X
تبلیغات
رایتل

شمارش معکوس تا امتحان - هفته نوزدهم: درس سیزدهم

یکشنبه 4 مرداد 1388 ساعت 05:44 ب.ظ

شمارش معکوس تا امتحان - هفته نوزدهم: درس سیزدهم  

 

شمارش معکوس تا امتحان - هفته نوزدهم: درس سیزدهم  

  

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 4/1۳۸۸ رادیولوژی سال اول ۲ 

51 -     Double bubble sign در رادیوگرافی ساده شکم یک نوزاد نشانۀ کدام است؟

            الف      Duodenal atresia

            ب         Gastric duplication

            ج          Hypertrophic pyloric stenosis

            د          Gastric atresia

52 -     در کودک با شواهد انسداد مری، رادیوگرافی ساده یک ساک پر هوا در توراسیک فوقانی نشان می دهد. انتشار هوا در معده و روده ها طبیعی است. کدام محتمل ترین تشخیص است؟

            الف      آترزی ایزوله ازوفاژ

            ب         فیستول ایزوله تراکئوازوفاژ

            ج          آترزی ازوفاژ به همراه فیستول بین تراشه و proximal esophageal pouch

            د          آترزی ازوفاژ به همراه فیستول بین تراشه و Distal esophageal pouch

53 -    در اندومتریال کارسینوما کدام گزینه غلط است؟

            الف      شایعترین تومور تهاجمی دستگاه ژنیتال خانم ها است.

            ب         Staging  با MRI دقیقتر از CT است.

            ج          در MRI سیگنال تومور با آندومتریوم نرمال متفاوت است.

            د          علائم تومور شامل ضخامت و حدود نامشخص آندومتر است.

54 -    دریک کودک مبتلا به intussusception کدام یافتۀ تصویر برداری غلط است؟

            الف      در نیمی از موارد در رادیوگرافی ساده یک تودۀ نسج نرم در مسیر کولون مشاهده می شود.

            ب         وجود لایه های چربی محبوس شده توسط intussusceptum در رادیوگرافی ساده به تشخیص کمک می کند.

            ج          در اولتراسوند وجود concentric rings شامل دیوارۀ ادماتو روده و لایه های مزانتر کاراکتریستیک است.

            د          کالرداپلر در تشخیص اتیولوژی آن تعیین کننده است.

55 -    در رادیوگرافی ساده شکم از یک بیمار، کلسیفیکاسیون های patchy و coarse در اندازه های متفاوت در قسمت بالای شکم متمایل به چپ دیده می شود. با کدامیک از موارد زیر مطابقت بیشتری دارد؟ 

            الف      عروق کلسیفیه

            ب         لنف نودهای کلسیفیه

            ج          کلسیفیکاسیون پانکراس

            د          سیستی سرکوزیس

56 -    هرنی لترال دیسک L4-L5 ایجاد اثر فشاری روی کدام ریشۀ عصبی می کند؟

            الف      ریشۀ S1

            ب         ریشه L5

            ج          ریشه L4

            د          گانگلیون سمپاتیک

57 -    در رادیوگرافی از مفصل هیپ Multiple Calcified loose bodies در مجاورت مفصل دیده می شود که ایجاد اروزیون در سطح استابولوم نموده است. کدام یک از موارد زیر بیشتر در تشخیص آن قرار می گیرد؟

            الف      Synovial Carcinoma

            ب         Pigmented villonodular synovitis

            ج          Synovial osteochondrocalcinosis

            د          Osteo chondromatosis

58 -    در رادیوگرافی از یک بیمار ضایعات گرانولوماتوز در ریتین وجود دارد و ضایعات کیستیک با تخریب کورتکس در انگشتان دست ها مشاهده می شود. کدام بیماری زیر بیشتر مطرح است؟

            الف      آرتریت روماتوئید

            ب         سارکوئیدوز

            ج          پسوریازیس

            د          اسکلرودرمی

59 -    در خونریزی آدرنال کدام گزینه غلط است؟

            الف      هیپوکسی شایع ترین علت در نوزادان است

            ب         در بالغین شایع ترین علت تروما است

            ج          در نوزادان معمولاً یک طرفه است

            د          Stranding چربی پری آدرنال و ضخامت فاشیای مجاور دیده می شود

60 -     در بیماری که مشکوک به پرفوراسیون احشاء گاز دار داخل پریتوان است و به علت حال عمومی بد قادر به ایستادن و نشستن نمی باشد جهت تجسس سطوح مایع و هوا رادیوگرافی در چه وضعیتی باید تهیه شود؟

            الف      Lateral 

            ب         Supine cross table

            ج          Left lateral decubitus cross table

            د          Supine AP

61 -     کدامیک از بیماریهای زیر ایجاد بزرگی یکطرفه کلیه می کند؟

            الف      نکروز توبولار حاد

            ب         میلوم مولتیپل

            ج          گلومرولو اسکلروز دیابتی

            د          پیلونفریت حاد

62 -     در میلوگرافی انجام شده از فقرات پشتی ، مجموعه طناب نخاعی ، تکال ساک و دورا توسط تودۀ فضاگیری به یک سمت رانده شده اند. این توده در کدام موقعیت آناتومیک قرار دارد؟

            الف      اینترادورال اینترامدولری

            ب         اینترادورال اکسترامدولری

            ج          اکسترادورال

            د          پارا اسپینال

63 -    کدامیک از ساختمانهای زیر جزء مدیاستن خلفی نیست؟

            الف      آزیگوس

            ب         توراسیک داکت

            ج          ازوفاژ

            د          ورید کاوتحتانی

64 -    کدامیک rib notching فوقانی میدهد؟

            الف      پارالیزی

            ب         انسداد ورید کاو فوقانی

            ج          کوارکتاسیون آئورت

            د          نوروفیبروماتوز

65 -    در مورد پیونفروز کدام گزینه غلط است؟

            الف      علت آن ضایعه انسدادی در کلیه است.

            ب         باعث تخریب سریع کلیه می شود.

            ج          CT بهتر از سونوگرافی میتواند محل و علت انسداد را مشخص کند.

            د          اوروگرافی ترشحی کمک کننده است.

66 -    در مورد لوبار آناتومی ریه کدام گزینه صحیح است؟

            الف      لب فوقانی ریه چپ شامل سگمانهای lateral, medial, apicoposterior, anterior

            ب         لب فوقانی ریه راست شامل سگمانهای superior, inferior, apical

            ج          لب تحتانی ریه چپ شامل سه سگمان بازال lateral, posterior, anteromedial  و سگمان superior است

            د          لب میانی ریه راست شامل دو سگمان inferior و superior است

67 -    بیمار 70 ساله با علائم ناگهانی آتاکسی، سندرم هورنر، دیس فاژی و دیس آرتری مراجعه می کند، در MRI انجام شده تغییر سیگنال یکطرفه همی سفرمخچه ای و مدولا دیده میشود، انفارکت در محدوده کدام شریان محتمل ترین است؟

            الف      Basilar Artery

            ب         Anterior inferior cerebellar artery (AICA)

            ج          Sup Cerebellar Artery

            د          (AICA - PICA  loop)

Anterior inferior cerebellar A - posterior inferior cerebellar Artery

68 -    منظور از Eisenmenger Physiology در بیماریهای مادرزادی قلب کدام است؟

            الف      تبدیل شنت چپ به راست به شنت راست به چپ بدنبال افزایش فشار قلب راست

            ب         تشدید شنت چپ به راست بدنبال افزایش فشار قلب چپ

            ج          افزایش فشار پولمونری در بیمار مبتلا به شنت چپ به راست

            د          کاهش فشار پولمونری در بیمار مبتلا به شنت راست به چپ

69 -    جهت افتراق کیست کلدوک از سایر کیست های شکمی، بهترین روش تحقیقی به منظور کشف ارتباط کیست کلدوک  با مجاری صفراوی کدام است؟

            الف      Trans abdomindal ultrasonography

            ب         MR Cholagiopancreatography

            ج          Hepatobiliary scintigraphy

            د          Endosonography

70 -     در پاراورتبرال راست و در حد فاصل بین دنده های 11 و 12 کلسیفیکاسیون با نمای کیست کلسیفیکه با حدود صاف دیده میشود. کدامیک از موارد زیر در تشخیص افتراقی کمتر قرار میگیرد؟

            الف      Porcelain Gallbladder

            ب         کیست کلیه کلسیفیکه

            ج          کیست هیداتید کلسیفیکه

            د          کیست آدرنال

71 -     در ارتباط با لنفوم در بیماران دچار AIDS  درشکم کدام غلط است؟

            الف      وجود آدنوپاتی های کوچکتر از 5/1 سانتیمتر در مزانتر ، پاراآئورتیک و لگن

            ب         هپاتواسپلنو مگالی

            ج          وجود ضایعات فوکال متعدد و در اندازه های مختلف در کبد ، طحال و کلیه ها

            د          وجود توده های فوکال و یا افزایش ضخامت در مسیر لوله گوارش  بخصوص در رکتوم و پری آنال

72 -     در کبد بیماری25 ساله و بدون سابقه مصرف الکل توده mixed-echo در سونوگرافی و در CT اسکن هیپودنس و با کلسیفیکاسیون وسنترال اسکار دیده میشود. کدامیک از موارد زیر در تشخیص بیماری قرار  می گیرد ؟

            الف      هپاتوسلولار کارسینوما

            ب         فیبرو  لاملارهپا توسلولارکارسینوما

            ج          همانژیوم

            د          آدنوم

73 -    مشخصات کبد چرب در مودالیته های  تصویر برداری تشخیصی چگونه است ؟

            الف      در اولتراسوند  Bright است

            ب         در سی تی اسکن هیپو دنس می باشد

            ج          در MRI  spin echo  تغییر قابل ملاحظه ای دیده نمی شود

            د          در ( ام آر آی) Hypointense, Gradient echo out of phase است

74 -    در تقسیم Couinaud سگمان V با کدامیک از مناطق زیر مطابقت دارد ؟

            الف      left lateral superior segment

            ب         inferior segment left lateral

            ج          left medial sub segment

            د          anteroinferior subsegment  right

75 -    شایع ترین توده واسکولر اوربیت  در یک کودک 8 ماهه کدام است ؟

            الف      Capillary hemangioma

            ب         lymphangioma

            ج          cavernous hemangioma

            د          varix

76 -    در مورد تراتوم ساکروکوکسیژیال کدام صحیح است؟

            الف      تومور نادر دوره newborn است.

            ب         اولیگو هیدرآمنیوز در دوره پره ناتال (prenatal) از عوارض همراه آن است.

            ج          اغلب آن ها در دوره نئوناتال (neonatol) بدخیم هستند.

            د          وجود کلسیفیکاسیون و اجزاء یافته شایع است.

77 -    در مورد فضای masticator کدام گزینه غلط است؟

            الف      شامل عضلات mastication و مندیبل است.

            ب         از استخوانهای پتریگوئید تا زاویه مندیبل گسترش دارد.

            ج          شاخه های عصب تری ژمینال و شریان اینترنال ماگزیلری داخل آن قرار دارند.

            د          توده های این فضا به طور شایع دارای اتیولوژی عفونی هستند.

78 -    در مورد پانکراس کدام گزینه غلط است؟

            الف      در فضای پارارنال قدامی قرار دارد.

            ب         کاهش حجم آن با افزایش سن، یافته فیزیولوژیک است.

            ج          انفیلتراسیون چربی در لوبول های آن با افزایش سن، یافته فیزیولوژیک است.

            د          قطر مجرای پانکراتیک در ناحیه دم پانکراس تا حد 4 میلی متر طبیعی است.

79 -    در بیماری که با تشخیص پانکراتیت حاد مراجعه نموده، درباره یافته های تصویربرداری تشخیصی آن در سونوگرافی و CT اسکن کدام گزینه غلط است؟

            الف      در سونوگرافی پانکراس بزرگتر از عادی و هیپواکو است.

            ب         حدود پانکراس واضح و مشخص است.

            ج          وجود مایع در فضای موریسون

            د          در CT اسکن هیپودنس و ضخیم تر از عادی است.

80 -     کدامیک جزء علل کالسیفیکاسیونهای متعدد طحالی نیست ؟

            الف      همانژیوم

            ب         هیستوپلاسموز

            ج          پنوموسیستیس ژیرووسی درمان شده

            د          کیست هیداتیک

81 -     در مورد اسکلرودرمی مری کدامیک غلط است؟

            الف      در خانمهای 40-20 ساله شایع است.

            ب         فقدان پریستالتسیم در  تحتانی مری وجود دارد.

            ج          ازوفاژ دیلاته که با تخلیه کلاپس نمی شود.

            د          بعلت رفلاکس آزاد تنگی شدید در دیستال ازوفاگوس شایع است.

82 -     شایعترین علت اولسراسیون مری کدامیک از موارد زیر است؟

            الف      هرپس

            ب         رادیاسیون حاد

            ج          بارت ازوفاگوس

            د          ازوفاژیت رفلاکس

83 -    در سی تی اسکن بیماری نمای radiating soft tissue در چربی مزانتریک بعلت فیبروز مزانتریک در روده باریک دیده می شود. کدام تشخیص محتمل ترین است.

            الف      آدنوکارسینوم

            ب         لنفوم

            ج          کارسینوئید

            د          ندولار لنفوئید هیپرپلازی

84 -    در رادیوگرافی ساده شکم ایستاده وجود سطوح متعدد  مایع و هوا در ارتفاعات مختلف و بصورت پلکانی در کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟

            الف      ایلئوس ژنرالیزه

            ب         ایلئوس فوکال

            ج          انسداد مکانیکی

            د          ولولوس

85 -    بیماری با پلیپ هامارتوماتوس کولون، گواتر، ترانزیشنال سل کارسینومای مثانه و پاپیلوم دهانی مراجعه کرده کدام تشخیص محتمل تر است؟

            الف      Cronkhite Canada

            ب         Peutz Jegher syndrome

            ج          Cowden disease

            د          familial polyposis

86 -    در رفلاکس G.E (معده به مری) کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

            الف      تشخیص رادیولوژیک با آزمایش U.G.I آسان است.

            ب         20% اشخاص نرمال رفلاکس خودبخودی در آزمایش U.G.I دارند.

            ج          مونیتورینگ PH مری در 24 ساعت حساسترین وسیله تشخیصی است.

            د          افراد با رفلاکس ممکن است در آزمایش U.G.I رفلاکس را نشان ندهند.

87 -    در بیماری که سابقه کولیت اولسروز دارد و با دردهای R.U.Q (Right Upper Quadrant) و ایکتر مراجعه نموده مجاری صفراوی داخل کبدی نمای Beading  دارد و مجاری خارج کبدی قطر در حد نرمال دارد. کدامیک از موارد زیر در تشخیص بیماری قرار می گیرد؟

            الف      Klatskin tumor

            ب         sclerosing cholangitis

            ج          Recurrent pyogenic cholangitis

            د          Caroli disease

88 -    شریان Diagonal شاخه کدام شریان coronary است؟

            الف      Left Main Coronary

            ب         Right Coronary Artery (RCA)

            ج          Left Anterior Descending (LAD)

            د          Circumflex

89 -    در کارسینوئید آپاندیس کدامیک صحیح است؟

            الف      زیر 5/2 سانتی متر  هستند

            ب         بیشتر متعدد هستند

            ج          بیشتر از سایر کارسینوئیدها متاستاز میدهند

            د          سندرم کارسینوئید نادر است

90 -     کدامیک از اقدامات زیر جهت رفع Aliasing  در بررسی داپلر موثر نمی باشد؟

            الف      کاهش Pulse Repetition Frquency(PRF)

            ب         افزایش زاویه Doppler

            ج          کاهش فرکانس امواجUltrasound

            د          افزایش Frequency shift

91 -     در بررسی داپلر شریانهای اندام تحتانی یک بیمار، سرعت peak systolic درناحیه ای از شریان فمورال که Aliasing نشان داده به 200 سانتیمتر در ثانیه رسیده است درحالیکه درناحیه پروگزیمال به آن سرعت معادل 100 سانتیمتر در ثانیه بوده است. میزان تنگی در این محل حداقل چند درصد کاهش قطر می باشد؟

            الف      20درصد

            ب         50درصد

            ج          70درصد

            د          90 درصد

92 -     کدامیک از موارد زیر جزو موارد false negative در detection سلولهای بدخیم توسط PET است؟

            الف      عفونت و التهاب بافت

            ب         wegener's granuloma

            ج          coal miner's lung

            د          bronchoalveolar cell CA

93 -    بهترین روش تشخیص استئومیلیت مزمن کدام است؟

            الف      MRI

            ب         اسکن رادیوایزوتوپ با گلبول قرمز علامت گذاری شده

            ج          FDG -PET

            د          سی تی اسکن

94 -    کدام یک از اجزاء زیر، قسمتی از Rotator cuff محسوب نمی شود؟

            الف      Supra Spinatus

            ب         Infra Spinatus

            ج          Sub Scapularis

            د          Teres major

95 -    در آناتومی استخوان تمپورال موقعیت سوراخ Round نسبت به Oval چگونه است؟

            الف      Anteiror - Inferior

            ب         Posterior - Superior

            ج          Anterior - Superior

            د          Posterior - Inferior

96 -    کدامیک از موارد زیر از انواع واکنش بین امواج اولتراسوند و ماده نمی باشد؟

            الف      انعکاس امواج

            ب         انکسار امواج

            ج          جذب امواج

            د          عبور  امواج

97 -    در نمای شماتیک زیر از ورید های عمقی مغز ،کدامیک نشان دهنده Basal vein می باشد ؟

 

            الف      3

            ب         4

            ج          6

            د          9

98 -    در نمای شماتیک لترال از شریانهای مغزی، شاخه عروقی علامت گذاری شده با فلش مربوط به کدام شریان میباشد؟

 

            الف      Anterior temporal artery

            ب         Anterior choroidal artery

            ج          lenticulostriate artery

            د          Middle cerebral artery

99 -    در بین عوامل موثر در تخفیف (Attenuation) مقدار اشعه X کدامیک اثر کمتری دارد؟

            الف      انرژی اشعه

            ب         عدد اتمی

            ج          چگالی

            د          تعداد الکترون در گرم

100 -   کدام یک از آثار واکنش پرتو X با ماده در انرژیهای مورد استفاده در رادیولوژی تشخیصی، کمتر اهمیت دارد؟

            الف      اثرفوتوالکتریک

            ب         اثرکمپتون

            ج          اثر تامپسون

            د          اثر تشکیل زوج

51     1

52     4

53     3

54     4

55     3

56     3

57     3

58     2

59     3

60     3

61     4

62     3

63     4

64     1

65     4

66     3

67     4

68     1

69     3

70     3

71     1

72     2

73     3

74     4

75     1

76     4

77     2

78     4

79     2

80     4

81     4

82     4

83     3

84     3

85     3

86     1

87     2

88     3

89     4

90     1

91     2

92     4

93     3

94     4

95     1

96     4

97     4

98     2

99     4

100   4

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo