X
تبلیغات
رایتل

سؤالات سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی -۲

چهارشنبه 9 اسفند 1385 ساعت 05:25 ب.ظ

 

26- خانم 30 ساله ای با کاهش سطح هوشیاری و نارسایی کلیه مراجعه می نماید. یافته های آزمایشگاهی شامل ترومبوسیتوپنی و آنمی می باشد. در بررسی لام خون محیطی شیستوسیت دیده شد. کدام اقدام درمانی ارجح است؟

الف) هپارین Heparin

ب) پلاسمافرز Plasma pheresis

ج) پردنیزون Prednison

د) سیکلوفسفامید Cyclophosphamid

27- در بیماری که داروی ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) مصرف می نماید همه عوارض زیر قابل انتظار است بجز:

الف) هیپوکالمی Hypo kalermia

ب) پروتئینوری نفروتیک Nephrotic range proteinuria

ج) اسیدوز متابولیک metabolic Acidosis

د) نفریت بینابینی Interestitial Nephritis

28- اسیدوز متابولیک با آنیون گپ طبیعی در کدامیک از حالات زیر دیده می شود؟

الف) مسمومیت با متانول methanol intoxication

ب) تجویز کلستیرآمین cholestyramine

ج) اسیدوز لاکتیک lactic Acidosis

د) نارسایی پیشرفته کلیه End stage renal disease

29- مرد 30 ساله ای با سابقه مصرف سیگار از 6 سال قبل به علت هموتپزی بستری شده است. کراتی نین سرم بیمار 4 میلی گرم درصد و در آزمایش ادرار پروتئین 2+ و هماچوری دارد. در بیوپسی کلیه انجام شده، گلومرلونفریت هلالی (crescentic GN) در 50 درصد گلومرول ها دیده می شود که همراه با رسوب خطی C3 , lgG در جدار مویرگ ها می باشد. احتمال مثبت شدن کدامیک از یافته های آزمایشگاهی بیشتر است؟

الف) Anti ds DNA

ب) C-ANCA

ج) P-ANCA

د) Anti GBM Antibody

30- بیمار دیابتی به علت پنومونی در بخش بستری می باشد. از 24 ساعت قبل دچار خواب آلودگی شده است. فشارخون بیمار 100/50، در معاینه ادم ندارد و آزمایشات:

Urea = 60mg/dl   uric acid = 7.5mg/dl

Cr= 1.4mg/dl  chol = 400mg/dl

Plasma Na= 110mg/dl  TG = 280mg/dl

Blood Sugar = 160mg/dl

در مورد درمان هیپوناترمی کدامیک از اقدامات زیر ارجح است؟

الف) تجویز سرم نمکی

ب) درمان خاصی لازم ندارد

ج) محدودیت آب

د) تجویز انسولین

31- بیماری با فشارخون بالا و نارسایی مزمن کلیه با کراتینین 2/2 میلی گرم درصد و روزانه 5/1 گرم پروتئینوری مراجعه کرده است. برای درمان وی، فشارخون هدف کدام است؟

الف) 130/80

ب) 125/75

ج) 140/90

د) 130/85

32- مردی با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده است. در بررسی اسید و باز اطلاعات زیر بدست آمده است:

PH = 7.00 Pco2=25mmHg  Hco3 = 6meq/L

Na=140 meq/L  K = 5 meq/L  Cl=100 meq/L

چه اختلال اسید و بازی وجود دارد؟

الف) Nomal Anion gap metabolic acidosis + Respiratory acidosis

ب) High anion gap metabolic acidosis + Respiratory Alkalosis

ج) Simple high anion gap melabolic acidosis

د) High anion gap metabolic acidosis + Respiratory acidosis

 33- بیماری 30 ساله با سرفه خشک از سه ماه قبل مراجعه کرده است. سابقه تب و کاهش وزن را نمی دهد در معاینه، نکته ای غیر طبیعی دیده نشد. رادیوگرافی سینه و سینوسها طبیعی است. بیمار به داروهای ضد سرفه جواب نداده است. در این مرحله کدام اقدام تشخیصی را توصیه می کنید؟

الف) برونکوسکوپی تشخیصی

ب) سی تی اسکن ریه

ج) تست تحریکی متاکولین

د) Barium swallow

34- تعریف برگشت پذیری راههای هوایی بیماری آسم بعد از استنشاق سالبوتامول کدام است؟

الف) افزایش 10 درصد در نسبت حجم بازدمی با فشار ثانیه اول به Vital capacity

ب) افزایش 10 درصدی در میزان حجم حیاتی (Vital capacity)

ج) افزایش 15 درصد در نسبت حجم بازدمی با فشار ثانیه اول به Vital capacity

د) افزایش 15 درصد در میزان حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول (FEV 1)

35- فردی 65 ساله با سابقه 30 سال سیگار کشیدن به دلیل تنگی نفس از 3 سال قبل مراجعه کرده است. تست عملکرد ریوی نمای انسدادی همراه با افزایش Total Lung capacity را نشان می دهد. جهت تشخیص قطعی کدام روش را انتخاب می کنید؟

الف) تست ورزش قلبی تنفسی

ب) CT Scan ریه

ج) تست دیفیوژن ریه به گاز منواکسید کربن

د) بیوپسی ریه از طریق برونکوسکوپ

36- پسر 14 ساله مبتلا به کم خونی سلول داسی شکل یا تب و سرفه، دفع خلط چرکی مراجعه نموده است. در گرافی ریه بیمار انفیلتراسیون در قاعده ریه راست مشاهده می شود. کدامیک از باکتری های زیر بعنوان علت احتمالی بیشتر مطرح می باشد؟

الف) پنوموکوک

ب) پزودوموناس آئریژونوزا

ج) لژیونلا

د) پنوموسیستیک کارینی

37- در بیماری که بعلت میاستنی گراویس از تنگی نفس شاکی است و در بررسی عملکرد ریه، ضعف شدید عضلات تنفسی را نشان می دهد. احتمال تغییر کدامیک از پارامترهای تست تنفسی زیر کمتر است؟

الف) کاهش ظرفیت حیاتی (VC)

ب) افزایش حجم باقیمانده (RV)

ج) افزایش نسبت حجم بازدمی با نیرو در ثانیه اول به ظرفیت حیاتی با نیرو FEV1/FVC

د) کاهش ظرفیت کلی ریه (TLC)

38- بیمار 75 ساله با سابقه 4 روز تب، سرفه و دفع خلط به اورژانس آورده می شود. BP: , PR:120, Tem:39,RR:40 100/70 دارد و کمی خواب آلوده می باشد. معاینه ریه Tubular Sound در قاعده ریه چپ دارد. در گرافی ریه بیمار انفیلتراسیون در قاعده ریه چپ دارد. کدامیک از درمانهای زیر جهت بیمار توصیه می کنید؟

الف) سفتریاکسون + آزیترومایسین

ب) وانکومایسین+ مترونیدازول

ج) پنی سیلین + کلیندامایسین

د) ایمی پنم + سیپروفلوکساسین

39- الگوی تنفسی با مشخصات افزایش حجم باقیمانده (RV)، افزایش نسبت حجم باقیمانده به ظرفیت کلی ریه (RV/TLC) و کاهش ظرفیت حیاتی (VC) در کدامیک از بیماریهای زیر بیشتر دیده می شود؟

الف) چاقی

ب) برونشیولیت

ج) پنوموکونیزوزیس

د) کیفواسکولیوز

 40- در معاینه بالینی گردن خانم 32 ساله ای گره تیروئید به اندازه دو سانتی متر لمس می شود. در آزمایش انجام شده سطح سرمی TSH = 0.8 میلی واحد در لیتر (نرمال: 7/4- 5/0) گزارش شده است کدام اقدام در مورد بررسی بیمار ارجح است؟

الف) بیوپسی سوزنی

ب) جذب ید رادیواکتیو

ج) اندازه گیری تیروگلوبولین

د) اسکن تیروئید

41- کدامیک از جملات زیر در ارتباط با غربالگری دیابت تیپ ll صحیح می باشد؟

الف) افراد بالای 25 سال در صورت عدم وجود فاکتورهای خطر می بایست همه ساله آزمایش قندخون ناشتا بدهند

ب) افراد بدون فاکتور خطر احتیاج به غربالگری ندارند

ج) افراد بالای 55 سال باید تست تحمل گلوکز شوند

د) افراد بالای 45 سال در صورت عدم وجود فاکتور خطر باید هر 3 سال آزمایش قندخون ناشتا انجام دهند

42- در اندازه گیری مقادیر چربی خون آقایی 46 ساله مقادیر زیر بدست آمده است:

Total Cholestrol = 280 mg/dl

HDL = 36 mg/dl

TG = 560 mg/dl

است مقدار LDL این بیمار چقدر است؟

الف) 244 mg/dl

ب) 132 mg/dl

ج) 280 mg/dl

د) قابل محاسبه نمی باشد

43- در مورد اسید چرب امگا – 3 (روغن ماهی) کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) مصرف همزمان با استاتین کنتراندیکاسیون دارد

ب) در مقادیر 500 میلی گرم تا یک گرم در روز تری گلیسرید خون را به شدت کاهش می دهد

ج) در مقادیر 6-3 گرم معمولا موجب کاهش تری گلیسرید می شود

د) موجب کاهش LDL می شود

44- خانم 33 ساله ای با سابقه کم کاری تیروئید از 15 سال پیش و نارسائی زودرس تخمدانها از 4 سال پیش که تحت درمان بوده است بعلت تصادف با اتومبیل و کاهش سطح هوشیاری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری می باشد علیرغم درمان با مایعات کافی و داشتن برون ده ادراری فشارخون بیمار 30/70 میلی متر جیوه می باشد آزمایشات بیمار BS=60 mg/dl و K = 5.3 mg/l , Na=126 meq/l میباشد در این مرحله جهت بیمار کدام اقدام زیر صحیح است؟

الف) انجام تست Cosyntropin و تجویز هیدروکوتیزون خوراکی

ب) اندازه گیری مقادیر کورتیزول، ACTH، آلدوسترون بیمار و درمان با هیدروکوتیزون وریدی

ج) تجویز لووتیروکسین به مقدار 500 میکروگرم و ادامه مایع درمانی

د) اندازه گیری سطح کورتیزول ACTH و آلدوسترون بیمار و تجویز سدیم هیپرتونیک

45- خانمی 26 ساله که از مدت 4 سال قبل مبتلا به کم کاری تیروئید بوده است با حاملگی 6 هفته مراجعه نموده است بیمار جهت درمان خود روزی یک عدد لووتیروکسین مصرف می کند. آزمایش بیمار4 ماه پیش mu/L TSH= 1.3 (normal = 0.5-4.7)

بوده است جهت درمان هیپوتیروئیدی بیمار کدام اقدام صحیح است؟

الف) کاهش مقدار دارو به 50% مقدار فعلی

ب) افزایش مقدار داروی مصرفی

ج) جایگزینی لیوتیرونین با لووتیروکسین

د) قطع لووتیروکسین

46- خانم 45 ساله ای با درد و تورم ساق پای چپ که از 2 روز قبل شروع شده است به اورژانس مراجعه کرده، اختلاف قطر ساق پای چپ و راست حدود 5 سانتی متر و اختلاف قطر رانها حدود 3 سانتی متر است. ادم بیمار گوده گذار است. اقدام تشخیصی مناسب برای بیمار کدام است؟

الف) سونوگرافی داپلکس

ب) ونوگرافی پای چپ

ج) اسکن یدوفیبرینوژن

د) پلتیسموگرافی امپدانس

47- جوانی 30 ساله با توده حدود 4 سانتی متر در جدار قفسه سینه سمت راست مراجعه کرده است. بیمار از درد و تب شاکی است. ESR بیمار نیز بالا است. در سیتی اسکن انجام شده خوردگی دنده در محل ضایعه با نمای پوست پیاز دیده می شود. کدامیک از موارد ذیل توصیه می شود؟

الف) بیوپسی انسزیونال

ب) درمان ضد TB

ج) FNA

د) تجویز آنتی بیوتیک تزریقی

48- خانم 45 ساله ای با ماموگرافی که میکروکلسیفیکاسیون در پستان راست دیده می شود مراجعه کرده است. در معاینه خوشبختانه توده لمس نمی شود. اقدام مناسب برای بیمار کدام است؟

الف) انجام سونوگرافی از پستان راست و در صورت مشاهده ضایعه FNA

ب) تکرار ماموگرافی سه ماه بعد و سپس تصمیم گیری برای بیمار

ج) ارجاع بیمار جهت بیوپسی باز از میکروکلسیفیکاسیون فوق

د) Core needle biopsy از ضایعه فوق تحت گاید (هدایت) Imaging

49- در ارتباط با واکسیناسیون در موارد اسپلنکتومی کدامیک از موارد ذیل صحیح می باشد؟

الف) در اسپلنکتومی elective انجام واکسیناسیون 2 تا 3 روز قبل از عمل جراحی توصیه می گردد

ب) واکسیناسیون بر علیه پنوموکوک به تنهایی کفایت می نماید

ج) در اسپلنکتومی ترومایی انجام واکسیناسیون قبل از عمل جراحی الزامی می باشد

د) تجویز واکسن یادآور پنوموکوک هر 5 تا 6 سال توصیه می گردد

50- خانم 25 ساله با علائم تیروتوکسیکوز مراجعه کرده که در اقدامات تشخیصی، ندول داغ به اندازه 4 سانتی متر در لوب سمت راست مشخص گردیده است کدامیک از موارد ذیل ارجح می باشد؟

الف) درمان با ید رادیواکتیو

ب) لوبکتومی ایسمکتومی

ج) درمان با متی ماژول بمدت طولانی (حداقل 6 ماه)

د) توتال تیروئیدکتومی

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo