X
تبلیغات
رایتل

ادامه آزمون ارتقاء دستیاری سال 1387رشته جراحی عمومی شهید بهشتی

پنج‌شنبه 12 دی 1387 ساعت 03:23 ب.ظ

108 -        آقای 30 ساله با علائم ضعف و بی حالی ، تشنگی ، پلی اوری و ناکچوری مراجعه کرده است در سابقه فشار خون بالا داشته که با درمان های متعدد داروئی کنترل  نشده است در آزمایشات بعمل آمده از وی پتاسیم پائین داشته است و سایر تستها طبیعی است کدام گزینه در مورد وی صدق می کند؟

                الف           ضعف و هیپوکالمی در وی بدلیل مصرف دیورتیک ها است و بایستی نوع داروهای مصرفی تغییر کند .

                ب             برای وی هیپرآلدوسترونیسم مطرح و بایستی از این نظر بررسی شود .

                ج              برای وی هیپرکلسمی مطرح است و بایستی Ca و PTH اندازه گیری شود .

                د               دادن رژیم با پتاسیم بالا مشکل وی را حل می کند .

109 -        شیر خوار 8 ماهه ای به علت بی قراری و استفراغ که از امروز شروع شده در بخش اطفال بستری شده مادر کودک می گوید از امروز چندین بار دچار حملات   بی قراری و استفراغ شده و در فواصل آن بیمار آرام است. در معاینه شکم نرم است و T=37 رکتال است با احتمال انواژیناسیون یک بار سعی درجا اندازی با هوا شد ه است که موفقیت آمیز نبوده  است وبه شما مشاوره داده می شود  اقدام ارجح کدام است ؟

                الف           تکرار انمای هوا چند ساعت بعد

                ب             عمل جراحی بیمار به روش باز

                ج              سعی در جااندازی با باریم انما

                د               اقدام جراحی به روش لاپاراسکوپی

110 -        قصد دارید برای بیماری هرنیورافی بروش لیختن اشتاین انجام دهید . با چه روشی می توان احتمال عفونت بعد از عمل را کاهش داد ؟

                الف           گذاشتن هموواک

                ب             تجویز  یک دوز آنتی بیوتیک قبل از عمل

                ج              تجویز یک دوز آنتی بیوتیک قبل  و دو دوز آنتی بیوتیک  بعد از عمل

                د               ریختن آنتی بیوتیک در محلول شستشوی ناحیه عمل

111 -        خانمی میانسال بعلت درد ناحیه کنار جناغ سینه سمت راست از سه روز قبل به شما مراجعه کرده است . در معاینه در محل غضروف سوم تندرنس شدید دارند . سایرمعاینات طبیعی است .قدم بعدی شما چیست؟

                الف           انجام اسکن رادیوایزوتوپ

                ب             Chest x- ray

                ج              تجویزNSAIDs

                د               رزکسیون غضروف سوم با مارژین کافی

112 -        سه روز بعد از عمل جراحی ازوفاژکتومی ، پلورال افیوژن سمت چپ بیمار افزایش یافته است . کدام یک از یافته های زیر در مایع پلور به نفع آسیب مجرای توراسیک می باشد ؟

                الف           تعداد نوتروفیل بیش از  1000/ml

                ب             گلوکز 90  mg/dl

                ج              تری گلیسیرید  200 mg/dl

                د               گلبول قرمز 30000/ ml

113 -        مرد 46 ساله ای بی اختیاری مدفوعی چندین بار در روز دارد . 2 سال قبل جراحی فیستولوتومی آنال داشته است . در معاینه تون اسفنکتر کاهش دارد ، ضایعه قابل لمسی ندارد . قدم بعدی در بررسی این بیمار کدام است ؟

                الف           معاینه زیر بیهوشی

                ب             دفیکوگرافی

                ج              سونوگرافی اندوآنال

                د               کولونوسکوپی

114 -        مرد جوانی که 2 ساعت قبل توسط مارسمی گزیده شده به اورژانس آورده شده است. وی رنگ پریده است. عرق سرد بر پیشانی دارد . فشار خون 50/80 میلی متر جیوه و نبض 110 در دقیقه و احساس درد شدید در ناحیه گزیدگی دارد کدام اقدام برای وی موثر است .

                الف           بستن تورنیکه

                ب             شکافتن و ساکشن زخم

                ج              اکسیزیون ناحیه گزیدگی

                د               تزریق سرم ضد سم مار

115 -        مرد جوانی را متعاقب تیرخوردگی به گردن به اورژانس می آورند . در بدو ورود بیمار هیپوتانسیو است بیمار را بواسطه هماتوم وسیع گردن و تداوم خونریزی به اطاق عمل می بریم . بیمار هوشیار است . هرچهار اندام را بخوبی حرکت می دهد در اکسپلور گردن قطع ورید ژوگولر و قطع شریان کاروتید داخلی همراه Back Bleeding شدید از آن ملاحظه میشود . در ارتباط با شریان کاروتید اقدام مناسب کدام است ؟

                الف           لیگاتور هر دو سر شریان کاروتید داخلی

                ب             بازسازی شریان کاروتید داخلی با گرافت داکرون

                ج              لیگاتور هر دو سر شریان کاروتید داخلی تحت بعد از هپارین سیستمیک و ادامه آنتی کواگولانت تراپی باوارفارین

                د               بازسازی شریان کاروتید داخلی با آناستوموزend to end و یا استفاده از ورید صافن و در خاتمه انژیوگرافی حین عمل

116 -        خانم 75 ساله ای بعلت پرولاپس رکتوم به شما مراجعه کرده است بیمار سابقه بیماری دیگری ندارد . بنظر شما اقدام بعدی مناسب کدامیک از موارد ذیل است ؟

                الف           Reefing of Rectal mucosa

                ب             Anal encirclement

                ج              Abdominal Rectopexy

                د               Perineal rectosigmoidectomy

117 -        آقای 45 ساله با کیست هیداتید 6 سانتی متر در قاعده تحتانی ریه راست ، کیست هیداتید لوب راست کبد مراجعه می کند . اقدام مناسب کدام است ؟

                الف           توراکوتومی

                ب             لاپاراتومی

                ج              توراکوتومی و باز کردن دیافراگم

                د               لاپاراتومی و باز کردن دیافراگم

118 -        مردی 40 ساله و سیگاری که مدیر یک کارخانه بزرگ است به شما مراجعه می کند نامبرده از سرفه و خلط فراوان شاکی است و به یاد دارد که در دوران کودکی مرتب دچار سرماخوردگی می شود و آنتی بیوتیک مصرف میکرده است  هیچوقت خلط خونی نداشته است. تنگی نفس هم ندارد. در رادیوگرافی سینه تصاویر لانه زنبوری در کنار راست و پائین قلب دارد. هیچ نکته مثبت دیگری ندارد . اقدام بعدی شما چیست؟

                الف           Bronchography

                ب             Spiral chest CT- scan

                ج              High resolution CT- Scan

                د               MRI

119 -        با انجام اقدام تشخیصی مناسب متوجه برونشکتازی لوب تحتانی ریه راست می شوید. قدم بعدی شما چیست؟

                الف           لوبکتومی ریه

                ب             قطع سیگار و آنتی بیوتیک و درناژ وضعیتی

                ج              قطع سیگار و آنتی بیوتیک و برونکوسکوپی  جهت در ناژ ترشحات چرکی

                د               قطع سیگار و درمان طبی و بعد از کاهش میزان ترشحات چرکی جراحی

120 -        مرد 60 ساله ای بعلت کانسر پستان سمت راست MRM شده است . بیمار ER مثبت است قطر تومور 3 سانتی متر ولنف نود منفی است . اقدام مناسب برای بیمار کدام است ؟

                الف           رادیوتراپی قفسه سینه و زیر بغل

                ب             کموتراپی سیستمیک

                ج              تاموکسی فن

                د               follow up

قسمت ب : از سوال 121 تا سوال 140 ، سوالات را با جواب های داده شده Match نمائید.( ممکن است یک گزینه چند بار انتخاب شود) 

درخصوص توده های خوش خیم کبدی گزینه های مناسب را انتخاب کنید.

121 -        توده تشکیل شده از بافت های طبیعی ارگان با یک ترتیب نامنظم

122 -        ارتباط  با    کنتراسپتیو

123 -        ریسک تبدیل شدن به هپاتوسلولار کارسینوما

124 -        یک پاسخ هیپرپلاستیک بافت به آسیب ها با مالفورماسیون عروقی

                الف           هامارتوما

                ب             آدنوما

                ج              FNH هیپرپلازی ندولرفوکال

                د               همانژیوما

 

در مورد تشخیص بیماریهای مجاری صفراوی گزینه های مناسب را انتخاب کنید.

125 -        جهت بررسی اولیه هرگونه بیماری مجاری صفراوی انجام می شود ؟

126 -        جهت بررسی مجاری صفراوی خارج کبدی و ساختمان های مجاور انجام می شود؟

127 -        جهت بررسی تنگی و تومورهای پروگزیمال مجاری صفراوی انجام می شود

128 -        جهت بررسی سنگ های باقی مانده مجاری صفراوی بدنبال کله سیستکتومی انجام می شود.

                الف           CT Scan شکم

                ب             سونوگرافی شکم

                ج              ERCP

                د               PTC

درخصوص پولیپ های کولون گزینه های مناسب را انتخاب کنید.

129 -        نمای پاتولوژیک ضایعه بصورت درخت کریسمس است ؟

130 -        موسکولاریس موکوزا در تشکیل پولیپ شرکت ندارد؟

131 -        بیشترین احتمال بدخیمی را دارد؟

                الف           پولیپ جوانان

                ب             پوتز جگرز

                ج              آدنوم ویلوس

                د               سندروم کرونکیت کانادا

درخصوص تومورهای تیروئید گزینه های مناسب را انتخاب کنید.

132 -        کانسر مدولاری بیش از 2 سانتی متر

133 -        کانسرمدولاری بالنف نود مثبت

134 -        کانسرفولیکولرتیروئید

                الف           توتال تیروئیدکتومی و مدیفاید نک دیسکسیون....

                ب             توتال تیروئیدکتومی....

                ج              لوبکتومی و ایسمکتومی....

                د               شیمی درمانی.....

 

در بیماری که تحت TPN می باشد گزینه های مناسب را انتخاب کنید.

135 -        کمبود پتاسیم

136 -        کمبود روی

137 -        کمبود کرومیوم

                الف           Dry scaly dermatitis , Loss of hair

                ب             ٍExzematoid rash , photophobia , night blindness

                ج              Microcytic anemia

                د               Glycosuria

درخصوص سرطان های پستان گزینه های مناسب را انتخاب کنید.

138 -        کارسینوم مدولاری پستان

139 -        کارسینوم التهابی پستان

140 -        DCIS

                الف           انفیلتراسیون لنفوسیتیک وپیش آگهی بهتر

                ب             اکثرا بزرگ ومتحرک است

                ج              بیشترین احتمال مولتی سانتریک ویکطرفه را دارند

                د               تهاجم لنفاتیک پوستی دیده می شود

قسمت ج : از سوال 141 تا سوال 150 یک گزینه را انتخاب نمائید.

141 -        درکدام تومور پاروتید دیسکسیون پروفیلاکتیک گردن لازم است؟

1- اسکوآموس سل کارسینوما

2-کارسینوم آدنوئید کیستیک

 3-تومور Mixed

4-لیومیوسارکوم

                الف           1

                ب             1 و 2

                ج              1 و 2 و 3

                د               همه موارد

142 -        در رابطه با مصرف آنتی بیوتیک توپیکال استات مافیند در سوختگی کدامیک صحیح است؟

1- مصرف آن نیاز به پانسمان ندارد

2- نفوذ به داخل اسکار آن بالاست

3- لکوپنی از عوارض آن است

4- متهموگلوبینمی از عوارض آن است

                الف           1

                ب             1و2

                ج              1و2و3

                د               همه موارد

143 -        آقای 17 ساله به علت ترومای بسته گردن به بیمارستان مراجعه کرده است. در داپلر سونوگرافی گردن ترومبوز شریان کاروتید چپ مشاهده شده است . اقدام مناسب کدام است؟

1- تجویز هپارین و سپس وارفارین به مدت 3 ماه

2- اکسپلور شریان کاروتید چپ و خارج کردن ترومبوز

3- لیگاتور شریان کاروتید

4- آنژیوگرافی کاروتید

                الف           1

                ب             1و2

                ج              1و2و3

                د               همه موارد

144 -        موارد ذیل در بیمار بازخم پرینه و شکستگی باز لگن صادق است؟

1- کولوستومی انحرافی و شستشوی دیستال حتی در غیاب آسیب رکتوم

2- دبریدمان و شستشوی زخم پرینه و بازگذاشتن زخم

3- کولوستومی همراه با دبریدمان و شستشوی پرینه و بستن زخم

4- شستشوی پرینه و دیستال رکتوم بدون کولوستومی

                الف           1

                ب             1و2

                ج              1و2و3

                د               همه موارد

145 -        فرد 30 ساله ای به دنبال علائم انسداد روده باریک لاپاراتومی می شود که طی آن قسمتی از روده باریک که دچار تنگی شده است برداشته شده ، دوسر روده آناستوموز می شود . درگزارش پاتولوژی، بیماری کرون بادرگیری هردو انتهای نمونه ذکر گردیده است . اقدام مناسب برای بیمار کدام است؟

1- اقدامی لازم نیست و بیمار را پیگیری می کنیم

2- بیمار را NPO می کنیم و تا فروکش کردن بیماری؛ وی را TPN می کنیم

3- لاپاراتومی مجدد و رزکسیون روده تامارژین سالم

4- شروع آزاتیوپرین و یا سیکلوسپورین برای بیمار

                الف           1

                ب             1و2

                ج              1و2و3

                د               همه موارد

146 -        گزینه صحیح در سوختگی مواد شیمیایی را انتخاب نمائید؟

1- استفاده از شستشوی با آب حداقل بمدت 20 دقیقه توصیه می شود

2- استفاده از خنثی کننده ها هرگز توصیه نمی شود

3- درسوختگی با فنل احتمال عوارض سیستمیک وجود دارد

4- سوختگی های شیمیایی همیشه ایجاد سوختگی عمقی می کنند

                الف           1

                ب             1و2

                ج              1و2و3

                د               همه موارد

147 -        درکدامیک از موارد زیر شیوع کانسر کولورکتال زیاد است؟

1- ویلوس آدنوما

2- Familial juvenile polyposis

3-  Juvenile polyp

4- توبولار آدنوما

                الف           1

                ب             1و2

                ج              1و2و3

                د               همه موارد

148 -        مرد 50 ساله ای اهل ویتنام که کارگر تاسیسات نفتی می باشد با درد RUQ و اپی گاستر همراه با تب و یرقان مراجعه کرده است. سابقه چنین مشکلی را دوبار در گذشته داشته اند، در سونوگرافی انجام شده سنگ های ریز متعدد در مجاری صفراوی داخل کبدی و پنوموبیلی و دو عدد آبسه کبدی مشاهده شده، کدامیک از جملات زیر در مورد وی صحیح است؟

1-در این بیمار تنگی مجاری صفراوی وجود دارد.

2- این بیماری می تواند منجر به سوء تغذیه و نارسایی کبد می شود.

3-MRCP و PTC بهترین راههای تشخیصی این بیماری هستند.

4-این بیماری منحصر به مجاری صفراوی است و کبد گرفتار نمی شود.

                الف           1

                ب             1و2

                ج              1و2و3

                د               همه موارد

149 -        بیماری را از بخش سوختگی به دلیل درد و تورم اندام فوقانی به شما مشاوره می دهند. در معاینه تورم طناب مانند وریدهای سطحی و تندرنس آنها وجود دارد. کدام یک از موارد زیر جزء درمان بیماری نمی باشد؟

1- با لا نگه داشتن عضو و گرم کردن

2- اکسیزیون ورید

3- داروهای NSAIDS

4- هپارین تزریقی

                الف           1

                ب             1و2

                ج              1و2و3

                د               همه موارد

150 -        کودک 5ساله ای دچار مولتیپل تروما به مرکز جراحی ارجاع شده است. علائم حیاتی پایدار و GCS15 و در معاینه تندرنس در شکم وجود دارد، کدامیک از اقدامات زیر را توصیه می کنید؟

1- انجام سی تی اسکن شکم

2- انجام سونوگرافی شکم

3- اندازه گیری های ترانس آمینازهای کبدی و آمیلاز

4- انجام لاواژ صفاقی

                الف           1

                ب             1و2

                ج              1و2و3

                د               همه موارد

سوالجواب 1د 2ج 3ج 4ب 5الف 6ب 7ج 8ب 9ج 10الف 11ب 12د 13ب و د 14د 15د 16ج 17الف 18د 19ج 20د 21د 22ج 23ب 24ب 25الف 26الف 27ج 28د 29الف 30د 31الف 32د 33د 34الف 35ب 36د 37ج 38ج 39ب 40همه موارد 41ج 42د 43ب 44ب 45الف 46د 47الف 48ج 49همه موارد 50د 51الف 52د 53ج 54ب 55ج 56د 57ج 58ج 59د 60د 61د 62ج 63د 64الف 65همه موارد 66الف 67د 68ب 69د 70الف 71ج 72ج 73الف 74ب 75د 76ب 77د 78ب 79ج 80ج 81ج 82ب 83ج 84د 85همه موارد 86ج 87د 88ب 89الف 90ب 91ب 92د 93ج 94ج 95ج 96الف 97د 98الف 99ج 100ب 101ب 102د 103ج 104ج 105د 106ج 107ج 108ب 109الف 110ب 111ج 112ج 113ج 114د 115د 116ج 117ج 118ج 119د 120ج 121الف 122ب 123ب 124ج 125ب 126الف 127د 128ج 129ب 130الف 131ج 132الف 133الف 134ب 135د 136ب 137د 138الف 139د 140ج 141الف 142ب 143الف 144ب 145الف 146د 147ب 148ج 149د 150ج
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo