X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته کودکان شهید بهشتی ۱

چهارشنبه 9 بهمن 1387 ساعت 07:46 ب.ظ

1 -

مادری که دیروز ید رادیواکتیو 131 با دوز درمانی دریافت کرده دو ساعت پیش شیرخوار خود را شیر داده است مهمترین اقدام فوری جهت  شیرخوار فوق کدام است ؟

الف

لاواژ معده و تجویز آنتی اسید حاوی alginate

ب

تجویز یدور پتاسیم یا محلول لوگل

ج

تجویز کلسیم DTPA ( دی اتیلن ، تری آمین ، پنتااستیک اسید )

د

ایجاد دیورز با تجویز سرم ولازیکس

2 -

دختر 6 ساله ای بعلت شکم حاد در بخش بستری بوده و NPO می باشد .و برای وی سوند معده گذاشته اند ، در 4 ساعت اول بستریcc 600 مایع از طریق سوند خارج شده و بیمار مختصری دزیدراته به نظر می رسد ، کدام مایع زیر جهت  اصلاح کمبود وی ارجح است؟

الف

سرم 1/3 ، 2/3

ب

Dw 5%    1/4 NS

ج

Dw 5%  NS

د

Dw 5%  1/2 NS

3 -

کودکی 3 ساله با تشنج به درمانگاه آورده شده است . در آزمایش قند خون mg/dl  30 داشته و کتون ادرار مثبت 3+ بوده است . در بررسی تکمیلی میزان انسولین پلاسما کمتر از 5IU/ ml و میزان آلانین پلاسما واضحاً کاهش داشته است .محتملترین تشخیص کدام است؟

الف

GSD Type I

ب

Branched - chain ketonuria

ج

Glycogen synthetase deficiency

د

ketotic Hypoglycemia

4 -

جهت ایجاد Sedation در اعمال دردناک در اطفال کدام یک از داروهای زیر توصیه نمی شود.

الف

کلرال هیدرات

ب

پنتوباربیتال

ج

تیوپنتال

د

بنزودیازپین

5 -

دختر بچه 5 ساله ای به علت رنگ پریدگی به درمانگاه ارجاع می شود . بیمار فرزند اول از والدین غیر منسوب است . در معاینه رنگ پریده است و بزرگی طحال 3cm زیر لبه دنده دارد . آزمایشات به قرارزیر است:

WBC = 15000/mm3 , RBC = 3/050/000/mm3, Hb=7gr/dl

Hct = 21% , MCV=74, MCH=23,Reticulocyte = %8    

platelet=240/000/mm3  ,NRBC=%12

HbA=%10 , HbF=%15 , HbS=%70 ,Hb A2=%5

محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

الف

Sickle cell anemia

ب

Sickle Beta thalassemia ( SB+)

ج

sickle alpha thalassemia

د

Sickle cell trait

6 -

کودک 6 ساله ای با وزن 20 کیلوگرم بدلیل استفراغ و تنفس تند به اورژانس آورده شده است . قند خون 380 میلی گرم در دسی لیتر ، pH خون 1/7 و بی کربنات 11 میلی اکی والان در لیتردارد . دستیار اورژانس پس از رویت آزمایش ادرار که 3+ کتون داشته ، در ساعت اول به او سرم نرمال سالین داده  و وی را به بخش منتقل کرده است .  حجم سرم 23 ساعت آتی وی کدام است ؟

الف

2400 - 2600 cc

ب

2800 - 3000 cc

ج

3200 - 3400 cc

د

3600 - 3800 cc

7 -

پسر 10 ساله روستائی اهل استان گیلان از 6 روز قبل دچار تب ، لرز، سردرد، میالژی شدید و  هپاتواسپلنومگالی خفیف شده است در معاینه علائم مننژه  ندارد در اسمیر خون با میکروسکوپ dark field اجرام اسپیروکتی مشاهده می شود . بیمار سابقه آنافیلاکسی به پنی سیلین را می دهد.اقدام درمانی مناسب کدام است ؟

الف

سفتریاکسون

ب

آزیترومایسین

ج

تتراسیکلین

د

ایمی پنم

8 -

کودک 3 ساله ای با تشخیص قبلی آسم مراجعه و از سرفه دو هفته ای شاکی است که مانع فعالیت طبیعی می گردد و با فعالیت نیز بر شدت سرفه ها افزوده می شود . در این مدت کودک بعلت بروز علائم شبانه سه شب را تا صبح بیدار مانده است . کدام رژیم درمانی علاوه بر بتاآگونیست کوتاه اثر تجویز می شود ؟

الف

پردنیزولون خوراکی با دوز 15 میلی گرم روزانه

ب

بکلومتازون با دوز 1000 میکروگرم

ج

بکلومتازون با دوز 1000 میکروگرم به همراه بتااگونیست طویل الاثر

د

بکلومتازون با دوز 400 میکروگرم

9 -

کودک 5 ساله ای که مبتلا به هموفیلی A  می باشد ، در اثر تروما دچار خونریزی در عضله ایلیوپسواس می شود . وزن کودک 20 کیلوگرم است . چند واحد کنسانتره فاکتور VIII باید به وی  تزریق شود؟

الف

500 واحد

ب

1000 واحد

ج

1500 واحد

د

2000 واحد

10 -

یک شیرخوار 3 ماهه با وزن 5kg به علت برونشیولیت شدید و نارسایی تنفسی نیاز به ونتیلاتور دارد Pao2=55 mmHg ، Pco2=65mmHg در هوای اطاق دارد ، پس از برقراری Set up زیر : Mode : IPPV  PIP = 15 CmH2o    FIo2=50%   RR=50/min  , PEEP=7cmH2o بیمار بدحال تر شده است وPaco2 به Pao2 , 80 mmHg به mmHg 85 افزایش می یابد. بهترین اقدام چیست ؟

الف

نیاز به تغییر set up نیست ،فقط از نظر پنوموتراکس بررسی شود

ب

افزایش RR به 60 و حذف PEEP و تغییر mode از فشاری به حجمی

ج

کاهش RR به 40 ،کاهش PEEP ، تغییر I/E از 2/1 به 3/1 و عدم تغییر mode

د

عدم تغییر RR ، کاهش PEEP به 5 و تغییر mode از فشاری به حجمی

11 -

کودکی چهار ساله  با خستگی در راه رفتن و بازی کردن آورده شده است در معاینه سوفل سیستولیک 6/2 و دوگانگی صدای دوم دارد. در نوار قلب بلوک شاخه راست دیده می شود .محتملترین تشخیص چیست و درمان آن کدام می باشد ؟

الف

تنگی دریچه پولمونر و استفاده از بالون

ب

ارتباط بین بطنها ( VSD ) و جراحی در سالهای بعد

ج

ارتباط شریانی PDA و جراحی در سالهای بعد

د

ارتباط دهلیزی ( ASD ) و بستن با جراحی یا Device

12 -

کودکی بعد از عمل کوارکتاسیون آئورت دچار تهوع ، استفراغ ، دل درد شدید و بی اشتهایی شده است . در آزمایشات  لکوسیتوز جلب توجه می کند .محتملترین تشخیص کدام است ؟

الف

آپاندیسیت حاد

ب

پارگی محل ترمیم جراحی

ج

پریکاردیت

د

آرتریت مزانتریک

13 -

پسر 6 ساله ای را به درمانگاه آورده اند که سابقه چندین نوبت پنومونی واوتیت داشته است. در بررسی انجام شده IgG :30 mg/dl ، IgM: 3 mg/dl و IgA :undetectable داشته ودر فلوسیتومتری خون محیـطی

 Bcell <0/01% داشته است .سایر آزمایشات ایمنی نرمال بوده است .انتظار کدامیک از یافته های زیر در این بیمار وجود دارد؟

الف

هیپرپلازی لنفوئید ندولار روده

ب

آتروفی لنف نود و لوزه زبانی

ج

اسپلنومگالی

د

آنمی همولیتیک

14 -

کودک 1 ساله ای به وزن 10 کیلوگرم حدود 23 ساعت قبل 2 گرم استامینوفن خورده است . پس از انجام اقدامات اولیه جهت ادامه درمان ارجاع شده است .در معاینه بیمار بیحال و ایکتریک است . مناسبترین اقدام درمانی جهت وی کدام است ؟

الف

ادامه درمانهای حمایتی کافی است

ب

تجویز N_Acetylcystein

ج

انجام هموپرفیوژن

د

ارجاع جهت بیوپسی کبد

15 -

جهت شیر خوار 2 ماهه ای با dl Hb = 9.2 gr/ ، الکتروفورز هموگلوبین انجام شده است که به شرح زیر می باشد. HbA:65% , HbF:32.5% , HbA2: 2.5% .کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف

تالاسمی مینور

ب

تالاسمی ماژور

ج

HbF پایدار ارثی

د

آزمایشها طبیعی است

16 -

پسر بچه 3 ساله ای بدلیل خواب آلودگی و آپاتی به اورژانس آورده شده است . در معاینه درجه حرارت مرکزی (core temperature) 35 درجه سانتی گراد می باشد. کدام یک از موارد زیر جهت درمان بیمار فوق توصیه

 می شود؟

الف

سیستم های گرم کننده تشعشعی جهت بیمار فوق توصیه می شود.

ب

گرم کردن کودک با استفاده از ملحفه گرم توصیه می شود.

ج

از مایعات وریدی گرم جهت درمان کودک فوق استفاده می شود.

د

گاواژ مایعات گرم از طریق لوله معده توصیه می شود.

17 -

پسر بچه 5/1 ساله ای به علت عفونت مکرر تنفسی  به درمانگاه مراجعه نموده است .در معاینه ضایعه اگزماتوئیدی صورت دارد. در آزمایشات :

WBC:7000/mm3,PMN  :50%

Lymphocyte:50% , Hb:9 gr/dl ,Hct: 27%

MCV:80, MCH: 27, platelet :30,000/mm3

mpv:4 pl , Retic =2%

تشخیص اولیه چیست؟  

الف

پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون

ب

سندرم ویسکوت آلدریچ

ج

ترمبوسیتوپنی آمگا کاریوسیتیک مادرزادی

د

سندرم إوا نس

18 -

پسر بچه یک ساله ای بدلیل درد و تورم مفاصل و پیدایش ندول روی آنها آورده شده است .خشونت صدا , اختلال تنفس ، نقصان رشد و اختلال تکاملی متوسطی دارد. پدر و مادر منسوبند و سابقه فوت فرزند قبلی بدلیل عفونت های مکرر ریوی با تابلوی بالینی مشابه را می دهند. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف

آرتریت روماتوئید جوانان

ب

فابری

ج

فاربر

د

هورلر

19 -

مادری ضمن ویزیت روتین کودک 6 ماهه اش ذکر می کند که وی در طول شب هر 2-3 ساعت بیدار شده گریه

 می کند و تاشیر نخورد بخواب نمی رود. در تاریخچه کودک از شیر مادر تغذیه می کند و اخیراً مقدار کمی لعاب برنج برای وی شروع شده است . وزن تولد kg5/3 و وزن فعلی kg 8/7 است و معاینات نکته خاصی نشان نمی دهند. توصیه صحیح به این مادر کدام است؟

الف

بیدار شدن و گریه در طول شب طبیعی است و نیاز به دادن شیر نیست.

ب

به علت کم بودن شیر مادر لازم است در طول شب به کودک شیر خشک داده شود.

ج

کودک به برنامه تغذیه شبانه عادت کرده و با افزایش فواصل بتدریج تغذیه شبانه حذف شود.

د

کودک را به اطاق خود برده و کنار خود بخواباند تا از اضطراب جدائی او کاسته شود.

20 -

پسر 4 ساله با لنگش از شب گذشته به درمانگاه آورده می شود. در معاینه هیپ راست دردناک است . سونوگرافی موید افیوژن در مفصل مذکور است . درجه حرارت آگزیلاری بیمار 8/37 درجه سانتی گراد , شمارش سلول خونی گلبول سفید 11000 با ارجحیت پلی مورف نوکلئر، سرعت رسوب گلبولهای قرمز 20 میلی متر در ساعت وCRPمنفی دارد. در مورد بیمار فوق الذکر علاوه بر استراحت کدام اقدام زیر صحیح تر است؟

الف

چک سریال فاکتورهای التهابی

ب

پونکسیون مایع مفصل

ج

شروع آنتی بیوتیک تراپی

د

شروع داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی

21 -

دختر 12 ساله روستائی با شکایت درد شکمی مبهم از حدود 2 ماه پیش به پزشک مراجعه نموده است در بررسی سونوگرافی شکم یک توده کیستیک به ابعاد 5/2 × 3 سانتیمتر با نواحی اکوژن داخل آن در لوب راست کبد مشاهده می شود.کدامیک از درمانهای زیر توصیه می شود؟

الف

شروع آلبندازول و سپس انجام PAIR

ب

شروع آلبندازول وکوتیکوستروئید و سپس انجام PAIR

ج

درمان با آلبندازول به تنهایی

د

شروع آلبندازول و سونوگرافی مجدد سه ماه آینده

22 -

شیر خوار 2 ماهه ای دچار رنگ پریدگی است. در آزمایشات انجام شده Hb:6gm/dl  MCV:92, WBC: 6700 /mm3 , PIt: 650,000/mm3 و Retic:0.1% است . در معاینه یافته مهم دیگری ندارد . کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف

اریترو بلاستوپنی گذرای کودکی (TEC)   

ب

کمبود ویتامین B12

ج

آنمی هیپوپلاستیک مادرزادی

د

آنمی فیزیولوژیک شیرخوارگی

23 -

در سونوگرافی داخل رحمی از یک جنین 30 هفته هیدرو نفروز یک طرفه دیده می شود .در روز اول بعد از تولد سونوگرافی انجام شده از کلیه نوزاد فوق طبیعی است . اقدام بعدی کدام است؟

الف

انجام VCUG

ب

تکرار سونوگرافی ا تا 4 هفته بعد

ج

تجویز پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی

د

اطمینان به مادر که مشکلی وجود ندارد

24 -

کودک 4 ساله ای در تماس با بیمار مبتلابه سل قرار داشته و انجام تست  توبرکولین برای او پیشنهاد شده است . این کودک در سن انجام واکسیناسیون MMR نیز قرار دارد .کدام روش زیر جهت  کودک فوق مناسب تر است؟

الف

انجام تست توبرکولین در ابتدا برای رد سل فعال ضروری است

ب

در صورتیکه  فرد مورد مواجهه تب نداشته باشد می توان انجام تست توبرکولین را به تعویق انداخت

ج

انجام واکسیناسیون MMR و تست توبرکولین همزمان توصیه می گردد

د

یکماه بعد از واکسیناسیون MMR تست توبرکولین انجام گردد

25 -

دختر سه ساله ای که عفونت ادراری تائید شده داشته و تحت درمان پروفیلاکسی است. سیستوگرافی رادیوایزوتوپ انجام داده است . در گزارش ارسالی ریفلاکس متوسط سمت راست دارد ولی سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری طبیعی گزارش شده است. بهترین اقدام بعدی در این بیمار کدام است؟

الف

IVP

ب

CT کلیه ها

ج

سیستوگرافی کلاسیک

د

DMSA

26 -

کودک 6 ساله ای با اسپاسم و کرامپ های عضلانی مکرر مراجعه نموده است . در آزمایشات انجام شده پتاسیم 5/2 و بیکربنات 30 میلی اکیولان در لیتر ، کلسیم ادرار 7 وکراتینین 200 میلی گرم درصد است. در درمان وی کدامیک از موارد زیر مناسب تر است؟

الف

کلرور آمونیوم

ب

کلرور منیزیوم

ج

سیترات پتاسیم

د

ایبوپروفن

27 -

کودکی دوساله با بیماری تترالوژی فالوت صبحها بعد از گریه شدید کبودی و هیپرپنه پیدا می کند.اقدامات درمانی صحیح به ترتیب اولویت کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف

Knee chest position - اکسیژن - مورفین زیر جلدی - بیکربنات

ب

پروپرانولول - مورفین - بیکربنات - Knee chest position

ج

بیکربنات - Knee chest position - اکسیژن - مورفین زیر جلدی

د

پروپرانولول - فنیل افرین - مورفین وریدی - بیکربنات

28 -

کودک 10 ساله ای با سابقه VSD  بتدریج دچار خستگی پذیری و تنگی نفس شده است و سوفل سیستولیک مربوطه کاهش یافته است و صدای دوم بلند است .اولین اقدام شما چیست؟

الف

کاتترسیم فوری

ب

جراحی فوری

ج

درمان داروئی و معاینات بالینی مکرر

د

اکوکاردیو گرافی فوری

29 -

پسر 6 ساله ای که  سابقه عفونت های مکرر و لنفاد نیت طول کشیده بدنبال تجویز واکسن BCG دارد درحال حاضر بدلیل  پنومونی در بخش بستری می باشد.در بررسی انجام شده تست DHR (Dihydro rhodamine) بیمار کاهش دارد. کدامیک از پاتوژنهای زیرجهت بیماری اخیروی مسئول می باشد؟

الف

پنوموکک

ب

آسپرژیلوس

ج

پنوموسیستیس کارینی

د

ویروس CMV

30 -

برای کودک 1 ساله ای که تشخیص سیستیک فیبروزیس داده شده است . پدر وی بررسی شده و با ضریب اطمینان 99% برای وضعیت Carrier منفی گزارش شده است  . محتملترین توجیه ژنتیکی کودک فوق کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف

Mutation of Autosomal Dominant

ب

Maternal uniparental disomy

ج

Paternal uniparental disomy

د

Mitochondrial inheritance

31 -

شیرخوار دختر 6 ماهه با FTT و تاخیر تکاملی مراجعه نموده است. در شرح حال استفراغهای مکرر از نوزادی را ذکر می کند و دو نوبت تشنج در 3 و 5 ماهگی داشته است. در معاینه پوست روشن دارد و DTR افزایش یافته و هیپرتونیک می باشد. محتملترین تشخیص کدام است؟

الف

سیستینوزیس

ب

کمبود مولتیپل کربوکسیلاز

ج

فنیل کتونوری

د

تیروزینمی

32 -

دختر شیرخوار 3 ماهه به علت خون ریزی بینی به اورژانس آورده می شود. در معاینه لکه های اکیموز پراکنده در سطح تنه و اندامها دارد. در آزمایشات بیمار پلاکت 178000/mm3و BT:14min (زمان سیلان ) دارد. در ارزیابی تکمیلی آزمون aggregation پلاکتی با واسطه Ristocetin طبیعی است اما با آگونیست های دیگر مختل است. تشخیص بیمار کدام یک از موارد زیر است؟

الف

سندرم برنارد سولیرBernard Soulier))

ب

ترومباستنی گلانزمن( Glanzmann thrombasthenia)

ج

سندرم پلاکت خاکستری( Gray platelet syndrome)

د

نقص گرانولهای دنس( Dense body defect)

33 -

پسر 10 ساله ای بدلیل لاغری شدید و اسکولیوز ستون فقرات  به درمانگاه مراجعه کرده است .قد وی  170 سانتی متر و انگشتان و صورتی کشیده دارد. Arm Span  وی 179 سانتی متر و نسبت upper به lower سگمانت 8/0 است. اسکلرای آبی و چشمان نزدیک بین دارد. کدام اقدام در بررسی وی توصیه نمی گردد؟

الف

معاینه چشم پزشکی با slit lamp

ب

اکوکاردیوگرافی

ج

تست cyanide nitroprusside ادرار

د

اندازه گیری آمونیاک خون

34 -

مادری کودک 2 ساله اش را به علت تب خفیف، کم اشتهایی و بیقراری بهنگام تعویض پوشک  کودک و تورم زانوها به درمانگاه آورده است . در معاینه تعدادی پتشی روی بدن، قرمزی و تورم لثه ها و درد و حساسیت بهنگام لمس ساق پای کودک مشاهده میشود. کدامیک از بیماریهای زیر در تشخیص افتراقی بیماری این کودک مطرح

 نمی شود؟

الف

لوسمی حاد

ب

اکرودرماتیت انتروپاتیکا

ج

آرتریت روماتوئید نوجوانان

د

اسکوربوت

35 -

دختر 3 ساله با تورم زانوی پای راست ، با تشخیص JRA پاسی آرتیکولر ANA مثبت به شما مراجعه می کند. بهترین روش برای ارزیابی درگیری چشمی در این کودک کدام است؟

الف

Visual acuity Examination

ب

Slit lamp examination

ج

Fundoscopic Examination

د

Visual Field Examination

36 -

کودک 2 ساله با سابقه کم خونی داسی شکل و تب 39 درجه نزد شما امده است .در معاینه بالینی بیمار بجز تب نکته پاتولوژیکی ندارد. در آزمایشات WBC:13000/mm3 با %60 : PMN است .درعکس سینه انفیلتراسیون مشاهده نشد .کدامیک از اقدامات زیر  جهت  بیمار توصیه می شود؟

الف

بستری نمودن بیمار و تهیه کشت خون و شروع سفتریاکسون وریدی

ب

تجویز سفتریاکسون عضلانی بمدت 2 روز و در صورت قطع تب ادامه درمان با سفیکسیم

ج

ترخیص با علائم هشدار ومعاینه مجدد بعد از 24 ساعت دیگر

د

تهیه کشت خون و تجویز سفتریاکسون عضلانی و مراجعه مجدد بعد از 24 ساعت دیگر

37 -

پسر بچه 5 ساله ای بدنبال زمین خوردن دچار اپیستاکسی شده که توسط پزشک تامپون می شود و متعاقب آن تب 39 درجه، گلو درد، سردرد و میالژی و پس از 24 ساعت راش منتشر اریتماتو ماکولر در سراسر بدن ظاهر می گردد. کودک پس از 48 ساعت بعلت تغییر در سطح هوشیاری و هیپوتانسیون در بخش PICU بستری می گردد. اولین اقدام درمانی مناسب کدام است؟

الف

IVIG

ب

سفتریاکسون + وانکومایسین

ج

کلیندامایسین

د

ایمی پنم + کورتیکواستروئید

38 -

در بازدید از یک مهد کودک دختر بچه ای را می بینید که در نفش مادر , فرزندش را به فروشگاه می برد و پس از خرید لباس 4 سکه به فروشنده می دهد. حداقل سن وی چقدر است؟

الف

3سال

ب

4سال

ج

5سال

د

6سال

39 -

در کودکی که دچار مالاریا با پلاسمودیوم ویواکس شده است درمان موفقیت آمیز بیماری انجام شده است . برای پیشگیری از عود بیماری کدامیک از درمانهای زیر  پیشنهاد می شود؟

الف

استفاده از داروهای آنتی مالاریا بصورت وریدی

ب

بالابردن دوز درمانی داروها

ج

مصرف پریماکین روزانه برای 14 روز

د

مصرفی کینین بجای کلروکین در درمان بیماری

40 -

دختر خانم 8ساله ای بعلت اسهال واستفراغ چهار روزه و تابلوی دزهیدراتاسیون شدید در بخش  بستری شده است . وزن قبل از بستری kg22  و وزن موقع بستری kg19 میباشد. BP=95/70 mmHg  , BUN: 60mg/dl, creat :0.9 mg/dl, mEq/ L Hco3:11 ,وزن مخصوص ادرار 1035 , سدیم ادرار 12 mEq/L است. کسر دفعی سدیم (FENa) وی به کدامیک از درصد های زیر نزدیکتر است؟

الف

0.5

ب

1.5

ج

2.5

د

3.5

41 -

دختر 4 ساله مبتلا به cystic fibrosis دچار دیسترس شدید تنفسی شده است. پس از مراجعه و بستری و شروع درمان مناسب ، بیمار با فاصله کمی دچار افت PaO2 و تشدید سیانوز می شود . علت احتمالی بروز مشکل وی چیست؟

الف

مسمومیت با اکسیژن

ب

درمان بیمار با بتا  - دو - آگونیست

ج

انتخاب آنتی بیوتیک نامناسب دردرمان 

د

بروز Sepsis ناشی از عفونت سودومونایی

42 -

کودک 7 ساله ای با درد پهلوی چپ و هیدرونفرز شدید بدون هیدرویورتر مراجعه نموده است . در آزمایش ادرار هماچوری میکروسکپی دارد. سونوگرافی سنگ نشان نداده است . جهت تشخیص بیماری وی کدامیک از موارد زیر ارزش کمتری دارد ؟

الف

اسکن MAG3

ب

اوروگرافی وریدی

ج

یوروفلومتری

د

تست Whitaker

43 -

نوزاد پنج روزه ترم  را بعلت  ایکتر نزد شما آورده اند. در آزمایشات انجام شده نتایج زیر بدست آمده است : گروه خون نوزاد O منفی ، گروه خون مادر A مثبت ،بیلی روبین توتال  24 میلی  گرم در دسی لیتر وبیلی روبین مستقیم 0.5 میلی گرم ،هموگلوبین  15 گرم ورتیکولوسیت 4 درصدمی باشد.تمامی  اقدامات زیر را جهت وی انجام می دهیم بجز؟

الف

شروع فتوتراپی intensive

ب

رزرو خون جهت تعویض خون احتمالی

ج

کنترل مجدد بیلی روبین 4 تا 6 ساعت  بعد

د

انجام تعویض خون

44 -

در نوزادی بدنبال اقدامات اولیه مناسب احیاء و انجام 30 ثانیه ماساژ قلبی همراه با تنفس با فشار مثبت، تعداد ضربان قلب وی حدود 40 در دقیقه می باشد. کدامیک از اقدامات  زیر مناسب تر است؟

الف

تجویز بی کربنات سدیم

ب

تجویز آدرنالین

ج

ادامه ماساژ قلبی و تهویه بمدت 30 ثانیه دیگر

د

لوله گذاری داخل تراشه

45 -

در تترالوژی فالوت نقش MAPCA یا عروق کولاترال آئورتوپولمونر کدامست؟

الف

به آندوکارد خون میرسانند.

ب

جریان خون ریه را تامین می کنند.

ج

به میوکارد خون میرسانند.

د

به انتها های بدن خون میرسانند.

46 -

کودکی 2 ساله را با سرگیجه به درمانگاه می آورند. از وی نوار قلب زیر تهیه می شود. تشخیص شما چیست؟

الف

برادیکاردی سینوسی

ب

بلوک کامل قلبی

ج

بلوک موبیتس2 (ونکباخ)

د

سندرم ولف پارکینسون وایت

47 -

کودکی با کهیر ژنرالیزه وفلاشینگ به درمانگاه مراجعه نموده است. کدامیک از موارد زیر با تشخیص آنافیلاکسی منافات دارد؟

الف

ادم لارنژیال، برونکواسپاسم و هیپوتانسیون

ب

سطح هیستامین بالای پلاسما

ج

مشاهده واکنش ازدیاد حساسیت فوری در تست پوستی یا RAST

د

سطح پائین تریپتاز سرم

48 -

کودکی قارچ چسبیده به درختی را کنده و خورده است . 10 ساعت بعد دچارتهوع، استفراغ، دل درد و اسهال آبکی می شود که به بیمارستان مراجعه و بستری می شود. روز بعد دچار زردی و افزایش آنزیمهای کبدی شده است. تجویز کدامیک از گزینه های زیر را توصیه می نمائید؟

الف

پنی سیلین

ب

سفتریاکسون

ج

پیریدوکسین

د

بیوتین

49 -

کودک 5 ماهه ای جهت دریافت واکسیناسیون مراجعه کرده است. مادر کارت واکسیناسیون وی را گم کرده ولی

 می گوید واکسیناسیون بدو تولد و 2 ماهگی وی را انجام داده است. برای وی کدامیک از واکسنهای زیر را توصیه می نمائید؟

الف

ب ث ژ - هپاتیت B - سه گانه - فلج اطفال

ب

سه گانه - هپاتیت B- فلج اطفال

ج

سه گانه - فلج اطفال

د

هپاتیت B - سه گانه

50 -

شیرخوار دختری را بدلیل ابهام جنسی آورده اند. در معاینه چین لابیواسکروتال راست ، بیضه و وازدفران مشاهده می شود.در بررسی سونوگرافی سمت مقابل یک streak gonad رویت شده است. در لاپاروسکوپی  لوله های فالوپ دوطرفه و یک رحم کوچک تکامل نیافته مشاهده شده است . کاریوتیپ شیرخوار فوق کدام است؟

الف

46, xx

ب

45,x/46,xy

ج

45,x/46,xx

د

47,xxy

سوال

جواب

1

ب

2

د

3

د

4

ج

5

ب

6

ب

7

ج

8

د

9

ب

10

ج

11

د

12

د

13

ب

14

ب

15

د

16

ب

17

ب

18

ج

19

ج

20

الف

21

الف

22

ج

23

ب

24

ج

25

د

26

ب

27

الف

28

الف

29

ب

30

ب

31

ج

32

ب

33

د

34

ب

35

ب

36

د

37

ج

38

ب

39

ج

40

الف

41

ب

42

ج

43

د

44

ب

45

ب

46

ج

47

د

48

الف

49

ج

50

ب

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo