X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته کودکان شهید بهشتی ۲ (رزیدنتی)

سه‌شنبه 15 بهمن 1387 ساعت 12:53 ق.ظ

51 -

شیرخوار 8 ماهه ای را به علت کم اشتهایی ، استفراغ و بیقراری به درمانگاه آورده اند در معاینه فونتانل برجسته و پوسته ریزی کف دست و پا دارد و کبد cm2 زیر لبه دنده لمس می شود. کدامیک از موارد زیر علائم بیمار را توجیه می کند؟

الف

کمبود ویتامین C

ب

هیپرویتامینوز A

ج

هیپرویتامینوز D

د

کمبود ویتامین E

52 -

پسر 9 ساله با سابقه تب ، آرترالژی و سینوزیت مزمن به درمانگاه مراجعه می کند. سابقه آلرژی مفصلی را نیز

 می دهد. اخیراً از ترشح عفونی بینی، تنگی نفس و هموپتزی شاکی است. در معاینه بثورات پوستی پورپوریک مشهود است. اولین اقدام آزمایشگاهی در خصوص تشخیص این بیمار کدام است؟

الف

C3, C4

ب

Kreim test

ج

VWF-Ag

د

Anti-PR3-Ab

53 -

بیمارمبتلا به  لوسمی حاد بدنبال کموتراپی دچار نوتروپنی شدید شده است . پس از یک هفته دچار ترشحات خونابه ای از بینی و درد و تورم صورت شده است. در بررسی CT اسکن سینوس ها ، ضایعات تخریبی سینوس های پارانازال دیده می شود. کدامیک از یافته های پاتولوژیک زیر در ضایعات سینوس دیده نمی شود؟

الف

نکروز سیاه رنگ ضایعات

ب

تهاجم عروقی در ضایعه

ج

انفیلتراسیون ائوزینوفیلی شدید

د

یافتن میسیلیوم های قارچی در ضایعه

54 -

شیرخوار 9 ماهه با استفراغ و تب ناگهانی مراجعه نموده است.  در بررسی تشخیص مننژیت دیپلوکوکی گرم منفی داده شده است. در روز 6 بعد از درمان بدنبال پاسخ اولیه دچار تب مجدد و تورم زانوی دوطرفه شده است . در آزمایش CBC مجدد آنمی و ترومبوسیتوز مشاهده می گردد. توصیه مناسب کدامیک از موارد زیر است؟

الف

شر وع درمان با داروهای NSAID

ب

پونکسیون مایع مفصلی

ج

تغییر درمان آنتی بیوتیکی

د

شروع درمان با IVIG

55 -

نوزاد LGA که با زایمان طبیعی ولی دشوار متولد شده است . در ساعات اول عمر تنفس دشوار و نامنظم دارد و سیانوتیک است. در سمع ریه ها ، صدای تنفسی در طرف چپ کاهش یافته است. شکم نرم است و با دم bulged نمی شود . با توجه به احتمالات تشخیصی، بجز اکسیژن درمانی، کدامیک از اقدامات زیر را در مرحله اول توصیه می کنید؟

الف

تجویز سورفاکتانت

ب

خوابانیدن بروی پهلوی چپ

ج

پونکسیون پلور طرف چپ

د

پونکسیون شکم برای تخلیه مایعات و خون

56 -

نوزاد 2 روزه حاصل حاملگی ترم و زایمان به روش سزارین، با وزن تولد 4200 گرم از مادر دیابتی متولد شده است . در معاینه تاکی پنه و حرکات مشکوک به تشنج دارد در ازمایشات

65 : BS                135000 : Plat      11500 : WBC        CBC:

                                                      7/8 :Ca            قابل قبول :ABG           22 :  Hgb

                          سایر الکترولیت ها :  طبیعی          آنالیز : CSFنرمال         67 : HCT

الف

Partial Exchange با نرمال سالین

ب

Partial Exchange  با آلبومین

ج

Exchange با دو برابر حجم خون نوزاد

د

تزریق فنوباربیتال با دوز mg/kg10

57 -

در پسر بچه 7 ساله ای که دچار فارنژیت اگزوداتیو شده بود، درمان با پنی سیلین با مقدار کافی انجام شد. ولی بعد از 48 ساعت بهبود واضحی در علائم بالینی بیمار رخ نداد . کدامیک از علائم بالینی زیر را با احتمال بیشتر در این کودک مشاهده می فرمائید.

الف

conjunctival injection

ب

هپاتواسپلنومگالی

ج

ضایعات اولسراتیو در قسمت قدامی دهان

د

pastia line

58 -

شیرخوار 5 ماهه ای بعلت استفراغهای مکرر 2 روزه بستری است . w=7kg ، قد 65 سانتی متر، و BUN=15, Hco3=35, pH =7.55  , creat =0.4 دارد. بررسی کدامیک از شاخصهای ادراری زیربهترمی تواند وضعیت هیدراتاسیون وی را معین نماید؟

الف

وزن مخصوص

ب

کلر

ج

سدیم

د

بیکربنات

59 -

کودک سه ساله ای است که مدتی است وزن نمی گیرد, ورزش را تحمل نمی کند و زود خسته می شود . در سمع ریه ها یافته غیرطبیعی ندارد. در CXRay نمای آلوئولر منتشر دو طرفه دیده می شود . کمترین تشخیص احتمالی چیست؟

الف

Alveolar proteinosis

ب

Pneumocystis carini

ج

Pulmonary Edema

د

Cystic Fibrosis

60 -

کودک 2 ساله ای بعلت مننژیت باکتریال بستری شده است. در آزمایشات انجام شده قند خون 90 , سدیم 128,  کراتین 7/0 , پتاسیم 4,  کلسیم 9 و فسفر 5 گزارش شده است. در آزمایش ادرار وزن مخصوص 1020 و سدیم 45 میلی اکیوالان در لیتر است. کدامیک از موارد زیر در جهت تشخیص علت اختلال الکترولیتی وی بیشتر کمک کننده است؟

الف

BUN و اسید اوریک خون

ب

کلسیم و کراتینین ادرار

ج

کروماتوگرافی ادرار

د

بیکربنات و آمونیاک خون

61 -

نوزاد 8 روزه ای باسن جنینی 34 هفته ، بدلیل بررسی از نظر عفونت نوزادی در بخش بستری بوده است . از چند روز قبل تغذیه نیز دریافت می کرده است که دچار آنتروکولیت نکروزان شده است. مهمترین علت بروز NEC در این نوزاد کدام است؟

الف

تخریب مخاط روده

ب

نارسی

ج

عوامل عفونی

د

تغذیه به میزان زیاد

62 -

دختر 9 ساله ای با یک Patch ارغوانی قرمز روی پیشانی چپ که از پائین به سمت پلک فوقانی بالا و از بالا به طرف خط رویش مو پیش رفته است مراجعه نموده است. این ضایعه بیشتر کدام تشخیص را مطرح می کند؟

الف

Hemangioma

ب

Portwine Stain

ج

Cafe - au - lait   Macule

د

Congenital nevus

63 -

کودک 4 ساله ای با توده مدیاستن مراجعه نموده است. بررسی ها نشان می دهد که اولاً این توده ناشی از لنفوم غیرهوچکینی است ثانیاً هیچ محل دیگری در بدن او گرفتار نمی باشد. بیمار در کدام Stage بیماری می باشد؟

الف

I

ب

II

ج

III

د

IV

64 -

نوزادی با قیافه دیس مورفیک شامل صورت گرد و صاف ، اکسی پوت صاف , چین اپی کانتال، هیپوتونی و پل بینی فرورفته متولد شده است .  بعد از 3 - 2 نوبت تغذیه دچار استفراغ و دیستانسیون شکم می شود. محتمل ترین تشخیص برای وی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف

آترزی دئودنوم

ب

ایلئوس مکونیوم

ج

سندرم مکونیوم پلاک

د

هیرشپرونگ

65 -

نوزاد 13 روزه ای بدلیل استفراغ های مکرر، تشنج و کم آبی به اورژانس آورده شده . قندخون 60 میلی گرم در دسی لیتر ، سدیم 120 و پتاسیم 8 میلی اکیوالان در لیتر دارد. دستگاه تناسلی خارجی پسرانه و طبیعی است. کمبود کدام آنزیم محتملتر است؟

الف

11 هیدروکسیلاز

ب

3 بتا هیدروکسی استروئید دی هیدروژناز

ج

17 هیدروکسیلاز

د

21 هیدروکسیلاز

66 -

کودک 14 ماهه ای با اسهال طولانی ، در ماتیت , بیقراری وادم در بخش بستری شده است. در بدو ورود علائم کم آبی متوسط داشته که درمان شده و آنتی بیوتیک برای بیمار شروع شده است. در آزمایش خون پروتئین توتال 4gr/100(dl) و آلبومین 2gr/100(dl)  گزارش شده است. در مرحله بعدی درمان صحیح کمبودهای بیمار به چه صورت است؟

الف

کالری 75Kcal/kg/24hr + پروتئین 2gr/kg/24hr + آهن

ب

کالری 75Kcal/kg/24hr + پروتئین 1gr/kg/24hr + ویتامین ها

ج

کالری 100Kcal/kg/24hr + پروتئین 3gr/kg/24hr + ویتامین ها

د

کالری 150Kcal/kg/24hr + پروتئین 4gr/kg/24hr + ویتامین ها

67 -

کدام مورد زیر در خصوص نفریت لوپوسی صحیح است؟

الف

آزمایش ادرار نرمال نفریت لوپوس را رد می کند.

ب

حضور آنتی smith آنتی بادی ریسک نفریت لوپوس را افزایش می دهد.

ج

بیمار با درگیری مزانژیال ریسک بالاتری برای نارسائی کلیه در مقایسه با نوع پرولیفراتیو دارد.

د

شواهد بالینی در گیری کلیه در بیش از % 50 بیماران وجود دارد.

68 -

شیرخوار 6 ماهه بعلت اشک ریزش و فتوفوبی از 2 ماه پیش آورده شده است. در معاینه قرنیه سمت چپ بزرگتر وکدرتر از طرف راست می باشد. محتملترین تشخیص کدام است؟

الف

کراتوکونوس

ب

کراتیت انترستیسیل

ج

گلوکوما

د

کاتاراکت

69 -

کودک 13 ساله که بعلت درد کمر و با تشخیص اسپوندیلولیستزیس در رادیوگرافی اوبلیک ستون مهره ، تحت درمان طبی بوده است اخیراً دچار بی اختیاری ادراری شده است.  کدامیک از روش های  تشخیصی زیر درخواست می گردد؟

الف

MRI نخاع

ب

DMSA

ج

سونوگرافی کلیه ها و مثانه

د

بررسی ارودینامیکی

70 -

شیر خوار پسر 9 ماهه ای با تشخیص پیلونفریت در بخش بستری است. کشت ادرار بدو بستری اش

 E - coli  >10 5 بوده ، ولی کشت ادرار دو روز بعد از درمان منفی شده است. سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری طبیعی است. انجام کدام اقدام زیر در اولویت است؟

الف

سیستوگرافی هسته ای مستقیم (DRNC)

ب

سیستوگرافی کلاسیک (Classic VCUG)

ج

DMSA

د

DTPA

71 -

پسر 5/1 ساله ای با تابلوی گاستروآنتریت و دزیدراتاسیون 10% بستری شده . درمان کلاسیک برای وی شروع شده است . در بدو بستری 9Kg وزن دارد ، 8 ساعت بعد از سرم تراپی 7 نوبت اسهال آبکی گزارش شده و وزن بیمار به 8,8 Kg رسیده است . علاوه بر ادامه سرم قبلی جهت اصلاح Ongoing Loss کدام دستور زیر را توصیه می نمائید؟

الف

سرم 2/3   1/3 700CC + 14 meq KCL

ب

ِD5% 1/2 NS  600cc + meq NaHco3 7/5 و بدون پتاسیم

ج

D5% 1/4 NS  700cc + meq NaHco3 10+18meq kcl

د

D5% 1/5 NS  600cc + meq NaHco3 15+10 meq kcl

72 -

در بیماری کروپ استنشاق بخور سرد در کدام گروه از بیماران باعث تشدید برونکو اسپاسم می شود .

الف

مبتلایان به آلرژی و آسم

ب

بیماران قلبی با شانت Left - to Right

ج

مبتلایان به آسپیراسیون مکرر و GERD

د

مبتلایان به نقائص مادرزادی تراشه مثل TEF

73 -

پسر 4 ساله ای به علت آترزی مری در نوزادی عمل شده است . درمان عفونتهای مکرر تنفسی با آنتی بیوتیک تاثیری روی علائم تنفسی و تنفس های صدادار نداشته است . در ضمن بیمار با عفونت های ویروسی دچار استریدور نیز می شود و در سمع نیز Wheeze در قسمتهای مرکزی داشته و بتدریج به سمت محیط کاهش می یابد . بهترین اقدام درمانی برای وی کدام است؟

الف

آئورتوپکسی Aortopexy  همراه با  Bronchopexy

ب

تجویز سالبوتامول استنشاقی در هنگام تشدید علائم

ج

تجویز کورتیکو ستروئید خوراکی در هنگام تشدید علائم

د

تجویز آترونت ( Ipratropium Bromid ) در هنگام تشدید علائم

74 -

کودک 5 ساله ای با وزن 14 کیلوگرم وقد100 سانتیمتر با نارسائی مزمن کلیه , BUN=50 و کراتینین دو میلی گرم در صد و فشار خون 120/180 , مراجعه نموده است , در معاینه ادم خفیف دارد . کلسیم خون 5/7 و فسفرخون 7 میلی گرم در صد و بیکربنات 10 گزارش شده است . اولین اقدام درمانی کدام است؟

الف

همودیالیز

ب

لابتالول

ج

هیدرالازین

د

کربنات کلسیم

75 -

کودک 9 ماهه ای که سابقه 2 بارپنومونی CMV داشته و بدنبال تزریق BCG  دچار بیماری BCG منتشرگردیده است تحت بررسی می باشد . در فلوسیتومتری خون محیطی  CD3=4% ، CD4=3%  ، CD8=1%    ، CD19=60%  و CD16-56=1% می باشد. درمان انتخابی جهت این بیمار کدام است ؟

الف

تجویز IVIGماهیانه

ب

تجویز پروفیلاکسی پنوموسیستیس کارینی

ج

پیوند مغز استخوان

د

ژن درمانی

76 -

چنانچه در معاینه نوزاد دختری که فرزند اول خانواده و ماحصل زایمان Breech است علائمی به نفع دررفتگی هیپ ( DDH ) پیدا نکنید ، مناسب ترین اقدام بعدی کدام است؟

الف

اطمینان به والدین

ب

رادیوگرافی لترال Pelvic

ج

سونوگرافی هیپ

د

ارجاع به ارتوپد

77 -

مادری دختر 13 ساله اش را به علت دیسمنوره نزد شما آورده است پس از بررسی های اولیه برای وی تشخیص دیسمنوره اولیه داده اید. مناسب ترین دارو برای این دختر کدام است ؟

الف

ناپروکسن

ب

OCP

ج

GnRH agonist

د

دانازول

78 -

شیرخوار 4 ماهه بدلیل لتارژی ، تشنج ، استفراغ و اختلال تنفس به اورژانس آورده شده است. به هنگام معاینه سطح هوشیاری کاهش یافته است و کم آبی نسبتاً شدید دارد . سابقه تاخیر تکاملی و نقصان وزن گیری دارد . در آزمایشات قند خون 300 میلی گرم در دسی لیتر ، کتون ادرار 4+ و PH خون 8/6 و بی کربنات 5 میلی اکی والان در لیتر همراه با نوتروپنی و آنمی دارد . ادرار بوی بدی دارد . کدام دارو در درمان وی بکار نمی رود؟

الف

انسولین

ب

آرژنین

ج

گلایسین

د

بتائین

79 -

پسر 10 ساله ای با سابقه بیماری ویلسون از 6 ماه قبل تحت درمان است و جهت کنترل مراجعه کرده است. او اخیرا از کرختی و احساس مورمورشدن اندامها بخصوص پاها شاکی است.تجویز کدامیک از موارد زیر به بهبود علائم بیمار کمک می کند؟

الف

منیزیوم

ب

آهن

ج

پیریدوکسین

د

روی

80 -

نوزاد نارس مبتلا به بیماری غشای هیالین ، تحت درمان با سورفاکتانت و تهویه مکانیکی است. در روز دوم درمان به ناگهان دچار افت اکسیژن ، کبودی و برادیکاردی می شود. در مرحله اول همه اقدامات زیر می تواند کمک کننده باشد بجز:

الف

کنترل باز بودن لوله تراشه

ب

کنترل محل صحیح لوله تراشه

ج

رد احتمال پنوموتراکس

د

تزریق مجدد سورفاکتانت

81 -

نوزاد 21 روزه نارس حاصل حاملگی 29 هفته با وزن تولد g1200 در بخش NICU بستری می باشد. نوزاد که انحصاراً از شیر مادر تغذیه می شود بعلت عدم افزایش وزن کافی تحت بررسی قرار دارد. در آزمایشات بعمل آمده:

الکترولیت : نرمال               160000  Plat                     6800        WBC     

                                           نرمالABG                                     9.12       Hgb 

                                  نرمال C U/A .U/                                27  HCT

اقدام مناسب جهت افزایش وزن نوزاد کدام است؟

الف

تزریق خونPacked cell

ب

تغذیه وریدی

ج

تغذیه با شیر خشک

د

تغذیه با شیر مادر غنی شده

82 -

پسر 12 ساله ای با حال عمومی بد در ICU بستری است وزن45 kg داشته و مقدار ادرار وی در 6 ساعت گذشتهcc 120 بوده است . بیمار علامتی به نفع دزهیدراتاسیون و یا ورم ندارد مقدار سرم و نوع آن را برای 6 ساعت آینده انتخاب نمایئد؟

الف

300cc      DW5% :      بدون پتاسیم -   9meq NaCl    

ب

سرم   1/3 2/3       450cc  :     9meq KCL

ج

300cc      DW5%  :    بدون الکترولیت

د

NS 1/4  DW5%      450 cc : 9meq KCL

83 -

پسر 4 ساله ای با حمله ویز دوطرفه به اورژانس آورده شده است. در سابقه حملات مشابه را 3-2 بار درسال می دهد. مادر بیمار آسم خفیف دارد. کودک تا دوسال اول عمر با خوردن تخم مرغ دچار کهیر ژنرالیزه می شده است. مادر ذکر می کند که حملات سرفه بیمار در ابتدا با سرماخوردگی شروع می شده ولی اکنون بدون آن هم اتفاق

 می افتد.در این کودک چند ریسک فاکتور برای تداوم آسم وجود دارد؟

الف

2

ب

3

ج

4

د

5

84 -

دختر 16 ساله با آمنوره اولیه مراجعه نموده است. ظاهر دستگاه تناسلی نرمال است. در لاپاراسکوپی رحم دوشاخ ، لوله های فالوپ تحلیل یافته و تخمدانها ی طبیعی دارد. فنوتیپ و کاریوتیپ نرمال است.در سونوگرافی کلیه و حالب در یک طرف تشکیل نشده است و در رادیولوژی ناهنجاری مهره ها دارد.

کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف

pure gonadal dysgenesis

ب

mayer - Rokitansky

ج

Testicular Feminization

د

Stein - Leventhal Syndrome

85 -

پسر 12 ماهه ای را برای معاینه به مطب آورده اند. از نظر تکامل داشتن کدام یک از توانایهای زیر در این سن ضروری است؟

الف

راه رفتن

ب

ساختن جمله 3 کلمه ای

ج

برداشتن دانه نخود

د

باقاشق غذا خوردن

86 -

دختر کوچکی را به درمانگاه آورده اند. یک شکلات و یک اسباب بازی شکسته شده بدستش می دهید. شکلات را می خورد و اسباب بازی را بدست مادرش می دهد که آن را درست کند. بعد از خوردن شکلات درآینه شکل خودش را می بیند که یک سمت گونه اش کثیف شده ، بلافاصله دست به صورتش می برد که آنرا تمیز کند. سن این کودک حداقل چند ماه است؟

الف

12 ماه

ب

18 ماه

ج

24 ماه

د

30 ماه

87 -

والدین کودک 2 ساله ای را به دلیل دونوبت حملات سیانوز و آپنه به دنبال گریه کردن به اورژانس آورده اند. به اظهار مادر حملات به صورت قطع تنفس و هنگامی بوده که مادر از دادن چیزهائی که فرزندش می خواسته امتناع کرده است. درسابقه و معاینات نکته ای وجود ندارد. به هنگام حملات توصیه صحیح به والدین کدام است؟

الف

انجام اقدامات احیاء

ب

تزریق دیازپام معقدی

ج

اطمینان دادن به والدین

د

تحریک دردناک برای بازگشت تنفس

88 -

درکودک 9 ساله ای که از یکماه پیش بدنبال لنفادنوپاتی ساب ماندیبل که بتدریج فیستولیزه شده است مراجعه نموده است. در معاینه دندان  پوسیده درفک تحتانی همان طرف وجود دارد . در رنگ آمیزی ترشحات فیستول باسیل گرم مثبت شاخه دار دیده می شود . کشت ترشحات منفی است. مناسب ترین درمان کدام است؟

الف

کشیدن دندان پوسیده

ب

کوتریموکسازول طولانی مدت + جراحی ریشه دندان

ج

پنی سیلین طولانی مدت + جراحی ریشه دندان

د

ترکیب یک آمینوگلیکوزاید + پنی سیلین طولانی مدت

89 -

درویزیت روتین یک کودک در 2 سالگی در معاینه به کدامیک از موارد زیر باید توجه خاص مبذول داشت؟

الف

معاینه ته چشم

ب

اسکولیوز

ج

سوفل قلبی

د

دیسپلازی هیپ

90 -

پسر بچه 2 ساله ای را بدلیل تاخیر تکامل به درمانگاه آورده اند. در صورتیکه والدین وی آگاهی چندانی از جزئیات نحوه تکامل (Milestones) وی نداشته باشند احتمال بیاد آوردن کدامیک از موارد زیر درصورت پرسش از والدین بیشتر خواهد بود؟

الف

لبخند زدن

ب

نشستن

ج

راه افتادن

د

حرف زدن

91 -

مادری درمورد نحوه پیشگیری ازمشکلات قلبی عروقی پسر 2 ساله اش با شما مشورت می کند. پدر این کودک درسن 47 سالگی دچار حمله قلبی و فشارخون بالا بوده و درخانواده موارد مشابهی وجود داشته است . صحیح ترین توصیه به این مادر کدام است؟

الف

فشار خون از سن 6 سالگی مرتبا کنترل شود.

ب

کلسترول روزانه رژیم غذایی تامیزان 400 میلی گرم مجاز است.

ج

میزان کالری چربی رژیم غذایی بیش از 30% کل کالری مورد نیاز نباشد.

د

میزان کالری چربیهای اشباع کمتر از 30% کل کالری نباشد.

92 -

شیرخوار سه ماهه ای را از شیرخوارگاه به دلیل اختلال تنفسی و بیحالی آورده اند. درمعاینه وزن کودک 3 کیلوگرم است (وزن تولد 2 کیلوگرم) . در معاینه تب ندارد، دیسترس تنفسی با انتهاهای سیانوتیک دارد. سمع ریه ها طبیعی است. در گرافی از ریه ها ، پرهوائی و انفیلتراسیون دوطرفه با شدت درناف ریه دیده می شود. محتملترین تشخیص کدام است؟

الف

پنومونی استافیلوکوکی

ب

برونشیولیت

ج

پنومونی کلامیدیایی

د

پنومونی پنوموسیستیس کارینی

93 -

کودکی بعلت اشکریزش و کونژنکتیویت مراجعه کرده است. در معاینه التهاب پرزهای زبان ، فتوفوبی و درماتیت دارد. درمعاینه چشم پزشکی کراتیت واسکولاریزاسیون قرنیه دارد. محتملترین تشخیص کدام است؟

الف

کمبود ویتامین A

ب

کمبود نیاسین

ج

کمبود ریبوفلاوین

د

کمبود تیامین

94 -

کودکی مبتلا به F.T.T تحت نظر می باشد. مدفوع چرب ، بد بو و حجیم دارد.در معاینه کاهش رفلکسهای تاندونی عمقی به همراه آتاکسی دارد . در بررسیهای آزمایشگاهی آکانتوسیت دیده می شود. کلسترول خون کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر و تری گلیسیرید سرم کمتر از 20 میلی گرم در دسی لیتر می باشد. محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف

لنفانژکتازی روده ای

ب

بیماری رتانسیون کیلومیکرون ( بیماری آندرسون)

ج

آبتالیپو پروتئینمی

د

سوء جذب اسیدهای صفراوی

95 -

نوزادی از روز اول تولد اسهال شدید آبکی دارد . در سابقه پلی هیدرامنیوس مادر دارد . در آزمایش خون اسیدوزمتابولیک دارد . محتمل تر ین تشخیص کدام است ؟

الف

اسهال مادرزادی دفع کننده کلر

ب

نقص لاکتاز مادر زادی

ج

اسهال مادرزادی دفع کننده سدیم

د

سوء جذب مادر زادی اسیدهای صفراوی

96 -

دختر 7 ساله ای به علت شب ادراری که اخیرا ایجادشده مراجعه کرده است . در معاینه نکته ای ندارد . آزمایشات خون و ادرار طبیعی است . محتمل ترین علت شب ادراری در این دخترکدام است ؟

الف

کمبود ترشح آرژینین - و از وپرسین (AVP)

ب

استرس و تنش های روانی

ج

کاهش پاسخ رسپتورهای AVP در توبولهای کلیه

د

عمیق بودن خواب کودک

97 -

کودک 2 ساله ای باتب از چند روز قبل مراجعه نموده است. از روز مراجعه تاکی پنه و رتراکشن عضلات بین دنده ای پیدا کرده است. صداهای تنفسی در سمت چپ کاهش یافته است. علائم تحریک مننژ ندارد. در گرافی سینه انفیلتراسیون در قاعده ریه چپ دارد. کدامیک از اقدامات تشخیصی زیر ضروری تر است؟

الف

سی تی اسکن ریه

ب

کشت خون

ج

انجام برونکوسکوپی

د

انجام پونکسیون نخاع

98 -

بیماری 14 ماهه با علائم پهن بودن مچ دست و فونتانل قدامی باز مراجعه کرده است. درآزمایشهای انجام شده نتایج زیر بدست آمده است:

کلسیم ادرارپائین تر از طبیعی، کلسیم سرم طبیعی،

فسفر ادرار بالاتر از طبیعی ، هورمون پاراتورمون بالاتر از طبیعی،

25OHD نرمال و ,25(OH) 2D 1 پائین تراز طبیعی است.  کدامیک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟

الف

ریکتز مقاوم به ویتامین D تیپ1

ب

ریکتز ناشی از کمبود ویتامین D

ج

ریکتز ناشی از کمبود فسفر غذائی

د

ریکتز مقاوم به ویتامین D تیپ 2

99 -

درکدامیک از موارد زیر انجام آندوسکپی اورژانس الزامی نمی باشد؟

الف

وجود باتری دیسکی در داخل مری بدون علائم تنفسی

ب

وجود جسم خارجی نوک تیز داخل مری

ج

وجود تکه های گوشت داخل مری همراه با درد و ریزش بزاق

د

وجود سکه درقسمت میانی مری بدون علامت

100 -

کودکی 5 ماهه با اسهال آبکی شدید، نفخ شدید ، دفع گاز و بی قراری شبانگاهی مراجعه کرده است. کودک کم اشتها می باشد. کدامیک از تشخیص های زیر محتمل تراست؟

الف

بیماری کیستیک فیبروزیس

ب

نقص آنزیم سوکراز - ایزومالتاز

ج

سوء جذب اسیدهای صفراوی

د

بیماری آندرسون (بیماری رتانسیون کیلومیکرون)

101 -

بررسی حدت بینایی (Visual acuity test)  با روش E-test ازچه سنی برای کودکان مقدور می باشد ؟

الف

4-3 سالگی

ب

6-5 سالگی

ج

3-2 سالگی

د

بالای 7 سال

50

ب

51

ب

52

د

53

ج

54

الف

55

ب

56

الف

57

ب

58

ب

59

د

60

الف

61

ب

62

ب

63

ج

64

الف

65

د

66

ب

67

د

68

ج

69

الف

70

ب

71

ج

72

الف

73

د

74

ب

75

ج

76

ج

77

الف

78

ج

79

ج

80

د

81

د

82

الف

83

ج

84

ب

85

ج

86

ج

87

ج

88

ج

89

ج

90

ج

91

ج

92

د

93

ج

94

ج

95

ج

96

ب

97

ب

98

الف

99

د

100

ب

101

الف

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo