X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آزمون ارتقاء دستیاری شهید بهشتی مورخ 4/1۳۸۸ رادیولوژی سال اول 1

سه‌شنبه 23 تیر 1388 ساعت 12:57 ب.ظ

  

1 -       در کدامیک از حالت زیر احتمال پنوموتوراکس بیشتر است؟

            الف      سنتری لوبولار آمفیزما

            ب         پان لوبولار آمفیزما

            ج          پاراسپتال آمفیزما

            د          پاراسیکاتریسیال آمفیزما

2 -       در نوزاد دچار دیسترس تنفسی و متولد شده از مادر دیابتی ، در رادیو گرافی روبروی قفسه صدری نمای گرانولر ظریف همراه با air bronchogram دیده می شود. حجم ریه ها کاسته شده است. کدام محتمل ترین تشخیص است؟

            الف      Hyaline membrane disease

            ب         Neonatal pneumonia

            ج          Pulmonary Lymphangiectasia

            د          Neonatal retained Fluid Syndrome

3 -       در رادیوگرافی روبروی قفسه صدری کدام نمایانگر هیپرآئریشن (Hyperaeration) یک ریه نیست؟

            الف      افزایش حجم همی توراکس

            ب         اتساع برونش اصلی آن ریه

            ج          ریه هیپرلوسنت (Hyperlucent lung)

            د          کاهش واسکولاریتی ریه

4 -       Medial lenticulostriate branches شاخه کدام شریان است؟

            الف      Proximal part of anterior cerebral A.

            ب         Distal part of Anterior cerebral A.

            ج          Proximal part of middle cerebral A.

            د          Distral part of middle cerebral A.

5 -       کدامیک از گزینه های زیر درمورد nodule solitary pulmonary  (SPN) غلط است؟

            الف      بیشتر تومورهای کارسینوئید ریوی به صورت SPN  پارانشیمال تظاهر می کند.

            ب         بیشتر هامارتوم های ریوی از پارانشیم ریه برخاسته و در دهه چهارم و پنجم زندگی تظاهر می کنند.

            ج          لیپوم های اندوتراکئوبرونکیال تولید اتلکتازی می کنند.

            د          شایعترین یافته رادیوگرافیک در لنفوم SPN, primary pulmonary یا اپاسیته air space است.

6 -       حداقل شیفت میدلاین جهت تشخیص  Subfalcine herniation کدام است؟

            الف      1 mm

            ب         3 mm

            ج          5 mm

            د          7 mm

7 -       کدام نوع کلسیفیکاسیون در nodule  solitary pulmonary نشانه بدخیمی است ؟

            الف      central

            ب         complete

            ج          laminated

            د          eccentric

8 -       شایع ترین یافته مدیاستینیت حاد دررادیوگرافی قفسه صدری کدام است ؟

            الف      پهنی مدیاستن فوقانی

            ب         پلورال افیوژن

            ج          سطح مایع و هوا در مدیاستن

            د          هیدروپنوموتوراکس چپ

9 -       علت عمده Hypointensity لنفوم مغز در تصاویر  T2-W کدام است؟

            الف      هموراژی

            ب         واسکولاریتی زیاد

            ج          محتویات آب فراوان در سلول

            د          نسبت بالای هسته به سیتوپلاسم در سلول

10 -     کدامیک از گزینه های زیر در مورد برونکیال کیست صحیح است؟

            الف      عفونت ثانویه اغلب در آنها دیده می شود.

            ب         افتراق آنها با انتریک کیست بر اساس محلشان به آسانی امکان پذیر است.

            ج          اکثراً سمپتوماتیک هستند.

            د          اکثراً در نزدیکی تراکئال کارینا قرار می گیرند.

11 -     در رادیوگرافی از بیماری زیر سی سال ضایعه استخوانی lytic با منشاء اپیفیزیال و دارای کلسیفیکاسیون دیده میشود. کدامیک از موارد زیر در تشخیص مطرح است؟

            الف      Chondromyxoid fibroma

            ب         Solitary bone cyst

            ج          Chondroblastoma

            د          Aneurysmal bone cyst

12 -     شکستگی دو طرفۀ سینوس های ماگزیلر و استخوان های پتریگوئید به تنهایی، با کدام نوع شکستگی مطابقت دارد؟

            الف      Tripod FX

            ب         Lefort Fx   type I

            ج          Lefort Fx   type II

            د          Lefort Fx   type III

13 -     کدامیک کاراکتر ستیک ضایعات air space ریه نیست؟

            الف      انتشار سگمانی دارند.

            ب         حدود نامشخص دارند.

            ج          تمایل دارند مجتمع شوند و بهم بپیوندند.

            د          شکل branching دارند.

14 -     فردی چند ساعت پس از تصادف اتومبیل دچار سردرد و سرگیجه و حالت تهوع می شود در معاینه هوشیار و دارای GCS 15/15 است . کدام روش تشخیصی را انتخاب می کنید؟

            الف      رادیوگرافی ساده جمجمه و Clinical observation

            ب         سی تی اسکن جمجمه و Clinical observation

            ج          Clinical observation به تنهائی

            د          سی تی اسکن جمجمه به تنهائی

15 -     شایع ترین نوع صدمه  Brain stem در Diffuse axonal injury  کدام است ؟

            الف      خونریزی در بخش دورسو لترال پونز فوقانی (Dorsolateral aspect of upper pons)

            ب         خونریزی در نواحی پری اکوداکتال ساقه مغز (Periaqueductal area of brain stem)

            ج          Pontomedullary separation

            د          پدانکل های فوقانی مخچه (Sup.  cerebellar peduncles)

16 -     نمای کلسیفیکاسیون در تومورهای استخوانی در MRI معمولا چگونه است؟

            الف      T1 High signal / T2 low signal

            ب         T1 low signal / T2 High signal

            ج          T1 ,  T2 High signal

            د          T1, T2 Low signal

17 -     کدامیک از علائم رادیوگرافیک زیر در plain film ضایعات استخوانی علامت مهم در تشخیص ضایعات خوش خیم و بدخیم از همدیگر است؟

            الف      Periostitis

            ب         Orientation

            ج          Cortical destruction

            د          zone of transition

18 -     کدامیک از جملات زیر در مورد مدالیته های تشخیصی ریوی غلط است ؟

            الف      کلیشه لترال دکوبیتوس برای تشخیص مایع و هوای آزاد مختصر ریه بکار می رود .

            ب         جهت تشخیص پارالیزی دیافراگم CT بر فلوروسکوپی ارجح است .

            ج          کلیشه اپیکال لوردوتیک برای تشخیص ضایعات قلل ریه و اتلکتاری لب میانی مفید است.

            د          اندیکاسیون HRCT در بررسی ضایعه منتشر ریوی در گرافی قفسه صدری است.

19 -     کلید تشخیص انفارکت حاد مغزی در تصاویر Diffusion - weighted imaging کدام است ؟

            الف      اسموز آب آزاد بداخل سلول و افزایش نسبت مایع اینترا سلولر به اکسترا سلولر

            ب         اسموز آب آزاد به خارج از سلول و افزایش نسبت مایع اکستراسلولر به اینتراسلولر

            ج          حرکت آزاد و سریع مایع داخل فضای اینتراسلولر

            د          حرکت آزاد و سریع مایع داخل فضای اکستراسلولر

20 -     در بین تومورها و ضایعات خوش خیم زیر کدامیک بیشتر تقلید ضایعات بدخیم را می نماید؟

            الف      Nonossifying fibroma

            ب         Fibrous  Dysplasia

            ج          Eosinophilic granuloma

            د          Aneurysmal bone cyst

21 -     آقای 55 ساله با علائم نورولوژیک لترالیزه ناگهانی مراجعه می کند، در تصاویر MRI خونریزی در هسته پوتامن یک طرف دیده میشود. کدام تشخیص محتمل ترین است؟

            الف      AVM خونریزی دهنده

            ب         آنوریسم خونریزی دهنده

            ج          هماتوم هیپرتانسیو

            د          کاورنوما

22 -     در بیماری که دارای دردهای استخوانی است . رادیوگرافی های به عمل آمده اوستئوپروز شدید و خط شکستگی با نمای Bannana Fx را نشان می دهد . کدام تشخیص زیر بیشتر مطرح است ؟

            الف      پاژت

            ب         اوستئو مالاسی

            ج          آرتریت روماتوئید

            د          اوستئو پروز بعد از یائسگی

23 -     کدامیک از گزینه های زیر در پنومونی پنوموکوکی غلط است؟

            الف      معمولا از لبهای تحتانی یا سگمانهای خلفی لب فوقانی شروع میشود.

            ب         یافته تیپیک تظاهر آن کنسالیداسیون لوبار  است .

            ج          کاویتاسیون شایع است.

            د          افیوژن یا آمپیم در بالای 50% از بیماران دیده میشود.

24 -     جهت بررسی Avascular Necrosis ( A.V.N ) کدام روش تصویربرداری تشخیصی با ارزش تر است ؟

            الف      رادیوگرافی ساده

            ب         سی تی اسکن

            ج          اسکن ایزوتوپ

            د          ام آر آی

25 -     CT angiogram sign در کدامیک از بیماریهای زیر دیده نمی شود؟

            الف      Bronchoalveolar cell cancinoma

            ب         Lymphoma

            ج          Lipoid pneumonia

            د          Sarcoidosis

26 -     از مرد 60 ساله رادیوگرافی از استخوانهای به عمل آمده و در آنها علائم بصورت Sclerotic و Blastic با گسترش به مدولا و راکسیون پریوست بانمای Sun Burst دیده می شود . کدام زمینه قبلی  در تاریخچه وی ممکن است وجود داشته باشد ؟

            الف      Cortical defect

            ب         Intraosseous ganglion

            ج          Paget's disease

            د          Trauma و وجود هماتوم در نسج نرم

27 -     در HRCT ضخامت peribronchovascular interstitial و فیسورها در کدامیک از بیماریهای زیر دیده نمی شود؟

            الف      ادم ریوی

            ب         لنفانژتیک کارسینوما توزیس

            ج          سارکوئیدوز

            د          پروتئینوز آلوئولر

28 -     در T.B. primary  pulmonary کدامیک از گزینه ها غلط است ؟

            الف      کنسالیداسیون پارانشیمال ریوی شبیه پنومونی باکتریال است .

            ب         پلورال افیوژن در 25% بیماران دیده می شود .

            ج          بزرگی یک طرفه لنف نود هیلار در بچه ها شایع است .

            د          بیشتر بیماران سمپتوماتیک بوده و علائم رادیوگرافیک دارند.

29 -     کدامیک از موارد زیر درباره Malignant giant cell tumor صحیح است؟

            الف      علت نامگذاری بدخیمی برای ایجاد متاستاز توسط تومور می باشد.

            ب         در حدود نیمی از موارد ژیانت سل تومور را شامل می شود.

            ج          نوع بدخیم و خوش خیم از نظر هیستولوژی با هم متفاوت می باشند .

            د          علت تشخیص بدخیمی بیشتر به علت عود تومور است .

30 -     کدامیک مشخصه دانسیته Ground glass ریوی نیست؟

            الف      نشان دهنده بیماری فعال التهابی یا ادم است .

            ب         نمای گرانولر دارد

            ج          عروق پولمونری داخل ضایعه دیده نمی شوند .

            د          Air bronchogram ندارند.

31 -     در بیماری با ترومای گردن به منظور جلوگیری از عوارض بیشتر اولین رادیوگرافی که باید به عمل آید چیست؟

            الف      رادیوگرافی A-P مهره های گردنی

            ب         رادیوگرافی لاترال مهره های گردن

            ج          رادیوگرافیک اوبلیک مهره های گردنی

            د          رادیوگرافی لاترال Cross Table مهره های گردنی

32 -     در یافته های اینتراتوراسیک آرتریت روماتوئید کدامیک شایعترین است ؟

            الف      پلورال افوزیون

            ب         ندول ریوی

            ج          فیبروز ریوی

            د          انفیلتراسیون ریوی

33 -    در نوجوان 18 ساله در رادیوگرافی به عمل آمده از اندام تحتانی یک ناحیه اسکلروتیک با گسترش به مدولا و بیشتر در متافیز و دیافیزیال با رآکسیون پریوست اشعه خورشیدی همراه با تورم نسج نرم دیده می شود . کدامیک از موارد زیر کمتر در تشخیص آن مطرح است ؟

            الف      Parosteal osteosarcoma

            ب         Ewing's tumor

            ج          Osteomyelitis

            د          Eosinophilic Granuloma

34 -    کدامیک از یافته های زیر در آسبستوز شایعتر است؟

            الف      پلاک پلورال

            ب         پلورال افوزیون

            ج          ضخامت یا فیبروز منتشر پلور

            د          فیبروز انترستیسیل

35 -    در مورد Stress atrophy of thymus کدام غلط است؟

            الف      می تواند ثانوی به هر نوع بیماری سیستمیک ایجاد شود

            ب         می تواند متعاقب استفاده از استروئید ایجاد شود

            ج          کاهش حجم تیموس پس از شروع استرس ، سریع و شدید است

            د          پس از رفع استرس ، برای همیشه آتروفیک باقی می ماند

36 -    شایعترین محل  node intramammary کجاست؟

            الف      Upper Outer quadrant

            ب         Upper inner quadrant

            ج          Lower Outer quandrant

            د          Lower inner quadrant

37 -    در رادیوگرافی از بیماری بالای 40 سال ناحیه Dense و بصورت Blastic در استخوان لگن مشهود است . کدام بیشتر مطرح  است ؟

            الف      ائوزینوفیلیک گرانولومای بهبود یافته

            ب         اوستئوئید استئومای بهبود یافته

            ج          متاستاز استخوانی

            د          جزیره استخوانی

38 -    کدامیک از جملات زیر درماموگرافی غلط است؟

            الف      بالای 5% توده های پستان با حدود مشخص می توانند بدخیم باشد.

            ب         Halo sign ضایعات بدخیم را رد می کند .

            ج          اقدام بعدی در توده های با حدود مشخص سونوگرافی است .

            د          توده های با حدود مشخص در نمای بزرگنمایی می توانند حدود نامشخص یا میکرولوبوله داشته باشند .

39 -      در رادیوگرافی روبروی قفسه صدری یک بیمار ، باز شدن زاویه Carina و بالا رفتن سایه برونش اصلی چپ دیده میشوند. بزرگی کدام حفره قلبی محتمل تر است؟

            الف      بطن چپ

            ب         دهلیز چپ

            ج          بطن راست

            د          دهلیز راست

40 -     کدامیک در مورد Popliteal entrapment syndrome صحیح است؟

            الف      بهترین روش تشخیص داپلر است.

            ب         اکثراً دو طرفه است.

            ج          می تواند سبب آنوریسم یا ترومبوز شریان پوپلیته آل شود.

            د          درمان در بیماران دارای آسیب شریانی ، برطرف کردن فشار عضله بر شریان است.

41 -     کدامیک از موارد زیر از اندیکاسیونهای آنژیوگرافی شریان پولمونر محسوب نمی شود؟

            الف      تروما

            ب         آنومالیهای مادرزادی شریان پولمونر

            ج          هیپرتانسیون ثانویه پولمونر

            د          تنگی شریان پولمونر

42 -     کدامیک از علائم رادیوگرافیک زیرپاتوگنومونیک هیپرپاراتیروئیدیسم است ؟

            الف      استئوپوروزیس

            ب         Rugger - Jersey sign

            ج          Subperiosteal resorption در انگشتان

            د          Subchondral cyst

43 -    کدامیک جزء علل ادم ریه ناشی از افزایش permeability نیست ؟

            الف      آمبولی چربی

            ب         سوختگی

            ج          غرق شدگی

            د          پنی سیلامین

44 -    در متاستازهای آدرنال کدام گزینه غلط است؟

            الف      متاستازهای آدرنال شایع هستند.

            ب         ریه شایع ترین تومور متاستاز دهنده است.

            ج          ضایعات کمتر از 4cm غیر هموژن بوده و حدود نامشخص دارند.

            د          در پروتکل CT آدرنال ،   wash out  minimal contrast در 15 دقیقه دارند.

45 -    در رادیوگرافی قفسه صدری کودک مبتلا به تنگی نفس حین فعالیت ، جابجایی تراشه بطرف چپ و درباریم سوالو انجام شده علامت reverse S configuration  دیده می شود . کدام تشخیص محتمل تر است ؟

            الف      Aortic coarctation

            ب         vascular ring

            ج          Ectopic thyroid

            د          Thymic teratoma

46 -    در تعیین نوع مایع داخل شکمی با (Limited specificity)MRI کدامیک از موارد زیر غلط است ؟

            الف      مایع سروز در Low signd T1 و در High signal T2 است

            ب         هموراژی در T2 وT1، High signal  است

            ج          آسیت سروز در gradient- echo شایعاً Bright است

            د          هموراژی در High signal T2 و در  low signd T1 است

47 -    در رادیوگرافی ساده شکم کدامیک از موارد زیر درباره آسیت غلط است؟

            الف      افزایش دانسیته شکم با نمای Gray Abdomen

            ب         محو شدن زاویه کبدی و محدودة طحال

            ج          قوسهای گاز دار کولون درحاشیه شکم قرار دارد

            د          فاصله لوپهای روده باریک حاوی گاز از هم بیشتر شده است

48 -    در مورد اورتروسل کدام گزینه غلط است؟

            الف      دراوروگرافی ترشحی نمای cobra head کاراکتریستیک است

            ب         رادیولوسنت halo توسط دیواره مثانه ایجاد می شود

            ج          در اولتراسوند توده کیستیک در orifice حالب دیده می شود

            د          اورتروسل در اولتراسوند با پریستالتیسم حالب پر و خالی می شود

49 -    ساختمان آناتومیک موسوم به moderator band در کدامیک از حفرات قلب قراردارد؟

            الف      بطن راست

            ب         بطن چپ

            ج          دهلیز راست

            د          دهلیز چپ

50 -     در بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید، شایعترین محل درگیری فقرات کدام است؟

            الف      جانکشن کرانیوسرویکال

            ب         جانکشن سرویکودورسال

            ج          جانکشن دورسولومبر

            د          ساکروم

شماره سوال

پاسخ

1

3

2

1

3

2

4

1

5

1

6

2

7

4

8

1

9

4

10

4

11

3

12

2

13

4

14

3

15

1

16

4

17

4

18

2

19

1

20

3

21

3

22

2

23

3

24

4

25

4

26

3

27

4

28

4

29

4

30

3

31

4

32

1

33

1

34

1

35

4

36

1

37

3

38

2

39

2

40

3

41

3

42

3

43

4

44

3

45

2

46

4

47

3

48

2

49

1

50

1

 

 رادیولوژی اهواز
ورودی 88
مایل به جابجایی با یکی از دانشگاههای تهران ، اصفهان، شیراز
با شرایط عالی
dr.mry88@yahoo.com

 برات خوشگل هم کردم که همه جذب بشن

رادیولوژی شیراز
ورودی 88
مایل به جابجایی با یکی از دانشگاههای تهران
با شرایط عالی
09375846156
به امید موفقیت روز افزون تک تک شما عزیزان  

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo