X
تبلیغات
رایتل

شمارش معکوس تا امتحان - هفته هیجدهم: درس چهاردهم

یکشنبه 11 مرداد 1388 ساعت 09:32 ب.ظ

 شمارش معکوس تا امتحان - هفته هیجدهم: درس چهاردهم

 

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 4/1۳۸۸ رادیولوژی سال اول ۳

101 -   کدامیک از موارد زیر درباره عامل Q در ترانسدوسر غلط است ؟

            الف      عامل Q اشاره به حالات خلوص صوت و طول زمانی که صوت میماند دارد.

            ب         تراندوسر دارای Q بالا صوت تقریباً خالص با محدوده باریک فرکانس تشدید شده ایجاد می کند .

            ج          ترانسدوسر دارای Q پائین طیف کامل صوتی حاوی فرکانسهای مختلف را دارد.

            د          معمولاً امواج صوتی داخلی یک تراندوسر با Q بالا دارای طول موج مناسب برای تقویت ارتعاشات داخل بلور نیستند.

102 -   در مورد فضای پارافارنژیال و ضایعات آن گزینه صحیح کدام است؟

            الف      این فضا در طول گردن از قاعده جمجمه تا قاعده گردن دیده می شود.

            ب         حد خلفی فضای پارافارنژیال بوسیله غده پاروتید ساخته می شود.

            ج          مهمترین بافت های تشکیل دهنده این فضا بافت چربی و غدد بزاقی فرعی هستند.

            د          ضایعاتی که در این فضا دیده می شوند تقریباً همیشه از همین فضا منشاء گرفته اند .

103 - کدام یک از سینوس های پریکاردیال زیر، IVC وSVC و وریدهای ریوی را احاطه می نماید؟

            الف      سینوس Basal

            ب         سینوس Retro-aortic

            ج          سینوس Transverse

            د          سینوس Oblique

104 - با توجه به مدت زمانی که تصویر برداری توسط CT Single - slice spiral از ناحیه توراکس با طول 300 میلیمتر و با سرعت چرخش تیوب یک دور در ثانیه و Pitch factor معادل 2 و ضخامت مقطع 5 میلیمتر انجام می شود . با حفظ کلیه این شرایط زمان لازم برای انجام این CT توسط یک دستگاه Four - slice چقدر خواهد بود ؟

            الف      5/7 ثانیه

            ب         15 ثانیه

            ج          30 ثانیه

            د          60 ثانیه

105 - در انجام یک CT توسط دستگاه Single - slice spiral ضخامت مقاطع 3 میلیمتر انتخاب شده و سرعت حرکت تخت در هر دور چرخش تیوب 5/4 میلیمتر می باشد و دوز تشعشعی بیمار معادل 5 میلی سیورت محاسبه شده است . چنانچه با حفظ کلیه شرایط از جمله ضخامت مقاطع ، سرعت حرکت تخت به 25/2 میلیمتر در هر دور چرخش تیوب کاهش یابد ، دوز متوسط تشعشعی بیمار بطور موثر چقدر خواهد شد ؟

            الف      همان 5 میلی سیورت  باقی می ماند

            ب         به 10 میلی سیورت  می رسد .

            ج          به 5/2 میلی سیورت می رسد.

            د          به 5/7 میلی سیورت می رسد .

106 - در یک دستگاه multi - slice CT چنانچه ضخامت همه detectors در جهت z معادل یکدیگر ومساوی با 25/1  میلیمتر باشد کدامیک از ضخامت مقطع های زیر را نمی توان تهیه کرد؟

            الف      75/3 میلیمتر

            ب         5/2 میلیمتر

            ج          5/1 میلیمتر

            د          25/1 میلیمتر

107 - بدنبال بیوپسی ترانس رکتال پروستات تحت گایدسونوگرافی ، کدامیک از عوارض زیر غیر محتمل است؟

            الف      هماچوری

            ب         خونریزی رکتال

            ج          بی اختیاری ادرار

            د          سپسیس

108 - کدامیک از موارد زیر از کنتراندیکاسیون های درناژ پرکوتانئوس آبسه های شکمی تحت گاید محسوب نمی شود؟

            الف      آبسه های با جدار ضخیم

            ب         آبسه های وسیع بادرگیری کمپارتمانهای مختلف شکم

            ج          مواد نکروتیک عفونی شده

            د          آبسه های با حدود نا مشخص (Poorly defined)

109 - Foramen of Winslow کدام فضاهای زیر را بهم ارتباط می دهد؟

            الف      Left paracolic gutter و Left subphrenic space

            ب         Hepatorenal fossa و Right paracolic gutter 

            ج          Lesser  sac و Morrison' s Pouch

            د          Left inframesocolic space و Right inframesocolic space

110 -   کدام جمله در مورد FLAIR Imaging درست است؟

            الف      بیشترین کاربرد عملی آن در ارزیابی دیسک های بین مهره ای است

            ب         نوعی Gradient- echo sequence تلقی می گردد

            ج          سبب حذف تصویر چربی در بافت ها می شود

            د          در این نوع تصویر برداری TI حدود 2000 میلی ثانیه بکار می رود

111 -     در مورد محل های شایع تشکیل آبسه در شکم و لگن، کدام یک غلط است؟

            الف      Rt- Subphrenic space  

            ب           Lt - Inframesocolic space

            ج          Sub hepatic space

            د          Peri Terminal Ileum

112 -   در مورد آدنوپاتی اگزیلری در ماموگرافی کدامیک غلط است؟

            الف      زیر cm2 هستند

            ب         بطور هموژن دنس هستند.

            ج          میکرو کلسیفیکاسیون  در موارد کانسر پستان متاستاتیک دیده میشود.

            د          به علت التهاب بزرگ میشوند.

113 - مفیدترین روش برای پیگیری تشخیصی  Focal Nodular hyperplasia ، کبد کدام است؟

            الف      Sonography

            ب         Scintigraphy

            ج          CT - scan

            د          MRI

114 - در مورد هپاتوبلاستوما کدامیک از موارد زیر غلط است؟

            الف      سن ابتلا اغلب در سه سال اول زندگی است.

            ب         شایعترین تومور سمپتوماتیک کبدی در زیر 5 سالگی است.

            ج          در بیشتر بیماران سطح   آلفا فیتوپروتئین سرم ، بالاست.

            د          در سونوگرافی اغلب  هیپواکوئیک و غیر یکنواخت هستند.

115 - کدام گزینه در مورد yolk sac صحیح نیست ؟

            الف      معمولاً در MSD=5-6mm بوسیله EVS (سونوگرافی واژینال ) قابل مشاهده است

            ب         در ساخته شدن سیستم تنفسی دخالت می کند

            ج          در هماتوپوئز دخالت دارد

            د          بوسیله Vitelline duct به Midgut متصل می شود

116 - در مرحله ابتدایی اسکن دینامیک پس از تزریق داخل وریدی مادۀ حاجب در CT و MRI نمای pituitary microadenoma نسبت به بافت طبیعی چگونه است ؟

            الف      Hyperintense, Hypodense

            ب         Hypointense, Hypodense

            ج          Hyperintense, Hyperdense

            د          Hypointense, Hyperdense

117 - شایعترین فرم کانسر کیسه صفرا (در سونوگرافی ) کدام است ؟

            الف      ضخامت مخاطی موضعی

            ب         ضخامت منتشر جداره کیسه صفرا (بدون توده همراه )

            ج          توده پولیپوئید اینترالومینال

            د          توده ساب هپاتیک که جایگزین کیسه صفرا شده است .

118 - منظور از small subchorionic hematoma چیست ؟

            الف      حجم کمتر از 10 سی سی داشته باشد

            ب         ضخامت کمتر از 10 میلیمتر داشته باشد

            ج          نمای crescentic داشته باشد

            د          کمتر از 1/3 از محیط gestational sac را اشغال کند.

119 - شایعترین محل Ependymoma درفضای Supratentorial کدام است ؟

            الف      تالاموس

            ب         داخل بطن های طرفی

            ج          داخل بطن سوم

            د          پارانشیم مغزی اطراف بطن

120 -   در مورد porcelain Gallbladder کدامیک غلط است ؟

            الف      تظاهر غیر شایع متعاقب کوله سیستیت مزمن است

            ب         کلسیفیکاسیون منقوط متعدد در Muscularis ایجاد می شود

            ج          سنگ کیسۀ صفرا تقریباً همیشه وجود دارد

            د          با انسیدانس بالا با کارسینوم کیسه صفرا همراه می شود

121 -   در سونوگرافی از بیماری که اخیراً پیوند کلیه شده است ، تصویر  perinephric fluid collection دیده شد ، کدامیک از موارد زیر غلط است ؟

            الف      بایستی سونوگرافی های کنترل انجام شود ، اگر به فرم هلالی بوده و مشی کاهنده داشته باشد ، اهمیتی ندارد.

            ب         در سونوگرافی های کنترل اگر گرد بوده و مشی افزاینده داشته باشد، بایستی بررسی بیشتر شده و درمان شود.

            ج          بایستی تحت گاید سونوگرافی تخلیه شود.

            د          urinoma در  early postoperative period می تواند ایجاد شود.

122 -   سقف بطن سوم مغزی توسط کدام ساختمان زیر تشکیل می شود؟

            الف      Tuber Cinereum

            ب         Cerebral Peduncles

            ج          Velum Interpositum

            د          Massa Intermedia

123 - بیماری که 6 ماه قبل بدلیل  Glioblastoma Multiforme تحت عمل جراحی و سپس یک دوره کامل تحت رادیوتراپی قرار گرفته است. اکنون بدلیل تغییر در وضعیت نورولوژیک مراجعه نموده است. در بررسی تصویر برداری اندازه تومور افزایش یافته و شدت Enhancement آن نیز زیاد شده است. افتراق Recurrence تومور از نکروز ناشی از رادیوتراپی بر اساس کدام روش زیر ارزش بیشتری دارد؟

            الف      CT با تزریق ماده حاجب

            ب         PET Scan

            ج          MRI با تزریق ماده حاجب

            د          مقایسه MRI بدون تزریق و با تزریق ماده حاجب

124 - در مورد Papillary Carcinoma of Thyroid کدام جمله غلط است؟

            الف      بیماری در 80-20%  می تواند مولتی سنتریک باشد.

            ب         Punctate Shadowing Calcification دیده می شود.

            ج          بیماری از طریق لنفاتیکی منتشر می شود.

            د          ندول های آن اغلب هیپراکو است.

125 - در مورد علائم سونوگرافیک کلیه پیوندی دچار Acute Rejection ، کدامیک غلط است؟

            الف      Interval Increase in Size

            ب         Change in Renal Configuration

            ج          Obliteration of Central Sinus Fat

            د          Prominent Hypoechoic Medullary Pyramids

126 - کدام جمله در مورد بررسی وضعیت Chorionicity و Amnionicity در بارداری دوقلویی غلط است؟

            الف      عدم مشاهده مامبران اثبات کننده  Monoamnionicity است.

            ب         وجود یک Yolk Sac در اوایل تریمستر اول به نفع Monoamnionicity است.

            ج          وجود دو جفت جداگانه نشانه Dichorionicity  است.

            د          متفاوت بودن جنس دو جنین نشانه  Dichorionicity است.

127 - در اندازه گیری های جنین بیشترین دقت سونوگرافی برای تخمین سن بارداری در کدام تریمستر است؟

            الف      تریمستر اول

            ب         تریمستر دوم

            ج          تریمستر سوم

            د          در هر سه مساوی است.

128 - در بیماری که یک هفته قبل کوله سیستکتومی شده است، در سونوگرافی کنترل، یک ناحیه Anechoic در  Gallbladder Fossa دیده می شود، کدام تشخیص محتمل تر است؟

            الف      Hematoma

            ب         Abscess

            ج          Fluid Collection (Seroma)

            د          Biloma

129 - کدام جمله در مورد آناتومی مغز صحیح است؟

            الف      Precental Gyrus و Postcentral Gyrus  مربوط به لوب Parietal  هستند.

            ب         Cingulate Sulcus در فاصله بین Corpus Callosum و Gyrus Cingulate قرار می گیرد.

            ج          Hippocampal Sulcus بین Hippocampal Gyrus و  Parahippocampal Gyrus قرار دارد.

            د          Marginal Sulcus بین Paracentral Lobule و  Postcentral Gyrus قرار دارد.

130 - در مرحله حاد ischemic infarct مغزی ( 24 ساعت ابتدائی) کدام نوع ادم سبب ایجاد یافته های CT و MRI میشود؟

            الف      Cytotoxic

            ب         Vasogenic

            ج          Interstitial

            د          ترکیبی از ادم Cytotoxic و Interstitial

131 - یافته های تصویر برداری در بیماری که بدلیل مسمومیت با گاز مونواکسید کربن دچار infarction مغزی گردیده، در کدام ساختمان زیر بیشتر از بقیه دیده می شود؟

            الف      لوبهای Parietal و Occipital

            ب         Corpus callosum

            ج          Globus pallidus

            د          Dorsal aspect of thalamus

132 - در بررسی سونوگرافیک توده های سولید پستان، مهمترین فاکتور برای افتراق ضایعات خوش خیم از بدخیم کدام است؟

            الف      نحوه قرارگیری محور بلند ضایعه نسبت به سطح پوست

            ب         بررسی margin ضایعه و منظم و نامنظم بودن آن

            ج          وجود سایه صوتی خلفی

            د          افزایش ضخامت پوست در سطح ضایعه

133 - در کدام حالت زیر در هنگام intervention در سونوگرافی دید سوزن کمتر است؟

            الف      امتداد سوزن موازی پرتو اولتراسوند باشد

            ب         قطر سوزن بیشتر باشد

            ج          سطح سوزن نا منظم باشد

            د          سوزن در فضای مایع قرار گیرد

134 - کدام تومور زیر تمایل بیشتری برای متاستاز به مخچه نسبت به بقیه دارد؟

            الف      Invasive ductal carcinoma پستان

            ب         Mucinous adenocarcinoma معده

            ج          Renal cell carcinoma کلیه

            د          Small cell carcinoma ریه

135 - شایعترین عارضه Caroli's Disease کدام است؟

            الف      کلانژیت باکتریال راجعه

            ب         فیبروز کبدی

            ج          کلانژیوکارسینوما

            د          هپاتوسلولار کارسینوما

136 - ساختمان های تشکیل دهنده سایه هیلوم (ناف ریه ) کدام است؟

            الف      شریان ها و وریدهای ریوی

            ب         پرونش های اصلی و لنفاتیک ها

            ج          شریان ها و وریدهای لب های تحتانی

            د          شریان ها و وریدهای لب های فوقانی

137 - در بیماری که مشکوک به شکستگی Tibial Plateau می باشد. جهت تعیین میزان Depression در محل شکستگی کدام روش تصویربرداری زیر ارجحیت دارد؟

            الف      CT Scan

            ب         رادیوگرافی ساده

            ج          MRI

            د          آرتروگرافی

138 - کدام جمله درمورد یافته های MRI در full - thickness rotator cuff tear غلط است ؟

            الف      حداقل در یک تصو.یر ناحیه ای از bright signal  در تصاویر T2-W دارد که در گستره کامل فوقانی تا تحتانی دیده می شود 

            ب         تجمع مایع در Subacromial - subdeltoid bursa یافته ای شایع است

            ج          در عضله مبتلا ، رسوب hemosiderin رخ می دهد

            د          تاندون مبتلا دچار Retraction می شود

139 - در سونوگرافی انجام شده از غدد لنفاوی کدام یافته به نفع تغییرات بدخیمی و درگیری متاستاتیک غدد لنفاوی نیست ؟

            الف      وجود جزء کیستیک در غده لنفاوی

            ب         عدم مشاهده ناف غده لنفاوی

            ج          ورود جریان خون به غده لنفاوی از طریق ناف آن

            د          وجود میکرو کلسیفیکاسیون

140 - خانمی  با بارداری 8 هفته و علائم خونریزی واژینال مراجعه کرده است در سونوگرافی انجام شده

 CRL=16mm,MSD=20mm و ضربان قلب جنین طبیعی است و یک تجمع ساب کوریونیک ظریف کمتر از      1/5محیط ساک را فرا گرفته است گزینه صحیح کدام است ؟

            الف      با توجه به اندازه subchorionic collection بارداری پروگنوز خوبی دارد

            ب         با توجه به کوچک بودن CRL برای سن بارداری پروگنوز بارداری بد است

            ج          با توجه به غیر طبیعی بودن اندازه MSDو کمی اختلاف آن با CRL پروگنوز بارداری خوب نیست

            د          هیچکدام از عوامل مذکور نقشی در تعیین پروگنوز بارداری ندارند

141 - درمورد تشخیصDevelopmental Dysplasia of Hip(DDH) کدام جمله غلط است؟

            الف      بهترین مقاطع MRI در جهات axial ,coronal تهیه می شوند.

            ب         Labrum استابولوم در تمام سکانس های MRI بصورتLow -signal دیده می شود.

            ج          ساختمان کپسول مفصلی هیپ در تمام سکانس های MRI بصورت Intermediate - signal دیده می شود.

            د          بدلیل ایجاد artifact توسط گچ چنانچه بعد از جراحی گچ گیری انجام شود، نمی توان از CT استفاده کرد.

142 - کدام جمله در مورد Posterior Cruciate Ligament(PCL) در زانو صحیح است؟

            الف      PCL از کندیل خارجی فمور شروع شده و به سطح خلفی ناحیه intercondylar  می چسبد.

            ب         بهترین نما برای مشاهدهPCL  در MRI، نمای Coronal است.

            ج          بیشترین پارگی های  PCL در ناحیه میانی آن رخ داده و ناکامل هستند.

            د          پارگی آن سبب کاهش Signal intensity در MRI میشود.

143 - کدام جمله در مورد نحوه خروج nucleus pulposus دیسک بین مهره ای در Disk extrusion صحیح است؟

            الف      پارگی کامل annulus fibrosus وجود داردبطوریکه فقط  توسط Posterior Longitudinal  Ligament نگهداشته میشود.

            ب         پارگی کامل annulus fibrosus و جدا شدن قطعه ای از دیسک اصلی وجود دارد.

            ج          فیبرهای annulus fibrosus کشیده شده ولی سالم هستند بطوریکه بیرون زدگی یکنواخت لبه های دیسک به خارج از لبه end plates مهرۀ مجاور ایجاد میشود.

            د          پارگی ناکامل annulus fibrosus بطوریکه لایه های داخلی آن پاره شده ولی درلایه های خارجی سالم باقی مانده و در نتیجه تنها در یک ناحیه به بیرون برجسته میشود.

144 - در مورد سی تی اسکن شکم ، بیمار مبتلا به لنفوم شناخته شده ، کدام جمله صحیح است؟

            الف      اسپلنومگالی خفیف به تنهایی میتواندبعلت لنفوم باشد یا نباشد.

            ب         اسپلنومگالی فقط در صورت همراهی با آدنوپاتی ناف طحال ، حدس لنفوم طحال را میزند.

            ج          ندولهای مولتی فوکال طحال کاراکتر یستیک لنفوم است.

            د          کاهش حجم طحال پس از کموتراپی معیار اصلی پاسخ بدرمان است.

145 - کدام مورد بعنوان یک کنتراندیکاسیون (ممنوعیت) مطلق یا نسبی برای انجام Coronary CT- angiography تلقی نمی گردد؟

            الف      آلرژی عمده به مواد حاجب حاوی ید

            ب         نارسایی کلیوی

            ج          فیبریلاسیون دهلیزی

            د          آنوریسم آئورت صعودی

146 - در مورد inferior pulmonary ligament  کدام جمله صحیح است ؟

            الف      لایه دوتایی پلور بین لبه تحتانی inferior pulmonary vein تا حد دیافراگم است .

            ب         یک accessory fissure  است .

            ج          سبب اتصال لوب تحتانی به دیافراگم می شود .

            د          ندرتاً در سی تی اسکن دیده می شود .

147 - درمورد Klatskin tumor کدامیک غلط است؟

            الف      درمحل اتصال مجاری کبدی راست و چپ و پروگزیمال مجرای مشترک کبدی ایجاد می شود

            ب         تومورمعمولا ازنوع scirrhous است

            ج          درسونوگرافی اتساع فقط درمجاری صفراوی داخل کبدی قابل رویت است

            د          درسونوگرافیsolid mass در Hepatic Hilus قابل مشاهده نیست

148 - درمورد سه landmark آناتومیک اصلی برای تعیین محل caudate lobe ، کدامیک از موارد زیر غلط است؟

            الف      fissure for ligamentum venosum

            ب         inferior vena cava

            ج          pars transversa

            د          main lobar fissure

149 - Chemical Shift Artifact ناشی از وجود کدام بافت ها دریک Voxel می باشد؟

            الف      چربی و استخوان

            ب         آب و استخوان

            ج          چربی و آب

            د          هوا و چربی

150 - کدام جمله درمورد تفاوت یافته های تصویر برداری بین فقرات گردنی و کمری غلط است؟

            الف      شکل کانال مهره ای درمقاطع عرضی در ناحیه گردنی مدورتر از شکل تقریبا مثلثی در ناحیه کمری است

            ب         تصاویرsagittal ناحیه گردنی نمی توانند ریشه های عصبی را به دقت ناحیه کمری نشان دهند

            ج          ریشه های عصبی در ناحیه گردنی برخلاف ناحیه کمری از بالای pedicle مهره همنام خود خارج می شوند در حالیکه در ناحیه کمری از زیرpedicle مهره همنام خود خارج می شوند

            د          مهره های گردنی برخلاف مهره های کمری uncinate process دارند

ادامه مطلب ...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo

شمارش معکوس تا امتحان - هفته نوزدهم: درس سیزدهم

یکشنبه 4 مرداد 1388 ساعت 05:44 ب.ظ

شمارش معکوس تا امتحان - هفته نوزدهم: درس سیزدهم  

 

شمارش معکوس تا امتحان - هفته نوزدهم: درس سیزدهم  

  

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 4/1۳۸۸ رادیولوژی سال اول ۲ 

51 -     Double bubble sign در رادیوگرافی ساده شکم یک نوزاد نشانۀ کدام است؟

            الف      Duodenal atresia

            ب         Gastric duplication

            ج          Hypertrophic pyloric stenosis

            د          Gastric atresia

52 -     در کودک با شواهد انسداد مری، رادیوگرافی ساده یک ساک پر هوا در توراسیک فوقانی نشان می دهد. انتشار هوا در معده و روده ها طبیعی است. کدام محتمل ترین تشخیص است؟

            الف      آترزی ایزوله ازوفاژ

            ب         فیستول ایزوله تراکئوازوفاژ

            ج          آترزی ازوفاژ به همراه فیستول بین تراشه و proximal esophageal pouch

            د          آترزی ازوفاژ به همراه فیستول بین تراشه و Distal esophageal pouch

53 -    در اندومتریال کارسینوما کدام گزینه غلط است؟

            الف      شایعترین تومور تهاجمی دستگاه ژنیتال خانم ها است.

            ب         Staging  با MRI دقیقتر از CT است.

            ج          در MRI سیگنال تومور با آندومتریوم نرمال متفاوت است.

            د          علائم تومور شامل ضخامت و حدود نامشخص آندومتر است.

54 -    دریک کودک مبتلا به intussusception کدام یافتۀ تصویر برداری غلط است؟

            الف      در نیمی از موارد در رادیوگرافی ساده یک تودۀ نسج نرم در مسیر کولون مشاهده می شود.

            ب         وجود لایه های چربی محبوس شده توسط intussusceptum در رادیوگرافی ساده به تشخیص کمک می کند.

            ج          در اولتراسوند وجود concentric rings شامل دیوارۀ ادماتو روده و لایه های مزانتر کاراکتریستیک است.

            د          کالرداپلر در تشخیص اتیولوژی آن تعیین کننده است.

55 -    در رادیوگرافی ساده شکم از یک بیمار، کلسیفیکاسیون های patchy و coarse در اندازه های متفاوت در قسمت بالای شکم متمایل به چپ دیده می شود. با کدامیک از موارد زیر مطابقت بیشتری دارد؟ 

            الف      عروق کلسیفیه

            ب         لنف نودهای کلسیفیه

            ج          کلسیفیکاسیون پانکراس

            د          سیستی سرکوزیس

56 -    هرنی لترال دیسک L4-L5 ایجاد اثر فشاری روی کدام ریشۀ عصبی می کند؟

            الف      ریشۀ S1

            ب         ریشه L5

            ج          ریشه L4

            د          گانگلیون سمپاتیک

57 -    در رادیوگرافی از مفصل هیپ Multiple Calcified loose bodies در مجاورت مفصل دیده می شود که ایجاد اروزیون در سطح استابولوم نموده است. کدام یک از موارد زیر بیشتر در تشخیص آن قرار می گیرد؟

            الف      Synovial Carcinoma

            ب         Pigmented villonodular synovitis

            ج          Synovial osteochondrocalcinosis

            د          Osteo chondromatosis

58 -    در رادیوگرافی از یک بیمار ضایعات گرانولوماتوز در ریتین وجود دارد و ضایعات کیستیک با تخریب کورتکس در انگشتان دست ها مشاهده می شود. کدام بیماری زیر بیشتر مطرح است؟

            الف      آرتریت روماتوئید

            ب         سارکوئیدوز

            ج          پسوریازیس

            د          اسکلرودرمی

59 -    در خونریزی آدرنال کدام گزینه غلط است؟

            الف      هیپوکسی شایع ترین علت در نوزادان است

            ب         در بالغین شایع ترین علت تروما است

            ج          در نوزادان معمولاً یک طرفه است

            د          Stranding چربی پری آدرنال و ضخامت فاشیای مجاور دیده می شود

60 -     در بیماری که مشکوک به پرفوراسیون احشاء گاز دار داخل پریتوان است و به علت حال عمومی بد قادر به ایستادن و نشستن نمی باشد جهت تجسس سطوح مایع و هوا رادیوگرافی در چه وضعیتی باید تهیه شود؟

            الف      Lateral 

            ب         Supine cross table

            ج          Left lateral decubitus cross table

            د          Supine AP

61 -     کدامیک از بیماریهای زیر ایجاد بزرگی یکطرفه کلیه می کند؟

            الف      نکروز توبولار حاد

            ب         میلوم مولتیپل

            ج          گلومرولو اسکلروز دیابتی

            د          پیلونفریت حاد

62 -     در میلوگرافی انجام شده از فقرات پشتی ، مجموعه طناب نخاعی ، تکال ساک و دورا توسط تودۀ فضاگیری به یک سمت رانده شده اند. این توده در کدام موقعیت آناتومیک قرار دارد؟

            الف      اینترادورال اینترامدولری

            ب         اینترادورال اکسترامدولری

            ج          اکسترادورال

            د          پارا اسپینال

63 -    کدامیک از ساختمانهای زیر جزء مدیاستن خلفی نیست؟

            الف      آزیگوس

            ب         توراسیک داکت

            ج          ازوفاژ

            د          ورید کاوتحتانی

64 -    کدامیک rib notching فوقانی میدهد؟

            الف      پارالیزی

            ب         انسداد ورید کاو فوقانی

            ج          کوارکتاسیون آئورت

            د          نوروفیبروماتوز

65 -    در مورد پیونفروز کدام گزینه غلط است؟

            الف      علت آن ضایعه انسدادی در کلیه است.

            ب         باعث تخریب سریع کلیه می شود.

            ج          CT بهتر از سونوگرافی میتواند محل و علت انسداد را مشخص کند.

            د          اوروگرافی ترشحی کمک کننده است.

66 -    در مورد لوبار آناتومی ریه کدام گزینه صحیح است؟

            الف      لب فوقانی ریه چپ شامل سگمانهای lateral, medial, apicoposterior, anterior

            ب         لب فوقانی ریه راست شامل سگمانهای superior, inferior, apical

            ج          لب تحتانی ریه چپ شامل سه سگمان بازال lateral, posterior, anteromedial  و سگمان superior است

            د          لب میانی ریه راست شامل دو سگمان inferior و superior است

67 -    بیمار 70 ساله با علائم ناگهانی آتاکسی، سندرم هورنر، دیس فاژی و دیس آرتری مراجعه می کند، در MRI انجام شده تغییر سیگنال یکطرفه همی سفرمخچه ای و مدولا دیده میشود، انفارکت در محدوده کدام شریان محتمل ترین است؟

            الف      Basilar Artery

            ب         Anterior inferior cerebellar artery (AICA)

            ج          Sup Cerebellar Artery

            د          (AICA - PICA  loop)

Anterior inferior cerebellar A - posterior inferior cerebellar Artery

68 -    منظور از Eisenmenger Physiology در بیماریهای مادرزادی قلب کدام است؟

            الف      تبدیل شنت چپ به راست به شنت راست به چپ بدنبال افزایش فشار قلب راست

            ب         تشدید شنت چپ به راست بدنبال افزایش فشار قلب چپ

            ج          افزایش فشار پولمونری در بیمار مبتلا به شنت چپ به راست

            د          کاهش فشار پولمونری در بیمار مبتلا به شنت راست به چپ

69 -    جهت افتراق کیست کلدوک از سایر کیست های شکمی، بهترین روش تحقیقی به منظور کشف ارتباط کیست کلدوک  با مجاری صفراوی کدام است؟

            الف      Trans abdomindal ultrasonography

            ب         MR Cholagiopancreatography

            ج          Hepatobiliary scintigraphy

            د          Endosonography

70 -     در پاراورتبرال راست و در حد فاصل بین دنده های 11 و 12 کلسیفیکاسیون با نمای کیست کلسیفیکه با حدود صاف دیده میشود. کدامیک از موارد زیر در تشخیص افتراقی کمتر قرار میگیرد؟

            الف      Porcelain Gallbladder

            ب         کیست کلیه کلسیفیکه

            ج          کیست هیداتید کلسیفیکه

            د          کیست آدرنال

71 -     در ارتباط با لنفوم در بیماران دچار AIDS  درشکم کدام غلط است؟

            الف      وجود آدنوپاتی های کوچکتر از 5/1 سانتیمتر در مزانتر ، پاراآئورتیک و لگن

            ب         هپاتواسپلنو مگالی

            ج          وجود ضایعات فوکال متعدد و در اندازه های مختلف در کبد ، طحال و کلیه ها

            د          وجود توده های فوکال و یا افزایش ضخامت در مسیر لوله گوارش  بخصوص در رکتوم و پری آنال

72 -     در کبد بیماری25 ساله و بدون سابقه مصرف الکل توده mixed-echo در سونوگرافی و در CT اسکن هیپودنس و با کلسیفیکاسیون وسنترال اسکار دیده میشود. کدامیک از موارد زیر در تشخیص بیماری قرار  می گیرد ؟

            الف      هپاتوسلولار کارسینوما

            ب         فیبرو  لاملارهپا توسلولارکارسینوما

            ج          همانژیوم

            د          آدنوم

73 -    مشخصات کبد چرب در مودالیته های  تصویر برداری تشخیصی چگونه است ؟

            الف      در اولتراسوند  Bright است

            ب         در سی تی اسکن هیپو دنس می باشد

            ج          در MRI  spin echo  تغییر قابل ملاحظه ای دیده نمی شود

            د          در ( ام آر آی) Hypointense, Gradient echo out of phase است

74 -    در تقسیم Couinaud سگمان V با کدامیک از مناطق زیر مطابقت دارد ؟

            الف      left lateral superior segment

            ب         inferior segment left lateral

            ج          left medial sub segment

            د          anteroinferior subsegment  right

75 -    شایع ترین توده واسکولر اوربیت  در یک کودک 8 ماهه کدام است ؟

            الف      Capillary hemangioma

            ب         lymphangioma

            ج          cavernous hemangioma

            د          varix

76 -    در مورد تراتوم ساکروکوکسیژیال کدام صحیح است؟

            الف      تومور نادر دوره newborn است.

            ب         اولیگو هیدرآمنیوز در دوره پره ناتال (prenatal) از عوارض همراه آن است.

            ج          اغلب آن ها در دوره نئوناتال (neonatol) بدخیم هستند.

            د          وجود کلسیفیکاسیون و اجزاء یافته شایع است.

77 -    در مورد فضای masticator کدام گزینه غلط است؟

            الف      شامل عضلات mastication و مندیبل است.

            ب         از استخوانهای پتریگوئید تا زاویه مندیبل گسترش دارد.

            ج          شاخه های عصب تری ژمینال و شریان اینترنال ماگزیلری داخل آن قرار دارند.

            د          توده های این فضا به طور شایع دارای اتیولوژی عفونی هستند.

78 -    در مورد پانکراس کدام گزینه غلط است؟

            الف      در فضای پارارنال قدامی قرار دارد.

            ب         کاهش حجم آن با افزایش سن، یافته فیزیولوژیک است.

            ج          انفیلتراسیون چربی در لوبول های آن با افزایش سن، یافته فیزیولوژیک است.

            د          قطر مجرای پانکراتیک در ناحیه دم پانکراس تا حد 4 میلی متر طبیعی است.

79 -    در بیماری که با تشخیص پانکراتیت حاد مراجعه نموده، درباره یافته های تصویربرداری تشخیصی آن در سونوگرافی و CT اسکن کدام گزینه غلط است؟

            الف      در سونوگرافی پانکراس بزرگتر از عادی و هیپواکو است.

            ب         حدود پانکراس واضح و مشخص است.

            ج          وجود مایع در فضای موریسون

            د          در CT اسکن هیپودنس و ضخیم تر از عادی است.

80 -     کدامیک جزء علل کالسیفیکاسیونهای متعدد طحالی نیست ؟

            الف      همانژیوم

            ب         هیستوپلاسموز

            ج          پنوموسیستیس ژیرووسی درمان شده

            د          کیست هیداتیک

81 -     در مورد اسکلرودرمی مری کدامیک غلط است؟

            الف      در خانمهای 40-20 ساله شایع است.

            ب         فقدان پریستالتسیم در  تحتانی مری وجود دارد.

            ج          ازوفاژ دیلاته که با تخلیه کلاپس نمی شود.

            د          بعلت رفلاکس آزاد تنگی شدید در دیستال ازوفاگوس شایع است.

82 -     شایعترین علت اولسراسیون مری کدامیک از موارد زیر است؟

            الف      هرپس

            ب         رادیاسیون حاد

            ج          بارت ازوفاگوس

            د          ازوفاژیت رفلاکس

83 -    در سی تی اسکن بیماری نمای radiating soft tissue در چربی مزانتریک بعلت فیبروز مزانتریک در روده باریک دیده می شود. کدام تشخیص محتمل ترین است.

            الف      آدنوکارسینوم

            ب         لنفوم

            ج          کارسینوئید

            د          ندولار لنفوئید هیپرپلازی

84 -    در رادیوگرافی ساده شکم ایستاده وجود سطوح متعدد  مایع و هوا در ارتفاعات مختلف و بصورت پلکانی در کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟

            الف      ایلئوس ژنرالیزه

            ب         ایلئوس فوکال

            ج          انسداد مکانیکی

            د          ولولوس

85 -    بیماری با پلیپ هامارتوماتوس کولون، گواتر، ترانزیشنال سل کارسینومای مثانه و پاپیلوم دهانی مراجعه کرده کدام تشخیص محتمل تر است؟

            الف      Cronkhite Canada

            ب         Peutz Jegher syndrome

            ج          Cowden disease

            د          familial polyposis

86 -    در رفلاکس G.E (معده به مری) کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

            الف      تشخیص رادیولوژیک با آزمایش U.G.I آسان است.

            ب         20% اشخاص نرمال رفلاکس خودبخودی در آزمایش U.G.I دارند.

            ج          مونیتورینگ PH مری در 24 ساعت حساسترین وسیله تشخیصی است.

            د          افراد با رفلاکس ممکن است در آزمایش U.G.I رفلاکس را نشان ندهند.

87 -    در بیماری که سابقه کولیت اولسروز دارد و با دردهای R.U.Q (Right Upper Quadrant) و ایکتر مراجعه نموده مجاری صفراوی داخل کبدی نمای Beading  دارد و مجاری خارج کبدی قطر در حد نرمال دارد. کدامیک از موارد زیر در تشخیص بیماری قرار می گیرد؟

            الف      Klatskin tumor

            ب         sclerosing cholangitis

            ج          Recurrent pyogenic cholangitis

            د          Caroli disease

88 -    شریان Diagonal شاخه کدام شریان coronary است؟

            الف      Left Main Coronary

            ب         Right Coronary Artery (RCA)

            ج          Left Anterior Descending (LAD)

            د          Circumflex

89 -    در کارسینوئید آپاندیس کدامیک صحیح است؟

            الف      زیر 5/2 سانتی متر  هستند

            ب         بیشتر متعدد هستند

            ج          بیشتر از سایر کارسینوئیدها متاستاز میدهند

            د          سندرم کارسینوئید نادر است

90 -     کدامیک از اقدامات زیر جهت رفع Aliasing  در بررسی داپلر موثر نمی باشد؟

            الف      کاهش Pulse Repetition Frquency(PRF)

            ب         افزایش زاویه Doppler

            ج          کاهش فرکانس امواجUltrasound

            د          افزایش Frequency shift

91 -     در بررسی داپلر شریانهای اندام تحتانی یک بیمار، سرعت peak systolic درناحیه ای از شریان فمورال که Aliasing نشان داده به 200 سانتیمتر در ثانیه رسیده است درحالیکه درناحیه پروگزیمال به آن سرعت معادل 100 سانتیمتر در ثانیه بوده است. میزان تنگی در این محل حداقل چند درصد کاهش قطر می باشد؟

            الف      20درصد

            ب         50درصد

            ج          70درصد

            د          90 درصد

92 -     کدامیک از موارد زیر جزو موارد false negative در detection سلولهای بدخیم توسط PET است؟

            الف      عفونت و التهاب بافت

            ب         wegener's granuloma

            ج          coal miner's lung

            د          bronchoalveolar cell CA

93 -    بهترین روش تشخیص استئومیلیت مزمن کدام است؟

            الف      MRI

            ب         اسکن رادیوایزوتوپ با گلبول قرمز علامت گذاری شده

            ج          FDG -PET

            د          سی تی اسکن

94 -    کدام یک از اجزاء زیر، قسمتی از Rotator cuff محسوب نمی شود؟

            الف      Supra Spinatus

            ب         Infra Spinatus

            ج          Sub Scapularis

            د          Teres major

95 -    در آناتومی استخوان تمپورال موقعیت سوراخ Round نسبت به Oval چگونه است؟

            الف      Anteiror - Inferior

            ب         Posterior - Superior

            ج          Anterior - Superior

            د          Posterior - Inferior

96 -    کدامیک از موارد زیر از انواع واکنش بین امواج اولتراسوند و ماده نمی باشد؟

            الف      انعکاس امواج

            ب         انکسار امواج

            ج          جذب امواج

            د          عبور  امواج

97 -    در نمای شماتیک زیر از ورید های عمقی مغز ،کدامیک نشان دهنده Basal vein می باشد ؟

 

            الف      3

            ب         4

            ج          6

            د          9

98 -    در نمای شماتیک لترال از شریانهای مغزی، شاخه عروقی علامت گذاری شده با فلش مربوط به کدام شریان میباشد؟

 

            الف      Anterior temporal artery

            ب         Anterior choroidal artery

            ج          lenticulostriate artery

            د          Middle cerebral artery

99 -    در بین عوامل موثر در تخفیف (Attenuation) مقدار اشعه X کدامیک اثر کمتری دارد؟

            الف      انرژی اشعه

            ب         عدد اتمی

            ج          چگالی

            د          تعداد الکترون در گرم

100 -   کدام یک از آثار واکنش پرتو X با ماده در انرژیهای مورد استفاده در رادیولوژی تشخیصی، کمتر اهمیت دارد؟

            الف      اثرفوتوالکتریک

            ب         اثرکمپتون

            ج          اثر تامپسون

            د          اثر تشکیل زوج

ادامه مطلب ...

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo

جزئیات طرح تحول آزمون دستیاری/ دومرحله ای شدن پذیرش در آزمون

شنبه 3 مرداد 1388 ساعت 09:55 ب.ظ

 

جزئیات طرح تحول آزمون دستیاری/ دومرحله ای شدن پذیرش در آزمون دستیاری

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جزئیات طرح تحول دستیاری از اعمال تغییرات پذیرش دستیار از دوره سی و هشتم آزمون دستیاری و نحوه تاثیر آزمون چهارگزینه ای و درون دانشگاهی خبر داد.

انجام طرح تحول نظام پذیرش دستیار در دو مرحله

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تحول نظام پذیرش دستیار در دو مرحله انجام می گیرد که در مرحله اول تغییرات همچنان در آزمون متمرکز و در مرحله دوم تغییرات در آزمونهای درون دانشگاهی اعمال خواهد شد اما به گونه ای برنامه ریزی شده است که روند آزمون و پذیرش طولانی نشود.

انجام تغییرات طرح تحول از دوره سی و هشتم آزمون دستیاری

محققی خاطرنشان کرد: این دوره از تغییرات در آزمون دستیاری در مرحله اول همچنان در آزمون کتبی و متمرکز انجام می گیرد و با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته تغییرات در آزمون اسفند ماه سال جاری که دوره سی و هفتم محسوب می شود، اعمال نخواهد شد و در صورت انجام همه تمهیدات، تغییرات طرح تحول از دوره سی و هشتم اجرا می شود.

تاثیر 20 درصدی مصوبات در آزمون و سایر تغییرات در محتوای آزمون

وی اضافه کرد: تاثیر مصوبات مربوط به آزمون متمرکز 20 درصد از نمره کل خواهد بود و سایر تاثیرات مربوط به محتوای آزمون خواهد بود. این تغییرات به گونه ای است که برای آزمون متمرکز کتبی و چند گزینه ای ضرایب متفاوتی بر سئوالات و بر حسب انتخاب رشته های مختلف داوطلبان اعمال خواهد شد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: در واقع این نوع تغییر تمهیدی است برای هدایت افراد به رشته های مورد علاقه خودشان. در این نوع پذیرش تا حدودی رشته ها و انتخاب تعداد آن محدود می شود اما انتخاب محل محدود نمی شود.

نقش مصاحبه ساختارمند و اعمال نتایج آزمون داخل دانشگاهی در انتهای دوره کارورزی در مرحله دوم

وی با اشاره به مرحله دوم طرح تحول پذیرش دستیار پزشکی گفت: در این مرحله نقش دانشگاهها و گروه های آموزشی بیشتر از گذشته می شود و موضوعاتی از جمله مصاحبه ساختارمند، اعمال نتایج آزمون داخل دانشگاهی در انتهای دوره کارورزی در این مرحله اعمال می شود.

تشکیل کارگروه کارشناسی برای تدوین آیین نامه اجرایی

محققی اجرای این مصوبات را منوط به تنظیم آیین نامه اجرایی دانست و به مهر گفت: در آیین نامه اجرایی ظرفیت قابل اجرا بودن مصوبات در نظر گرفته شده است. یک کارگروه کارشناسی متشکل از صاحبنظران تشکیل شده و مسئولیت تدوین آیین نامه اجرایی را بر عهده گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ما مطمئن هستیم التهاباتی که پیش از این در آزمونهای دستیاری پیش می آمد با اجرای این تغییرات به مراتب کاهش می یابد و با تلاشهایی که پزشکان عمومی برای رقابت در آزمونهای ملی انجام می دهند به انتخابهای بهتر و موفقیتهای بالاتری نائل می شوند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره فعالیتهایی که به موازات این تغییرات انجام می گیرد به مهر گفت: در کنار اجرای این تغییرات ظرفیتهای دستیار به طور منطقی توسعه پیدا می کند و سایر مشکلات شناسایی شده این آزمون نیز مرتفع می شود.

نحوه شکل گیری گزینش دستیاری در ایران

وی تاکید کرد: شیوه گزینش دستیاری در ایران شیوه مخصوص به خود ما است و تغییرات آن نیز براساس شناخت مقتضیات آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی شکل گرفته است اما تلاش می شود در آن از فرمولها و مدلهای علمی و همچنین روشهای آماری معتبر به طور صحیح در این تغییرات استفاده شود. البته یکی از خلاهایی که در این زمینه وجود داشت در مورد نقش دانشگاهها بود که همه اینها به روشی ساختارمند قابل انجام و بدون نگرانی از مخدوش شدن موازین عادلانه در این آزمون پیاده می شود.

محققی تغییرات در نحوه پذیرش دستیاری را تحول مهمی دانست که با توجه به زمان درخواست شده برای انجام این تغییرات این اصلاح می تواند در زمان مناسب و بدون تنش اعمال شود.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
<<    1       2