X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته آسیب شناسی شهید بهشتی ۴

دوشنبه 7 بهمن 1387 ساعت 09:52 ب.ظ

151 -

در ترکیب رنگ Gram کدامیک از مواد زیر شرکت ندارد؟

الف

کریستال ویوله

ب

بیکرومات دوپتاس

ج

ید

د

سافرانین

152 -

برای دیدن پنوموسیستیس در نمونه شستشوی برونش چه رنگ آمیزی توصیه می شود ؟

الف

اسید فست

ب

گرم

ج

َُPAS

د

GMS

153 -

احتمال پیدا کردن کلامید یا تراکوماتیس در کدامیک از نمونه های زیر بسیار ضعیف است ؟

الف

مایع مغزی نخاعی

ب

سواب ملتحمه

ج

کورتاژ آندومتر

د

ادرار و سواب پیشابراه

154 -

در تشخیص عفونت جدید با هلیکوباکتر کدام روش ارزش زیادی ندارد؟

الف

رنگ آمیزی به روش وارتین - استاری

ب

خوردن اوره رادیواکتیو و اندازه گیری * CO2 در هوای بازدمی

ج

تست سرولوژیک

د

تست اوره آز

155 -

واکنش مزمن پیوند علیه میزبان به کدام یک از اشکال زیر دیده می شود؟

الف

تب و اسهال

ب

هپاتومگالی با آنزیمهای کبدی بالا

ج

میلوفیبروز

د

اسکلرودرما با فیبروز ریه و مری

156 -

مورد استفاده Cryopercipitate عمدتاً در کدام مورد زیر است ؟

الف

تامین فاکتور VIII

ب

تامین فاکتور X , V

ج

تامین فاکتور XIII و فیبرینوژن

د

تامین VWF

157 -

درمورد گروههای خونی کدام یک ازموارد زیر غلط است ؟

الف

آنتی بادی علیه ABO به طور طبیعی درافراد وجود دارد

ب

آنتی AB از نوع IgMدر افراد گروه خونی O ایجاد می شود

ج

مولکولهای ABH دراصل پروتئینهای سیتواسکلتال هستند

د

آنتی H اغلب خوش خیم و در سرم افراد A1 و A1B غیرسکرتور وجود دارد

158 -

فقدان  آنتی ژنهای AوBوH  در سلولها درحالی که این آنتی ژنها در ترشحات وجود دارند در کدامیک از موارد زیر دیده می شود ؟

الف

فتوتیپ Oh

ب

پارابمبئِ

ج

Cis AB

د

هرسه

159 -

پلی آگلوتنیاسیون ناشی از وجود آنتی بادی علیه کدام آنتی ژن اریتروسیتی است ؟

الف

Tnو T

ب

Rg و Ch

ج

Iو i

د

O

160 -

در ترانسفوزیون خون تزریق کردن همراه و همزمان کدام فرآورده زیر مجاز است؟

الف

دکستروز 5 %

ب

نرمال سالین

ج

رینگرلاکتات

د

داروی وریدی

161 -

آنتی ژنهای کدام گروه خونی رسپتور Parvovirus B19 و شیگاتوکسین است (که HUS وگاستروانتریت تولید می کند.)؟

الف

M  و N

ب

Kell

ج

Duffy

د

P , P1,PK

162 -

کدام دو آنتی بادی زیر در صورت ترانسفوزیون خون ناسازگار همولیز داخل عروقی می دهند ؟

الف

آنتی e , D

ب

آنتی Kidd , ABO

ج

آنتی Cartwright , Diego

د

هیچکدام

163 -

چند درصد افراد D- در صورت دریافت خون D+ تولید آنتی D می کنند ؟

الف

50 - 75%

ب

25-49%

ج

زیر 25%

د

100%

164 -

کدامیک از موارد زیر در ارتباط با سیستم ایمنی سلولی غلط است ؟

الف

در واکنش لنفوسیتی نوع اول ، سیتوکین های ترشح شده باعث التهاب می شوند در صورتیکه واکنش نوع دوم ، التهاب را سرکوب می کنند.

ب

تست های ایمنی هومورال ایجاد واکنش اختصاصی آنتی بادی به عفونت اخیر یا قبل را نشان می دهند در صورتیکه تست های ایمنی سلولی واکنش ایمنی اخیر را نشان می دهند .

ج

عفونت های ویروسی و سوء تغذیه می توانند باعث Skin test anergy شوند .

د

شایع ترین پارامتر اندازه گیری شده فعالیت ایمنی سلولی ، پرولیفراسیون گرانولوسیت ها است .

165 -

تفاوت (AMA) Anti mitochondrial Ab  با (LKM) liver-kidney microsomal Ab در کدام است :

الف

مثبت شدن سلولهای پاریتال معده با AMA  ومنفی شدنش با LKM

ب

مثبت شدن توبولهای دیستال کلیه با AMA ومنفی شدنش با LKM

ج

مثبت شدن سلولهای پاریتال معده با LKM و منفی شدنش با AMA

د

مثبت شدن توبولهای پروگزیمال کلیه با AMA و منفی شدنش با LKM

166 -

کدام جمله در مورد تست ANCA صحیح است ؟

الف

ANCA- MPO اکثراً در بیماران گرانولوماتوز وگنر مثبت میشود.

ب

C-ANCA  برای تشخیص بیماری فعال (گلومرولونفریت ) Idiopathic Crescentic GN از حساسیت بالایی برخورداراست .

ج

افزایش تیترANCA به تنهایی برای تغییر میزان داروهای سرکوب ایمنی کافی است .

د

تشخیص و درمان واسکولیت نکروزان سیستمیک نباید فقط براساس نتیجه مثبت ANCA باشند.

167 -

در بیماری با اختلال در جذب چربی در دستگاه گوارش کدامیک از آزمایش های زیر به تشخیص کمک می کند؟

الف

Anti gliadin Ab, IgA anti endomysial

ب

(anti saccharomyces cerevisiae) ASCA, P-ANCA

ج

anti pancreatic Ab

د

Anti GAD, C-ANCA

168 -

کدامیک از جملات زیر در مورد بیماریهای خودایمنی غلط است ؟

الف

آنتی فسفولیپید نه تنها در بسیاری از بیماران  SLE بلکه در بیماریهای عفونی هم یافت میشوند.

ب

آنتی Sm برای SLE بسیار اختصاصی است .

ج

در بیماری شوگرن ارتباط مهمی بین SS-A/Ro Ab و وجود واسکولیت سیستمیک و پوستی وجود دارد.

د

تست RA  از اختصاصیت و حساسیت بالاتری نسبت به Anti-citrulinated peptides  برای تشخیص رماتیسم مفصلی (RA) برخوردار است .

169 -

کدامیک از موارد زیر جزء معیارهای تشخیص SLE نمی باشد؟

الف

Photosensitivity

ب

Anti phospholipid Ab

ج

Raynaud phenomenon

د

Hemolytic anemia

170 -

کدام جمله در مورد بیماری های آلرژیک صحیح است ؟

الف

آسم در سندرم هیپرIgE شایع نیست .

ب

افزایش IgE در  Ataxia Telangiectasia دیده میشود.

ج

میزان IgE در نقص منفرد IgA کاهش می یابد.

د

بیماریهای آلرژیک در اکثر بیماریهای نقص ایمنی شایع است .

171 -

کدام ماده زیر با تبدیل آهن دو ظرفیتی به سه ظرفیتی به نقل و انتقال آن از روده به پلاسما کمک می کند؟

الف

سیتوکروم b روده ای

ب

Hephaestin

ج

Hepcidin

د

انتقال دهنده فلزات دو ظرفیتی

172 -

در ارزیابی آسپیره مغز استخوان و گستره خون محیطی  فرد مبتلا به کمبود فولات ، چنانچه نوتروفیلهای هیپر سگمانته تنها در مغز استخوان دیده شوند انتظار دارید چه مدت از کمبود فولات وی گذشته باشد؟

الف

3 هفته

ب

5 هفته

ج

7 هفته

د

10 هفته

173 -

کدام یافته زیر در بیماران مبتلا به آنمی آپلاستیک غیرمعمول است ؟

الف

افزایش آهن سرم

ب

افزایش آهن ذخیره مغز استخوان

ج

کاهش سطح ایمونوگلبولینهای سرم

د

افزایش RDW

174 -

افزایش بر وز وقایع ترومبوتیک در Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria معمولاً به چه علت است؟

الف

فقدان CD59 روی پلاکتها

ب

فقدان (DAF) CD55

ج

افزایش سطح هوموسیستئین سرم

د

اختلال در مهارکننده های پلاسمینوژن

175 -

در الکتروفورز هموگلوبین فردی با آنمی نتایج زیر به دست آمده است:

HbS: 85% ,   HbF: 9%,  HbA2:6% ,   Hb:9gr/dl,   MCV: 67fl

تشخیص اولیه و اقدام بعدی کدام است ؟     

الف

بیمار مبتلا به بیماری آنمی داسی شکل بوده و تست  متابی سولفیت جهت تائید تشخیص انجام شود.

ب

یمار مبتلا به  + Thalassemia β S/   بوده و آنالیز زنجیره های هموگلوبین جهت تائید تشخیص انجام شود.

ج

بیمار مبتلا به thalassmia  SS/  بوده و بررسیهای مولکولار بر روی بیمار و خانواده او انجام شود.

د

بیمار مبتلا به SD diseases بوده و الکتروفورز بر روی آگارژل درPH:6/2 انجام شود.

176 -

کدام جمله زیر در مورد فقدان پیرووات کیناز صحیح است ؟

الف

درآزمون لکه فلوئورسانس  ، فقدان فلوئورسانس تائید کننده بیماری است .

ب

برخلاف سایرآنمی های همولیتیک میزان رتیکولوسیت چندان افزایش نمی یابد.

ج

تست آسکوربات سیانید دراین بیماران مثبت است.

د

در بررسی گستره خون محیطی اجسام Heinz ، شیستوسیتها و سلولهای   Helmet دیده میشوند.

177 -

در شمارشگرهای سلولی که براساس امپدانس الکتریکی کار می کنند، کدام فاکتورها مستقیماً اندازه

گیری میشوند؟ ( نه براساس محاسبه با فرمول)

الف

MCH,  HCT,   RBC

ب

RBC,   MCV,   HCT

ج

HCT,  Hgb,  RBC

د

Hgb,  RBC,  MCV

178 -

کدامیک از موارد ذیل باعث افزایش کاذب MCV در روشهای automated نمی شود؟

الف

پلاکتهای غول آسا

ب

لکوسیتوز

ج

به دام افتادن پلاسما

د

هیپرگلیسمی شدید

179 -

در مراحل اولیه بیماری مونونوکلئوز عفونی ارزیابی آنتی بادی علیه کدام آنتی ژن زیر به تشخیص کمک می کند؟

الف

Early antigen

ب

Viral Capsid Antigen

ج

Epstein Barr Nuclear Antigen

د

Membrane Antigen

180 -

کدام یافته آزمایشگاهی زیر در پلی سایتمی ورا معمول نیست ؟

الف

Platelet: 1000x10 9/l

ب

افزایش آلکالن فسفاتاز توتروفیلی

ج

افزایش مورامیداز سرم

د

MCV: 96 fl

181 -

آزمایشات مرد 65 ساله ای که با ضعف و رنگ پریدگی مراجعه نموده به شرح زیرند:

Hb: 12.5 g/dl,   WBC: 3.5x109 /l    , platelet: 120x 10 9 /l

 در بررسی خون محیطی 3% لکوسیتها را سلولهای با هسته مرکزی ، کروماتین ظریف و 4-3 هستک تشکیل می دهند  که بعضاً حاوی انکلوزیونهای میله ای شکل ائوزینوفیل میباشند. نوتروفیلهای 2 لوبه به طور پراکنده دیده میشوند. مغز استخوان سلولار بوده و حاوی 9% سلول نارس و 15% سیدروبلاست حلقوی میباشد. تشخیص چیست؟

الف

RAEB with ringed sideroblasts

ب

RAEB with multilineage dysplasia

ج

RAEB 1

د

RAEB 2

182 -

پیش سازهای کدام رده سلولی زیر به طور مستقیم از پیش ساز مشترک میلوئید(CFU- GEMM) جدا نمیشوند؟

الف

بازوفیلها

ب

ماست سلها

ج

ماکروفاژها

د

ائوزینوفیلها

183 -

کدام جمله زیر در مورد تستهایآزمایشگاهی بیماران مبتلا به کمبود فولات صحیح است:

الف

دربیماران مصرف کننده متوترکسات سطح فولات سرم طبیعی است.

ب

دفع ادراری متیل مالونیک اسید در مبتلایان به کمبود فولات افزایش می یابد

ج

سطح سرمی  هوموسیستئین در بیماران مبتلا به کمبود فولات طبیعی است .

د

در ارزیابی سطح سرمی فولات از ارگانیسم EUglena gracilis استفاده میشود

184 -

زمان Reptilase برای ارزیابی کدام مورد زیر بکار میرود؟

الف

کمبود فاکتورهای 2و5و10

ب

دیس فیبرینوژنمی

ج

کمبود یا اختلال کارکرد پره کالیکرئین

د

تشخیص آنتی کواگولان لوپوسی

185 -

جهت انجام آزمایشات انعقادی از کدام ضد انعقاد و به چه نسبت استفاده میشود؟

الف

هپارین ، یک حجم ضد انعقاد و نه حجم خون

ب

سیترات ، یک حجم ضد انعقاد و نه حجم خون

ج

هپارین ، یک حجم ضد انعقاد و شش حجم خون

د

سیترات ، یک حجم ضد انعقاد و شش حجم خون

186 -

در کدام نوع از بیماری فون ویلبراند  غلظتهای پائین ریستوستین  باعث تجمع پلاکتی میشود؟

الف

1

ب

2A

ج

2B

د

3

187 -

در تست رسوب با ایزوپروپانول وجود کدام هموگلوبین  زیر باعث ایجاد پاسخ مثبت کاذب میشود؟

الف

F

ب

M

ج

kansas

د

chesapeake

188 -

کدام یافته زیر در بیماران هموزیگوت جهت هموگلوبین Constant spring  نامعمول است ؟

الف

RBC : 4x10 6/μl   

ب

MCV: 66 fl

ج

وجود باند هموگلوبین با حرکت آهسته تر از Hb A2

د

Hgb:10.5 gr/dl

189 -

مرد 35 ساله ای با آنمی مراجعه نموده است . در آسپیره مغز استخوان وی بیش از 90% سلولها را بلاستهایی با 3 -2 هستک مشخص و سیتوپلاسم اندک اشغال  نموده اند که با سودان سیاه ، میلوپراکسیداز و α

  نفتیل استات استراز رنگ نمی گیرند . در فلوسیتومتری معدودی از سلولها TdT و CD34 مثبت هستند و حدود 30% آنها CD13 و CD33 را بروز می دهند . cCD20 ، cCD19 و cCD22 منفی هستند تشخیص  کدامیک از لوسمی های زیر است ؟

الف

Precursor B lymphoblastic

ب

AML wirhout maturation

ج

Precursor T lymphoblastic

د

AML , minimally differentiated

190 -

کدام عامل زیر نقش شناخته شده ای در بروز لنفوسیتوز عفونی حاد ندارد ؟

الف

کوکساکی ویروس A

ب

سیتومگالو ویروس

ج

اکو ویروس

د

آدنو ویروس

191 -

کدام یافته زیر در لوسمی سلول مویی ( Hairy cell )  نامعمول است؟ ؟

الف

لکوپنی

ب

وجود هستک درشت در سلولهای بدخیم

ج

فیبروز مغز استخوان

د

بروز ایمونوگلبولین های سطحی غشاء

192 -

کدام مورد زیر باعث کاهش کاذب ESR می شود ؟

الف

کج کردن لوله هنگام انجام آزمایش

ب

افزایش نسبت EDTA به خون

ج

وجود هپارین در خون بیمار

د

باقی ماندن نمونه به مدت طولانی

193 -

نمونه خونی به نسبت 1 به 10 رقیق شده و گلبولهای سفید آن به روش دستی شمارش می شوند . در 8 مربع بزرگ لام نئوبار جمعاً 120 سلول شمرده شودند . تعداد لکوسیتهای بیمار برابر است با :

الف

3000/mm3

ب

6000/mm3

ج

1500/mm3

د

1200/mm3

194 -

کدام فاکتور زیر نقش چندانی در رشد و تمایز ائوزینوفیلها ندارد؟

الف

IL3

ب

IL5

ج

GM-CSF

د

IL-9

195 -

در آزمایش خون بیماری Hb:22.2 gr/dl و10 6/µl × RBC:7.2می باشد. P50 وی 10mmHg است. کدام گزینه در مورد این بیمار صحیح است؟

الف

منحنی جداشدن اکسیژن به سمت راست می رود.

ب

به علت افزایش توده RBC سطح اریتروپویتین کاهش می یابد.

ج

HPLC روش استاندارد طلائی در تشخیص هموگلوبین غیر طبیعی بیماران است.

د

قدم بعدی جهت تشخیص قطعی ارزیابی میزان تمایل هموگلوبین به اکسیژن است.

196 -

در بررسیهای انجام شده بر روی مرد 55 ساله ای که به علت کم خونی (Hb: 10.5 g/dl) و سر درد مراجعه نموده ، 25 % سلولهای مغز استخوان را پلاسماسلها تشکیل می دهند. در بررسی ایمونوگلبولینها IgG مونوکلونال با غلظت 3g/dl یافت شد. در بررسیهای رادیولوژیک 2 ضایعه لیتیک در ساق پا و جمجمه وجود داشت. تشخیص کدام است؟

الف

Multiple myeloma

ب

Smoldering myeloma

ج

Indolent myeloma

د

Monoclonal gammopathy of unknown significance

197 -

با اضافه کردن پروتئین C فعال شده به نمونه خون فردی PTT او از 35 ثانیه به 40 ثانیه می رسد . کدام خالت زیر برای وی مطرح است ؟

الف

احتمال وجود فاکتور V لیدن

ب

کمبود فاکتور C

ج

کمبود فاکتور S

د

نتیجه تست فوق طبیعی است

198 -

کدام گزینه در رابطه با وضعیت مورد مشاهده در این اسمیر خون محیطی صحیح است؟

الف

اضافه کردن ریبونوکلئاز قبل از کشیدن اسمیر باعث از بین رفتن انکلوزیونها می شود

ب

این انکلوزیونها دارای ساختار لیزوزومهای غیر طبیعی هستند

ج

این وضعیت با اختلال عملکرد گلبولهای سفید همراه است

د

انکلوزیونهای  مشابهی در مبتلایان به موکوپلی ساکاریدوز دیده می شود

199 -

تصویر زیر مربوط به گستره مغز استخوان دختر 20 ساله ای است. سلولهای نارس حدود 25% سلولهای هسته دار مغز استخوان را تشکیل می دهند. وجود کدام اختلال سیتوژنتیک  زیر به تایید تشخیصی کمک می کند؟

الف

inv(16)

ب

t(15,17)

ج

t(9,22)

د

t(8,21)

150

الف

151

ب

152

د

153

الف

154

ج

155

د

156

ج

157

ج

158

ب

159

الف

160

ب

161

د

162

ب

163

الف

164

د

165

ب

166

د

167

الف

168

د

169

ج

170

الف

171

ب

172

ب

173

ج

174

الف

175

ج

176

ج

177

د

178

الف ، ب و ج

179

ب

180

د

181

د

182

ج

183

الف

184

ب

185

ب

186

ج

187

الف

188

ب

189

د

190

ب

191

ب

192

د

193

ج

194

د

195

د

196

الف

197

الف

198

الف

199

د

200

ج

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo