X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 18/4/1388 قلب و عروق ۳

شنبه 27 تیر 1388 ساعت 07:23 ب.ظ

1 -       در مورد ریسک مرگ ناگهانی قلبی در کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک کدام یک از موارد زیر غلط است؟

            الف      گرادیان LVOT بیش از 30 میلی متر جیوه با ریسک بالا همراه است.

            ب         سابقه فامیلی یک یا چند مرگ ناگهانی با ریسک بالا همراه است.

            ج          سابقه سنکوپ با ریسک بالا همراه است.

            د          آنوریسم آپکس بطن چپ با ریسک بالا همراه است.

2 -       کدامیک از جملات زیر درباره پاره شدن دیواره آزاد قلب پس از STEMI غلط است؟

            الف      هنگامی که در هفته دوم پس از MI رخ میدهد، مرکز ناحیه نکروز پاره میشود.

            ب         رابطه مستقیم با میزان Anticoagulation دارد.

            ج          در بطن های ضخیم شده کمتر اتفاق می افتد.

            د          در بیماران با فشار خون بالا بیشتر از افراد با فشار خون نرمال رخ میدهد.

3 -       Overexpression پروتئین Gq در موشها باعث کدامیک از موارد زیر میشود؟

            الف      کاردیومیوپاتی dilated

            ب         کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

            ج          افزایش Volume overload  بطن چپ

            د          هیچکدام از موارد فوق صحیح نمی باشد

4 -       اختلال اصلی مسبب هیپرکلسترولمی فامیلیال کدام است؟

            الف      فعالیت زیاد HMG-CoA  Reductase

            ب         نقص رسپتورهای LDL

            ج          کمبود آپولیپوپروتئین B100

            د          افزایش تولید IDL توسط CETP

5 -       در رادیوگرافی قفسه سینه کدام گزینه غلط است؟

            الف      با افزایش PCWP به 12-10 میلیمتر جیوه، دیامتر عروق Zone تحتانی مساوی یا کمتر از Zone  فوقانی می شود.

            ب         بزرگی ایزوله دهلیز راست در آترزی تریکوسپید مادرزادی یا آنومالی ابشتاین دیده می شود.

            ج          افزایش Soft Tissue Density در فضای رترواسترنال در بزرگی RV، ادنوپاتی، لیمفوما، تیموما، و اتساع PA و آئورت دیده می شود.

            د          کلسیفیکاسیون آنولوس میترال با دیس فانکشن والولر رابطه قوی دارد ولی با Premature CAD رابطه ای ندارد.

6 -       اگر در تشخیص آریتمی تشخیص فلوتر دهلیزی مورد شک باشد ، کدامیک از داروهای زیر را جهت آشکار کردن تشخیص ارجح میدانید؟

            الف      وراپامیل

            ب         آمیودارون

            ج          آدنوزین

            د          دیگوکسین

7 -       یک مرد 40 ساله با درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه کرده است در سابقه هیچ ریسک فاکتور آترواسکلروز ندارد. در ECG  شک به ایسکمی وجود دارد. ریسک اتفاقات قلبی طی 72 ساعت بعد از بستری شدن بیمار چقدر است؟

            الف      Very Low Risk  (کمتر از 1%)

            ب         Low Risk (حدود 4%)

            ج          Intermediate Risk (حدود 8%)

            د          High Risk ( بیش از 16 % )

8 -       در مورد درمان کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک کدامیک از موارد زیر غلط است؟

            الف      وراپامیل میتواند سبب ادم ریه و مرگ ناگهانی شود.

            ب         شروع درمان با بتابلوکر و وراپامیل به صورت توام ارجحیت دارد.

            ج          ابلیشن با الکل میتواند ریسک مرگ ناگهانی را در بعضی از بیماران افزایش دهد.

            د          کاهش گرادیان LVOT با پیس میکر دوحفره ای دائمی نیست.

9 -       کدامیک از عبارات زیر درباره آریتمی های پس از STEMI صحیح است؟

            الف      انسیدانس فیبریلاسیون بطنی در بخش CCU در سه دهه گذشته تغییری نکرده است.

            ب         تجویز داروهای آنتی آریتمیک برای پیشگیری از VPCs، ریسک برادی کاردی و آسیستول مهلک را افزایش می دهد.

            ج          تجویز بتابلوکر در بیمارانی که VPCs همراه با تاکیکاردی سینوسی در آغاز MI دارند تاثیری در انسیدانس فیبریلاسیون بطنی ندارد.

            د          مکانیسم اصلی پیدایش آریتمی ها در فاز حاد MI افزایش اتوماتیسیتی است.

10 -     در مورد نوروپپتید Y تمام جملات زیر صحیح است بجز؟

            الف      با اثرات روی رسپتور Y1 در محیط باعث وازوکونستریکشن میگردد.

            ب         در حیوانات اثرات تقویتی بر  Release نوراپینفرین در مغز دارد.

            ج          از اثرات Release استیل کولین از انتهای اعصاب پاراسمپاتیک ممانعت میکند.

            د          در نارسایی قلبی بصورت بارز در محیط افزایش می یابد و ارتباط مستقیم با افزایش نوراپینفرین در محیط دارد.

11 -     کدامیک از کرایتریای تشخیصی زیر Specifity بیشتری برای سندرم مارفان دارد؟

            الف      Dural Ectasia

            ب         Joint Hypermobility

            ج          Pectus Excavatum

            د          Mitral Valve Prolapse

12 -     CT Scan برای کدامیک از بیماریهای ذیل مناسب نیست؟

            الف      Arrhythmogenic R.V. Dysplasia

            ب         افراد با سابقه Stenting آنوریسم آئورت

            ج          آمیلوئیدوزیس

            د          بررسی تنگی Pul.Vein بدنبال Ablation

13 -     در بررسی  Narrow QRS Tachycardia اگر RP>PR باشد کدام گزینه محتمل نیست؟

            الف      AVRT

            ب         Atipical  AVNRT

            ج          Atrial Tachycardia

            د          PJRT

14 -     بیماری با درد سینه مراجعه کرده است، از نظر بالینی قطعاً ACS وجود دارد و در ECG تغییرات اختصاصی وجود ندارد، مارکرهای قلبی نرمال است. 6 ساعت بعد ECG تکرار و مارکرهای قلبی نرمال است و درد بیمار تکرار نشده است. چه اقدامی باید انجام شود؟

            الف      بیمار را مرخص کرده و نیاز به اقدام بعدی نیست.

            ب         بیمار باید در CCU بستری شود.

            ج          درمان دارویی برای بیمار شروع کرده و 24 ساعت بیمار را در اورژانس تحت نظر قرار میدهیم.

            د          اکوکاردیوگرافی و تست ورزش انجام میدهیم.

15 -     خانمی 25 ساله و حامله به علت تنگی نفس با فعالیت کمتر از معمول و اورتوپنه مراجعه کرده است. سن حاملگی 27 هفته می باشد. بیمار سابقه بیماری قلبی و ریوی نداشته است، در اکوکاردیوگرافی انجام شده قطر انتهایی دیاستولیک بطن چپ 7 سانتیمتر و قطر انتهای سیستولیک 5/6 سانتیمتر و EPSS 5/2 سانتیمتراست، تصاویر اکوکاردیوگرافیک زیر مربوط به این بیمار است.

در مورد همودینامیک این بیمار کدامیک از موارد زیر درست است؟

 

 

 

            الف      mean PA pressure: 32mmHg - Diastolic PA pressure: 20mmHg - pulmomary capillary wedge pressure: 15mmHg - systolic PA pressure: 38 mmHg

            ب         mean PA pressure: 27mmHg - Diastolic PA pressure: 15mmHg - pulmomary capillary wedge pressure: 15mmHg - systolic PA pressure: 43 mmHg

            ج          mean PA pressure: 27mmHg - Diastolic PA pressure: 20mmHg - pulmomary capillary wedge pressure: 20mmHg - systolic PA pressure: 43 mmHg

            د          mean PA pressure: 27mmHg - Diastolic PA pressure: 15mmHg - pulmomary capillary wedge pressure: 15mmHg - systolic PA pressure: 38 mmHg

16 -     تصاویر زیر مربوط به بیمار فوق است کدام یک از موارد زیر دیاستولیک دیس فانشن در این بیمار مطابقت دارد ؟

 

            الف      (Impaired relaxation) Grade 1

            ب         (Pseudonormalization Filling Pattern) Grade 2

            ج          (Reversible restrictive filling pattern) Grade 3

            د          (Irreversible restrictive filling pattern) Grade 4

17 -     کدامیک از عبارات زیر درباره نقش پلاکت در Acute STEMI غلط است؟

            الف      فیبرینولیز باعث تحریک بیشتر فعالیت پلاکت ها میشود.

            ب         نقش آسپیرین در کاهش مرگ  و میر پس از MI در 4 ساعت اول و 24 ساعت اول یکسان است.

            ج          اضافه کردن Clopidogrel  به فیبرینولیتیک تراپی ، مانع بسته شدن مجدد رگ نمیشود و شانس باز شدن کامل رگ را افزایش میدهد.

            د          لخته حاوی فیبرین و گلبول قرمز بهتر از لخته حاوی پلاکت بوسیله فیبرینولیتیک حل میشود.

18 -     Slope of Endsystolic Pressure Volume Relationship ، توضیح دهنده کدامیک از معیارهای زیر است؟

            الف      Wall Stress

            ب         Compliance

            ج          Strain

            د          Elastance

19 -     کدامیک از موارد زیر ارزش پیشگوئی کمتری برای بروز مرگ ناگهانی در بیماران با الگوی الکتروکاردیوگرافیک بروگادا دارد؟

            الف      Intermittent baseline ECG changes

            ب         Inducibiliay of venticular arrhythmias

            ج          past history of syncope

            د          strong family history of Sudden Cardiac Death

20 -     کدام عبارت در مورد هیپوتانسیون و سنکوپ غلط است؟

            الف      هیپوتانسیون اورتواستاتیک یعنی افت 20mmHg  در فشار سیستولیک و یا افت 10mmHg در فشار دیاستولیک ظرف 3 دقیقه ایستادن است.

            ب         سندرم  shy Drager یک بیماری ثانویه سیستم اتونوم است.

            ج          POTS نارسائی خفیف اتونوم و عدم تحمل اورتواستاتیک و افزایش 28 bpm یا بیشتر بدون تغییرBP ظرف 5 دقیقه مشخص می شود.

            د          براساس گایدلاین اروپا در درمان سنکوپ Neurally Mediated  یکی از اندیکاسیونهای PPM تعداد حمله بیش از 5 بار در سال است.

21 -     وارپامیل وریدی در کدام نوع از VT ها توصیه شده است؟

            الف      Left seplal VT

            ب         Long QT syndrome

            ج          VT بیماران مبتلا به HCM

            د          Burgada syndrome

22 -     درصورتیکه stifness در ناحیه میوکاردانفارکته افزایش یابد کدامیک از موارد زیر اتفاق می افتد؟

            الف      بهبودLV Function صورت می گیرد

            ب         باعث paradoxical systolic motion می شود

            ج          باعث دیلاتاسیون شدیدLV می شود

            د          معمولا در LV تغییر جدیدی اتفاق نمی افتد

23 -     تصویر اکوکاردیوگرافیک زیر مربوط به  کدام یک از موارد زیر است؟

 

            الف      کاردیو میوپاتی هیپرتروفیک

            ب         آندو میوکاردیال فیبروزیس

            ج          آمیلوئیدوز قلبی

            د          آپیکال هیپرتروفیک کاردیومیوپاتی

24 -     کدامیک از عبارات زیر در باره بلوک قلبی پس از STEMI غلط است؟

            الف      شانس ایجاد بلوک کامل شاخه ای در Anterior MI بیشتر از Inferopost. MI است

            ب         احتمال پیدایش بلوک کامل قلبی در بیمارانی که قبل از MI بلوک شاخه ای داشته اند کمتر از کسانی است که درهنگام MI بلوک شاخه ای پیدا می کنند

            ج          در بیمارانی که Inf. MI همراه با بلوک AV دارند وضعیت انفارکتوس به اندازه بیمارانی است که بلوک AV ندارند

            د          انفارکتوس هایی که باعث بلوک شاخه Left posterior میشوند وسیع تر از آنهایی هستند که باعث بلوک شاخه Left Anterior میشوند

25 -     درمورد فونکسیون دیاستولیک درحین ورزش در قلب نرمال تمام جملات زیر صحیح است بجز:

            الف      LV relaxation بصورت سریع اتفاق می افتد

            ب         early Diastotic pressure پائین بوده و باعث افزایش Diastolic suction می شود

            ج          Elastic Recoil بطن چپ کاهش می یابد

            د          رزروPreload جهت افزایشcardiac output مورد نیاز نمی باشد

26 -     مکانیسم بروزsudden death در cafe coronory چیست؟

            الف      آسپیراسیون و انسداد راه هوایی

            ب         آریتمی ناشی از کافئین زیاد

            ج          اسپاسم کرونر توسط مواد روان گردان

            د          آریتمی ناشی از مصرف الکل

27 -     در تشخیص افتراقی سنکوپ کدام گزینه غلط است؟

            الف      در مردان شایعتر- سن بیشتر از 54 ، تعداد حملات کمتر از 3 و حالت Blue در حین واقعه بنفع آریتمی است.

            ب         در زنان شایعتر- سن کمتر از 55 سال - تعداد حملات بیشتر از 2 و حالت pallor  بنفع Neurally mediated است

            ج          Tonic-clonic movement بنفع Seizure  است

            د          Tongue biting و HR بالا و BP بالا بنفع Neurally mediated است.

28 -     درکدام نوع از Long - QT syndrome احتمال بروز VT در خواب بیشتر است؟

            الف      Long QT-1

            ب         Long QT-2

            ج          3 Long QT-

            د          Long QT-4

29 -     کدامیک از داروهای زیر در بیمارانی که با STEMI مراجعه می کنند Circadian rhythm را از بین می برد؟

            الف      ACEI

            ب         ASA

            ج          Calcium Blocker

            د          Nitrate (نیترات)

30 -     تصاویر زیر مربوط به اکوکار دیوگرافی ترانس ازوفاژیال قبل و بعد از عمل جراحی قلب برای یکی از کمپیلیکاسیون های انفارکتوس میوکارد است این کمپلیکاسیون کدام یک از موارد زیر است ؟

 

 

            الف      پارگی عضله پاپیلری

            ب         پارگی دیواره آزاد

            ج          پارگی دیواره بین بطنی

            د          آنوریسم کاذب بطن چپ

31 -     در بیمار مبتلا به CHF و دیابت کدامیک از داروهای بتابلوکر زیر را کمتر توصیه می کنید ؟

            الف      Bucindolol

            ب         Metoprolol

            ج          Carvedilol

            د          Pindolol

32 -     درکدامیک از شرائط زیر BNP کاهش می یابد ؟

            الف      aqe در افزایش سن

            ب         MR acute

            ج          نارسایی کلیه

            د          جنس زن

33 -    خانم 45 ساله ای با شکایت ضعف و کاهش وزن مزمن و تغییر رنگ پوست مراجعه نموده است .      قلب تاکیکارد ، فشار خون خوابیده 60/110 ایستاده 40/80 است در نوار قلب تاکیکاردی سینوسی ، موج P کوجک و T بلند داشته و در CXR کاردیومگالی ندارد . محتمل ترین تشخیص چیست ؟

            الف      هیپر تیروئیدی

            ب         آدیسون

            ج          کوشینگ

            د          فئوکروموستنوم

34 -    در بیماریهای پریکارد کدام گزینه غلط است؟

            الف      گاهی افیوژن  (gold paint)= cholestrole Rich  در هیپوتیروئیدی شدید دیده می شود.

            ب         درگیری و التهاب پریکارد در اتوپسی بیماران مسن تا 50% موارد دیده می شود.

            ج          Early Post MI Pericarditis با انفارکتوس های بزرگ بیشتر محتمل است.

            د          Early Post MI Pericarditis با درمان ترومبولیتیک کاهش نیافته است.

35 -    در AF کدامیک از داروهای زیرین در افزایش امکان کاردیوورژن  جزو داروهای class IIa گایدلاین نمی باشد .

            الف      Ibutilide

            ب         Sotalol

            ج          Propafenone

            د          Disopyramide

36 -    کدامیک از موارد زیر در مورد Silent STEMI غلط است

            الف      حدود 50 در صد موارد انفارکتوسهای تشخیص داده نشده بطور واقعی Silent  می باشند

            ب         Silent infarction  بیشتر در افرادی اتفاق می افتد که قبلاً آنژین صدری را تجربه نکرده اند.

            ج          پروگنوز بیماران با Silent MI از بیماران STEMI   سمپتوماتیک بدتر می باشد .

            د          Silent MI در بیماران با هیپر تانسیون بیشتر اتفاق می افتد.

37 -    در مورد افسردگی کدام یک از موارد زیر غلط است ؟

            الف      افسردگی پیش آگهی را در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر بدتر می کند .

            ب         متعاقب انفارکتوس میوکارد افسردگی  سبب افزایش ریسک انفارکتوس مجدد، ایست قلبی ومرگ می گردد .

            ج          اهمیت افسردگی بعنوان یک فاکتور خطر نسبت به فاکتور های خطر اصلی کمتر و وابسته به آنها است .

            د          افزایش مرگ و میر همراه با افسردگی بعلت مرگ ناگهانی قلبی ناشی از اریتمی ها است .

38 -    کدامیک از عبارات زیر در ارتباط با CHF و دیابت صحیح است ؟

            الف      جریان خون کرونر در استراحت در افراد دیابتی که اختلال عملکرد اندوتلیال دارند کاهش یافته است .

            ب         پس از MI ، اندازه بطن چپ در افراد دیابتی بیشتر از غیر دیابتی ها افزایش می یابد .

            ج          بلافاصله پس از MI، قدرت انقباضی نواحی Noninfarcted در افراد دیابتی بیشتر از غیر دیابتی ها افزایش می یابد.

            د          قدرت تشکیل عروق کولاترال در پاسخ به ایسکمی در افراد دیابتی کمتر از غیر دیابتی ها است .

39 -    در Advanced Heart Failure کدامیک از شرائط زیر evidence جهت Low perfusion می باشد .

            الف      اورتوپنه

            ب         Increaning S3

            ج          Pulsus Alternans

            د          Load P2

40 -     کدامیک از موارد زیر به ضرر تشخیص هیپرتیروئیدی است ؟

            الف      درد سینه در استراحت با عروق کرونر نرمال

            ب         تنگی نفس فعالیتی همراه با کاهش مقاومت عروق ریوی

            ج          کاهش نوسانات شبانه روزی طبیعی ضربان قلب

            د          تشدید افزایش ضربان قلب حین فعالیت  نسبت به استراحت

41 -     کدام گزینه در بیماریهای پریکارد غلط است؟

            الف      در درمان اولیه AF با پاسخ بطنی بالا در بیماران با پریکاردیت کنستریکتیوداروهای توصیه شده کلسیم بلوکر - بتا بلوکر و آمیودارون هستند.

            ب         در درمان اولیه AF با پاسخ بطنی بالا در بیماران با پریکاردیت کنستریکتوداروی انتخابی دیگوکسین است.

            ج          در کنستریکتو پریکاردیت Pericardiectomy مورتالیتی 5-15% perioperative دارد.

            د          سندرم درسلر یک poly serosistis است که از یک هفته تا چند ماه بعد از MI اتفاق می افتد.

42 -     طبق تعریف وازودپرسورکاروتید سینوس هیپرسنسیتیویتی حداقل افت فشار سیستولیک در شرایطی که علائم قابل تکرار باشند (Patient  symptoms are reproducible) کدام گزینه است ؟

            الف      بیشتراز 30 میلیمترجیوه به شرط همراه بودن با برادی کاردی

            ب         بیشتر از 30 میلیمتر جیوه بدون توجه به برادی کاردی

            ج          بیشتر از 50 میلیمتر جیوه همراه بابرادی کاردی

            د          بیشتر از 50 میلیمتر جیوه بدون توجه به برادی کاردی

43 -    در Infarct Expansion کدامیک از موارد زیر غلط است ؟

            الف      شدت Infarct Expansion  به میزان ضخامت دیواره و هیپرتروفی قبل در MI  ارتباط دارد

            ب         Ventricular Remodeling بعد ازSTEMI می تواند تحت تاثیر سایزانفارکت وتشکیل اسکارقرارگیرد

            ج          بهترین راه تشخیصInfarct Expansion ، LV cineangiogrphy  است

            د          تجویز زود هنگام NSAID بعد از MI می تواند با عث تشدید Infarct Expansion شود

44 -    در مورد اثرات قلبی بیماری حاد سربرواسکولر کدام یک از موارد زیر غلط است ؟

            الف      درخونریزی ساب آراکنوئید افزایش تروپونین I و شواهد اکوکاردیوگرافیک عملکرد بطن چپ مشاهده می شود

            ب         در خونریزی ساب آراکنوئید بلوک کامل دهلیزی بطنی مشاهده می شود

            ج          فیبرپلاسیون دهلیزی به صورت شایع تر در استروک ترمبوآمبولیک دیده می شود

            د          طولانی شدن فاصله QT در خونریزی ساب آراکنوئید با شیوع کمتری همراه است

45 -    کدامیک از حملات زیر در رابطه با CHF ودیابت غلط است ؟

            الف      هرچه بیماران دیابتی جوان تر باشند شانس ابتلا به CHF بیشتری از افراد غیر دیابتی دارند

            ب         افزایش میزان Proinsulin ناشتا ، پیشگویی کننده بروز CHF است

            ج          بین میزان Hb A1C  و پیدایش CHF رابطه مستقیم وجود دارد

            د          مصرف Thiazolidinediones در تمام بیماران مبتلا به CHF مجاز نیست

46 -    در مورد Neseritide تمام جملات زیر صحیح است بجز:

            الف      یک Recombinant BNP بوده و دردرمان acute heart failure استفاده می شود

            ب         باعث دپلاتاسیون بارز وریدها وشریانهای محیطی و عروق کرونر می گردد

            ج          وازودیلاتاسیون از طریق Cycli AMP mediated ایجاد میکند

            د          باعث بدتر شدن Renal function میگردد

47 -    کدامیک اندیکاسیون کلاس I تجویز Abciximab طی PCI است ؟

            الف      بیماران UA/NSTEMI که کلوپیدوگرل تجویز شده است

            ب         بیماران STEMI که تحت Primary PCT قرار می گیرند

            ج          طی انجام elective PCI توأم با گذاشتن استنت

            د          بیمارانی که کنتراندیکاسیون مطلق تجویز آسپرین داشته و فقط کلوپیدوگرل شروع شده است

48 -    همه موارد ذیل احتمال  paradoxical pulse را در cardiac tamponade  کم می کنند بجز :

            الف      LV dysfunction

            ب         AR

            ج          ASD

            د          MS

49 -    تشخیص Tracing زیر کدام گزینه است:

 

            الف      Non conducted APC

            ب         Seconal degree AV Block با فنومن ونکباخ

            ج          Seconal degree AV Block و محل بلوک در داخل HB  است (Intra hissian)

            د          Sinoatrial block

50 -     در بیماران با ESRD (End stage renal disease که نیاز به تعویض دریچه دارند کدام نوع دریچه انتخاب بهتری است؟

            الف      دریچه مکانیکال پروستیک

            ب         دریچه بیولوژیک

            ج          دریچه هوموگرافت

            د          برای دریچه میترال دریچه بیولوژیک و برای آئورت مکانیکال بهتر است .

شماره سوال    پاسخ

1       1

2       2

3       1

4       2

5       4

6       3

7       3

8       2

9       2

10     2

11     1

12     3

13     1

14     4

15     3

16     3

17     3

18     4

19     1

20     2

21     1

22     1

23     3

24     3

25     3

26     1

27     4

28     3

29     2

30     3

31     4

32     2

33     2

34     4

35     4

36     3

37     3

38     4

39     3

40     2

41     1

42     2

43     3

44     4

45     4

46     3

47     1

48     4

49     3

50     2

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo