X
تبلیغات
زولا

ویرایش فرم انتخاب رشته- محل از تاریخ 30/3/92 لغایت 31/3/92

شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 10:39 ق.ظ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد    

======================  
اطلاعیه شماره 11- در خصوص مهلت ویرایش انتخاب رشته محل و ظرفیت رشته محل ارتوپدی دانشگاه یزد
مراتب ذیل جهت اطلاع کلیه داوطلبین مجاز به انتخاب رشته محل دوره چهلم آزمون پذیرش دستیار تخصصی رسانیده می شود

1- براساس آخرین مصوبات شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، رشته تخصصی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد با ظرفیت 3 نفر در سالجاری مطابق مقررات دستیار می پذیرد.

2- از تاریخ 30/3/92 لغایت 31/3/92 کلیه افراد واجد شرایط انتخاب رشته- محل که در مواعید مقرر نسبت به انتخاب رشته – محل اقدام نموده  اند مجاز به ویرایش فرم انتخاب رشته- محل مربوطه خواهند بود.

 

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

============================

آغاز انتخاب رشته داوطلبان آزمون دستیاری از فردا

آغاز انتخاب رشته داوطلبان آزمون دستیاری از فردا

داوطلبان چهلمین آزمون دستیاری تخصصی می‌توانند از فردا (25خرداد) برای انتخاب رشته خود در 100رشته-محل اقدام کنند و 4روز فرصت دارند.

 
 داوطلبان باید در تکمیل فرم انتخاب رشته – محل، دقت کافی داشته باشند چون پس از ارسال اطلاعات امکان تغییر یا تبدیل، ویرایش و ابطال فرم وجود ندارد. 

 

============================= 

اطلاعیه شماره 9 در خصوص انتخاب رشته محل چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
بدینوسیله به اطلاع کلیه واجدین شرایط انتخاب رشته محل دوره چهلم می رساند قبل از زمان شروع به انتخاب رشته-محل با توجه به اینکه ممکن است رشته-محل های دارای مجوز آموزشی اضافه و یا گاهاً حذف گردند، جدول نهایی اعلام رشته ها و ظرفیت دانشگاهها را مطالعه نمایید

توجه:بنا بر مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی چنانچه هر یک از داوطلبان در مرحله اصلی و مرحله اول جایگزین در یکی از رشته های تخصصی پذیرفته شوند ولی مبادرت به ثبت نام ننمایند و یا پس از ثبت نام به هر نحو انصراف حاصل نمایند مجاز به شرکت در آزمون دوره بعد نخواهند بود.لذا در انتخاب رشته محل نهایت دقت را مبذول نمایید. 


دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

بر اساس مصوبات وزارت بهداشت/
نحوه پذیرش دستیار طب سالمندان تغییر کرد/ اصلاح روند پذیرش دستیار فوق تخصصی
نحوه پذیرش دستیار رشته تخصصی طب سالمندان، تسهیل و تسریع در روند .........................

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  

 رتبه های آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

 انتخاب رشته - محل

.

مشاهده و چاپ رشته-محل های ثبت شده 

 

 ۰۰۰۰۰۰۰۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

بر اساس مصوبات وزارت بهداشت/
نحوه پذیرش دستیار طب سالمندان تغییر کرد/ اصلاح روند پذیرش دستیار فوق تخصصی
نحوه پذیرش دستیار رشته تخصصی طب سالمندان، تسهیل و تسریع در روند راه اندازی تدوین و ارزشیابی رشته های تخصصی تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی و اصلاح نحوه برگزاری آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی پزشکی بالینی در هفتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی که در خردادماه برگزار شد، 10 موضوع به تصویب نهایی رسید.

ﻣﻮﺿﻮع یک به نحوه پذیرش دستیار رشته تخصصی طب سالمندان اختصاص یافت. در این موضوع دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺷورای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷکی و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣﻮﻇـﻒ است اعضای هیات ممتحنه این رشته را طبق مقررات ﺗﻌﯿﯿﻦ کند. داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ این رشته باید درﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا اعلام کنند و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﭘـﺲ از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﯽ کند.

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﻇﻒ است ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزشی رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃـﺐ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﯾﻤﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺴـﺖ ﺷـﻮرای آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬ اراﺋﻪ کند.

ﻣﻮﺿﻮع 2 نشست شورا به ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش تکمیلی ﺗﺨﺼﺼﯽ (ﻓﻠﻮﺷـﯿﭗ) اختصاص داشت و بر اساس مصوبه نشست داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در رﺷـﺘﻪ ﭘﯿش نیاز و ﯾـﺎ ﮔـﻮاﻫﯽ ﻗﺒـﻮﻟﯽ آن از داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ الزامی است.

ﻣﻮﺿﻮع 3 نشست شورای تخصصی به ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ راه اﻧﺪازی ﺗﺪوﯾﻦ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ اختصاص یافت. بر اساس مصوبات این نشست در ﺧﺼﻮص راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﺼـﻮب دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ باید درﺧﻮاﺳـﺖ راه اﻧـﺪازی این رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ را به دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ دهند و ﭘـﺲ از ﻃـﺮح و ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ در ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻫـﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم می شود. همچنین دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﺑﺨﺸـﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ تصمیم می گیرد. جزئیات این موضوع در مصوبات نشست ذکر شده است.

اﺻﻼح ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺿﻮع 4 نشست بود. بر اساس این مصوبه آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ در ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ ﭘـﯿﺶ ﻧﯿـﺎز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎی داﺧﻠﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﻮدﮐﺎن و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑه ﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳـﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺷﻮرای آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ شد.

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ در 3 رﺷﺘﻪ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن 3 رﺷـﺘﻪ ﭘـﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎیی شامل نمره ﮐﺘﺒﯽ داوﻃﻠﺐ در آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ – ﻣﺤﻞ است.

در ﻣﻮرد داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨـﺎب رﺷﺘﻪ – ﻣﺤﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر در دوره ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻧﻤﺮه ﮐﺘﺒﯽ داوﻃﻠﺐ است و در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ، ﻧﻤﺮه ﮐﻞ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸـﻨﯿﺎز، ﻣـﻼک ﻋﻤـﻞ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺮه ﮐﺘﺒﯽ آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺗﻌﯿـﯿﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن است.

نقل و اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎران دوره ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻤﻨﻮع است. ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر دوره ﻫـﺎی ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻤﺎﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ است. اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دورة آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣـﻮرد اﺟـﺮا ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ و اﺑـﻼغ می شود.

موضوع 5 نشست شورای تخصصی یادآور شد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫـﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻨﺒﻌـﺪاﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿـﺄت ﻣﻤﺘﺤﻨـﻪ دوره ﻫـﺎی ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ در ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻮرای آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ شود.

ﻣﻮﺿﻮع 6 به اﺻﻼح یکی از ﻣﺼﻮبات در زمینه یکی از مصوبات شورا در گذشته در زمینه ارﺗﻘﺎ ﺗﯿﭗ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ پرداخت.

ﻣﻮﺿﻮع 7 نشست یادآور شد: در اﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی «ﻫـ ، ط، ی» ﻣﺎده 20 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ تربیت کننده دستیار تخصصی بالینی پزشکی مجاز هستند در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش به صورت ﻣﺎزاد ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ که اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع 8 به اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل دوره رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از 3 ﺳﺎل ﺑﻪ 4 ﺳﺎل اختصاص داشت که مقرر شد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای دوره 4 ﺳﺎﻟﻪ آن از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 93-94 ﺗﺪوﯾﻦ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﯾﻤﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺷﻮرا اراﺋﻪ شود.

ﻣﻮﺿﻮع 9 نشست شورا مربوط به ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی هیات ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ بود که بر این اساس اﻋﻀﺎی هیات ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در هیات ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در یکی از هیات ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ هستند.

ﻣﻮﺿﻮع 10 نشست به ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮرا اختصاص داشت.

توصیه معاون آموزشی دانشگاه ایران به پذیرفته‌شدگان اولیه آزمون دستیاری

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: فهرست آخرین رتبه‌های پذیرفته شدگان در آزمون دستیاری سال گذشته راهنمایی مناسب برای انتخاب رشته داوطلبان این آزمون است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس،مسعود فراست کیش با اعلام درج سهمیه دستیاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در جدول انتخاب رشته محل ، آزمون دستیاری سال 93 – 92 بر توجه بیشتر داوطلبان دستیاری، به لیست آخرین رتبه های پذیرفته شده در آزمون دستیاری سال گذشته به عنوان راهنمایی مناسب برای انتخاب رشته- محل تاکید کرد .

وی به اطلاعیه شماره 7 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: داوطلبان از صبح شنبه 25تا 29 خرداد می‌توانند نسبت به تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته – محل خود اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین گفت: این دانشگاه آمادگی کامل برای میزبانی از پذیرفته شدگان را با سطح بالا و کیفیت مطلوب آموزش پزشکی و تخصصی دارد.

به گزارش فارس، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در مورد انتخاب رشته- محل چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اعلام کرده تمام واجدان شرایط انتخاب رشته- محل دوره چهلم دستیاری قبل از زمان شروع به انتخاب رشته-محل با توجه به اینکه ممکن است رشته-محل های دارای مجوز آموزشی اضافه یا در مواردی حذف شوند، جدول نهایی اعلام رشته‌ها و ظرفیت دانشگاهها را مطالعه کنند.

بنا بر مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی چنانچه هر یک از داوطلبان در مرحله اصلی و مرحله اول جایگزین در یکی از رشته‌های تخصصی پذیرفته شوند ولی مبادرت به ثبت نام نکنند یا پس از ثبت نام به هر نحو انصراف دهند، مجاز به شرکت در آزمون دوره بعد نخواهند بود، بنابراین در انتخاب رشته- محل نهایت دقت را باید داشته باشند.

کلید نهایی آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در چند روز گذشته منتشر شده و بر روی سایت سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته به همین منظور زمان انتخاب رشته پذیرفته‌شدگان اولیه نیز اعلام شده است.

داوطلبان چهلمین آزمون دستیاری تخصصی می‌توانند از فردا (25خرداد) برای انتخاب رشته خود در 100رشته-محل اقدام کنند و 4روز فرصت دارند.

همچنین مهلت اعلام شده قابل تمدید نیست و عدم تکمیل فرم انتخاب رشته – محل به منزله انصراف از شرکت در مراحل پذیرش دستیار تخصصی این دوره است.

کلید نهایی آزمون دستیاری تخصصی پزشکی منتشر شده و بر روی سایت سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته به همین منظور زمان انتخاب رشته پذیرفته‌شدگان اولیه نیز اعلام شده است.

داوطلبان چهلمین آزمون دستیاری تخصصی از فردا به مدت 4 روز فرصت دارند تا رشته تخصصی خود را انتخاب کنند.

چهلمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی (آزمون ورود پزشکان عمومی به دوره تخصصی پزشکی) پنجم اردیبهشت با رقابت میان 15 هزار و 500 نفر داوطلب در 19 حوزه و 18 شهر برگزار شد.

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo