X
تبلیغات
رایتل

آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته داخلی شهید بهشتی ۳

جمعه 20 دی 1387 ساعت 04:19 ب.ظ

101 -

جوان 18 ساله ای برای دریافت معافیت پزشکی به شما مراجعه می کند ظاهرا از بدو تولد پزشک اطفال وجود صدای اضافه از قلب را به خانواده گوشزد نموده است در معاینه سوفل 6/4 خشن میدسیستولیک در کناره چپ استرنوم در فضای چهارم بین دنده ای سمعی می شود صدای دوم هر دو جزء طبیعی و سوفل در فاز strain والسالوا تغییری ندارد سایر سافته ها طبیعی است الکترو و رادیوگرافی نیز طبیعی است تشخیص این فرد :

الف

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

ب

تنگی مادرزادی دریچه  ریوی

ج

نارسایی دریچه میترال شدید

د

نقص کوچک سپتوم بین دو بطن

102 -

خانم 30 ساله ای که قصد حاملگی دارد در صورت مبتلا بودن به کدام یک از بیماریهای زیر حاملگی را بهتر تحمل می کند؟

الف

تنگی متوسط دریچه آئورت

ب

تنگی متوسط دریچه میترال

ج

تنگی متوسط دریچه پولمونر

د

کوار کتا سیون آئورت

103 -

نارسایی قلبی دیاستولیک با کدامیک از خصوصیات زیر همراه نیست؟

الف

کسر جهشی (EF) بیش از 50%

ب

در افراد مسن شایعتر است

ج

در آقایان شایعتر است

د

در افراد هیپرتانسیو شایعتر است

104 -

بیمار 75 ساله بواسطه درد شدید سینه که از یک ساعت قبل شروع شده است به اورژانس آورده می شود ECG وی را در فوق مشاهده می کنید ، بیمار دیسترس، درد و فشار خون 70/120 دارد وریدهای گردن در 45 درجه تخلیه هستند . برای بیمار خط وریدی برقرار و آزمایشات لازم را فرستاده و مونیتورینگ اکسیژن و مرفین و آسپیرین تجویز می کنیم . کدام اقدام بعدی درمانی در شرایط ایده ال بیشترین منفعت را برای این بیمار دارد؟

الف

فرستادن بیمار برای انژیوپلاستی اولیه

ب

شروع استرپتوکیناز وریدی + بتابلوکر وریدی

ج

شروع هپارین وریدی + مهار کننده گیرنده IIb-IIIa

د

فرستادن بیمار برای آنژیو و سپس جراحی

105 -

در معاینه یک بیمار نبض به صورت منظم ضعیف و قوی می باشد . این حالت در کدامیک از موارد زیر دیده نمی شود؟

الف

نارسائی شدید بطن چپ

ب

انسداد ورید اجوف فوقانی

ج

طی تاکیکاردی حمله ای

د

طی چند ضربه ابتدائی به دنبال PVC

106 -

احتمال رویت کدامیک از یافته های زیر در ECG بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی بیشتر است؟

الف

کاهش interval QT

ب

افزایش ولتاژ موج P

ج

اریتمی دهلیزی

د

بلوک درجه 1 در گره AV

107 -

خانم 28 ساله ای بدلیل ضعف فزاینده از 2 ماه قبل به شما مراجعه می کند.بیمار سابقه سوفل قلبی با تشخیص پرولاپس میترال با نارسائی متوسط دریچه داشته است که در عرض 4 ساله گذشته ثابت بوده است و آخرین اکو بیمار در 3 ماه قبل نیز موئد چنین مسئله ای می باشد. در معاینه فیزیکی بیمار در وضعیت نسبت خوبی قرار دارد نبض 76 در دقیقه ، فشار خون 70/110 و سوفل میدسیتولیک 6/3 در اپکس با کلیک میان سیتولی دارد از سایر جهات بیمار مشکلی ندارد کدام اقدام زیر را در این مقطع به بیمار پیشنهاد می کنید؟

الف

پی گیری اکو بطور سالیانه

ب

اکو ترانس توراسیک فوری

ج

انجام اکو مری فوری

د

انژیو گرافی فوری

108 -

ECG زیر منطبق با کدام بیماری زیر می باشد؟

الف

آمیلوئیدوزیس

ب

هیپوتیروئیدی

ج

کور پولمونال

د

تنگی دریچه میترال

109 -

بیمار آقای 20 ساله ای که با تنگی نفس حین فعالیت مراجعه کرده ضربان دو گانه در نوک قلب لمس می شود و سوفل سیستولیک در LSB Lower شنیده می شود. کدامیک از روش های زیر کمک بیشتری به تشخیص بیماری می نماید؟

الف

الکتروکاردیوگرافی

ب

اکوکاردیوگرافی

ج

کاتتریزاسیون قلبی

د

سینتی گرافی رادیونوکلئید

110 -

کدامیک از داروهای زیر در بیماری که در A Stage   نارسایی قلب (High Risk for Heart Failure without Structural Heart Failure) قرار دارد توصیه می شود؟

الف

Carvedilol

ب

Captopril

ج

Hydrochlortiazid

د

Digoxin

111 -

کدامیک از یافته های بالینی زیر در Cardiogenic shock وجود ندارد؟

الف

S1 کاهش یافته

ب

اولیگوری

ج

فشار سیستولیک شریانی کمتر 90 میلی متر جیوه

د

Wide Pulse Pressure

112 -

کدامیک از علائم زیر جزء Major Criteia در Framingham Criteria for Diagnosis of CHF

  محسوب نمی شود؟

الف

Extremity Edema

ب

Paroxysmal Nocturnal Dyspnea

ج

Cardiomegaly

د

Positive Hepatojugular Reflux

113 -

کدامیک از مشخصات زیر مربوط به ادم حاد ریوی با منشا قلبی نمی باشد؟

الف

سردی انتهای اندام ها

ب

فشار وج بالاتر از 18 میلی متر جیوه

ج

Peripheral Distribution در عکس قفسه صدری

د

شنیدن S3 gallop  در سمع قلب

114 -

احتمال پارگی دیواره آزاد بطن چپ به دنبال انفارکتوس میوکارد در کدامیک از موارد زیر افزایش نمی  یابد؟

الف

سابقه آنژین صدری

ب

عدم وجود سابقه انفارکتوس قبلی

ج

سابقه هیپرتانسیون

د

سن بالا

115 -

کدامیک از داروهای زیر توان افزایش حملات آنژین صدری پرینزمتال را دارند؟

الف

آسپیرین

ب

نیتراتهایی طولانی اثر

ج

بلوک کننده کانال کلسیم

د

بلوک کننده الفا مانند پرازوسین

116 -

در مورد افزایش فشار خون ریوی ایدیوپاتیک کدام غلط است؟

الف

وارفارین باعث افزایش Survival  بیماران می شود.

ب

احتمال عود آن بعد ازپیوند ریه وجود دارد.

ج

دیگوکسین باعث کاهش سطح نوراپی نفرین در گردش خون می شود.

د

در مرحله Functional class III , IV از انتاگونیست های اندوتلین استفاده می شود؟

117 -

مکانیسم آریتمی در کدامیک از حالت های زیر delayed afterdepolarization  می باشد؟

الف

Torsades de pointes

ب

هیپوکالمی

ج

مسمومیت با دیگوکسین

د

سندرم WPW

118 -

بیماری تبدار با تشخیص احتمالی آندوکاردیت در بخش بستری می گردد. در اکوکاردیوگرافی و سایر آزمایشات آندوکاردیت وی با ا بتلاء دریچه آئورت تائید می گردد. کشت خون در سه نوبت انجام گردید CBC  در حد نرمال - رادیوگرافی ریه نرمال بوده است آزمایش رایت و کومبس رایت به ترتیب 160/1 و  80/1 می باشد کشت خون پس از 2 هفته از نظر بروسلوز و سایر ارگانیسم ها منفی بوده است . کدام اقدام زیر را انجام می دهید؟

الف

تکرار رایت وکومبس  رایت و کشت خون یک هفته بعد

ب

شروع درمان آندوکاردیت با سفتریاکسون + آمینوگلیکوزید

ج

اقدام به بیوپسی مغز ا ستخوان جهت کشت سالمونلا و بروسلا

د

شروع درمان بروسلوز و تکرار سرولوژی 2 هفته بعد

119 -

بیماری با علائم هماتوری، تکرار ادرار، دیزوری  و درد پهلوها به مدت طولانی مراجعه می نماید در آزمایش  ادرار پیوری دارد ولی کشت منفی است سونوگرافی هیدرونفروز خفیف دو طرفه را نشان میدهد. با توجه به سابقه خانوادگی TB پزشک مشکوک به سل کلیه است کدام روش آزمایشی زیر منطقی است و کمک بیشتری به تشخیص می کند؟

الف

انجام آزمایش PPD, CBC و رادیوگرافی ریه

ب

تکیه بر علائم بالینی و خانوادگی

ج

سه نوبت کشت صبحگاهی  ادرار از نظرTB

د

بیوپسی از کلیه و ارسال برای کشت و آزمایش مستقیم

120 -

خانمی 50 ساله با تب دو هفته ای مراجعه می نماید تب بیمار دائمی بوده و همراه با بی اشتهایی و ضعف و بیحالی بوده است یک هفته پس از بستری در بخش ضمن انجام آزمایشات تشخیصی تب بیمار قطع و علائم بهبود نسبی پیدا م یکند. کشت خون و مدفوع و سرولوژی تشخیص تیفوئید را تائید می کند. چه اقدامی رای بیمار صحیح است؟

الف

درمان با اوفلوکساسین 10 میلی گرم پارکیلو روزانه به مدت 7 روز

ب

آمپول سفتریاکسون 1 گرم دوبار در روز به مدت 10 روز

ج

آموکسی سیلین 500 میلی گرم هر 8 ساعت به مدت 6 هفته

د

احتیاج به درمان ندارد کشت های مکرر مدفوع جهت پیگیری ناقلی

121 -

کدامیک در مورد  سندرم گیلن باره (Guillan barre) صحیح نیست؟

الف

یک پلی رادیویکولونرو پاتی  حاد (Acute) محسوب می شود.

ب

حدود 50% بیماران دچار ضعف یا پارزی صورت می شوند.

ج

خانمها بیشتر از آقایان دچار بیماری می شوند.

د

اندام تحتانی بیشتر از اندام فوقانی گرفتار می شوند.

122 -

کدامیک در مورد بیماری مولتیپل اسکلروز یس (MS) صحیح نیست؟

الف

خانمها دو برابر آقایان دچار بیماری می شوند.

ب

سنین بروز بیماری بین 40-20 سالگی است.

ج

جزء بیماریهای دمیلینزان (Demyelinating) است.

د

تخریب آکسون دیده نمی شود.

123 -

کدامیک از موارد ذیل در مورد آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس (ALS)  درست نیست؟

الف

دمانس در رده های انتهایی بیماری اتفاق می افتد.

ب

علت عمده مرگ بیماران نارسائی تنفسی است

ج

یک بیماری اسپورادیک (تک گیر) است.

د

قرص Riluzole موجب بهبودی سوروایوال (Survival) می شود.

124 -

در آزمایش مدفوع فرد مبتلا به هیپوگاما گلوبولینمی ژیاردیا یافت می شود. درمان با مترونیدازول 2 دوره انجام ولی همچنان کیست در مدفوع دیده می شود. اقدام بعدی کدامیک صحیح است؟

الف

نیاز به درمان مجدد ندارد مگر آنکه اسهال شروع شود.

ب

درمان با امتین به مقدار یک میلی گرم پارکیلوبه مدت 5  روز

ج

درمان با مترونیدازول  هر 6 ماه یک دوره درمانی کامل

د

مترونیدازول 750 میلی گرم سه بار در روز به مدت 21 روز

125 -

بیمار معتاد به تزریقی هروئین را در عضله گلوتئال خود تزریق می کند. 2 روز بعد دچار درد و تورم افزاینده در همین ناحیه و تب و لرز و کاهش هوشیاری شده و در معاینه تندرنس شدید این ناحیه و در گرافی گاز در عضله گلوتئال دیده می شود. علاوه بر دبرید جراحی کدام آنتی بیوتیک زیر مناسب تر است؟

الف

آمپی سیلین + سولباکتام

ب

سفوکسیتین

ج

کلیندامایسین + پنی سیلین

د

سفتریاکسون + جنتامایسین

126 -

بیمار کانسری دچار مننگوآنسفالیت شده در LP مایع نخاع با خصوصیات التهابی غیر چرکی سپتیک) مشاهده شده و کشت CSF منفی ولی در کشت خون همزمان لیستریامنوسیتوژن رشد می کند .بیماربه پنی سیلین آلرژی دارد چه درمانی را شروع می کنیم؟

الف

آمپی سیلین وریدی + جنتامایسین اینتراتکال

ب

سفتریاکسون وریدی

ج

کوتریموکسازول وریدی

د

کلرامفنیکل وریدی

127 -

در شمال ایران یک کشا ورز برنج کار دچار تب درد شدید عضلات و قرمزی چشم ها و سردرد و ردور می گردد در LP مایع نخاع شفاف با پلئوسیتوز متوسط با ارجحیت PMN و قند نرمال و پروتئین 40 میلی گرم در دسی لیتر است . چه درمانی را توصیه می کنید؟

الف

پنی سیلین وریدی

ب

وانکومایسین وریدی

ج

کلرامفنیکل خوراکی

د

جنتامایسین اینتراتکال

128 -

خانم حامله یک ماهه ضمن آزمایش روتین بارداری ثابت می گردد که سیفلیس دارد کدام اقدام درمانی زیر منطقی است؟

الف

سفتریاکسون

ب

اریترومایسین

ج

پنی سیلین پروکائینه

د

آمپی  سیلین تزریقی

129 -

بیماری با  تب درد ناحیه RUQ ولکوسیتوز در بخش بستری می گردد. آزمایشات سرولوژی و سونوگرافی کیست منفرد آمیبی در لب راست کبد را تائید می کند. 72 ساعت پس از درمان با مترونیدازول تب قطع و علائم فروکش می کند. سونوگرافی مجدد همچنان کیست را نشان میدهد اقدام بعدی چیست؟

الف

ادامه درمان تا 10 روز

ب

آسپیره کردن کیست زیر راهنمائی سونو

ج

اضافه نمودن آمینوگلیکوزید به درمان

د

قطع درمان و شروع درمان با Omidazole 2 گرم خوراکی

130 -

پرستاری ضمن تزریق به یک فرد HIV+ سوزن آلوده عمیقا در دستش فرو می رود کدام اقدام زیر را جهت نامبرده توصیه می نمائید؟

الف

شتسشوی کامل محل با بتادین و انجام آزمایش HIV شش ماه بعد

ب

تجویز یک روز Zidovudin  بلافاصله پس از حادثه

ج

تجویز Zidovudin ,Lamivudin, nelfenavir     به مدت 4 هفته     

د

تجویز Zidovudin, Lamivudin به مدت یک هفته

131 -

آقای 60 ساله سیگاری (40 Pack Year) با تشدید تنگی تنفس و سرفه و خلط چرکی بدنبال سرماخوردگی از حدود 3 هفته قبل مراجعه کرده است. در معاینه کاشکتیک است و ویزینگ دو طرفه در سمع ریه ها دارد. در CXR دیافراگم هر دو طرف کاملا مسطح و سایه قلب کوچک است منحنی Flow volume بیمار و مقادیر مربوطه در زیر نشان داده شده است . قدم بعدی شما چیست؟

الف

برونکوسکوپی

ب

بستری کردن بیمار و درمان کافی

ج

سی تی اسکن ریه

د

اسکن ونتیلاسیون - پرفیوژن

132 -

آقای 49 ساله که با تشخیص واسکولیت و گنر از 8 هفته قبل تحت درمان با پردنیزولون و سیلکوفسفامید است و کاملا تحت کنترل بوده است با شکایت تنگی نفس پیشرونده از یک هفته قبل مراجعه می کند. بجز داروهای فوق از الندرونات و قرص کلسیم و ویتامین D استفاده می کند. علائم حیاتی Stable  است معاینه قلب و ریه یافته خاصی ندارد. در آزمایشات بیمار لکوسیتوز خفیف با پلاکت 412000  و Serum  LDH=1250 است. در رادیوگرافی سینه الگوی شیشه مات (Grand Glass) دو طرفه دارد. اقدام بعدی شما چیست؟

الف

اکوکاردیوگرافی و بررسی باداپلر عروق اندام تحتانی از نظر ترمبوز وریدی وامبولی

ب

Sputum Induction و رنگ آمیزی نقره

ج

اندازه گیری گالاکتومانان سرم برای اسپرژیلوز

د

HRCT از ریه

133 -

مرد 25 ساله مبتلا به CF با شکایت تب افزایش حجم خلط چرکی و تنگی نفس مراجعه می کند در معاینه رال در هر 2 ریه سمع می شود. در CT ریه   ضایعات بروشکتاتیک ، ندولهای متعدد وجود دارد که برخی Cavitate هستند. اسمیر خلط در 3 نوبت از نظر AFB مثبت گزارش می شود. کمشت خلط در طی 5 روز در محیط لوونشیان جانسون از نظر مایکوباکتریوم مثبت گزارش می شود. کدامیک از رژیمهای درمانی زیر بهتر است ؟

الف

ایزونیازید + ریفامپین + پیرازینا مید+ اتامبوتول

ب

کلاریترو مایسین + آمیکاسین

ج

ریفابوتین + اتامبوتول

د

سیکلوسرین + پروتیونامید + PAS

134 -

مرد 40 ساله ای به علت سرفه هموپتزی ، نارسائی کلیه تب و کاهش وزن تحت بررسی قرار می گیرد. سابقه سینوزیت مزمن همراه با ترشحات خونی و چرکی و کاهش شنوائی اخیر را ذکر می کند. کدامیک از یافته های پاراکلینیک زیر از یافته  های اختصاصی در جهت تشخیص بیماری او هستند؟

الف

ANCA+  ضد میلوپراکسیداز در نمونه خون

ب

دیلاتاسیون آنوریسمال عروق متوسط در بررسی آنژیوگرافی

ج

گرانولومهای نکروزان همراه با واسکولیت در بیوپسی ریه

د

رسوبات خطی ایمونوگلوبولین ضد مامبران بازال گلومرول و الوئولهای ریه در بررسی ایمونوفلورسانس

135 -

در بیماری با شک بالینی بالا به آمبولی ریه آنژیو سی تی اسکن ریه non- diagnostic و سونوگرافی داپلر وریدهای اندام تحتانی منفی است اقدام بعدی کدام است؟

الف

نیاز به بررسی بیشتر از نظر آمبولی ندارد. و سایر بیماریها باید بررسی شوند.

ب

انجام اسکن پرفیوژن ونتیلاسیون

ج

تصمیم گیری بر اساس نتیجه اکوکاردیوگرافی

د

انجام انژیوگرافی عروق ریه

136 -

در مورد ترومبو آمبولی همه موارد زیر صحیح است بجز؟

الف

هیپرتانسیون سیستمیک از عوامل مستعد کننده اکتسابی آمبولی ریوی می با شد.

ب

تغییرات ژنهای فاکتور V leiden و ژن پروترومبین هر دو آتوزومال غالب هستند.

ج

شایعترین منشاء آمبولی پارادوکس مربوط به ترومبوز اندام فوقانی و کتترهای وریدی می با شد.

د

حدود نیمی از ترمبوزهای لگنی و وریدهای عمقی پا آمبولی ریوی دارند که اکثرا بدون علامت هستند.

137 -

خانمی 53 ساله که بدنبال عفونت ادراری دچار Sepsis و نارسائی تنفسی هیپوکسمیک تحت تهویه مکانیکی قرار گرفته است. روی درمان مایعات وریدی، نورآدرنالین ، تازوسین و آمیکاسین و داروهای میدازولام و فنتانیل قرار دارد. در حال حاضر فشار متوسط شریانی بیمار 55mm/Hg و  PO2=90% می باشد. در معاینه عصبی بیمار Delirium دارد. کدامیک از عوامل زیر در ایجاد دلیریوم کمتر دخیل است؟

الف

Sepsis

ب

شوک

ج

داروهای سداتیو

د

هیپوکسمی

138 -

بیمار آقای 25 ساله به علت مسمومیت با فنوباربیتال در بخش مراقبت های ویژه بستری و تحت تهویه مکانیکی می باشد. در روز سوم بستری دچار تاکی پنه و تاکی کاردی ناگهانی می شود. در سمع ریه کاهش صدا در سمت چپ دارد.و در بررسی ونتیلاتور Plateau pressure= 45,PEEP=7و peak pressure= 55  cm/H2o یافته های پاراکلینیک:

 ABG  PH = 7.32       PCO2 = 41       PO2 = 54        O2 Sat = 80% 

PT= 21  PTT = 68  INR =2.1  Na = 135   K= 4.6   BUN=58  Cr=1.3 اقدام بعدی جهت وی کدام است؟

الف

تجویز میدازو لام و افزایش Fio2 به 0.6 و PEEP به cmH2O12  و کاهش حجم جاری و افزایش ریت ونتیلاتور به 16

ب

تجویز دیورتیک و محدودیت مایعات و اندازگیری CVP (فشار ورید مرکزی)

ج

تعبیه لوله قفسه سینه

د

شروع هپارین و انجام اسکن پرفیوژن ریه اورژانس

139 -

مردی 37 ساله که با اختلال سطح هوشیاری و اختلال همودینامیک در ICU بستری شده است در معاینه علاوه بر مشکلات ذکر شده تب 38.7C تاکیکاردی  120 در دقیقه با ریتم سینوسی ، RR=27/min   BP=60/p نکته ای دیگر ندارد. اما چند محل تزریق در اندام فوقانی بیمار وجود دارد در آزمایشات انجام شده لکوسیتوز17000 با اکثریت PMN و آنمی مختصر نکته ای دیگر ندارد . HIV منفی و گرافی ریه  طبیعی است. علاوه بر درمانهای حمایتی از نظر تنفسی و مایع  درمانی تا حصول جواب کشتهای بیمار کدام آنتی بیوتیک زیر را شروع می کنید؟

الف

سفتازیدیم + سیپروفلوکساسین

ب

سفتریاکسون + کلیندامایسین

ج

وانکومایسین + جنتامایسین

د

ایمی پنم + آمیکاسین

140 -

مرد 24 ساله ای به علت سرفه ده روزه مراجعه می کند. که اخیرا خلط نیز به آن اضافه شده است. خلط وی سبز رنگ بوده و در طی مدت سه روز قبل با مصرف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین 500 میلی گرم سه باردر روز بهتر شده است. در معاینه فیزیکی ریه ها پاک و تب ندارد و نکته پاتولوژیکی نیز یافته نشد. کدامیک از اقدامات ذیل در مورد این بیمار صحیح است؟

الف

انجام رادیوگرافی از قفسه سینه و سینوس های پارانازال

ب

انجام کشت و gram  stain خلط

ج

ادامه مصرف آنتی بیوتیک تا جمعا یک هفته

د

تبدیل آنتی بیوتیک بیمار به نوعی ماکرولید

141 -

مرد 53 ساله ای به علت سرفه مزمن به مطب مراجعه می کند سابقه ای از سرفه های مزمن را از ده سال قبل میدهد که اخیرا کمی بدتر شده است سرفه ها اغلب با خلط و موکوئیدی است گاه در فصول زمستان چرکی شده است. بیمار سابقه مصرف سیگار (70Pack/yr)  دارد که دو سال است آن را ترک کرده است در معاینه فیزیکی فشار خون 85/160  PR=96/min, و BMI= 34 ا ست  در ضمن صحبت کردن خس خس سینه شنیده شد و خشونت صدا در سمع ریه ها در هنگام بازدم نیز شنیده شد. در رادیوگرافی قفسه سینه افزایش ضخامت در اطراف دیواره برونش و افزایش خطوط در قاعده ریه ها مشاهده گردید. کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است؟

الف

این بیمار خصوصیات تعریف شده Pink Puffer را دارد.

ب

بیماری وی ناشی از التهاب در مجاری هوائی بزرگ است.

ج

HRCT قفسه سینه می تواند در تشخیص و استراتژی مراقبت از بیمار موثر باشد.

د

در PFT این بیمار میزان FEF 25-75 کاهش نشان خواهد داد.

142 -

آقای 45 ساله مورد شناخته شده کاردیومیوپاتی به علت بی خوابی مراجعه و در بررسی پلی سومنوگرافی متوجه تنفس شین استوک بیمار و ا فت Sao2 از 95% به 85% می شود. بیمار مکرر دوره های آپنه 20-10 ثانیه ای دارد . محتمل ترین مکانیسم بی خوابی بیمار کدام است؟

الف

هیپوکسی

ب

کاهش Tone مجاری هوائی فوقانی

ج

هیپوکاپنی

د

پائین بودن برون ده قلبی 

143 -

آقای 32 ساله با سابقه ده ساله آسم به علت تشدید علائم از 2 هفته قبل که علیرغم مراجعات مکرر سرپایی بهبودی نداشته است . به اورژانس مراجعه می کند. در معاینه دیسترس خفیف تنفسی دارد و تاکی کارداست ویزینگ دو طرفه در سمع ربه ها دارد. CXR همراه بیمار انفیلتراسیون های ریوی و تصاویر کیستیک مشکوک حوالی ناف ریه ها را نشان میدهد در CBC: WBC= 10500 (Neut= 80% , Eosinophil=10%,Lymph=10%) همه جواب ها صحیح است بجز؟

الف

گلوکوکورتیکوئید های خوراکی طولانی مدت اساس درمان است.

ب

تجویز ایتراکونازول خوراکی به همراه گلوکوکورتیکوئید توصیه می شود.

ج

بیوپسی بافتی به تشخیص کمک می کند.

د

آسم در این بیمار ناشی از مکانیسم ازدیاد حساسیتی به واسطه IgE است.

144 -

دختر جوانی به علت تنگی نفس و سرفه بدنبال ورزش مراجعه داشته است. این مشکل را از گذشته بدنبال فعالیت بدنی دارد. در شرح حال در طی 1 ماه اخیر بدون فعالیت فیزیکی فقط یک بار در شب بعلت سرفه بیدار شده است. و در طی 10 روز نیز 2 بار علائم سرفه و خس خس داشته است. در اسپیرومتری انجام شده FEV1=80% predicted می با شد.درمان مناسب جهت بیمار کدام است؟

الف

استروئید استنشاقی + تئوفیلین طولانی اثر

ب

B2 اگونیست طولانی اثر قبل از ورزش + سالبوتامول در صورت نیاز

ج

استروئید ا ستنشاقی + B2 اگونیست طولانی اثر قبل از ورزش

د

لکوترین مدیفایر + سالبوتامول در صورت نیاز

145 -

بیمار مبتلا به آسم درمورد استفاده از ترکیبات استروئید و بتا دو اگونیست طولانی اثر از شما سوال می کند کدام جواب صحیح نمی باشد؟

الف

Combination  این عوامل فعالیت دارویی بهتری دارد.

ب

استفاده از یک اسپری راحت تر از 2 اسپری است.

ج

این ترکیبات در موارد بیماری شدیدتر کاربرد بهتری دارند.

د

استفاده از این ترکیبات با Spacer بهتر است.

146 -

بیماری 60 ساله با کلابینگ و دیس پنه فعالیتی که بطور تدریجی شروع شده است مراجعه داشته  ضایعه رتیکولر ساب پلورال در قواعد ریه داشته که در بیوپسی کانونهای پرولیفراسیون فیبروبلاستیک و ارتشاح لنفوپلاسموسیتر و رسوب کلاژن داشته است.   , FEV1= 65% DLCO=60%      FVC=  65%       اقدام درمانی شما کدام است؟

الف

جهت پیگیری سالی یک بار بیمار را برونکوسکوپی و TBLB می کنیم.

ب

با تست ورزش قلبی ریوی وضعیت بیمار را هر 3 ماه کنترل می کنیم اگر بدتر شد درمان می کنیم.

ج

بیمار را در لیست پیوند ریه قرار می دهیم.

د

با کورتیکواستروئید و آزاتیوپرین درمان می کنیم.

147 -

آقای 60 ساله به علت درد شکم به پزشکان مختلف مراجعه و در نهایت برای بیمار CT اسکن شکم در خواست می شود. یافته مثبتی در CT شکم ندارد. ولی ندول 5mm با حاشیه صاف و مدور که کاملا با هوای ریه احاطه شده است. در لوب تحتانی ریه راست بطور تصادفی پیدا می شود. CXR بیمار طبیعی است قدم بعدی شما برای این بیمار کدام است؟

الف

CT اسکن مجدد سینه 3 ماه بعد

ب

CT گاید بیوپسی

ج

معرفی به جراح جهت excision

د

(Positron Emission Tomography) PET scan

148 -

آقای 70 ساله سیگاری که با سابقه چندین ساله تنگی نفس ، تب ، تشدید تنگی نفس ، اختلال هوشیاری و افت فشار خون مراجعه نموده است. در ABG:PH=7/15   Pco2=70   Po2= 40   Hco3=25  تشخیص کدام است؟

الف

اسیدوز تنفسی مزمن و با جبران آلکالوز متابولیک

ب

اسیدوز تنفسی و آلکالوز متابولیک تواما

ج

اسیدوز تنفسی حاد

د

اسیدوز تنفسی و اسیدوز متابولیک تواما

149 -

در مورد خانم باردار 6 ماهه که به علت سرفه و خلط به شما مراجعه داشته است متوجه خلط مثبت از نظر باسیل سل می شوید. جهت درمان ایشان چه رژیم دارویی را انتخاب می کنید؟

الف

رژیم 4 دارویی استاندارد برای 6 ماه

ب

رژیم 4 دارویی استاندارد برای 9 ماه

ج

ریفامپین و ایزونیازید و اتامبوتول 2 ماه و 2 داروی اول را ادامه داده  تا 9 ماه

د

ریفامپین و ایز ونیازید و پیرازین آمید برای 6 ماه

150 -

بیماری به علت سرفه خشک و تنگی نفس فعالیتی مراجعه می کند. بعد از انجام بررسی های لازم تشخیص Idiopathic pulmonary fibrosis برای بیمار گذاشته شده  و درمان با استروئید و آزاتیوپرین شروع می شود. جهت پایش درمان و بررسی وضعیت بیمار کدامیک از تست های زیر ارتباط بیشتری با شدت بیماری دارد.

الف

تست ورزش ریوی

ب

تعیین حجم های ریه در اسپیرومتری

ج

ABG

د

DLCO

100

د

101

د

102

ج

103

ج

104

همه موارد

105

ب

106

د

107

ب

108

الف

109

ب

110

ب

111

د

112

الف

113

ج

114

الف

115

الف

116

ب

117

ج

118

همه موارد

119

ج

120

د

121

ج

122

د

123

الف

124

د

125

ج

126

ج

127

الف

128

ج

129

الف

130

ج

131

الف

132

ب

133

ب

134

ج

135

د

136

ج

137

د

138

ج

139

ج

140

ج

141

د

142

ج

143

ج

144

ب

145

ج

146

د

147

الف

148

د

149

ج

150

الف

سوال

جواب

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo