X
تبلیغات
رایتل

شمارش معکوس تا امتحان - هفته شانزدهم: درس شانزدهم

شنبه 24 مرداد 1388 ساعت 08:07 ب.ظ

  آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ ۱۸/۴/1۳۸۸ داخلی ۳ 

شمارش معکوس تا امتحان - هفته شانزدهم: درس شانزدهم

 

 

101 -   آقای جوانی 22 ساله بعلت تورم و درد  مفصل مچ دست راست از دو هفته قبل مراجعه کرده است .سایر معاینات نرمال است ولی مفصل مچ دست راست متورم، دردناک می باشد. جهت بیمار اسپیراسیون انجام گرفته، WBC:15000 ، کشت و رنگ آمیزی گرم(Gram Stain)منفی و کریستال منفی دیده نمی شود. چه اقدام تکمیلی جهت تشخیص بیمار انجام دهیم؟

            الف       HLA -B27

            ب          MRI مفصل مچ

            ج          کشت و سرولوژی از نظر ردپای عفونت

            د           بررسی سرولوژی سایر بیماریهای اتوایمیون

102 -   خانم 60 ساله ای به علت سرفه و خلط خونی  از یک هفته قبل مراجعه می کند در معاینه فشارخون بالا دارد.  در آزمایشات همراه بیمار پرو تئینوری و هماتوری دارد. در رادیوگرافی Chest ندول همراه با  کاویته (Cavitation) و در رادیوگرافی سینوس، سینوزیت دارد. جهت تشخیص قطعی کدام اقدام زیر مناسب تر است؟

            الف       بیوپسی ریه

            ب          بیوپسی کلیه

            ج          تست P-ANCA

            د           بیوپسی سینوس

103 -   آقای 50 ساله دیابتیک به علت درد شانه که اغلب شبانه می باشد مراجعه می کند. در معاینه مفصل شانه محدودیت حرکت در همه جهات وجود دارد. کدام اقدام درمانی زیر توصیه نمی شود؟

            الف       تزریق استروئید داخل مفصل

            ب          فیزیوتراپی مفصل

            ج          Manipulation

            د           جراحی مفصل

104 -   آقای 77 ساله ای که بعلت بیماری ایسکمی قلب در C.C.U بستری است، بطور ناگهانی دچار آرتریت مفصل زانوی راست شده است. درمعاینه  تورم همراه با قرمزی و تندرنس شدید دارد . در آسپیراسیون مایع مفصلی کریستال سوزنی شکل داخل سلولی داشته که در میکروسکوپ با نور پولاریزه birefringence stronglyمنفی دارد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

            الف       (MSU)   مونو سدیم اورات

            ب          (CPPD) کلسیم پیروفسفات دی هیدرات

            ج          CaOx) ( کلسیم اوگزالات

            د           HOA) (  هیدروکسی آپاتات

105 -   آقای 35 ساله ای بعلت کمردرد و درد مفصل زانوی راست و مچ پای چپ از سه هفته قبل مراجعه می کند. بیمار از خشکی صبحگاهی بیش از سی دقیقه و کاهش درد با فعالیت  شکایت دارد. بیمار سابقه ای از اسهال و عفونت ادراری نمی دهد. در معاینه  پوست ضایعات پوسته ریزی دهنده در کف دست و پا داشته و مفاصل زانوی راست و مچ پای چپ متورم و دردناک با محدودیت حرکتی می باشد. در آزمایشات بیمار CBC نرمال ، ESR: 85 ، CRP: 3+ می باشد. کدام تشخیص زیر محتمل تر است؟

            الف       (Reactive Arthritis) آرتریت واکنشی

            ب          Enteropathic Arthritis) ( آرتریت انتروپاتیک

            ج          (Ankylosing Spondylitis)اسپوندیلیت انکیلوزان

            د           (undifferentiated spondyloarthopathy) اسپوندیلوآرتروپاتی تمایز نیافته

106 -   خانم 62 ساله ای بعلت ضعف اندام تحتانی و فوقانی مراجعه کرده است. در معاینه ضعف عضلانی قسمت پروگزیمال اندام فوقانی و تحتانی و ضعف عضلانی قسمت دیستال اندام تحتانی دارد. در آزمایشات انجام شده CBC نرمال ،ESR:50 و CRP:- دارد. در آزمایشات انجام شده CPK:400(50-170)،ALT:80(5-30)، AST:70(5-30) دارد. کدام اقدام زیر کمترین ارزش تشخیصی را دارد؟

            الف       CA-125

            ب          NCV

            ج          بیوپسی عضله

            د           abdominopelvis CT scan

107 -   خانم 14 ساله ای با شکایت حرکات غیر ارادی و سابقه تب روماتیسمی(R.F) با تشخیص کره  تحت درمان با هالوپریدول و والپرایت سدیم قرار گرفته، پاسخ مناسبی نداشته است. کدامیک از اقدامات درمانی زیر را توصیه می کنید؟

            الف       کاربامازپین

            ب          سایتوتوکسیک

            ج          داروهای بیولوژیک

            د           I.V.I.G

108 -   آقای 60 ساله ای بعلت درد مفصل زانوی راست که از دو سال قبل شروع شده مراجعه می کند. درد وی با فعالیت افزایش یافته و با استراحت کاهش می یابد. در معاینه زانو متورم و دردناک با محدودیت حرکتی می باشد. در رادیوگرافی انجام شده کاهش فاصله مفصلی به صورت سیمتریک ، استئوفیت، اسکلروز با دانسیته طبیعی استخوان دارد. کدام یافته رادیولوژیک وی خلاف تشخیص بیمار است؟

            الف       استئوفیت

            ب          کاهش سیمتریک فاصله مفصلی

            ج          اسکلروز استخوان

            د           دانسیته طبیعی استخوان

109 -   آقای 42 ساله ای به علت درد کمر و تب از یک ماه قبل مراجعه می کند. درد بیمار در ناحیه کمر بوده و به اندام تحتانی انتشار ندارد. سابقه بیماری خاص ، سابقه فامیلی و حملات مشابه نداشته است. در معاینه اسکولیوز  همراه با کاهش حرکات ستون فقرات و تندرنس روی مهرهای L1 و L2 دارد. کدام اقدام تشخیصی زیر کمترین ارزش  را دارد؟

            الف       EMG - NCV

            ب          Thoracolumbar X-ray

            ج          Abdominal CT scan

            د           Lumbar MRI

110 -   خانم 42 ساله ای به علت درد و تورم مفاصل اندام فوقانی وتحتانی از 9 ماه قبل مراجعه می کند. در معاینه تندرنس و تورم با محدودیت حرکتی مفاصل PIP و MCP و مچ دست ها با  مچ پاها و زانوها دارد . در بررسی های انجام شده Hb:9.7 ،ESR:104 ، CRP:150(1-10) ،RF: 320(1-20) ، Anti-CCP:150(0-5) دارد . در رادیوگرافی دستها مفاصل کارپال کاهش فاصله مفصلی با استئوپنی دارد. کدام اقدام درمانی زیر مناسبتر است؟

            الف       پردنیزولون 5/7 میلی گرم روزانه + هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم روزانه

            ب          پردنیزولون 30 میلی گرم روزانه + هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم روزانه

            ج          پردنیزولون 5/7 میلی گرم روزانه + هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم روزانه + متوترکسات 15 میلی گرم هفته ای

            د           پردنیزولون 30 میلی گرم روزانه + هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم روزانه + متوترکسات 15 میلی گرم هفته ای

111 -   خانم 31 ساله ای به علت تنگی نفس فعالیتی از حدود 3هفته قبل مراجعه می کند. بیمار از رنگ پریدگی انگشتان و زخم نوک انگشتان شکایت دارد.در معاینه پوست انگشتان سفت و ضخیم شده تلانژکتازی متعدد روی گونه ها دارد. در معاینه ریه رال ابتدای بازدم و انتهای دم دارد. در CxRانجام شده انفیلتراسیون در قاعده ریه ها دارد. کدام اقدام تشخیصی زیر بیشتر ین ارزش را دارد؟

            الف       High Resolution CT(HRCT)

            ب          Gallium-67  scan

            ج          Diffusion Capacity(DLCO)

            د           Brochoalveloar Lavage(BAL)

112 -   خانم 40 ساله ای به علت درد و تورم مفاصل دستها و پاها از یک سال قبل مراجعه می کند. بیمار از خشکی صبحگاهی 45 دقیقه شکایت دارد . در معاینه تورم وتندرنس مفاصل PIP و MCP دستها  و PIP و MTP پاها داشته و روی ناخن ها pitting  دارد.کدام تشخیص زیر مناسب تر است؟

            الف       Rheumatoid arthritis

            ب          Lupus

            ج          Reactive arthritis

            د           Psoriatic arthritis

113 -   آقای 59 ساله ای که به علت نارسایی قلب و آریتمی از یک ماه قبل تحت درمان با نیتروکانتین ، دیگوکسین، کاپتوپریل و پروکائین آمید بوده ،به علت درد و تورم مفاصل دست ها همراه با تنگی نفس از یک هفته قبل مراجعه می کند. در معاینه تب5/38 داشته و تورم و تندرنس مفاصل PIP وMCP دستها دارد . در CxR افیوژن دو طرفه پلور دارد. احتمال مثبت شدن کدام آنتی بادی  زیر بیشتر است؟

            الف       Anti-ds DNA

            ب          Anti-Ro

            ج          Anti-histone

            د           Anti-RNP

114 -   آقای 38 ساله ای به علت درد و فتوفوبی چشم راست از سه هفته قبل مراجعه می کند. در سابقه قبلی آفت دهانی 6 بار در سال و زخم ژنیتال داشته است .در معاینه آفت دهان و panuveitis دارد کدام اقدام درمانی زیر مناسبتر است؟

            الف       پردنیزولون 20 میلی گرم روزانه + متوتراکسات 15 میلی گرم هفته ای

            ب          پردنیزولون 20 میلی گرم روزانه + کلشی سین 1 میلی گرم روزانه

            ج          پردنیزولون 40 میلی گرم روزانه + آزاتیوپرین 100 میلی گرم روزانه

            د           پردنیزولون 40میلی گرم روزانه + اینترفرون

115 -   خانم 31 ساله ای به علت در و تورم مفاصل دست ها و پاها از6 ماه قبل با خشکی صبحگاهی یک و نیم ساعته مراجعه می کند. در معاینه زخم دهان داشته و تورم و تندرنس مفاصل PIP وMCP  دستها و PIP و MTP   پاها دارد. بررسیهای آزمایشگاهی به صورت زیر است:

WBC : 8000     ESR : 45                   Anti - ds DNA : 50 ( 0-40 )

Hb : 10.8           CRP: +                     Anti - U1RNP:80 ( 0-5 )

MCV : 78           RF : +                       U/A : normal

MCHC : 29        FANA : 1/2560 ( Speckled )

PLT : 322000                 

            الف       Rheumatoid arthritis

            ب          Lupus

            ج          Mixed connective Tissue Disease

            د           Overlap(RA+ SLE)

116 -   خانم 38 ساله ای به علت درد و تورم مچ پاها که از دو هفته قبل شروع شده است ،مراجعه می کند .در معاینه تورم و تندرنس مچ پاها با ضایعات پوستی  ندولر دردناک در ساق پاها دارد. اولین و کمک کننده ترین اقدام تشخیصی کدام است؟

            الف       CxR

            ب          ACE

            ج          آسپیراسیون مایع مفصلی

            د           بیوپسی پوست

117 -   آقای 25 ساله ای به علت درد لگن به صورت متناوب از سه سال قبل مراجعه می کند.درسابقه خشکی صبحگاهی یک و نیم ساعت داشته و درد وی با فعالیت کاهش می یابد. در معاینه تندرنس روی مفاصل ساکروایلیاک همراه با کاهش لوردوز و حرکات کمر دارد . اولین و کمک کننده ترین اقدام تشخیصی کدام است؟

            الف       Pelvis x-ray

            ب          Pelvis CT scan

            ج          Lumbar  MRI

            د           HLA- B27

118 -   درکدامیک از حالات زیر Wide Splitting S2 ممکن است شنیده نشود؟

            الف       PAHهمراه با  Pulmonary Vascular Resistance بالا

            ب          RBBB

            ج          ASD

            د           VSD

119 -   خانم 45 ساله با سابقه کانسر پستان به علت تنگی نفس پیشرونده از سه هفته قبل مراجعه کرده است. براساس ECG در مورد این بیمار کدام گزینه درست است؟

 

            الف       در ورید ژوگولار موج x وy  برجسته مشاهده می شود.

            ب          برجسته شدن وریدهای گردنی حین دم مشاهده می شود.

            ج          در سمع قلب، S3 شنیده نمی شود.

            د           در سمع ریه، رال منتشر شنیده می شود.

120 -   درمورد بیماریهای قلبی عروقی گزینه درست را انتخاب کنید؟

            الف       درصد کل مرگ های قلب عروقی، درآقایان بیشترازخانم ها می باشد.

            ب          دردهه گذشته، تعدادکل مرگ های قلبی وعروقی در خانم ها افزایش یافته است .

            ج          نقش سندرم متابولیک در ایجاد اترواسکلروز درآقایان مهمترازخانم ها است.

            د           تاثیر دیابت تیپ II درایجاد اترواسکلروز درآقایان بیشتر از خانم ها است .

121 -   مرد 50 ساله ای با سابقه CABG 3 سال قبل با شکایت  retrosternal chest pain طی 2 ماه اخیر مراجعه کرده است .  ECG نمای  old inf MI را نشان می دهد .علائم حیاتی stable است.  اولین  گام  تشخیصی کدامیک از موارد زیر است؟

            الف       Exercise  ECG test

            ب          Exercise Imaging study

            ج          Echo ِDobutamin Stress     

            د           Coronary CT - Angiography

122 -   آقای 40 ساله، سیگاری با سابقه آسم و آمپوتاسیون اندام تحتانی چپ به علت درد سینه مراجعه کرده است. کراتینین نامبرده mg/dL 9/1 می باشد. کدام روش را برای تشخیص بیماری کرونری پیشنهاد می کنید؟

            الف       تست ورزش

            ب          اسکن تالیوم با دی پیریدامول

            ج          اسکن تالیوم با دوبوتامین

            د           CT angiogram

123 -   بیمار مرد45 ساله smoker با chest pain فعالیتی در 2 هفته اخیرمراجعه کرده است . ECG نرمال است. تست ورزش سرپائی انجام داده که  در Stage II  مثبت  شده است .مارکرهای قلبی منفی است. کدام روش درمانی برای وی مناسب تراست ؟

            الف       بیمار باید در CCU بستری شود و درمانهای روتین شروع شود.

            ب          بیمار کاندید آنژیو گرافی کرونر و Revascularization است .

            ج          بصورت سرپایی درمان   و Medical F/U شود.

            د           بیمار low risk   است و درمان طبی یا Revascularization ،نتایج یکسان دارد.

124 -   در بیمار STEMI که درمان فیبرینولیتیک تجویز شده کدام رژیم دارویی آنتی ترومبوتیک از نظربهبود Clinical Endpoints ارجح است؟

            الف       َAspirin+full dose unfractionated Heparin

            ب          Clopidogrel+ Aspirin+(Enoxaparin) LMWH

            ج          Full dose unfractionated Heparin+ Clopidogrel+Aspirin

            د           GpIIb/IIIa antagonist+ Aspirin+ (Enoxaparin) LMWH

125 -   در مورد عوارض بعد از انفاکتوس میوکارد گزینه درست را انتخاب کنید.

            الف       2% بیماران بستری شده به علت STEMI ، recurrent angina  را تجربه می کنند.

            ب          انتشار درد به عضله تراپزیوس تأئیدی بر ایسکمیک بودن آن خواهد بود.

            ج          ترومبوآمبولی کلینیکی 10% از موارد STEMI را عارضه دار خواهد کرد.

            د           خطر آمبولی شریانی به دنبال وجود لخته در بطن چپ زیاد است.

126 -   آقای 50 ساله به اورژانس مراجه کرده است و با تشخیص anteroseptal MI ، ترومبولیتیک دریافت کرده و درحال حاضر 4 ساعت از اتمام ترومبولیتیک نامبرده گذشته است و تحت درمان با آسپرین ، هپارین ، متورال و کاپتوپریل اتورواستاتین و نیترات وریدی می باشد. پرستار CCU اطلاع می دهد که بیمار دچار اختلال ریتم شده است. تشخیص شما چه می باشد؟

 

 

            الف       Atrioventricular Junctional Tachycardia

            ب          Accelerated Idioventricular Rhythm

            ج          Polymorphic Ventricular Arrhythmia

            د           Rate Dependent LBBB

127 -   خانم 50 ساله با تشخیص anterior MI ، ترومبولیتیک دریافت کرده ، دچار تاکی کاردی بطنی شده و به دنبال شوک،آمیودارون وریدی شروع شده است. بعد از گذشتن ده ساعت ، بیمار دچار اختلال ریتم شده و فشار خون نامبرده از 70/110 به 60/100 رسیده است . براساس ریتم نشان داده شده، کدام اقدام درمانی را توصیه نمی کنید؟

 

 

            الف       تزریق منیزیوم

            ب          شروع لیدوکائین

            ج          تعبیه pace maker

            د           افزایش مقدار بتابلوکر

128 -   میزان (B-type Natriuretic Peptide) BNP در کدامیک از موارد زیر افزایش نمی یابد؟

            الف       افراد مسن

            ب          افراد چاق

            ج          نارسایی کلیه

            د           خانم ها

129 -   در مورد استفاده از داروها در درمان نارسائی قلب گزینه درست را انتخاب کنید .

            الف       دوز داروهای بتابلوکر را باید حداکثر هر 3 تا 5 روز افزایش داد.

            ب          درمان با بتابلوکر تنها توسط نیمی از افراد مبتلا به نارسایی قلب به خوبی تحمل می شود .

            ج          در صورت ایجاد ژنیکوماستی دردناک ثانویه به آلدوسترون ، eplerenone  باید جایگزین شود .

            د           1-2% افراد مصرف کننده داروهای مهار کننده  ACE ممکن است دچار سرفه بدون خلط شوند .

130 -   بیمار خانم 35 ساله ای با تنگی نفس فعالیتی FC II و طپش قلب مراجعه کرده است سابقه HTN و DM  ندارد. در سمع قلب سوفل سیستولیک در apex و درECG  ریتم rapid AF و در اکوکاردیوگرافی severe MR با EF=55% و دیامتر انتهای سیستولی 4.5cm دارد. کدام روش در plan بعدی بیمار توصیه می شود؟

            الف       درمان طبی با دیورتیک و Digoxin جهت stable کردن و ترخیص بیمار

            ب          توصیه به تعویض یا ترمیم دریچه میترال بعد از stable شدن در اسرع وقت

            ج          انجام  آنژیوگرافی کرونر و کاتتریسم چپ و راست  الزامی است.

            د           با توجه به ابعاد LV و EF فعلاً هر 6 ماه اکوکاردیوگرافی شود.

131 -   مرد 75 ساله ای با anginal chest pain و سوفل سیستولیک ejection  در right sternal border       و نمای LVH در ECG مراجعه کرده، در اکوکاردیوگرافی دریچه آئورت کلسیفیه با گرادیان متوسط 45mmHg و EF=45% دارد.

کدامPlan را برای وی پیشنهاد می کنید؟

            الف       تست ورزش و در صورت مثبت بودن آنژیوگرافی کرونر

            ب          درمان آنتی ایسکمیک برای آنژین و F/U اکو 3 ماه بعد

            ج          آنژیوگرافی کرونر و ارجاع برای تعویض دریچه آئورت با یا بدون CABG

            د           Percutaneous Balloon  Aortic Valvuloplasty  برای رفع تنگی آئورت

132 -   بیمار خانم 40 ساله ای است که در کلینیک سرپائی  BP=145/90mmHg در 2 نوبت از او detect شده است.LVH در ECG  و lab tests نرمال دارد.

کدام رژیم درمانی برای بیمار مناسب است؟

            الف       life style modification بدون استفاده از دارو به مدت سه ماه

            ب          تیازید low dose همراه روشهای life style

            ج          افزودن یک آنتاگونیست کلسیم به دیورتیک در صورت عدم پاسخ مناسب effective  است.

            د           روش های life style به مدت سه ماه و در صورت عدم پاسخ دیورتیک  low dose + بتا بلوکر

133 -   در مورد درمان انتخابی در انواع متفاوت ، Aortic Dissection کدام یک از گزینه های زیرغلط است؟

            الف       acute type A =جراحی

            ب            acute complicated type B =جراحی .

            ج          chronic type B =درمان مدیکال .

            د           chronic type A = جراحی

134 -   کدام یک از موارد زیر جزء معیارهای تشخیصی سندرم متابولیک نمی باشد؟

            الف       mmHg 85 /130≤BP

            ب          FBS >110 mg/dL

            ج          TG >150mg/dL

            د           LDL >160mg/dL

135 -   بیمار خانم 18 ساله با شکایت arm claudication ، ضعف و خستگی مراجعه کرده است. در معاینه فیزیکی نبض اندام های فوقانی قابل لمس نیست. ESR=90 می باشد. کدام گزینه در مورد این بیماری صادق نمی باشد؟

            الف       انسداد شریانهای بزرگ منشعب از قوس آئورت  شایع است.

            ب          احتمال فشار خون بالا با تنگی شریانهای کلیوی وجود دارد.

            ج          احتمال وقوع آنویسم آئورت وجود ندارد.

            د           در مرحله مزمن،  ایسکمی مغزی و سنکوپ دیده می شود.

136 -   در مورد (Atrial Septal Defect) ASD گزینه درست را انتخاب کنید.

            الف       بچه های مبتلا ممکن است تأخیر در رشد فیزیکی داشته باشند.

            ب          احتمال خطر مبتلا شدن به  اندوکاردیت intermediate است.

            ج          در نوع ostium secundum در نوار قلب، انحراف محور به سمت چپ و rSr' در V1 مورد انتظار است.

            د           در نوع sinus venosus  مبتلایان معمولاً قبل از رسیدن به دهه پنجم زندگی می میرند.

137 -   بیمار  خانم 28 ساله با سنکوپ مکرر مراجعه کرده است. در نوار قلب  LVH و deep Q waves  و در اکوکاردیوگرافی هیپرتروفی شدید سپتوم همراه SAM دریچه میترال دیده می شود.

کدام جمله در مورد این بیمار نادرست است؟

            الف       بیمار باید از انجام competitive sports اکیداً اجتناب کند.

            ب          درمان با بتابلوکر در   تا   موارد سبب تسکین علائم می شود.

            ج          در صورت وقوع ریتم AF کنترل پاسخ بطنی بدون cardioversion کافی است.

            د           در صورت سابقه خانوادگی مثبت از مرگ ناگهانی نصب ICD توصیه می شود.

138 -   بیماری میان سال و گله دار که بیش از یک سال است از کمر درد و تعریق شبانه شاکی است ، در بررسی سرولوژیک رایت - کومبس رایت و رایت 2ME با تیتر بالا مثبت شده اند و در رادیوگرافی کمر اسپوندیلیت مهره های کمری و تشکیل استئوفیت های منقاری شکل دیده می شود مدت درمان 2دارویی (داکسی سیکلین + ریفامپی سین) برای این بیمار چقدر است ؟

            الف       4 هفته

            ب          6 هفته

            ج          8 هفته

            د           12 هفته

139 -   مردی 55 ساله و اغذیه فروش که سال قبل تیفوئید گرفته و درمان شده است در آزمایش کشت مدفوع وی برای تجدید کارت بهداشت مغازه سالمونلاتیفی رشد کرده است در بررسی های بعدی سونوگرافی کیسه صفرا و کلیه ها نرمال و سنگ وانسداد ندارد ، چه درمانی توصیه می کنید ؟

            الف       کله سیستکتومی

            ب          کله سیستکتومی +4 هفته کوتریموکسازول

            ج          سیپروفلوگزاسین6 هفته

            د           آموکسی سیلین 3 هفته

140 -   بیماری که یک ماه است سرفه و خلط دارد به شما مراجعه می کند . در بررسی های انجام شده ، برای این بیمار تشخیص بیماری سل گذاشته می شود واسمیرخلط بیمار نیز مثبت است . در صورتی که متوجه شویم همسر بیمار HIV+ است وCD4=360/mm3 داشته است رویکرد شما به این بیمار HIV+ کدام است ؟

            الف       برای وی PPD انجام می دهیم و چنانچه PPD 5mm باشد ریفامپین به مدت 4 ماه می دهیم

            ب          بدون توجه به PPD بیمار برای وی رژیم چهار دارویی آنتی TB به مدت 6 ماه می دهیم

            ج          بدون توجه به PPD بیمار برای وی رژیم ایزونیازید به مدت 9 ماه می دهیم

            د           وی را PPD می کنیم اگر PPD 2mm بود برای وی ایزونیازید + ریفامپین به مدت 3 ماه می دهیم

141 -   یک پسر 12 ساله مهاجر افغان که 6 ماه پیش به همراه خانواده اش وارد ایران شده است چار تب و لرز شده به بیمارستان منتقل می شوددر لام خون  محیطی مالاریای فالسیپاروم تشخیص داده می شود در هنگام انتقال به بخش بیمار به کما رفته و علاوه بر درمان کینین وریدی کدام آزمایش های زیر برای وی اولویت دارند ؟

            الف       pt و ptt از نظر DIC

            ب          قند خون از نظر هیپوگلیسمی

            ج          LP برای رد مننژیت و آنسفالیت

            د           LP و قند خون برای رد هر دو امکان

142 -   مردی 25 ساله با دیزوری و خروج چرک از نوک آلت از 3 روز قبل مراجعه می کند در 20cc اول ادرارصبحگاهی بیمار پس از سانتریفوژ زیرمیکروسکوپ با درشتنمایی زیاد PMN=15 در هر میدان میکروسکوپی دیده می شود و برای وی سفتریاکسون125mg داخل عضله +داکسی سیکلین 100mg دو بار در روز تا 7 روز تجویز می شود در ضمن پارتنر بیمار هم با همین رژیم درمان می شود . بیمار 7 روز بعد مراجعه کرده و اظهار می دارد که در مان وی و پارتنرش به طور کامل انجام شده است و تماس جنسی نیز نداشته است ولی علایم وی بهبود نیافته است بهترین گزینه برای درمان این بیمار کدام است 

            الف       بیمار احتیاج به درمان ندارد به او توصیه می شود حداقل 5 روز دیگر مراجعه کند تا علائم وی بر طرف شود

            ب          برای بیمار مترونیدازول 2گرم + آزیترومایسین1 گرم به صورت تک دوز تجویز می کنیم

            ج          برای بیمار سفتریاکسون 250میلی گرم تک دوز عضلانی + داکسی سیکلین 100 میلی گرم دو بار در روز تا 10 روز می دهیم

            د           برای بیمار Levofloxacin 500 میلی گرم روزانه برای 10 روز تجویز می کنیم

143 -   در روش درمانی کوتاه مدت (short course) کدام یک از انواع زیر سل 6 ماهه درمان می شود؟

            الف       سل مننژ 

            ب          سل استخوان

            ج          سل ارزنی (میلیر)

            د           سل کلیه

144 -   بیماری به دلیل ابتلا به آبسه مغزی 3 هفته است که در بیمارستان آنتی بیوتیک وریدی می گیرد و به دنبال ایجاد اسهال التهابی و بررسی های انجام شده برای بیماران اسهال در اثر کلستریدیوم دیفسیله (CDAD)

تشخیص داده می شود و درمان با مترونیدازول 250mg چهار بار در روز شروع شده و اکنون چهار روز از شروع درمان گذشته است ولی هنوز علایم بیماری بهبود نیافته اند. بهترین رویکرد به این بیمار کدام گزینه زیر می باشد؟

            الف       قطع مترونیدازول و شروع وانکومایسین خوراکی با دوز 500mgچهار بار در روز

            ب          ادامه مترونیدازول خوراکی با دوز 500mg سه بار در روز

            ج          قطع مترونیدازول و شروع و انکومایسین خوراکی با دوز 125mg چهار بار در روز

            د           ادامه مترونیدازول خوراکی با دوز قبلی

145 -   یک دانش آموز ابتدایی در دی ماه به دنبال 3 روز تب و کوریزا و استراحت در منزل ابتدا رو به بهبود رفته و 2 روز تب وی قطع و حالش بهتر می شود ولی مجدداً در روز ششم بیماری دچار تب- لرز تنگی نفس و سرفه مکرر شده در CXR انفیلتراسیون های Patchy در چند نقطه دوریه دیده می شود و CBC وی لکوسیتوز و shift به چپ شدید نشان می دهد کدام درمان زیر برای درمان وی مناسب تر است؟

            الف       سفتریاکسون+ کلیندامایسین

            ب          سفازولین + جنتامایسین

            ج          وانکومایسین+ ریفامپی سین

            د           وانکو مایسین + ایمی پنم

146 -   دست مرد 26 ساله ای که آخرین دوز واکسن کزاز را در دوران سربازی در 7 سال پیش تزریق کرده است و واکسیناسیون دوره کودکی کامل بوده است، توسط سگ خانگی همسایه گاز گرفته می شود. سگ تحت کنترل قرار دارد و پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی شروع شده است . کدام گزینه در مورد پروفیلاکسی از کزاز برای این بیمار صحیح است؟

            الف       احتیاج به هیچ کاری ندارد

            ب          به یک دوز واکسن dt برای بیمار تجویز می کنیم.

            ج          یک دوز واکسن Td بعلاوه TIG برای بیمار تجویز می کنیم

            د           یک دوزTIG برای بیمار تجویز می کنیم 

147 -   زنی حامله در ماه سوم حاملگی برای بررسی آزمایشگاهی از نظر بیماریهای واگیر توسط متخصص  زنان بررسی شده و در بررسی ها IgMوIgG توکسوپلاسموزمثبت گزارش می شود بیمار به شما ارجاع می شود.

توصیه مناسب برای وی کدام است؟

            الف       سقط درمانی

            ب          ادامه حاملگی و کنترل ماهیانه تیتر IgG ضد توکسوپلاسموز

            ج          سنتز مایع آمنیوتیک و فرستادن آن برای PCR توکسوپلاسموز

            د           نیاز به کار خاصی ندارد

148 -   مرد 53 ساله ای از 5 ساعت قبل دچار سردرد حاد و اختلال هوشیاری شده است در معاینه علائم لاترالیزه ندارد ، تحریک مننژ و ادم پاپی نیز دیده نمی شود ، سی تی اسکن مغز طبیعی است.

اقدام مناسب بعدی کدام است؟

            الف       MRI مغز

            ب          بررسی مایع CSF

            ج          سی تی اسکن مغز با تزریق

            د           شروع آنتی بیوتیک

149 -   بروز چاقی ترمور و ریزش مو بطور شایعتری با تجویز کدامیک از داروهای ضد تشنج زیر دیده می شود ؟

            الف       کاربامازپین

            ب          والپروات سدیم

            ج          فنوباربیتال

            د           فنی توئین

150 -   دختر 17 ساله ای هنگام صبح بعد از بیدار شدن از خواب دچار تشنج ژنرالیزه تونیک کلونیک  شده است بگفته مادرش صبح حرکات Jerky دستها را داشته و در سابقه گاهی اوقات اشیاء از دستش می افتاده است کدام تشخیص بیشتر مطرح است ؟

            الف       صرع میوکلونیک جوانان

            ب          صرع پارشیال کمپلکس

            ج          فلج دوره ای هیپوکالمیک

            د           انسفالوپاتی لب فرونتال 

101

3

102

1

103

4

104

1

105

1

106

2

107

4

108

2

109

1

110

3

111

4

112

4

113

3

114

3

115

3

116

1

117

1

118

1

119

3

120

2

121

2

122

3

123

2

124

2

125

3

126

2

127

4

128

2

129

3

130

2

131

3

132

2

133

4

134

4

135

3

136

1

137

3

138

4

139

3

140

3

141

4

142

2

143

4

144

4

145

2

146

2

147

3

148

2

149

2

150

1

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo