X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته قلب شهید بهشتی ۲

چهارشنبه 25 دی 1387 ساعت 11:48 ق.ظ

51 -

کدامیک از موارد زیر جزء اندیکاسیون قطعی گذاردن پیس میکر دائم بعد از انفارکتوس حاد میوکارد نمی باشد؟

الف

Persistent 2nd or 3rd degree Av block در سطح Av node

ب

Persistent 2nd degree Av block در سیستم هیس پورکینژ با بلوک شاخه ای دو طرفه

ج

Transient 2nd infranodal Av block همراه با بلوک شاخه ای

د

Persistent symptomatic 2nd degree Av block

52 -

اثر آنتی هیپرتانسیو کدامیک از داروهای فشارخون زیر کمتر از بقیه توسط NSAID ها کاهش می یابد؟

الف

آملودیپین

ب

لوزارتان

ج

متوپرولول

د

هیدروکلرتیازید

53 -

کدامیک از درمان های داروئی فشارخون زیر نامناسب است؟

الف

دیورتیک در افراد مسن

ب

آلفابلوکر در حضور CHF

ج

بتابلوکر در حضور CHF

د

کلسیم بلوکر در HTN سیستولیک

54 -

در یک خانم 36 ساله بدون ریسک فاکتورهای ماژورقلبی عروقی فشار خون بالاتر از چقدر باشد توصیه اکید شروع تغییر در شیوه زندگی وتغذیه می گردد؟

الف

70/120

ب

75/125

ج

80/130

د

80/135

55 -

کدامیک از موارد زیر در مورد هیپرتانسیون رنووا سکولر صحیح است؟

الف

حدود 7 درصد افراد هیپرتانسیو که تحت آنژیو گرافی کرونر قرار می گیرند تنگی شریان رنال بالای 70 % دارند.

ب

در اغلب موارد تنگی شریان رنال یکطرفه می باشد.

ج

اختلال فونکسیون کلیه و هیپرتانسیون در موارد انسداددکامل شریان کلیه برگشت ناپذیر است.

د

جراحی تنگی شریان کلیه در موارد غیر قابل آنژیو پلاستی در موارد cr>3 اندیکاسیون دارد.

56 -

کدامیک از مطالب زیر در مورد HTN و حوادث مغزی غلط است؟

الف

اندازه گیری فشار خون توسط هولتر مونیتورینگ پیش گوئی بهتری برای stroke است تا اندازه گیری در مطب

ب

میزان stroke تا سال هشتم پیگیری در نوع روپوش سفید بیشتر از نوع قطعی هیپرتانسیون می شود.

ج

اغلب Stroke ها در افراد هیپرتانسیو از نوع هموراژیک هستند تا ایسکمیک

د

ریسک stroke در افراد مسن با هیپرتانسیون سیستولیک ایزوله بیشتر است.

57 -

کدامیک از موارد زیر در مورد hs CRP غلط است؟

الف

ارزش پروگنوستیک hs CRP بالا در تعیین ریسک قلبی عروقی به اندازه LDL بالا نبوده وکمتر است.

ب

hs CRP بالا ریسک فاکتور مستقل برای MI و stroke و SCD می باشد.

ج

hs CRP بالای 3mg/L پیشگوی حوادث عروقی پس از آنژیوپلاستی و CABG می باشد.

د

hs CRP بالا پیشگوئی کننده شروع دیابت ملیتوس تیپ 2 می باشد.

58 -

کدامیک از موارد زیر در مورد آرتریوپاتی کرونر در قلب پیوندی صحیح است؟

الف

عروق native میزبان را نیز علاوه برعروق قلب پیوندی درگیر می کند.

ب

پاتوفیزیولوژی آن رسوب چربی و آترواسکلروز زود رس است.

ج

مصرف سیکلوسپورین  از دلایل اصلی بروز آن محسوب می گردد.

د

مصرف sirolimus می تواند مانع آرتریو اسکلروز قلب پیوندی گردد.

59 -

دانشجوی 20 ساله ای با شکایت اختلال هوشیاری گذرا به دنبال راند طولانی در بخش که حدود 20 ثانیه طول کشیده ومنجر به عارضه خاصی نشده مراجعه نموده است. نامبرده سابقه بیماری خاصی نداشته در حال حاضر در شرح حال و معاینه فیزیکی نکته مثبت دیگری ندارد. نوار قلب طبیعی است. با توجه به تشخیص محتمل اقدام بعدی شما چیست؟

الف

اکوکاردیوگرافی

ب

هولترمونیتورینگ

ج

تست tilt _ table

د

اقدام خاصی لازم نیست.

60 -

کدامیک از موارد زیر در مورد احیای قلبی عروقی صحیح است؟

الف

نسبت ماساژ به تنفس در بالغین در احیای یک نفره 30:2 و دونفره 15:2 است.

ب

در صورت مشاهده ریتم VF سه بارشوک متوالی قبل از شروع ماساژ لازم است.

ج

میزان شوک اولیه در دستگاههای مونوفازیک برای ریتم VF حداقل 360 ژول است.

د

در صورت عدم برقراری ریتم حین CPR می توان از وازوپرسین هر 5-3 دقیقه یکبار استفاده نمود.

61 -

کدامیک از گزینه های زیر در مورد هیپرتروفی بطن وریسک مرگ ناگهانی غلط است؟

الف

هیپرتروفی بطن چپ صرف نظر از علت آن ریسک فاکتور مستقل مرگ ناگهانی قلبی است.

ب

تا 70 درصد مرگها در کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک انسدادی به شکل ناگهانی رخ می دهد.

ج

نجات یافتگان از مرگ ناگهانی به دلیل کاردیومیوپاتی انسدادی ، پیش آگهی دراز مدت بدتری از سایر علل SCD دارند.

د

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک شایع ترین علت SCD در جوانان ورزشکار زیر 35 سال محسوب می گردد.

62 -

در کدامیک از موارد زیر تشخیص آمبولی ریه محتمل تراست؟

الف

بیماری با کانسر متاستاتیک و سابقه قبلی آمبولی ریه که با هموپتیزی مراجعه نموده است.

ب

بیماری که بادرد و تورم پای راست از سه روز قبل مراجعه نموده وHR>100 دارد.

ج

بیماری با سابقه قبلی آمبولی ریه که اخیراً جراحی ماژور داشته وبا هموپتیزی مراجعه نموده است.

د

بیماری که تحت درمان کانسر بوده و با هموپتیزی مراجعه نموده و HR>100  دارد.

63 -

کدامیک از موارد زیر در مورد انفارکتوس ریه غلط است؟

الف

در آمبولی ریه کوچک بیشتر ازآمبولی  ریه ماسیو رخ می دهد.

ب

اغلب در طی 48 ساعت اول آمبولی ریه اتفاق می افتد.

ج

درد سینه پلورتیک بوده و ممکن است شدت آن متغیر و کم وزیاد شود.

د

اغلب توام با افزایش ESR همراه با لکوسیتوز است.

64 -

آقای 50 ساله ای با شکایت درد سینه فعالیتیFC II از سه ماه قبل مراجعه نموده است. در اکوکاردیوگرافی EF=50% ودر آنژیوگرافی کرونر 2VD  (% 70 در midportion عروق LAD و RCA) دارد. LDL=120 و TG=220 .   بر طبق نتایج مطالعه AVERT  کدامیک از موارد زیر را علاوه بردرمانــهای معـمول IHD  توصیه می کنید؟

الف

Atorvastatin 80 mg/d

ب

Coronary angioplasty

ج

CABG

د

Plavix 75 mg/d

65 -

شایعترین اختلال نوار قلب پس از جراحی قلب باز کدام است؟

الف

Left ant. or post. Fascicular block

ب

Transient AV block

ج

Atrial fibrillation

د

nonspecific intraventricular conduction delay

66 -

کدامیک از موارد زیر در مورد sitosterolemia صحیح است؟

الف

کلسترول سرم افزایش یافته است.

ب

تری گلیسرید سرم معمولاً نرمال است.

ج

آترواسکلروز زودرس در آن معمول نیست.

د

استاتین داروی انتخابی درمان است.

67 -

کدامیک از موارد زیر در مورد وازودیلاتورها و هیپرتانسیون پولمونر غلط است؟

الف

پاسخ به آدنوزین پیش گوئی کننده پاسخ دهی دراز مدت به کلسیم بلوکرهاست.

ب

پاسخ حاد به EPoprostenol پیشگوئی کننده پاسخ دهی به کلسیم بلوکرهاست.

ج

پاسخ به NO استنشاقی پیش گوئی کننده پاسخ دهی به کلسیم بلوکرهاست.

د

کلسیم بلوکرها علیرغم بهبودعلائم تاثیری در پروگنوز بیماری ندارند.

68 -

از نظر آماری کدامیک از علل زیر کمترین عامل ایجاد کاردیومیوپاتی می باشد؟

الف

اسکلرودرما

ب

بیماریهای مادرزادی قلب

ج

آرتریت روماتوئید

د

لوپوس اریتماتو

69 -

در کاردیومیوپاتیهای دیلاته (DCM) کدامیک از موارد زیر غلط است؟

الف

رسوب فیبروفتی تیشو(Fibro fatty replacement) در هر دو بطن

ب

دیلاتاسیون و کاهش انقباضات بطن چپ یا هر دو بطن

ج

علت دیلاتاسیون فامیلیال - ژنتیک یا ویروسی است.

د

علت دیلاتاسیون ممکن است اتوایمیون یا مسمومیت با الکل باشد.

70 -

کدامیک از موارد زیر در مورد کاردیومیوپاتی الکلیک صحیح  است؟

الف

الکل (Comorbidity) بیماران قلبی را اضافه می کند.

ب

کاردیومیوپاتی الکلیک ارتباطی با مصرف زیاد الکل ندارد.

ج

کاردیومیوپاتی با قطع الکل بهبود نمی یابد.

د

ادامه مصرف الکل باعث تشدید کاردیومیوپاتی نمی شود.

71 -

در کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک کدامیک از موارد زیر در مورد دریچه میترال غلط است؟

الف

در غالب بیماران آنومالی دریچه میترال شامل تغییرات در اندازه و شکل دریچه است.

ب

دریچه میترال ممکن است تا دوبرابر معمول بزرگ باشد.

ج

در بعضی بیماران پاپیلری ماسل آنترولاترال مستقیماً به لیفلت پوستریور وصل می شود.

د

در این بیماران طولانی تر شدن لیفلت آنتریور یا بزرگ تر شدن سگمنتال لیفلت پوستریور وجود دارد.

72 -

در مورد AF و کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک کدام یک از موارد زیر غلط است؟

الف

فیبریلاسیون دهلیزی شایعترین آریتمی موجود است.

ب

پاروکسیسمال بودن آریتمی در حدود 20 % است.

ج

آریتمی ربطی به افزایش سن ندارد.

د

ارتباط آریتمی با SCD ثابت نشده است.

73 -

کدامیک از موارد زیر در مورد فیستول عروق کرونر غلط است؟

الف

فیستول به ارتباط بین عروق کرونر و یک حفره قبلی یا یک رگ بزرگ یا بطن چپ و راست می گویند.

ب

ارتباط بین عروق کرونر یا شریان یا ورید ریوی است.

ج

ارتباط بین کرونر و بطن چپ شایع است.

د

بهترین وسیله تشخیصی فیستول آرتریوگرافی کرونر است.

74 -

کدامیک از موارد زیر در مورد SPECT غلط است؟

الف

حرکت بیمار ممکن است ایجاد آرتیفکت در تصویرها یکند.

ب

آنومالی تصویر بطور شایع به علت Overlying بافت ها ایجاد می شود.

ج

رقیق کردن فوتون ها در اثر دیافراگم در ناحیه تحتانی به خصوص در خانمها

د

رقیق کردن فوتون ها در اثر وجود پستانها در ناحیه آنتریور در خانمها

75 -

پروگنوز بیماران مبتلا به میوکاردیت در کدام مورد بهتر است؟

الف

میوکاردیت Fulminant

ب

میوکاردیت Giant cell

ج

میوکاردیت Chronic Active

د

میوکاردیت ناشی از آنترو ویروسها

76 -

کدام یک از عبارات ذیل در مورد CT Coronary Angiography غلط است؟

الف

برای بررسی عروق کرونر در بیمارانی که احتمال درگیری در آنها بالانیست، کاربرد دارد.

ب

به طور قابل اعتمادی برای بررسی تنگی داخل لومن استنت استفاده می شود.

ج

در بررسی تنگی محل آناستاموز عروق پیوندی به عروق Native محدودیت دارد.

د

روش انتخابی اولیه (First choice) برای بررسی آنومالی های آناتومیک کرونر است.

77 -

بیمار مبتلا به CHF با EF=30  % که تحت عمل جراحی غیر قلبی قرار گرفته است، 36 ساعت بعد از عمل دچار ریتم AF شده ، درمان انتخابی بیمار کدام گزینه است؟

الف

Ibutilide وریدی

ب

Amiodarone

ج

DC shock

د

مصرف آنتی کواگولان و کنترل Rate با بتابلوکر وریدی

78 -

کدام جمله زیر در مورد آنومالی همراه در تترالوژی فالوت غلط است؟

الف

قوس آئورت راست در 25 % موارد

ب

آنومالی کرونر در 10 % موارد

ج

نبودن دریچه پولمونر

د

وجود تنگی فوق دریچه ای پولمونر

79 -

در مورد بیماری که PDA دارد و آیزنمنگر شده است کدام جمله زیر غلط است؟

الف

سوفل دائمی از بین می رود.

ب

فشار شریان ریه فوق سیستمیک است.

ج

سیانوز دیفرانسیل ندارند.

د

هیپوکسی دیفرانسیل دارند.

80 -

در مورد اندیکاسیون های بستن ASD کدام عبارت صحیح است؟

الف

بیمار با ASD با سایز 6mm که علائم دیلاتاسیون بطن راست دارد بایستی عمل شود و یا با Device بسته شود.

ب

بیمار مبتلا به ASD و فشار شریان ریوی 80mmhg و فشارآئورت 100mmhg وP/QS = 1.2/1ًQ قابل عمل است.

ج

اندیکاسیون بستن ASD با Device با اندیکاسیون های بستن ASD از طریق جراحی متفاوت است.

د

برای بستن ASD های تیپ سینوس ونوزوس وASD1 ( پرایموم ) می توان از Device استفاده کرد.

81 -

در مورد ابنرمالیتیهای هموستاتیک در بیماران سیانوتیک کدامیک از عبارت های زیر صحیح است؟

الف

در این بیماران کاهش زمان پروترومبین (PT) وجود دارد.

ب

کاهش فاکتورهای انعقادی VI,X,IV وجود دارد.

ج

در این بیماران افزایش فیبرینولیز و اختلال عملکرد آندوتلیال بصورت سیستمیک وجود دارد.

د

در این بیماران تعداد وعملکرد پلاکت ها نرمال است.

82 -

پریفرال پولمونری استنوزیس (PPS) جزء کدامیک از سندرم های زیر نمی باشد؟

الف

سندرم روبلا

ب

سندرم ویلیامز

ج

سندرم آلاژیل

د

Fetal alcoholic syndrome

83 -

مهمترین فاکتوری که پیشرفت irreversible injury را به تاخیر می اندازد کدام است؟

الف

مقاوم بودن ناحیه ساب اپیکاردیال به ایسکمی

ب

میزان فلو کلاترال

ج

پائین بودن demand ناحیه در معرض خطر

د

کاهش التهاب در ناحیه injury

84 -

بیماری که با Chest pain مراجعه کرده و شک به MI در آن وجود ندارد. ولی در ECG شک به ایسکمی میوکارد وجود دارد و دارای 2 ریسک فاکتور آترواسکلروز می باشد. از نظر ریسک حوادث مهم قلبی طی 72 ساعت بعد از بستری جزو کدام گروه قرار می گیرد؟

الف

High Risk

ب

Intermediate Risk

ج

Low Risk

د

Very low risk

85 -

مصرف کدامیک از داروهای زیر قبل از تظاهر STEMI می تواند باعث بهم خوردن circadian rhythm شود؟

الف

بتابلاکر

ب

دیگوکسین

ج

ACEI

د

وارفارین

86 -

Pseudo infarction در ECG در کدامیک از موارد زیر دیده نمی شود؟

الف

آمبولی ریه

ب

پنوموتوراکس

ج

پلورال افیوژن

د

هیپرکالمی

87 -

کدام جمله در مورد infarct expansion غلط است؟

الف

وقتی که میزان expansion بقدری زیاد باشد که باعث علامت شود کاراکتریستیک ترین یافته بالینی اختلال فانکشن سیستولیک است.

ب

بهترین روش تشخیصی آن اکوکاردیوگرافی است.

ج

درجه infarct expansion به ضخامت دیواره ای قبل از انفارکتوس ارتباط ندارد.

د

آپکس که نازکترین ناحیه بطن است خصوصاً بهexpansion آسیب پذیر است.

88 -

در مورد بیماران مبتلا به MI که دارای عروق کرونر نرمال می باشند کدام جمله غلط است؟

الف

معمولاً بعد از بهبود از انفارکتوس اولیه تکرار MI در این بیماران اتفاق نمی افتد.

ب

اکثر این بیماران تست ورزش نرمال دارند.

ج

این بیماران معمولاً دچار نارسائی قلب نمی شوند.

د

در تعداد زیادی از این بیماران آنژین صدری دیده می شود.

89 -

در MI کاهش ضخامت دیواره قلب در ناحیه انفارکته و برداشته شدن عضله نکروتیک توسط منونوکلئرها درچه زمانی اتفاق میافتد؟

الف

روز سوم تا پنجم بعد از MI

ب

روز پنجم تا هفتم بعد از MI

ج

روز هشتم تا دهم بعد از MI

د

بعد از روز دهم

90 -

در بیماری که کاندیدای CABG می شود استفاده از کدام آنتی ترومبین ارجح است؟

الف

Bivalirudin

ب

Unfractionated Heparin

ج

Enoxaparin

د

Fondaparinux

91 -

در کدامیک از موارد زیر Primary PCI اورژانس مناسب نیست؟

الف

بیماران با وزن پائین

ب

بیماران با سن بالا

ج

وجود کنتراندیکاسیون مطلق برای فیبرینولیتیک تراپی

د

تخمین تاخیر بیش از 90 دقیقه ای تا آماده شدن برای PCI

92 -

تعریف Myocardial salvage index کدام است؟

الف

اختلاف بین دیفکت پرفیوژن اولیه و نهایی بعد از ری پرفیوژن با استفاده از سینتی گرافی

ب

درصد کاهش هیپوکینزی ناحیه درگیر بدنبال ری پرفیوژن با استفاده از اکوکاردیو گرافی

ج

کاهش سطح زیر منحنی CPK.MB بعد از ری پرفیوژن

د

درصد افزایش LVEF بعد از ری پرفیوژن نسبت به قبل از آن

93 -

در بیماران با STEMI کدام جمله صحیح است؟

الف

در مراحل اولیه STEMI در صورت لزوم می توان از نیتراتهای Long acting استفاده کرد.

ب

در بیماران با inferior MI با شک به  RV MI از نیتروگلیسرین زیر زبانی می توان با احتیاط استفاده کرد.

ج

در بیماران با STEMI و برادیکاردی شدید در صورت عدم پاسخ به آتروپین می توان از ایزوپروترنول استفاده کرد.

د

در بیماران با STEMI به همراه هیپوتانسیون و برادیکاردی می توان قبل از تجویز مورفین از آتروپین وریدی استفاده کرد.

94 -

کدام جمله در مورد Accelerated idioventricular rhythm بعد از STEMI غلط است؟

الف

این آریتمی بیشتر در 2 روز اول بعد از MI اتفاق می افتد.

ب

شیوع آن در انفارکتوس آنتریور بیشتر از اینفریور است.

ج

این آریتمی روی پروگنوز تاثیر نداشته و بطور روتین نیاز به درمان ندارد.

د

حملات این آریتمی اکثراً کوتاه مدت است.

95 -

کدام جمله در مورد پریکاردیال افیوژن بعد از STEMI غلط است؟

الف

پریکاردیال افیوژن در انفارکتوس آنتریور بیشتر دیده می شود.

ب

سرعت جذب پریکاردیال افیوژن بعد از MI نسبتاً سریع بوده و غالباً در عرض 3 - 2 هفته جذب می شود.

ج

وجود پریکاردیال افیوژن نشان دهنده پریکاردیت نیست.

د

پریکاردیال افیوژن در بیماران با CHF بدنبال MI شایعتر است.

96 -

در کدامیک از موارد زیر تجویز وارفارین به مدت حداقل 3 تا 6 ماه بعد از STEMI اندیکاسیون ندارد؟

الف

وجود یک حادثه آمبولیک اخیر

ب

وجود انفارکتوس آنتریور وسیع بدون وجود ترومبوس در اکوکاردیوگرافی

ج

وجود ترومبوس مورال در اکوکاردیوگرافی

د

وجود علائم CHF با LVEF = 40 - 45 %

97 -

شایعترین اختلال کاردیوواسکولار در ورشکاران رقابتی کدام است؟

الف

HOCM

ب

آنومالیهای عروق کرونر

ج

هیپرتانسیون

د

AS مادرزادی

98 -

در بیماران با آنژیم صدری مزمن پایدار که مورد انجام آنژیوگرافی کرونری قرار می گیرند چند درصد آنها دارای تنگی مهم نمی باشند؟

الف

30 درصد

ب

40 درصد

ج

50 درصد

د

15 درصد

99 -

کدامیک از داروهای آنتی آنژینال زیر کاهش Ca overload در میوسیت را از طریق ممانعت از جریان Late Na باعث می شوند؟

الف

IVABRADINE

ب

ISARDIPINE

ج

RANOLAZINE

د

NICORANDIL

100 -

دربیماری که دارای آنژیم صدری ناپایدار بوده و در آنژیوگرافی کرونری دارای EF=55% و بیماری مولتی Vessel می باشد و از جهات دیگر مشکلی ندارد انجام آنژیو پلاستی در کدامیک از کلاسهای زیر قرار می گیرد؟

الف

کلاس I

ب

کلاس IIa

ج

کلاس IIb

د

کلاس III

50

د

51

الف

52

الف

53

ب

54

الف

55

الف

56

ج

57

الف

58

ج

59

د

60

ج

61

ج

62

ب

63

ب

64

الف

65

الف

66

ب

67

د

68

ج

69

الف

70

الف

71

ج

72

ج

73

ج

74

ج

75

الف

76

ب

77

ب

78

ب

79

ج

80

الف

81

ج

82

د

83

ب

84

همه موارد

85

الف

86

ج

87

ج

88

د

89

ج

90

ب

91

د

92

الف

93

د

94

ب

95

ب

96

د

97

ج

98

د

99

ج

100

الف

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo