
 ب CVA چهار ماه قبل
 ج وجود پاتولوژی داخل جمجمه ای
 د هیپرتانسیون کنترل نشده

5 -  مرد چهل ساله به علت اصابت چاقو به سمت چپ گردن در Zone II  ، با درد هنگام بلع و تورم گردن مراجعه نموده است بهترین تصمیم کدام است؟
 الف ازوفاگوگرافی
 ب ازوفاگوسکوپی
 ج اکسپلور گردن
 د آنژیوگرافی

6 -  سه هفته پس از انجام پیوند کلیه موفقیت آمیز ، بیمار را به دلیل احساس توده در محل عمل کلیه گرافت شده ، هیپرتانسیون و تورم یک طرفه ساق در سمت پیوند و افزایش کراتینین ویزیت می نمائید، کدامیک از موارد زیر مسئول این عارضه است؟
 الف خونریزی
 ب ایسکمی کلیه
 ج لنفوسل
 د هیدرونفروز

7 -  در جریان درگیری، جوانی مورد اصابت گلوله به قسمت میانی قفسه سینه چپ قرار گرفته و اندیکاسیون توراکوتومی پیدا می کند . گلوله به لب تحتانی ریه چپ اصابت نموده و یک تونل خونریزی دهنده ایجاد نموده است . کدامیک از روشهای درمانی زیر ارجح است؟
 الف لوبکتومی تحتانی چپ
 ب دوختن دو سوراخ تونل
 ج باز نمودن سقف ( تراکتوتومی ) و ترمیم عروق و برونش
 د قرار دادن سوند فولی در داخل تونل و باد نمودن بالن آن

8 -  آقای 65 ساله ای که از طریق کاتتر ساب کلاوین راست TPNمی شود ، 7 روز بعد دچار تب و گلیکوزوری می شود . 48 ساعت پس از خروج کاتتر ، همچنان تب دار است . کدامیک از اقدامات ذیل غلط است؟
 الف تعبیه مجدد کاتتر ژوگولر داخلی و شروع TPN
 ب بررسی بیشتر برای پیدا کردن منشا تب
 ج قطع  TPN تا برطرف شدن سپسیس
 د تعبیه مجدد کاتتر سابکلاوین چپ و شروع TPN

9 -  مرد 25 ساله ای بدلیل تومور بیضه تحت عمل جراحی ارکیکتومی قرار گرفته است. جواب پاتولوژی سمینوم لوکالیزه بوده است. درمان استاندارد چیست؟
 الف دیسکسیون غدد لنفاوی رتروپریتوان
 ب رادیوتراپی رتروپریتوان
 ج تحت نظر گرفتن بیمار و پیگیری
 د شیمی درمانی

10 -  جوان 25 ساله ای بدلیل سقوط از ارتفاع دچار ترومای بلانت شکمی شده است. در معاینات ابتدایی Bp= 80/p، PR=115، RR=18 می باشد. در FAST انجام شده مایع آزاد داخل شکم مشاهده نمی شود. اقدام بعدی کدام است؟
 الف انتقال سریع به اتاق عمل به همراه خون رزرو شده
 ب انجام CT اسکن اورژانس
 ج لاواژ پریتوئن
 د تکرار FAST

11 -  مرد جوانی که بعلت تروما دچار مرگ مغزی شده است کاندید اهداء اعضاء میگردد. در این مرحله اندازه گیری کدام مورد زیر ضروری نیست:
 الف حجم ادرار
 ب Core Tempreture
 ج Intra Cranial Pressure
 د Arterial Blood Pressure

12 -  قسمتی از بند دیستال انگشت دوم کودک 4 ساله ای قطع شده است. این تکه حاوی استخوان و قسمتی از بستر ناخن نیز می باشد. مناسب ترین اقدام در این حالت کدام است؟
 الف پس ار شستشو قسمت جدا شده را سر جای خود قرار داده و پوست آنرا دور تا دور می دوزیم.
 ب پس از شستشو ، استخوان قسمت جدا شده را برداشته و بقیه را سر جای خود گذاشته و پوست آنرا دور تا دور می دوزیم.
 ج با یک وی - وای فلپ نوک انگشت را ترمیم می کنیم.
 د استخوان بند دیستال را کمی کوتاه می کنیم و پوست نوک انگشت را بصورت اولیه ترمیم می کنیم.

13 -  خانمی 30 ساله بعلت دیسفاژی شدید که از 6 ماه قبل شروع شده و علامت دیگری ندارد مراجعه می کند. در معاینه نکته غیر طبیعی مشاهده نمی شود. برای بیمار ازوفاگوسکوپی می کنید. متوجه توده ای که به درون لومن bulge شده است می شوید. مخاط روی توده سالم است در مورد ارزیابی بیشتر و درمان این بیمار کدام گزینه زیر غلط است؟
 الف انجام بیوپسی حین ازوفاگوسکوپی
 ب Endoscopic Ultrasound
 ج جراحی به روش توراکوتومی
 د جراحی به روش ویدیوتوراکوسکوپ

14 -  مرد 35 ساله ای با توده 2 سانتی متری در لوب راست تیروئید مراجعه کرده است.FNA انجام شده و وجود هسته های Orphan Annie در سیتولوژی گزارش شده است.چه اقدامی مناسب است؟
 الف تجویز لوتیروکسین و تحت نظر گرفتن بیماری
 ب لوبکتومی و ایسمکتومی
 ج اسکن تیروئید با ید 131
 د توتال تیروئیدکتومی

15 -  نوزادی را به دلیل استفراغ به درمانگاه می آورند در گرافی شکم هوا در معده و بولب دئودنوم دیده می شود، در بقیه شکم هوا وجود ندارد . کدامیک از درمان های زیر مناسب است؟
 الف پیلورومیوتومی
 ب دئودنو- دئودنوستومی
 ج تنقیه با گاستروگرافین
 د رزکسیون روده اترزی شده و آناستوموز اولیه

16 -  آقای 45 ساله با علائم کولیت اولسروز تحت درمان های طبی بوده است. با درد شکم همراه با اتساع شکم و تشدید اسهال خونی و حال عمومی بد مراجعه می کند. علیرغم درمان طبی حال عمومی وی به وخامت می گراید. بیمار تحت عمل جراحی قرار می گیرد ولی متخصص بیهوشی اعلام می دارد که حال عمومی بیمار بسیار بد است. چه اقدامی توصیه می شود؟
 الف توتال پروکتو کولکتومی و ایلئوستومی
 ب توتال کولکتومی وایلئوستومی
 ج توتال کولکتومی و ایلئورکتال آناستوموز
 د ایلئوستومی لوپ و کولوستومی لوپ ترانسورس

17 -  خانم 35 ساله با سابقه مصرف طولانی مدت OCP ، به علت درد مزمن RUQ مورد بررسی قرار می گیرد. علامت همراه دیگری ندارد . در MRI توده با ابعاد 6 سانتی متر در لب راست کبد گزارش می شود که ماده حاجب را بسرعت به خود جذب نموده و بسرعت از دست می دهد. در اسکن TC99-MAA توده سرد دیده می شود. اقدام مناسب چیست؟
 الف قطع داروهای ضد حاملگی
 ب جراحی
 ج پی گیری
 د آمبولیزاسیون

18 -  مرد جوانی با تشخیص انسداد روده تحت عمل جراحی قرار می گیرد و در حین عمل تشخیص و لولووس سکوم داده می شود . روده ها سالم هستند و دتورشن انجام می شود چه اقدامی مناسب است؟
 الف اقدام بیشتری نیاز ندارد.
 ب سکوپکسی انجام می دهیم
 ج همی کولکتومی راست همراه با آناستوموز
 د سکوستومی انجام می شود

19 -  8 ساعت پس از تزریق خون از طریق ورید اندام فوقانی راست ، بیمار دچار درد، قرمزی و سفتی طناب مانند در مسیر ورید محل تزریق می شود اقدام مناسب کدام است ؟
 الف تجویز آنتی کوآگولان و قطع تزریق خون
 ب تجویز آنتی بیوتیک مناسب
 ج قطع انفوزیون خون و کمپرس گرم
 د قطع تزریق خون، elevation اندام - تجویز آنتی بیوتیک

20 -  مرد 65 ساله چاقی را با درد نسبتاً شدید شکم و پشت به اورژانس آورده اند. شروع درد از 2 ساعت قبل بوده و بدنبال آن دچار Faint شده است. در معاینه BP=90/40 mmHg PR=90/min می باشد . بیمار هوشیار است و درمعاینه ، تندرنس در ناحیه بالای ناف دارد. بهترین اقدام تشخیصی در این مرحله کدام است؟
 الف CT اسکن شکم
 ب آندوسکوپی معده و دئودنوم
 ج گرافی ساده شکم
 د سونوگرافی

21 -  در سونوگرافی و ماموگرافی اسکرین خانم 35 ساله ای توده ای بقطر 15 mm با کلسیفیکاسیونهای مشکوک در پستان چپ دیده شده است. معاینات بیمار نرمال است . جواب بیوپسی سوزنی cribrifrom ductal carcinoma in situ بوده است . درمان مناسب این بیمار چیست؟
 الف لامپکتومی
 ب modified radical mastectomy
 ج لامپکتومی و دایسکشن غدد لنفاوی زیر بغل
 د لامپکتومی و رادیوتراپی پس از عمل

22 -  جوان 35 ساله ای در حین تمرین فوتبال دچار درد و گرفتگی عضلات ساق پای چپ می شود . پس از چند دقیقه توقف درد بیمار ساکت می شود . در معاینه رویش موها طبیعی است و رشد عضلانی نرمال است . در حالیکه کنار تخت نشسته است نبضهای هر دو اندام تحتانی طبیعی است کدامیک از اقدامات زیر بیشتر به تشخیص کمک میکند؟
 الف NCV, EMG در کمر و عصب سیاتیک
 ب اندازه گیری قطر هر دو اندام تحتانی در فواصل 10 سانتی متری
 ج NCV , EMG در کمر و عصب فمورال
 د بررسی نبض    Dorsalis pedis و posterior tibialis در وضعیت دورسی فلکسیون مچ پا

23 -  مرد 30 ساله ای با سابقه 8 ساله کولیت اولسراتیو جهت بررسی های دوره ای کولونوسکوپی شده است . در بیوپسی راندوم از مخاط کولون low- grade dysplasia گزارش می شود . کدام اقدام زیر توصیه می شود؟
 الف درمان طبی و کولونوسکوپی سال بعد
 ب درمان طبی و کولونوسکوپی 2 ماه بعد
 ج درمان جراحی توتال کولکتومی شکمی
 د درمان جراحی توتال پروکتوکولکتومی

24 -  بدنبال آتش سوزی در فضای بسته بیماری در حالت لتارژی و کما به اورژانس آورده می شود . تنفس بیمار به آرامی صورت می گیرد  و تنگی نفس ندارد میزان COHB حدود 40% است . کدامیک از جملات زیر در مورد درمان این بیمارغلط است؟
 الف اکسیژن 100% از طریق ماسک Non Rebreather
 ب Pulse oxymetry جهت تعیین میزان SPO2
 ج انتوباسیون و هیپرونتیلاسیون با اکسیژن 100% در صورت نیاز
 د Therapy Hyper barric Oxygen

25 -  در حین عمل جراحی کانسر مری بروش ترانس هیاتال و در حین آزاد سازی مری داخل توراکس، متخصص بیهوشی به شما اطلاع میدهد که دستگاه کاپنوگراف افت ناگهانی در  end tidal pco 2 را نشان می دهد و در ضمن اطمینان می دهد که دستگاه ونتیلاتور به خوبی کار می کند و ارتباطات لوله های آن با بیمار قطع نشده است . لیک هوا در مدیاستن نداریم . قلب در حال ضربان است و علائم حیاتی با ثبات است : افت SPO2 دیده نمی شود. شایعترین احتمال برای این اتفاق کدام یک از گزینه های زیر است ؟
 الف پارگی تراشه در بالای محل کاف لوله اندوتراکئال
 ب کاهش minute ventilation
 ج ایجاد پنوموتوراکس
 د بسته شدن لوله کاپنوگراف با ترشحات

26 -  بیماری با زخم های متعدد معده و اثنی عشر مراجعه کرده است و سطح گاسترین سرم بالایی دارد . در اسکن اکترئوتاید و CT  اسکن توده ای به قطر یک سانتی متر در دیواره دئودنوم تشخیص داده شده است . درمان مناسب این بیمار کدامست؟
 الف Tumor enucleation
 ب Tumor excision with margin
 ج Pancreas Preserving duodenectomy
 د Whipple procedure

27 -  خانم 28 ساله که در ماه هفتم حاملگی است با درد ،تغییرات رنگ و تورم گوده گذار اندام تحتانی چپ به شما مراجعه می نماید در سونو داپلر ترومبوز وریدی ایلئوفمورال چپ دیده می شود کدام درمان دارویی پیشنهاد میشود؟
 الف شروع هپارین با وزن مولکولی کم (LMWH) و ادامه درمان تا 24 ساعت قبل از ختم حاملگی
 ب LMWH بمدت 2 هفته و استفاده از جوراب واریس تا ختم حاملگی
 ج دادن هپارین و سپس وارفارین تا 2 روز قبل از ختم حاملگی
 د تاختم حاملگی نیازی به درمان دارویی نبوده وازجوراب واریس استفاده نماید

28 -  بیمار 30 ساله ای با یک توده 3 سانتی متری در لوب راست تیروئید مراجعه کرده است که نتیجه آسپراسیون سوزنی آن هرتل سل نئوپلاسم بوده است . درصورتی که فروزن بتواند تهاجم تومور به کپسول تیروئید را نشان دهد ، عمل مناسب برای بیمار کدام است ؟
 الف توتال تیروئید کتومی
 ب توتال تیروئیدکتومی + دیسکسیون مدیفیه گردن در همان سمت توده
 ج توتال تیروئید کتومی + دیسکسیون مدیفیه دوطرفه
 د تونال تیروئیدکتومی ودیسکسیون سانترال گردن

29 -  مرد جوانی از ناحیه کف دست وساعد دچار برق گرفتگی و سوختگی وسیع پوست ساعد میشود . بتدریج دست و ساعد بیمار متورم میگردد و حرکات Opposition انگشتان مختل می شود .کدامیک از اقدامات درمانی زیر در این مرحله غلط است؟
 الف Escharotomy
 ب Fasciatomy
 ج Debridement
 د Median nerve release

30 -  خانم 40 ساله با اسهال و گاهی خونریزی از رکتوم مراجعه می نماید در کولونوسکوپی مشاهده می شود که کولون نزولی تا ابتدای سیگموئید ملتهب است و اولسرهای خطی مشاهده می شود .کولون عرضی مشکلی ندارد. بیوپسی برداشته می شود. درپاتولوژی التهاب در تمام لایه ها همراه با گرانولوم بدون کازئیفیکاسیون دیده می شود. تشخیص کدام است ؟
 الف Crohn's Disease
 ب Ulcerative colitis
 ج Tuberculous colitis
 د nonspecefic colitis

31 -  در CT اسکن شکمی دریک خانم 40 ساله بطور اتفاقی توده ای به قطر3 سانتی متر در آدرنال راست دیده شده است . فشارخون بیمار8/12 بوده است .اولین اقدام دراین بیمار کدام است ؟
 الف اندازه گیری VMA ادرار 24 ساعته
 ب بیوپسی سوزنی از آدرنال
 ج آدرنالکتومی با لاپاروسکوپ
 د پیگیری با سی تی اسکن

32 -  در ایجاد Compartment syndrome بعد از ترومای شریان، کدامیک از موارد زیر نقش کمتری دارد؟
 الف لیگاتور ورید اندام
 ب ترومای مستقیم عضلات
 ج Reperfusion درعضو ایسکمیک
 د فشارخون بالا

33 -  در اسپلنکتومی اورژانس اولین اقدام درآزاد سازی طحال کدام است ؟
 الف قطع لیگامان اسپلنوکولیک
 ب کلامپ و قطع عروق Short gastric
 ج آزاد سازی طحال و دم پانکراس از لاترال به مدیال
 د قطع لیگامان های اسپلنورنال و اسپلنوفرنیک

34 -  بیمار 55 ساله ای بدلیل سابقه قبلی دیورتیکولیت با آمادگی کامل روده ، کولونوسکوپی می شود 4ساعت بعد دچار درد خفیف شکمی می شود در معاینات علایم حیاتی بیمار نرمال است. تندرنس مختصر شکمی دارد. ریباند تندرنس و گاردینگ ندارد . در رادیوگرافی شکمی هوای آزاد داخل شکمی مشهود است اقدام درمانی  مناسب کدام است؟
 الف اقدام خاصی نیاز ندارد .
 ب لاپاراتومی اورژانس
 ج محدودیت رژیم غذایی و تجویز آنتی بیوتیک
 د بررسی روده باگاستروگرافین

35 -  بیماری بعلت کمر درد MRI شده است و در آن بیرون زدگی دیسک 5L4-L مشهود است . کدامیک از علائم زیر در معاینه این بیماردیده می شود ؟
 الف کاهش رفلکس پاتلار
 ب Foot drop
 ج کاهش رفلکس آشیل
 د بی حسی لترال Foot

36 -  خانم 45 ساله با درد و توده در دوطرف تیروئید مراجعه کرده است که در لمس قوام سفت و سخت دارد . احساس فشار به تراشه هم دارد .در سابقه خود دو بار زردی و درد در RUQ را ذکر می کند که در سونوگرافی سنگ مجاری صفراوی نداشته و با درمان کنسرواتیو بهبود پیدا کرده بود. FNA تیروئید دو بار انجام شده و ناموفق بوده است اقدام مناسب چیست ؟
 الف لوبکتومی و ایسمکتومی
 ب ایسمکتومی
 ج توتال تیروئیدکتومی
 د رادیوتراپی

37 -  در پایان یک عمل جراحی ستون مهره کمری ، زمانی که بیمار را به وضعیت supine بر میگردانند متوجه بر آمده شدن شکم وافت شدید فشار خون، نبض فیلی فرم و تاکیکاردی می شوند کدامیک از اقدامات درمانی زیر در این بیمار صحیح است :
 الف EXPLORE محل عمل
 ب انژیوگرافی INTERVENTLONAL
 ج لاپاراتومی میدلاین
 د APPROACH لاترال رتروپریتوان

38 -  پسر بچه 10 ساله ای با توده بزرگ جلوی گوش به شما مراجعه کرده است که نتیجه بیوپسی سوزنی آن رابدومیوسارکوم می باشد . انتخاب درمانی مناسب کدام است ؟
 الف شیمی درمانی و انتخاب بعدی بر اساس پاسخ به آن
 ب رزکسیون کامل و رادیکال جراحی و باز سازی با انواع فلپ
 ج رادیوتراپی لوکال
 د جراحی محدود همراه رادیوتراپی

39 -  جوانی به علت اصابت ترکش به شکم مورد لاپاراتومی قرار می گیرد . انحنای کوچک معده در دو نقطه سوراخ شده و عصب  واگ خلفی قطع شده است . علاوه بر دبریدمان اقدام ارجح چیست؟
 الف ترمیم سوراخ ها
 ب ترمیم عصب و سوراخ ها
 ج ترمیم سوراخها و پیلور و پلاستی
 د ترمیم سوراخها ، تکمیل واگوتومی و پیلور وپلاستی

40 -  در ارزیابی یک خانم 35 ساله که به طور ناگهانی دچار ایکترو دیستانسیون شکم می شود سندرم بودکیاری مطرح و اندیکاسیون عمل پیدا می کند کدامیک از درمانهای زیر غلط می باشد؟
 الف TIPS
 ب شنت پورتوکاو پهلو به پهلو
 ج شنت اسپلنورنال دیستال
 د شنت مزوکاوال

41 -  خطر انتقال کدامیک از عوامل زیر در طی ترانسفوزیون خون بیشتر است ؟
 الف HBV
 ب HIV
 ج HCV
 د باکتری

42 -  بیماری مبتلا به آدنوکارسینوم معده stage II تحت درمان جراحی استاندارد کانسر معده قرار گرفته  است . توصیه مناسب پس از عمل برای این بیمار چیست؟
 الف شیمی درمانی
 ب رادیوتراپی
 ج درمان جراحی کافیست
 د رادیوتراپی

43 -  بیمار 60 ساله ای که تحت عمل اندارترکتومی کاروتید قرار گرفته است یکساعت بعد از عمل جراحی دچار همی پلژی طرف مقابل می گردد . اقدام مناسب کدام است ؟
 الف آنژیوگرافی کاروتید
 ب سونوداپلر کاروتید
 ج تزریق هپارین و اکسپلوراسیون محل عمل
 د تزریق هپارین به تنهائی

44 -  خانم 35 ساله ای با اریتم پستان چپ ، ادم وinduration قهوه ای پوست و با جواب بیوپسی بدخیمی به شما مراجعه می نماید کدام روش درمانی  پیشنهاد می شود؟
 الف ماستکتومی مدیفیه رادیکال و شیمی درمانی
 ب یک دوره شیمی درمانی سپس رادیوتراپی و ماستکتومی ساده
 ج شیمی درمانی سپس ماستکتومی و کموتراپی و در انتها رادیوتراپی
 د رادیوتراپی وسیع سپس ماستکتومی مدیفیه رادیکال و شیمی درمانی بعدی

45 -  در درمان کلوئید کدامیک از درمان های زیر موثر تر است ؟
 الف کاربرد ژل سیلیکون به مدت 2 هفته
 ب تزریق کورتیکواستروئید در بافت زیر جلدی
 ج برداشتن ضایعه و دوخت زیر جلدی باویکریل
 د رزکسیون کلوئید و رادیوتراپی 1500 راد

46 -  بیماری بعد از عمل جراحی واگوتومی و پیلوروپلاستی از دردهای کرامپی شکم ، تعریق، ضعف و تاکیکاردی حدوداً نیم ساعت بعد از صرف غذا شکایت دارد. در مورد عارضه ایجاد شده کدام گزینه صحیح است ؟
 الف این علائم با مصرف قند بهبود می یابد
 ب علت آن می تواند عبور مواد هیپراسمولار به روده باریک باشد
 ج عمل جراحی Duodenal Switch برای این بیماران اندیکاسیون دارد
 د به همراه آن هیپوگلیسمی و هیپر انسولینمی داریم

47 -  در بیماری با G.O.O طول کشیده میزان پتاسیم سرم meq /dl2 گزارش شده و بیمار دچار کاهش رفلکس های وتری، ضعف و بی حالی ، خستگی و ایلئوس شده است :
پس از اصلاح حجم و داشتن ادرار کمبود پتاسیم را چگونه جبران می کنید؟
 الف کلرور پتاسیم خوارکی 40 meq درهروعده تغذیه
 ب کلرور پتاسیم 20 meq وریدی در عرض 2 ساعت به میزان دو دوز
 ج کلرورپتاسیم 20 meq وریدی در عرض 1ساعت به میزان چهار دوز
 د کلرورپتاسیم 40 meq دریک لیتر سرم در عرض 8 ساعت

48 -  از cath lab به شما مشاوره داده می شود که بدنبال آنژیوگرافی و کشیدن کاتتر خونریزی از محل کانولاسیون قطع نمی شود و با وجود فشار روی محل و احیاء با خون و مایعات ، بیمار تا رسیدن شما رنگ پریده شده و علائم حیاتی به شرح زیر است :
 BP=80/P , PR=120/min RR=22/min
اقدام مناسب در این بیمار کدام است ؟
 الف ادامه فشار به ناحیه و تزریق خون
 ب تزریق FFP و آنتی دوت هپارین
 ج اکسپلور جراحی اورژانس
 د آنژیوگرافی مجدد و آمبولیزاسیون

49 -  در کدامیک از تروماهای داخل قفسه سینه استفاده از لوله تراشه دابل لومن جهت بیهوشی ارجحیت دارد؟
 الف ترومای ریه ناشی از چاقو
 ب ترومای ریه ناشی از گلوله
 ج ترومای قلب
 د ترومای تراشه

50 -  بیماری 60 ساله با سابقه دیسفاژی از 30 سال قبل که سابقه دیلاتاسیون مکرر و عمل جراحی میوتومی هلرترانس توراسیک را در 5 سال قبل می دهد . بیمار در حال حاضر از دیسفاژی شدید و بوی بد دهان شکایت دارد در ازوفاگوگرافی مری دیلاته و شکل سیگموئیدی دارد. چه درمانی مناسب است؟
 الف تزریق بوتولینوم و دیلاتاسیون مجدد
 ب توراکوتومی سمت مقابل و میوتومی مری بصورت long seqment
 ج لاپاراسکوپی و میوتومی long segment و جراحی آنتی رفلاکس
 د توراکوتومی و ازوفاژکتومی

51 -  مرد 27 ساله که سرنشین اتومبیل بوده است بدلیل تصادف به بیمارستان آورده می شود و در معاینه BP=110/70 mmHg و PR=110/min می باشد. از نظر تنفسی فاقد مشکل است و در معاینه بالینی ، لاواژ شکم و CT اسکن جمجمه منفی بوده و در اندامها مشکلی ندارد. در گرافی قفسه سینه پهن شدن مدیاستن دارد. چه اقدامی راتوصیه می کنید؟
 الف بیمار را جهت احتمال بروز صدمات تأخیری تحت نظر می گیریم
 ب بیمار را تحت نظر گرفته و CT اسکن قفسه سینه با کنتراست تزریقی انجام می دهیم
 ج جهت رد دیسکسیون آئورت، آنژیوگرافی آئورت درخواست می کنیم
 د توراکوسنتز تشخیصی انجام می دهیم

52 -  خانم 25 ساله نولی پار با یکماه تأخیر در Menstruation درد شکم و خونریزی غیر طبیعی واژینال مراجعه کرده است.  BHCGوی  miu/ml 1000 می باشد در سونوگرافی توده ای به قطر cm 3 در ناحیه آمپولری سالپنکس راست دارد. علائم حیاتی بیمار طبیعی است. درمان انتخابی کدام است؟
 الف linear salpingostomy و تخلیه محتویات لوله
 ب تزریق متوترکسات در محل توده
 ج Mid segment salpingectomy و آناستوموز دو سر لوله
 د total salpingctomy با حفظ تخمدان

53 -  هیپوترمی یعنی درجه حرارت ºC35 در حین عمل جراحی و بعد از آن باعث کدام عارضه نمی شود:
 الف ایسکمی قلبی و اریتمی
 ب عفونت
 ج اختلال انعقاد خون در اثر اختلال فونکسیون پلاکت
 د اختلال انعقاد خون در اثر کاهش فعالیت فاکتورهای انعقادی

54 -  حین لاپاراتومی بیمار 40 ساله ای بدلیل ترومای بلانت شکم، هماتومی به اندازه 0cm1 در خلف lesser sac مشاهده می شود که باعث جابجایی معده به قدام شده است . هماتوم ضرباندار نیست و اندازه آن در طول عمل تغییر نکرده است. اقدام صحیح کدام است؟
 الف به هماتوم دست نمی زنیم
 ب با کنترل آئورت توراسیک و مانور Left medial rotation  هماتوم را اکسپلور می کنیم
 ج با کنترل آئورت در هیاتوس دیافراگم و مانور  Right medial rotation هماتوم را اکسپلور می کنیم
 د با کنترل آئورت در هیاتوس دیافراگم و مانور Left medial rotation هماتوم را اکسپلور می کنیم

55 -  بیماری به علت پاپیلری کارسینوم تیروئید توتال تیروئیدکتومی شده و مرخص می شود. برای پیگیری بیمار کدامیک از روش های زیر پیشنهاد می شود؟
 الف اسکن ایزوتوپ گردن با ید 131 یک ماه بعد از عمل
 ب اندازه گیری تیروگلوبولین هر سه ماه یک بار تا ده سال
 ج اندازه گیری تیروگلوبولین هر 6 ماه یک بار تا دو سال و سپس سالیانه
 د اندازه گیری تیروگلوبولین توام با CT اسکن گردن هر 6 ماه تا پنج سال

56 -  آقای 35 ساله بدنبال بلع اسید دچار دیسترس تنفسی می شود. در معاینه شکم دارای تندرنس می باشد. کدامیک از اقدامات زیر در مورد این بیمار ضرورت دارد؟
 الف تصحیح آب و الکترولیت
 ب لوله گذاری تراشه
 ج آندوسکوپی
 د لاپاراتومی

57 -  موثرترین روش در جلوگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب کدام است؟
 الف هیدراتاسیون قبل و بعد از رادیوگرافی
 ب N-acetylcystein دوبار در روز قبل و روز رادیوگرافی
 ج تزریق لازیکس بعد از رادیوگرافی
 د تزریق مانیتول حین و بعد از رادیوگرافی

58 -  بیماری دو هفته پس از ابتلاء به پانکراتیت حاد دارای تب و تاکیکاردی می باشد CT شکم نشاندهنده گاز در داخل پانکراس است و آسپیراسیون مایع اطراف پانکراس در رنگ آمیزی گرم، مثبت می باشد. کدامیک از جملات زیر در مورد درمان این بیمار غلط است؟
 الف لاپاراتومی با انسزیون ترانسورس و دوختن اومنتوم گاستروکولیک به جدار برای جدا نمودن روده ها از پروسه التهابی
 ب دبریدمان نسوج نکروزه و pack نمودن بستر پانکراس
 ج تعبیه لوله ژژونوستومی و لوله گاستروستومی در عمل اول و برداشتن کیسه صفرا در صورت نیاز
 د دوختن فاشیا و استفاده از Tension suture

59 -  مرد 50 ساله ای سه روز پیش به علت کانسر کولون تحت توتال کولکتومی قرار می گیرد . همۀ آزمایشات وی قبل از عمل طبیعــی بـــوده و اکنــون از درد شدیــد شکـــم شاکــی است در معاینات T=37ºC
min BP=120/80 - PR=100/ میلی متر جیوه و RR =30/min می باشد در ABG ، PH=7.45 گزارش میشود، کدامیک از یافته های زیر انتظار نمی رود؟
 الف هیپوکالمی
 ب هیپوکلسمی
 ج هیپوفسفاتمی
 د هیپوناترمی

60 -  فردی مبتلا به کارسینوم مدولاری  تیروئید، فئوکروموسیتوم، هیپرپاراتیروئیدیسم و آمیلوئیدوزیس می باشد. فرزند وی از نظر ژن RET مثبت می باشد. سونوگرافی گردن این کودک نرمال است و سطح کلسی تونین سرم وی هم بالا نیست. کدام یک از اقدامات زیر در مورد وی صحیح است؟
 الف توتال تیروئیدکتومی قبل از یکسالگی
 ب توتال تیروئیدکتومی قبل از 6 سالگی
 ج توتال تیروئیدکتومی و لنف نود دایسکشن پروفیلاکتیک گردن در زمان بلوغ
 د تا زمان بالا رفتن کلسی تونین برای جراحی صبر می کنیم

61 -  علیرغم تجویز 3 واحد خون و 2 لیتر سرم در بیمار 65 ساله ای که به علت هماتمز مراجعه نموده است، فشار خون بیمار    mmHg 75 و  130 PR= در دقیقه دارد. هماتمز فعال ادامه دارد و امکان آندوسکوپی برای بیمار وجود ندارد کدام اقدام را توصیه می شود؟
 الف عمل جراحی فوری
 ب تعبیه سوند بلاک مور
 ج ادامه درمان طبی و تجویز خون
 د آنژیوگرافی سلکتیو اورژانس

62 -  خانم 55 ساله با سابقه تورم، تغییر رنگ، خارش و احساس سنگینی در اندام تحتانی چپ از 6 ماه قبل مراجعه کرده است، علائم با بالا گذاشتن اندام کاهش می یابد در معاینه وریدهای سطحی واریسی و ادم گوده گذار و تغییر رنگ قهوه ای اطراف قوزک مشهود است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟
 الف واریس اولیه ساق
 ب ورم لنفاوی
 ج نارسایی ورید عمقی
 د نارسایی ورید پرفوران

63 -  به علت فرو رفتن شیشه در دیستال کف دست ، جوان 18 ساله به درمانگاه مراجعه کرده است. انگشت دوم و سوم را در مفصل متاکارپوفالانژ می تواند تا 90 درجه خم کند ولیکن بندهای میانی و دیستال خم نمی شوند محتمل ترین ضایعه کدام است؟
 الف قطع تاندون های خم کننده عمقی
 ب قطع تاندون های خم کننده سطحی
 ج قطع تاندون های خم کننده سطحی و عمقی
 د قطع تاندون های intrinsic

64 -  بیمار 26 ساله ای پس از کموتراپی بدلیل لوکمی، دچار هیپوکلسمی بدون علامت، هیپرکالمی ، افزایش BUN وCr شده است. کدامیک از اقدامات زیر جزء درمان این بیمار نیست؟
 الف درمان هیپرکالمی
 ب افزایش حجم مایعات وریدی
 ج دیالیز در صورت بروز اختلال عملکرد کلیه
 د درمان هیپوکلسمی

65 -  جوان 18 ساله با شکستگی دیستال استخوان ران در اثر تصادف با موتور سیکلت در ساعت 12 شب به اورژانس آورده می شود 6 ساعت از زمان تروما گذشته و در معاینه حس و حرکت کاهش یافته است نبض های پوپلیته دیستال قابل لمس نیست؟
 الف بیمار بلافاصله به اطاق عمل برده می شود و بعد از فیکس کردن شکستگی، شریان را ترمیم می کنیم.
 ب بعد از آنژیوگرافی در صورت آسیب شریان، به اطاق عمل برده می شود.
 ج برای بیمار فقط فاشیوتومی انجام می دهیم.
 د بیمار را به اطاق عمل برده ابتدا شریان راترمیم کرده و بعد اقدام به فیکس کردن شکستگی می نمائیم.

66 -  بیماری که بعلت هیدروسفالی شانت Peritoneovenous دارد بعلت پیدایش درد شکمی مراجعه نموده است. در معاینات تندرنس و گاردینگ غیر لوکالیزه دارد. هوای آزاد در رادیوگرافی شکم وجود ندارد . پاراسنتز مایع حفره پریتوئن 120 گلبول سفید در میلی لیتر را نشان میدهد و رنگ آمیزی کوکسی گرم مثبت را نشان می دهد .
کدامیک از روش های درمانی مناسب است.
 الف لاپاراتومی و شستشوی شکم
 ب آنتی بیوتیک تراپی بمدت سه هفته
 ج خارج نمودن کاتتر
 د درناژ پرکوتانه حفره پریتوان

67 -  جوان 35 ساله ای بدلیل شکم حاد لاپاراتومی می شود و در بررسی intussusception ایلئوکولیک دارد ولی پریتونیت ندارد.
اقدام مناسب درمانی کدام است؟
 الف Reduction by gentle distal pressure
 ب Reduction by gentle proximal pull-out
 ج Resection en mass + Primary anastomosis
 د Resection of ileal part + ileostomy + mucus fistula

68 -  در بیماری که سابقه کرون داشته است با شواهد انسداد راه خروجی معده مراجعه می کند که در بررسی با ماده حاجب تنگی واضح در دئودنوم دارد و با درمان طبی بهبود نیافته است . کدام درمان مناسب است ؟
 الف استریکچروپلاستی
 ب رزکسیون سگمنتال و آناستوموز Roux-en-y
 ج عمل ویپل
 د گاستروژژونوستومی

69 -  بیمار 25 ساله ای حین نزاع دچار اصابت چاقو به سمت راست گردن، یک سانتیمتر بالای غضروف کریکوئید شده است . علایم حیاتی پایدار و بیمار بدون علامت است در اکسپلور موضعی زخم از پلاتیسما عبور کرده است . اقدام درمانی مناسب کدام است ؟
 الف انتقال بیمار به اتاق عمل اکسپلور کلاسیک گردن
 ب آنژیوگرافی عروق گردن و برونکوسکوپی
 ج ترمیم زخم وترخیص بیمار با آنتی بیوتیک
 د ترمیم زخم و تحت نظر گرفتن بیمار به مدت 12 ساعت

70 -  خانم 50 ساله ای بدنبال تصادف با اتومبیل به اورژانس آورده می شود در بدو ورود علائم حیاتی ثابت است در معاینه فیزیکی تندرنس خفیف پهلوی راست دارد و یافته دیگری ندارد در آنالیز ادرار RBC=25/hpf یافت میشود. مناسب ترین اقدام کدام است ؟
 الف سی تی اسکن لگن و شکم
 ب سونوگرافی کلیه ها
 ج IVP
 د تحت نظر گرفتن

71 -  در مقایسه روش لاپاراسکوپی با روش جراحی باز کدامیک از موارد زیر از مزایای لاپاراسکوپی می باشد ؟
 الف کورتیزول سرمی کمتر افزایش می یابد .
 ب تضعیف ایمنی کمتراست .
 ج آمبولی ریوی کمتر است.
 د آریتمی های قلبی کمتر است .

72 -  بیماری با انجام فعالیت فیزیکی اندام فوقانی چپ خود دچار علائم سرگیجه ، دوبینی و drop attack می شود . کدامیک از موارد زیر برای وی مطرح است ؟
 الف تنگی کاروتید داخلی
 ب تنگی ابتدای شریان سابکلاوین چپ
 ج تنگی شریان ورتبرال همان طرف
 د تنگی شریان براکیوسفالیک

73 -  خانم 25 ساله با تنگی یکطرفه تنه شریان کلیوی چپ و فشار خون مراجعه می نماید . اندازه کلیه 8تا7 سانتیمتر است . کدامیک از درمان های زیر ارجح است؟
 الف نفرکتومی
 ب PTRA  ( انژیوپلاستی کلیه از طریق پوست )
 ج Interposition vein Graft
 د اندارترکتومی شریان کلیوی

74 -  فردی که در موسسه سرم سازی حصارک مشغول بکار است برای بار سوم مورد گزیدگی مار قرار میگیرد . یک ساعت پس از گزش برروی ساعد چپ ، بیمار درد شدید دارد و قادر به حرکت دادن انگشتان نمی باشد و تا شانه ادم واریتم وجود دارد . بیمار در بار قبلی گزیدگی دچار serum sickness شده بود . کدام گزینه درمانی زیر در این بیمار کاربرد ندارد؟
 الف مایعات وریدی
 ب فاشیاتومی
 ج انسیزیون و ساکشن محل گزش
 د اکسیزیون پوست و نسج زیر جلدی محل گزش

75 -  مرد 50 ساله ای جهت عمل جراحی کله سیستکتومی تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته است . پس از شروع بیهوشی و استفاده از سوکسینیل کولین بیمار دچار افزایش درجه حرارت و میوگلوبینوری می گردد. کدام مورد زیر در مورد مشکل ایجاد شده غلط است؟
 الف تمام داروها باید بلافاصله قطع شده و از دانترولن تزریقی استفاده گردد
 ب درمان قطعی این بیماران Reverse  کردن داروهاست
 ج هیپرونتیلاسیون و اتمام عمل جراحی به حل مشکل کمک میکند
 د استفاده از آگونیستهای دوپامین در این مورد کمک کننده نیست

76 -  مرد 55 ساله ای به علت پنومونی در بخش داخلی بستری است و از 18 ساعت قبل دچار نفخ پیشرونده و اتساع شکم و تهوع و استفراغ شده است . در عکس ساده شکم کادرکولون بخصوص کولون راست متسع است و در باریوم انما شواهد انسداد مکانیکی وجود ندارد . کدام اقدام در این بیمار مناسب تر است ؟
 الف تزریق وریدی نئوستیگمین وریدی
 ب کولونوسکوپی دکمپرسیو
 ج گذاشتن لوله معده و تحت نظر گرفتن بیمار
 د گذاشتن لوله رکتال و انمای مکرر با سالین

77 -  آقای 60ساله با سابقه مصرف الکل به علت درد شدید و ناگهانی اپی گاستر با انتشار به پشت مراجعه میکند. کدام اقدام غلط است؟
 الف سونوگرافی
 ب سی تی اسکن
 ج MRCP
 د ERCP

78 -  در شرایط استرس مانندSepsis و کاهش ذخایر گلوتامین کدامیک از سلولها و بافتهای زیرآسیب بیشتری میبینند؟
 الف ایمونوستیها
 ب بافت عضلات اسکلتی
 ج سلولهای عصبی
 د بافت همبند

79 -  در بیماری که به علت پریتونیت طول کشیده عمل گردیده است بهترین ملاک وجود سندرم کمپارتمان شکمی کدام است ؟
 الف کاهش حجم ادرار
 ب شکم سفت و تحت فشار
 ج دیسترس تنفسی
 د بالا بودن فشار مثانه

80 -  کدامیک از عوامل آنتی میکروبیال زیر برمیکروبهای بی هوازی موثر است ؟
 الف جنتامایسین
 ب آزیترومایسین
 ج سفتازیدیم
 د مروپنم

81 -  مرد 72 ساله ای با علائم زردی انسدادی بدون درد شکم مراجعه کرده است و در MRCP قطر CBD  10mm و سنگهای متعدد کیسه صفرا با جدار طبیعی و دو سنگ 7mm در CBD دارد علائم حیاتی نرمال است درمان مناسب این بیمار کدامست؟
 الف ERCP  و اسفنکتروتومی و سپس کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک
 ب اکسپلور جراحی CBD و کله سیستکتومی باز
 ج ERCP و اسفنکتروتومی و خارج سازی سنگها
 د کوله سیستکتومی و کلدوکودئودنوستومی

82 -  مردی با سیروز و آسیت متوسط دچار هرنی اینگوئینال غیر مستقیم راست شده است . کدامیک از جملات زیر در مورد این بیمار غلط است ؟
 الف استرانگولاسیون در این بیمار نادر است .
 ب زخمی شدن و Erosion پوست در این بیمار نادر است .
 ج عمل الکتیو در این بیمار توصیه می شود .
 د جراحی در موارد کاملاً سمپتوماتیک و پس از کنترل کامل آسیت صورت می گیرد .

83 -  در مورد مراقبت بعد از عمل در بیماری که بعلت کانسر ریه پنومونکتومی راست شده است کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
 الف جهت کنترل درد بیمار بهتر است از کاتتراپیدورال در فضای 4 بین مهره ای استفاده کرد
 ب محدودیت مایعات وریدی بعد از عمل الزامی است
 ج گذاشتن لوله متصل به chest bottle در همی توراکس راست الزامی است
 د در صورت افت فشار خون ناشی از عوارض داروهای اپیدورال تجویز مایعات وریدی بر دوپامین ارجحیت دارد

84 -  آقای 40 ساله با تغییر رنگ در زیر ناخن انگشت دوم دست مراجعه کرده است ، با تشخیص sub ungual melanoma اقدام مناسب کدام است ؟
 الف آمپوتاسیون Ray
 ب آمپوتاسیون Ray و دیسکسیون پروفیلاکتیک غدد لنفاوی اگزیلا
 ج اکسیزیون ضایعه با مارژین 5mm
 د آمپوتاسیون بند دیستال انگشت

85 -  بعد از انجام کوله سیستکتومی برای سنگ کیسه صفرا ، آدنوکارسینوم کیسه صفرا با تهاجم به بافت همبند دور عضله بدون عبور از سروز (T2) گزارش می شود. اقدام بعدی چیست؟
 الف نیاز به عمل جراحی دیگری ندارد
 ب سگمان 4 و 5 کبد و عقده های لنفاوی موضعی برداشته می شود
 ج سگمان 6 و 7 کبد بهمراه عقده های لنفاوی موضعی برداشته می شود
 د هپاتکتومی وسیع لوب راست انجام می دهیم

86 -  مرد 25 ساله ای حین اسکیت سر خورده است و روی دست راست خود بصورت باز افتاده است و از درد مچ دست شاکی است در معاینه تندرنس نقطه ای  روی ناحیه snuff box دارد. در بررسی رادیوگرافیک مچ دست هیچ گونه شکستگی دیده نمی شود. اقدام مناسب درمانی در این بیمار کدام است ؟
 الف توصیه به استراحت ، کیف یخ و مصرف NSAIDs
 ب بستن آتل بلند خلف مچ دست و ادامه بررسی های رادیولوژیک
 ج گرفتن گچ بلند شامل شست و تکرار رادیوگرافی 3 هفته بعد
 د بستن بانداژ و انجام اسکن استخوانی اورژانس

87 -  یک زن 45 ساله یک هفته بعد از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با درد RUQ مراجعه می نماید . CT شکم تجمع مایع در زیر کبد را نشان می دهد . ERCP می گردد که خروج ماده حاجب را از مجرای سیستیک نشان میدهد . قدم مناسب بعدی کدام است ؟
 الف از طریق آندوسکوپ Stent در مجرا می گذاریم و تجمع مایع را از طریق پوست درناژ می کنیم .
 ب لاپاراسکوپی می کنیم و مایع را درناژ می کنیم .
 ج لاپاراتومی می کنیم و مجرای سیستیک ( Cystic ) را لیگاتورودرن زیر کبدی می گذاریم .
 د لاپاراتومی می کنیم و کلدوکودئودنوستومی انجام می دهیم .

88 -  درمان آدنوکارسینومای یک سانتی نوک آپاندیس بدون درگیری مزو کدام است ؟
 الف همی کولکتومی راست
 ب آپاندکتومی
 ج آپاندکتومی با برداشتن base آپاندیس در سکوم
 د آپاندکتومی + کموتراپی

89 -  آقای 20 ساله به علت آپاندیسیت حاد تحت عمل آپاندکتومی قرار گرفته است . در هشتمین روز بعد از عمل به علت درد شکم مراجعه می کند . شکم نرم است . زخم نرمال است . تب دارد و کاهش Hb از 13 قبل از عمل به 8 مشاهده می شود . در CT اسکن شکم مایع داخل پریتوان دیده می شود کدام اقدام مناسب است ؟
 الف CT و درناژبا گاید
 ب تحت نظر داشتن و تزریق خون
 ج لاپاراتومی
 د پی گیری مایع داخل پریتوان با سونوگرافی

90 -  کدامیک از موارد زیر جزو کنترا اندیکاسیونهای قطعی لاپاراسکوپیک هرنیورافی می باشد؟
 الف چسبندگی های داخل شکمی ناشی از اعمال قبلی
 ب آسیت شکمی
 ج بیماری زمینه ای که ریسک بیهوشی را بالا برد
 د کواگولوپاتی

91 -  بیمار 75 ساله ای که 3 سال قبل بدلیل سرطان پستان جراحی شده است با درد شدید ران راست مراجعه کرده است . در بررسی متاستاز استخوانی تنه فموربدون شواهد شکستگی مشهود است. اقدام مناسب کدام است ؟
 الف کورتیکو استروئید با دوز بالا
 ب کمورادیوتراپی
 ج رادیوتراپی
 د رادیوتراپی + اینترنال فیکساسیون

92 -  بیماری با آبسه ناحیه اینگوئینال مراجعه کرده است . پس از دبریدمان نسوج نکروزه پاسخ پاتولوژی آن ملانوم متاستاتیک می آید . در بررسی مجدد بیمار یک خال mm 3 × 3 در روی مخاط آنوس دارد . سایر معاینات نرمال هستند . درمان جراحی صحیح این بیمار کدام است ؟
 الف رزکسیون ابدومینوپرینه آل
 ب Wide local excision ضایعات آنال
 ج Wide local excision ضایعات آنال ولنف نود دایسکشن اینگوئینال و ایلیاک سمت درگیر
 د رزکسیون ابدومینوپرینه ال و  لنف نود دایسکشن اینگوئینال سمت درگیر

93 -  زمان مناسب برای کوله سیستکتومی در بیماری که پانکراتیت صفراوی دارد کدام است ؟
 الف در همان نوبت بستری بعد از فروکش کردن پانکراتیت
 ب بعد از 8 هفته از زمان شروع پانکراتیت
 ج در صورتیکه علائم پانکراتیت عود نمود، اقدام به کوله سیستکتومی می کنیم.
 د اگر MRCP نشان دهنده سنگ در مجاری بود اقدام به کوله سیستکتومی می کنیم.

94 -  در گرافی قفسه صدری یک فرد 50 ساله سیگاری، ضایعه ای مدور با قطر 5/2 سانتیمتر در پارانشیم لوب فوقانی ریه راست در نزدیکی دیواره قفسه صدری در ثلث خارجی ریه دیده می شود . در مرور گرافی که در 2 سال قبل داشته همین ضایعه عیناً دیده می شود . در CT اسکن ریه حاشیه آن منظم، توده توپر و بدون کلسیفیکاسیون است . FNA انجام می گردد که تشخیصی نیست . در مورد قدم بعدی کدامیک از گزینه های زیر مناسب است ؟
 الف برونکوسکوپی
 ب رزکسیون ضایعه با VATS ( Video assisted thoracoscopic surgery )
 ج ّFollow up با CT اسکن
 د توراکوتومی و انجام فروزن سکشن

95 -  خانمی G2P1 با حاملگی Full term دچار وزیکولهای منتشر دردناک در ناحیه Vulva ، واژن و اولسراسیون در نواحی فوق شده است . کشت ترشحات وزیکولها نشان دهنده ویروس Herpes simplex است . کدامیک از جملات زیر در مورد این بیمار غلط است؟
 الف بیماری راجعه معمولاً بصورت ضایعات متعدد است .
 ب زایمان با سزارین صورت می گیرد.
 ج احتمال عود عفونت تا پایان عمر بیمار وجود دارد.
 د ریسک آلودگی جنین در زایمان واژینال وجود دارد.

96 -  در حین عمل ترمیم فتق عود کرده مرد 65 ساله مثانه پاره می شود و مقدار زیادی ادرار در محیط عمل می ریزد. اقدام بعدی کدام چیست؟
 الف مش را کار گذاشته و مثانه را در یک لایه با پرولین صفر ترمیم می کنیم.
 ب فتق را دست نمی زنیم و مثانه را در یک لایه ترمیم می کنیم و به مدت 5 روز سوند فولی می گذاریم
 ج فتق را به روش نسجی ترمیم می کنیم و مثانه را در دو لایه ترمیم کرده و سوپراپوبیک سونداژ می کنیم.
 د فتق را ترمیم نسجی کرده و مثانه را در دو لایه ترمیم  و به مدت  2 هفته سوند فولی می گذاریم

97 -  در آندوسکوپی مرد 42 ساله ای با درد اپی گاستر, افزایش ضخامت چینهای مخاطی معده و ضایعه ای 3 سانتیمتری در body مشاهده می شود. جواب بیوپسی High grade lymphoma می باشد. CT اسکن قفسه سینه، شکم، لگن وBone Marrow Aspiration منفی است. بهترین اقدام درمانی کدام است؟
 الف ساب توتال گاسترکتومی و سپس کموتراپی
 ب کمورادیوتراپی و سپس ساب توتال گاسترکتومی
 ج کموتراپی و رادیوتراپی
 د ساب توتال گاسترکتومی رادیکال

98 -  در جریان مانومتری رکتال مردی 20 ساله که از یبوست و دفع مشکل شاکی است، باد کردن بالون در دیستال رکتوم منجر به رفلکس مهاری آنورکتال نمی شود. اقدام مناسب تشخیصی کدام است؟
 الف الکترومیوگرافی و بررسی عصب پودندال
 ب بیوپسی از جدار رکتوم
 ج دفیکوگرافی
 د این وضعیت طبیعی محسوب می شود و نیاز به اقدام دیگری نیست.

99 -  بیماری با درد مبهم لگنی، یبوست و اسهال متناوب مراجعه کرده است. در توشه رکتال یک توده سفت و بدون درد در دیواره خلفی رکتوم لمس می شود. سایر معاینات طبیعی هستند. در MRI توده ای هموژن و توپر به قطر 5cm در ناحیه رترورکتال مشهود است که به رکتوم نچسبیده است. اقدام مناسب در این مرحله کدام است؟
 الف میلوگرافی
 ب بیوپسی توده
 ج اکسیزیون جراحی
 د رادیوتراپی توده

100 -  کدام یافته زیر درSpiral CT scan  کانسر پانکراس منعی برای رزکسیون تومور نمی باشد ؟
 الف تهاجم به شریان مزانتریک فوقانی
 ب غدد لنفاوی بزرگ خارج از محدوده رزکسیون
 ج آسیت
 د تهاجم به ورید پورت

101 -  در کدامیک از تومورهای متاستاتیک کبد متاستاتکتومی اندیکاسیون ندارد؟
 الف کانسر معده
 ب گاسترینوما
 ج کانسر کلیه
 د تومورهای کارسینوئید

102 -  خانم 30ساله با یک توده در بناگوش راست مراجعه کرده که  FNA از توده انجام می شود و جواب آن Malignant Mixed Tumor گزارش میشود. حین عمل بنظر میرسد توده به عصب فاشیال چسبیده است ولی در ادامه دیسکسیون ، توموراز روی عصب کاملاً جدا گردید. قدم بعدی چیست؟
 الف بدون اکسیزیون ، عمل را متوقف نموده و بعد از عمل رادیوتراپی می کنیم.
 ب پاروتیدکتومی سطحی انجام می دهیم و عصب را حفظ می کنیم
 ج پاروتیدکتومی سطحی انجام می دهیم و عصب را هم بر می داریم.
 د پاروتیدکتومی سطحی و عمقی انجام داده و عصب را حفظ می کنیم

103 -  در مورد سندروم های پارانئوپلازیک در کانسر ریه کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
 الف علت هیپرکلسمی در کانسر ریه عمدتاً به علت ترشح پپتید وابسته به PTH در اسکواموس سل کارسینوما می باشد.
 ب در small cell carcinoma کلابینگ انگشتان نسبت به اسکواموس سل کارسینوما کمتر دیده می شود.
 ج در سندرم کوشینگ ناشی از small cell carcinoma ترشح ACTH را می توان با تجویز دگزامتازون سرکوب کرد.
 د در هیپرتروفیک پولمونری استئوآرتروپاتی ، اسکن استخوان افزایش uptake بصورت قرینه در استخوان ها نشان میدهد.

104 -  خانم 35 ساله با یک توده مدور در یکی از پستانها مراجعه نموده و آسپیراسیون سوزنی (FNA) انجام می شود که مایع سیاهرنگی خارج می شود و توده  بجا نمی ماند. چه اقدامی ارجح است؟
 الف بیوپسی محل آسپیراسیون
 ب مایع را جهت آزمایش (Occult blood) می فرستیم.
 ج مایع را بیرون می ریزیم.
 د سونوگرافی مجدد می کنیم.

105 -  مرد 35 ساله یک هفته پس از تزریق در ناحیه کشاله ران چپ با تب و تاکیکاردی و تورم  و درد در هنگام Extension اندام تحتانی مراجعه می کند و در ناحیه اینگوئینال چپ و نیمه تحتانی چپ شکم تورم و تندرنس وجود دارد. اندام تحتانی چپ در ناحیه ساق دردناک بوده و ادم دارد. سونوگرافی وجود آبسه در ناحیه تحتانی قدامی شکم تا روی عضله پسواس را تایید می کند. سونوگرافی داپلر رنگی وریدی اندام تحتانی ترومبوز وسیع ایلئوفمورال را نشان می دهد.کدامیک از روشهای درمانی زیر در مورد این بیمار صحیح است؟
 الف عمل جراحی تخلیه آبسه + آنتی کواگولاسیون
 ب عمل جراحی تخلیه آبسه + ترومبکتومی وریدی
 ج درناژ پرکوتانه آبسه + فاشیاتومی ساق + ترومبکتومی بیماران
 د درناژ پرکوتانه آبسه + فیلتر IVC + آنتی کواگولاسیون

106 -  آقای 40 ساله با لنفادنوپاتی در سمت راست گردن به قطر 4 سانتیمتر مراجعه کرده است که در بیوپسی آدنوکارسینوم گزارش شده است. کانون اولیه تومور پس از انجام تمام بررسی ها یافت نشد. مناسب ترین اقدام درمانی کدام است؟
 الف رادیوتراپی مخاط نواحی با ریسک بالا و لنفاتیک گردنی
 ب رادیوتراپی مخاط نواحی با ریسک بالا و لنفاتیک گردنی و سپس   LND (Lymph Node dissection)  گردنی
 ج LND گردنی و سپس رادیوتراپی مخاط نواحی با ریسک بالا
 د شیمی درمانی و رادیو تراپی به نواحی با ریسک بالا

107 -  بیماری بدلیل بیماری میلوپرولیفراتیو واسپلنومگالی اسپلنکتومی می شود. دو روز بعد از عمل دچار تب بالا و درد و اتساع خفیف شکم می شود . فشار خون طبیعی است . در گرافی شکم جدار روده های باریک ضخیم شده اند. در آزمایشات D-Dimer   بالاست . در بررسی های تکمیلی انسداد مکانیکی ندارد. اقدام مناسب در این مرحله کدام است؟
 الف لاپاراتومی
 ب آنتی بیوتیک تراپی
 ج انفوزیون هپارین با دوز درمانی
 د اصلاح وضعیت انعقادی

108 -  جوانی به علت ترومای بلانت سر و صورت از 7 روز پیش در ICU به حالت کما بستری است و توسط لوله کریکوتیروئیدوتومی که در اورژانس برای وی گذاشته شده به ونتیلاتور وصل است . درحال حاضر دکانوله شدن  بیمار مطرح نیست . برای ادامه ونتیلاسیون بیمار چه اقدامی مناسب است ؟
 الف لوله کریکوتیروئیدوتومی را در آورده و تبدیل به انتوباسیون Orotracheal می کنیم
 ب لوله کریکوتیروئیدوتومی را در آورده، تراکئوستومی استاندارد می کنیم
 ج لوله کریکوتیروئیدوتومی را در آورده و از لارنژیال ماسک استفاده می کنیم.
 د با همان کریکوتیروئیدوتومی به ونتیلاسیون ادامه می دهیم.

109 -  بیماری جوان در بخش جراحی در حال گرفتن خون است با تزریق حدود 50cc  ، خون بیمار در مسیر وریدی که خون تزریق می شود احساس درد و گرما می کند و روی ستون مهره و قفسه سینه صدری نیز درد فشاری احساس میکند. در معاینه بیمار تب دار ، تاکیکارد است و دیسترس تنفسی دارد . در آزمایش ادرار هموگلوبین وجود دارد. coombs بیمار مثبت است چه اقدامی انجام می گردد؟
 الف 200-100 میلی گرم هیدروکورتیزون تزریق می نمائیم و در صورت لزوم اپی نفرین
 ب آنتی بیوتیک تراپی بر ضد سوشهای کلی فرم و پسودوموناس شروع می کنیم
 ج سوند فولی می گذاریم ، دیورز با تزریق سرم و فوروسماید و تزریق بیکربنات برقرار می کنیم
 د علائم نگران کننده نیست و می توانیم آهسته تر ترانسفوزیون را ادامه دهیم

110 -  جوانی به دلیل Straddle Injury و آسیب مجرای ادراری قدامی مراجعه نموده است . درمان انتخابی در این بیمار کدام است؟
 الف سیستوستومی سوپراپوبیک و جراحی ترمیمی تأخیری مجرای ادرار
 ب تعبیه سوند فولی
 ج اکسپلوراسیون فوری و دبریدمان و ترمیم
 د سیستوستومی باز و Kissing catheters

111 -  خانم 80 ساله ای توده ای 2 سانتیمتری در پستان راست دارد که پاسخ بیوپسی سوزنی آن بدخیم میباشد . بیمار Ejection fraction=20% و COPD دارد. درمان انتخابی کدام است؟
 الف تاموکسیفن به تنهایی
 ب ماستکتومی ساده
 ج ماستکتومی رادیکال مدیفیه
 د کموتراپی و رادیوتراپی

112 -  آقای 25 ساله ای بعلت ترشح مقعد وسابقه اسهال مراجعه نموده است . درمعاینه مقعد 3 سوراخ در اطراف کانال آنال مشاهده می شود. کدامیک از اقدامات زیر مناسب است؟
 الف فیستولکتومی
 ب فیستولوتومی
 ج عبور دادن ستون
 د بیوپسی

113 -  اگر در حین اکسپلور گردن جهت هیپرپاراتیروئیدیسم ، سه عدد غده پاراتیروئید نرمال پیدا شد و غده چهارم پیدا نشد، کدامیک از اقدامات زیر را انجام نمی دهید ؟
 الف لوبکتومی تیروئید در سمت غده یافت نشده
 ب تیمکتومی از طریق گردن
 ج استرنوتومی مدیان
 د خاتمه عمل و عمل جراحی مجدد بعد از بررسی های لوکالیزاسیون

114 -  برای معاینه  پستان خانم30 ساله ای که در ماه هفتم حاملگی است ، از وی می خواهید که روی تخت  دراز بکشد .بلافاصله پس از خوابیدن روی تخت ، دچار رنگ پریدگی و افت ناگهانی فشار خون می شود . اقدام مناسب دراین مرحله چیست؟
 الف قرار دادن بیمار در وضعیت Left latral
 ب بالا بردن پاهای بیمار
 ج قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبورگ
 د انتقال سریع بیمار به اتاق عمل

115 -  یک فرد جوان قد بلند و سیگاری بدون بیماری زمینه ای ریوی سه روز قبل از مراجعه احساس درد و تنگی نفس ناگهانی در همی توراکس راست پیدا کرده است. در گرافی قفسه صدری کولاپس کامل ریه راست بدون شیفت مدیاستن دارد و در حال حاضر تنگی نفس مختصری دارد. اقدام مناسب کدام است؟
 الف گذاشتن لوله سینه و توصیه به عمل جراحی در صورت عود مجدد
 ب گذاشتن لوله سینه و پلورودز بعد از expansion کامل ریه
 ج توراکوتومی رزکسیون Bleb و پلورکتومی آپیکال
 د VATS(video assisted thoracoscopy) و رزکسیون Bleb و پلورودز با تالک

116 -  بیماری دچار کاهش حاد سدیم سرم شده است کدامیک از علائم بالینی زیر در تشخیص این بیمار ارزش کمتری دارد؟
 الف خواب آلودگی
 ب کاهش رفلکس های تاندونی
 ج هیپوتانسیون
 د کاهش تورگور پوست

117 -  در جوان 20 ساله ای که توده مدیاستینال قدامی دارد سطح آلفافیتوپروتئین وBHCG  سرم بالاست. معاینه بیضه ها نرمال است و در سونوگرافی و سایر بررسی ها غدد لنفاوی خلف صفاق بزرگ نشده اند و در بیضه ها نیز ضایعه دیده نمی شود. کدام یک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟
 الف سمینوما
 ب Nonseminomatous germ cell tumor
 ج تراتوما
 د تراتوکارسینوما

118 -  اسکن تیروئید در کدامیک از موارد زیر اندیکاسیون دارد؟
 الف در تمامی موارد ندولهای قابل لمس
 ب ندول با جواب FNA فولیکولار و TSH پائین
 ج ندولهائی که با سونوگرافی قابل تشخیص نیستند
 د گواتر های ساب استرنال

119 -  پسر 17 ساله ای با ضایعه قهوه ای رنگ به قطر 3 سانتیمتر در خلف تنه که در چند ماه گذشته به سرعت رشد کرده است مراجعه می کند. جواب قطعی بیوپسی Spitz nevi(Juvenile melanoma) می باشد درمان انتخابی کدام است؟
 الف radiotherapy+ wide local excision
 ب complete local excision
 ج excision with 10mm margin
 د radiotherapy


120 -  بیماری به دلیل درد پا مراجعه کرده است درد بیمار با اولین قدمهایی که بیمار پس از برخواستن از خواب بر می دارد شروع می شود و با کمی راه رفتن بهبود می یابد . سابقه ضربه در این ناحیه ندارد. در معاینه تندرنس در قسمت مدیال کالکانئوس دارد. کدام تشخیص برای این بیمار مطرح نمی باشد؟
 الف Plantar fasciitis
 ب heel cord compression
 ج Lateral plantar nerve compression
 د heel spur

121 -  مرد 60 ساله ای که بعلت لنفوما شیمی درمانی میگردد با اسهال ، درد شکمی تب و تاکیکاردی مراجعه میکند . در معاینه بالینی ، اتساع شکم همراه با تندرنس دارد شمارش گلبولهای سفید 1000 می باشد . رادیوگرافی شکم نشاندهنده اتساع کادر کولون صعودی است. در 24 ساعت بعد شرایط کلینیکی بیمار بدتر می شود کدامیک از اقدامات زیر در این بیمار غلط است؟
 الف احیاء بیمار
 ب CT شکم
 ج کولونوسکوپی
 د لاپاراتومی

122 -  در مورد زخم بستر ناحیه ایسکیوم کدامیک از موارد زیر غلط است؟
 الف زخم بستر وقتی ایجاد می شود که فشار وارده بر بافت بیش از فشار پرشدگی مویرگی باشد.
 ب تغذیه در بروز و تداوم زخم نقش دارد.
 ج دبریدمان نسوج نکروزه و برطرف کردن فشار از عوارض مهم بهبود زخم می باشد.
 د در ترمیم زخم  ایسکیوم با فلپ عضلانی پوستی نیازی به استئوتومی نمی باشد.

123 -  خانمی با حاملگی 5 ماهه دچار تومور 3 سانتی متری در پستان شده است ونتیجه بیوپسی آن کانسر بوده است اقدام مناسب درمانی در این بیمار کدام است؟
 الف حاملگی را قطع و بعد اقدام به جراحی می کنیم
 ب در همان مرحله لامپکتومی و رادیوتراپی می کنیم
 ج ماستکتومی رادیکال مدیفیه کرده و در همان زمان کموتراپی می کنیم
 د صبر می کنیم تا بعد از زایمان عمل جراحی را انجام می دهیم

124 -  در مورد ضایعات Thyroglossal Duct کدامیک از موارد زیر غلط است؟
 الف Mass در2 تا 4 ماهگی ظاهر می شود
 ب Mass با بلع حرکت می کند
 ج سوراخ خارجی آن در کنار قدامی استرنوکلیدو ماستوئید قرار دارد
 د اکثر موارد بدون علامت است

125 -  مرد جوانی که مورد اصابت چند گلوله به شکم قرار گرفته و خونریزی شدید دارد. با مایعات و 4 واحد خون احیاء و تحت عمل جراحی قرار میگیرد و 6 واحد خون نیز در حین عمل دریافت میکند، اما خونریزی بصورت Oozing منتشر همراه به اسیدوز  متابولیک و هیپوترمی وجود دارد. در این مرحله انجام کدام مورد زیر غلط است؟
 الف خونریزی های کبدی را Pack  میکنیم
 ب عروق ترمیم نشده را کلامپ یا لیگاتور میکنیم
 ج ضایعات روده ای را با  Stapler  می بندیم
 د پس از گذاشتن درن، جدار شکم را میدوزیم

126 -  بیماری تحت عمل جراحی شکمی با لاپاراسکوپ قرار می گیرد. قبل از عمل بیمار سونداژ شده و پورت اول در زیر ناف گذاشته شده است. 2 روز بعد از عمل نشت ادرار از ناف بیمار مشاهده می شود. کدام تشخیص برای بیمار مطرح است؟
 الف retroperitoneal bladder inury
 ب intra peritoneal bladder inury
 ج disruption of patent urachus
 د wound infection

127 -  خانم 60 ساله دیابتیک  با استفراغ و سیری زودرس و درد های شکمی مراجعه کرده است. بیمار چند مرحله هیپوگلیسمی را تجربه کرده است. آندوسکوپی طبیعی است. باریوم سری، تخلیه تأخیری معده را نشان می دهد. در صورتی که درمان طبی در این بیمار نتیجه نداشته باشد.مناسبترین  اقدام جراحی کدام است؟
 الف گاستروستومی تخلیه ای و ژژونوستومی تغذیه ای
 ب پیوند پانکراس
 ج کاشت Pacemaker در معده
 د رزکسیون معده

128 -  در بیماری که شک به پرفوراسیون مری وجود دارد کدام روش تشخیصی انتخاب می گردد؟
 الف ازوفاگوگرام با ماده حاجب محلول در آب
 ب ازوفاگوگرام با محلول باریم رقیق شده.
 ج ازوفاگوسکوپی رژید
 د ازوفاگوسکوپی فیبروسکوپ

129 -  جوان 25 ساله ای بدلیل اصابت گلوله به قدام همی توراکس راست در فضای بین دنده هفتم به اورژانس آورده شده است. در معاینات RR= 22 , PR= 125 , BP= 80/p می باشد. پس از تعبیه لوله سینه500cc خون خارج میشود. اقدام بعدی کدام است؟
 الف لاپاراتومی میدلاین
 ب لاواژ پریتوئن
 ج توراکوتومی اورژانس
 د انجام FAST (سونوگرافی اورژانس)

130 -  آقای 55 ساله ای به علت ترومای نافذ گلوله تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفته است. در اکسپلور پارگی کولون راست و قطع حالب در بالای لگن به صورت له شدگی به طول 6 سانتیمتر مشاهده می شود. کدام اقدام مناسب است؟
 الف دبریدمان و آناستوموز دو سر حالب
 ب کاشتن حالب در مثانه
 ج بستن حالب و نفروستومی
 د نفرکتومی

131 -  در بیمار جوانی که بعلت ترومای بلانت به اورژانس آورده شده است در سونوگرافی مایع آزاد در شکم مشاهده می شود، بیمار از نظر همودینامیک Stable است. CT شکم می شود که ترومای کبد تشخیص داده می شود. کدامیک از خصوصیات زیر اندیکاسیون درمان جراحی دارد؟
 الف وجود 200 تا 300 سی سی خون داخل شکم
 ب تزریق 2 واحد خون
 ج خروج ماده حاجب از کبد در CT Scan
 د ضایعه درجه ш کبد


132 -  مردی 50 ساله به علت کاهش وزن حدود 2 کیلو گرم و علائم سوء هاضمه آندوسکوپی می شود که یک زخم در معده مشاهده می شود و از آن بیوپسی گرفته می شود. جواب آن آدنوکارسینوما گزارش می شود. در سی تی اسکن یک ضایعه با احتمال متاستاز در کبد و یک ندول 2 سانتیمتری در ریه راست به چشم می خورد. بررسی های قلبی و ریوی طبیعی است. اقدام مناسب کدام است؟
 الف بیوپسی سوزنی از ضایعه کبد و ریه و تصمیم گیری بر اساس آن
 ب استفاده از درمان های حمایتی
 ج شیمی درمانی
 د شیمی درمانی و رادیوتراپی


133 -  مرد فوتبالیستی بعلت ضربه به شکم مراجعه می نماید. بیمار درد RUQ دارد. همودینامیک بیمار ثابت است. CT شکم نشان دهنده ترومای کبد است. هماتوکریت بیمار تا دو روز پس از تروما نیز در حال کاهش است.
کدام گزینه زیر در مورد نحوه درمان این بیمار غلط است؟
 الف آنژیوگرافی سلکتیو + امبولیزاسیون شریان کبدی
 ب بررسی مجدد ضایعات توسط سونوگرافی در طی دوران بستری
 ج معاینه مکرر شکمی جهت بررسی و برآوردضایعات روده ای missed شده در CT  اسکن قبلی
 د اثبات ترمیم کامل ضایعه توسط رادیوگرافی قبل از شروع مجدد فعالیت ورزشی

134 -  مرد 70 ساله ای به دنبال MI حاد دچار افت فشارخون، سردی و mottling پوست و کاهش سطح هوشیاری شده و نبض های محیطی لمس نمی شود. در اکوکاردیوگرافی Cardiac Output= 1lit/min می باشد. اولین اقدام در این بیمار کدام است؟
 الف گذاشتن کاتترسوان - گانز
 ب انتوباسیون و ونتیلاسیون مکانیکی
 ج تجویز داروهای اینوتروپ
 د انفوزیون مایع

135 -  خانم 49 ساله ای  حدود 10 سال قبل بعلت چاقی مفرط تحت عمل بای پس ژژونوایلئال قرار گرفته  است. کدام عارضه زیر در این خانم دیده نمی شود؟
 الف هیپراوگزالوری
 ب نارسائی کبد
 ج نورومیوپاتی
 د هیپر پاراتیروئیدیسم کاذب

136 -  مرد 34 ساله دو هفته بعد از ترمیم هرنی اینگوئینال با درد شدید حین انزال و نزدیکی و سوزش در مجرای ادرار مراجعه می کند. آزمایشات ادراری طبیعی است . کدامیک از جملات زیر در این مورد غلط است؟
 الف باید با عمل جراحی مجدد در اولین فرصت این عارضه را درمان کرد
 ب عامل ایجاد کننده این عارضه تنگی وازدفران می باشد
 ج عارضه خودبخود بهبود خواهد یافت
 د ممکن است این علامت بعد از انزال هم وجود داشته باشد

137 -  بیمار 47 ساله ای که مورد شناخته شده مری بارت می باشد؛ تحت آندوسکوپی قرار می گیرد. جواب بیوپسی انجام شده Low grade dysplasia گزارش می شود. اقدام مناسب کدام است ؟
 الف ازوفاژکتومی
 ب درمان جراحی آنتی ریفلاکس
 ج انجام آندوسکوپی هر 6 ماه یکبار
 د بیوپسی مجدد پس از 3 ماه درمان شدید آنتی اسید

138 -  در پایان عمل جراحی یک بیمار 60 کیلوگرمی ، حداکثر چند cc مارکائین (بوپیواکائین) نیم درصد می توانید در لبه های زخم وی تزریق کنید؟
 الف 36 cc
 ب 18 cc
 ج 60 cc
 د 72 cc

139 -  در مورد تومور مارکرها کدام گزینه زیر غلط است؟
 الف مقدار CEA در کانسر پستان با Stage بیماری نسبت مستقیم دارد
 ب CEA افزایش یافته در فرد بالای 50 سال؛ پیشنهاد کننده انجام کولونو سکپی است
 ج PSA بالای 4ng/ml پیشنهاد کننده انجام بیوپسی  پروستات است 
 د در فرد سیروزی AFP هر 6 ماه یکبار باید اندازه گیری شود

140 -  کدام یک از مدالیته های درمانی زیر در درمان بیماری که مبتلا به شوک سپتیک شدید است کاربرد ندارد؟
 الف هیدوکورتیزون
 ب آنتی بیوتیک وسیع الطیف empiric طولانی مدت
 ج داروهای  وازوپرسیو
 د activated C protein

141 -  خانم 55 ساله ای بعلت درد شکمی LLQ از دو روز قبل همراه با تب 38 مراجعه می کند بیمار تندرنس LLQ دارد و سایر نواحی شکم نرم است . CT شکم نشان دهنده افزایش ضخامت جدار کولون بدون آبسه است . درمان نگهدارنده آب و الکترولیتی همراه با سفتریاکسون و کلیندامایسین پس از 72 ساعت سبب بهبود علایم می شود اما در روز پنجم درمان بیمار دچار اسهال آبکی ، تب مجدد و درد شکمی می شود گزینه درمانی صحیح کدام است ؟
 الف درناژ LLQ با کنترل CT یا سونوگرافی
 ب لاپاراتومی و رزکسیون ناحیه درگیر کولون
 ج اضافه نمودن ایمی پنم به رژیم دارویی
 د جایگزینی آنتی بیوتیک های موجود با وانکومایسین خوراکی

142 -  در حین عمل جراحی داخل لگنی بوسیله متخصص زنان ، رکتوم cm 10 بالای Reflection پریتوان بطول cm4 سوراخ می شود چه اقدامی انجام می دهید ؟
 الف رکتوم در همین ناحیه قطع و End colostomy و هارتمن انجام می شود .
 ب زخم بصورت اولیه دوخته می شود .
 ج زخم دوخته می شود و سیگموئید کلستومی انجام می شود .
 د Mucus Fistula + End colostomy

143 -  کدامیک  از موارد زیر در فیبروز رتروپریتوان دیده نمی شود؟
 الف درد مبهم و غیر کولیکی در پهلو یا پائین کمر
 ب افزایش سدیمان گویچه های سرخ
 ج ادم اندام تحتانی که همیشه دو طرفه است
 د جابجائی حالب ها به سمت مدیال در IVP

144 -  آقای 60 ساله  بعلت درد ناحیه RUQ مراجعه نموده است و در سونوگرافی دیواره کیسه صفرا ضخیم  و کاملاً متسع  و اطراف آن تجمع مایع مشاهده می شود سنگ مشاهده نشده است . کدام اقدام زیر  توصیه می شود؟
 الف کله سیستوستومی پرکوتانئوس
 ب درمان طبی و بعد از برطرف شدن علائم درمان جراحی
 ج کله سیستکتومی 6 هفته بعد
 د کله سیستکتومی اورژانس

145 -  آقای 45 ساله به علت ایکتر مراجعه می کند . در ERCP کانسر CBD تشخیص داده می شود و در سی تی اسکن متاستاز کبدی مشاهده می شود . مناسب ترین اقدام درمانی کدام است؟
 الف قرار دادن استنت داخل کلدوک
 ب لاپاراسکوپی تشخیصی
 ج لاپاراتومی و آناستوموز کلدوک به ژژونوم
 د رادیوتراپی و شیمی درمانی

146 -  مرد 60 ساله ای با سابقه دردهای مکرر شکمی و  تب که با درمان های کنسرواتیو بهبود یافته بود اکنون با خونریزی از رکتوم بستری شده است و همراه خود رادیوگرافی هایی را آورده است که مشاهده می کنید .اقدام درمانی مناسب کدام است؟ (به اسلاید شماره 1 مراجعه شود)
 الف همی کولکتومی چپ
 ب توتال کولکتومی
 ج سیگموئید کتومی
 د آنژیوگرافی سلکتیو و آمبولیزاسیون

147 -  بیماری که یک ماه پیش به علت زردی و درد شکم و با تشخیص سنگ های صفراوی کله سیستکتومی شده است اکنون با یک کلانژیوگرافی مراجعه کرده است که تصویر آن را می بینید.
چه اقدامی مناسب است؟ (به اسلاید شماره 2 مراجعه کنید)
 الف لاپاراتومی و اکسپلوراسیونCBD
 ب کلدوکودئودنوستومی
 ج شستشوی کلدوک از طریق T تیوب
 د اسفنکتروتومی آندوسکوپیک

148 -  خانم خانه دار 40 ساله با ضایعه ای که در انگشت می بینید مراجعه کرده است . انگشت دردناک است و سه دوز هم آنتی بیوتیک خورده است. اقدام درمانی مناسب کدام است؟ (به اسلاید شماره 3 مراجعه شود)
 الف انسیزیون در Lateral sulcus داده و درناژ میکنیم
 ب آنتی بیوتیک وسیع الطیف و ضد قارچ می دهیم
 ج برش طولی در اطراف پولپ داده و هر دو کمپارتمان را آزاد می کنیم
 د ناخن را کشیده و بستر آنرا دبرید می کنیم

149 -  تصویر اندام تحتانی خانمی را ملاحظه می فرمائیدکه نمونه بیوپسی اولیه مشکوک به بدخیمی است .در مورد این ضایعه کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟ (به اسلاید شماره 4 مراجعه کنید)
 الف جواب بیوپسی در تمام موارد SCC است
 ب همه این ضایعات یک سال بعد از ترمیم کامل سوختگی اتفاق می افتد
 ج دیسکسیون عقده های لنفاوی ناحیه ای بطور پروفیلاکتیک انجام می شود
 د رزکسیون عقده های لنفاوی بصورت پروفیلاکتیک باعث افزایش سورویوال می شود

150 -  مرد 60 ساله با ضایعه روی بینی که از 3 سال پیش دیده می شد و تصویر آن را می بیند مراجعه کرده است. بیوپسی بدخیمی را تایید کرده است. اقدام درمانی کدام است؟ (لطفاً به اسلاید شماره 5 مراجعه شود)
 الف رزکسیون رادیکال زخم و باز گذاشتن آن و ترمیم ثانویه
 ب رزکسیون با حاشیه کافی و گرافت پوستی
 ج رزکسیون با حاشیه نیم سانتیمتری و ترمیم اولیه
 د رزکسیون با حاشیه کافی و ترمیم با فلپ