X
تبلیغات
رایتل

سؤالات سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی -۶

چهارشنبه 9 اسفند 1385 ساعت 04:49 ب.ظ

125- مرد 22 ساله به علت هماچوری کاندید سیستوسکوپی است. برای بیمار حدود 5/1 سال پیش پیس میکر دائمی گذاشته شده است. مناسب ترین اقدام برای پیشگیری از اندوکاردیت کدام است؟

الف) اریترومایسین

ب) نیازی به پروفیلاکسی ندارد

ج) امپی سیلین همراه جنتامایسین

د) سفازولین

126- در یک فرد با رفتارهای پر خطر جنسی تست ELISA برای HIV در دو نوبت منفی بوده است. مناسب ترین زمان تکرار تست کدام است؟

الف) 12 و 6 هفته

ب) نیازی به تکرار نیست

ج) 3 و 1 هفته

د) 6 و 3 ماه

 

 

127- تعدادی از افرادی که به یک پیک نیک رفته بودند و ساندویچ گوشت و سبزیجات خورده بودند 10-8 ساعت بعد با کرامپ شکمی و اسهال آبکی به اورژانس مراجعه می کنند. استفراغ در تعداد کمی از افراد وجود داشت. محتمل ترین میکروارگانیسم ایجاد کننده بیماری کدام است؟

الف) ویبریوکلرا

ب) باسیلوس سرئوس

ج) E.coli انترو توکسیژنیک

د) کمپیلوباکتر ژژونی

128- خانم جوانی با تب، سردرد، اختلال رفتاری و اختلال هوشیاری با تشخیص اولیه آنسفالیت هرپسی تحت درمان قرار می گیرد. کدام اقدام تشخیصی زیر کمترین ارزش را دارد؟

الف) کشت مایع نخاع برای هرپس

ب) MRI مغز

ج) PCR هرپس در CSF

د) الکتروآنسفالوگرافی

129- بیماری 65 ساله به علت نارسایی ریه به مدت ده روز در ICU بستری بوده و سوند فولی داشته به بخش منتقل شده است، کشت ادرار 104cfu/ml کاندیدا گزارش می شود. مهاینه فیزیکی بیمار در حال حاضر طبیعی است. مناسب ترین اقدام کدام است؟

الف) نیاز به اقدام خاصی ندارد

ب) شستشوی مثانه با آمفوتریسین B

ج) درمان با فلوکنازول

د) خارج کردن سوند ادراری

130- بیمار مبتلا به فارنژیت استرپتوکوکی تحت درمان با پنی سیلین قرار می گیرد و علایم بالینی برطرف می شود، اما کشت مجدد از حلق از نظر استرپتوکوک گروه A مثبت است کدام اقدام را توصیه می نمائید؟

الف) درخواست تیتر ASO

ب) نیازی به درمان ندارد

ج) درمان با پنی سیلین + ریفامپین

د) درمان با وانکومایسین + ریفامپین

131- مرد 50 ساله ای که راننده کامیون می باشد 2 هفته پس از برگشتن از زاهدان و ایرانشهر دچار تب و لرز تکان دهنده، سردرد، تهوع و استفراغ می شود. در معاینه تب 40 درجه، تعداد ضربان قلب 120 در دقیقه، و طحال قابل لمس می باشد، سمع قلب و ریه نرمال و در آزمایش خون لکوپنی و ترومبوسیتوپنی دیده می شود. مناسب ترین اقدام تشخیصی برای این بیمار کدام است؟

الف) لام خون محیطی + کشت خون

ب) کشت خون + LFT

ج) کشت خون + ویدال

د) لام خون محیطی + ویدال

132- به دنبال پرفوراسیون دئودنوم احتمال بوجود آمدن آبسه در کدامیک از فضاهای داخل صفاقی بیشتر است؟

الف) پاراکولیک چپ

ب) ساب هپاتیک

ج) پاراکولیک راست

د) حفره لگن

133- در بررسی سونوگرافی از یک شیرخوار یک ساله، هیدرونفروز کلیه چپ دیده شده است. اقدامات تشخیصی بعدی به ترتیب چیست؟

الف) IVP – VCUG – اسکن ایزوتوپ

ب) CT – IVP اسکن باکنتراست – اسکن ایزوتوپ

ج) VCUG – IVP – اسکن ایزوتوپ

د) IVP – MRI – VCUG

134- در بررسی رادیوگرافی ریه بیمار شناخته شده کانسر کلیه، تورم بافت نرم در حاشیه خارجی ریه یک سمت دیده می شود. محتمل ترین تشخیص چیست؟

الف) متاستاز به دنده

ب) متاستاز به ریه

ج) متاستاز به پلور

د) یافته اتفاقی بدون ارتباط با تومور اولیه

135- در مرد بالغی که به دلیل سردرد و اگزوفتالمی مراجعه کرده رادیوگرافی سینوس انجام شده کدورت کامل سینوس فرونتال به همراه اتساع فضای سینوس و اروزیون سقف اربیت دیده می شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) سینوزیت قارچی

ب) کارسینوم سینوس فرونتال

ج) موکوسل

د) سینوزیت آلرژیک

 

 

136- کودک پسر 7 ساله ای با درد مفصل هیپ مراجعه کرده است و در رادیوگرافی لگن، افزایش فاصله مفصلی و نیز افزایش دانسیته اپی فیز سرفمور و پهن شدگی آن مشاهده می شود. کدام تشخیص محتمل تر است؟

الف) آرتریت سپتیک

ب) بیماری پرتز

ج) Slipped Femoral Epiphysis

د) استئوکندریت دیسکان

137- در مقطع عرضی انجام گرفته در سطح پانکراس (سونوگرافی یا سی تی اسکن) به ترتیب عناصر شماره گذاری شده از 1 تا 4 عبارتند از:

الف) 1- مجرای کلدوک 2- ورید مزانتریک 3- مجرای پانکراتیک 4- شریان مزانتریک فوقانی

ب) 1- مجرای پانکراتیک 2- شریان مزانتریک فوقانی 3- مجرای کلدوک 4- ورید پورت

ج) 1- ورید پورت 2- ورید طحالی 3- ورید مزانتریک فوقانی 4- مجرای کلدوک

د) 1- ورید طحالی 2- شریان مزانتریک فوقانی 3- ورید پورت 4- مجرای کلدوک

138- پسر 15 ساله با علائم ضعف و خستگی مفرط، رنگ پریدگی و لکوسیتوز مراجعه کرده است. در بررسی گستره خون محیطی بیش از 70% از سلولهای سفید غیر طبیعی و دارای هسته نامنظم یا دو لبه با سیتوپلاسم فراوان، پرازگرانول و Auer Rod باشند. محتمل ترین ترانسلوکاسیون کروموزومی در سلولهای توموری این بیمار کدام است؟

الف) t(8.14)

ب) t(15.17)

ج) t(14.18)

د) t(9.22)

139- عفونت توسط تمامی ویروسهای ذیل باعث افزایش Hepatic Aminotransferase می شود مگر:

الف) Hepatitits G Virus

ب) Hepatitis E Virus

ج) Hepatitis A Virus

د) Hepatitis C Virus

140- در بررسی بیوپسی مخاط دوازدهه یک دختر 18 ساله که شکایت ضعف و اسهال مراجعه کرده است، پرزهای روده پهن شده اند و فضای لامیناپروپریا، ارتشاح شدید لنفوسیت و پلاسما سل به همراه ورود سلولهای التهابی به داخل فضاهای اپی تلیال و آسیل آنتروسیتها را نشان میدهد. میزان lgA Anti – endomysial autoantibody در سرم بیمار بالا می باشد. در رابطه با این بیماری کدام گزینه صحیح است؟

الف) در مراحل پیشرفته صدمه در تمامی سطوح روده باریک (از دوازدهه تا ایلیوم) مشاهده می گردد

ب) عامل مولد بیماری یک نوع Gram – positive Actinomycete می باشد

ج) وجود تعداد زیاد سلول خاردار (Acanthocyte) در گستره خون محیطی

د) افزایش خطر ابتلاء به Intestinal T-cell Lymphoma

141- در بررسی ماکروسکوپی بیضه، بافت تومورال به صورت یکنواخت جایگزین بافت طبیعی شده است. در بررسی میکروسکوپی سلولهای بزرگ با حدود واضح و سیتوپلاسم روشن با هسته بزرگ دارای هستک برجسته دیده می شود که به صورت صفحات سلولی قرار گرفته اند و لایه لای تیغه های جدا کننده صفحات، لنفوسیت وجود دارد. کدام عبارت زیر در مورد این تومور صحیح است؟

الف) منشاء این تومور سلولهای Leydig بیضه می باشد

ب) سن معمول برای ایجاد این تومور حدود 15-5 سال است

ج) یافته های میکروسکپی مطابقت با کارسینوم امبریونال دارد

د) از نظر میکروسکوپی شباهت به دیس ژرمینومای تخمدان دارد

142- در بیوپسی تومور ریه، صفحات سلولی متشکل از سلولهای با هسته گرد تا دوکی شکل با کروماتین گرانولر و سیتوپلاسم کم و Crush artifact دیده می شود. این تومور به احتمال قوی عبارتست از:

الف) Small cell carcinoma

ب) Adenocarcinoma

ج) Leiomyosarcoma

د) Lymphoma

143- خانمی به علت بزرگی تیروئید به پزشک مراجعه کرده و نهایتاً تحت عمل جراحی قرار گرفته است. در بررسی میکروسکپی بافت تومورال متشکل از سلولهایی با هسته نمای شیشه مات (Ground glass) می باشد، کدام عبارت زیر در مورد این تومور صادق است؟

الف) در تمامی موارد متاستاز به عقده های لنفاوی گردن در هنگام تشخیص وجود دارد

ب) سلولهای فوق الذکر اغلب تشکیل صفحات بزرگ سلولی می دهند

ج) منشا سلولهای تومورال سلولهای پارافولیکولر (C cell) می باشند

د) ساختمانهای پاپیلری با اجسام Psammoma در این تومور بارز است

 

144- خانمی 60 ساله بعلت تورم بدون درد زاویه فکی به پزشک مراجعه کرده است. سابقه بیماری مشابه و عمل جراحی را در 3 سال قبل ذکر می کند. در بررسی میکروسکوپی سلول های اپی تلیالی کوچک تشکیل دهنده غدد و صفحات سلولی در زمینه میگزوئید دیده می شود. تشخیص عبارت است از:

الف) Warthins tumor

ب) Pleomorphic adenoma

ج) Adenoid cystic carcinoma

د) Chronic Sialadenitis

145- در بررسی هیستوپاتولوژی با میکروسکوپ نوری عضله قلب، نکروز کواگولاتیو با Contraction band necrosis در حاشیه انفارکت و ارتشاح پلی مورفونوکلئر دیده می شود. از زمان احتمالی انفارکتوس چه مدت گذشته است؟

الف) hr 12-4

ب) hr 72-24

ج) hr 24-18

د) days 7-4

146- بیمار خانم 56 ساله با تب کاهش وزن لنفادنوپاتی منتشر مراجعه نموده است. در بیوپسی غده لنفاوی گردن نمای ندولی از پرولیفراسیون سلولهای کوچک با هسته های نامنظم وجود دارد که در بررسی ایمونوفنوتیبی CD10 - , CD5+ CD20+ می باشد. آنالیز سیتوژنتیک t(11,14) وجود دارد. کدامیک از موارد زیر در مورد این بیماری صحیح است؟

الف) درگیری دستگاه گوارش به صورت ندولهای زیر مخاطی شبه پولیپی در این بیماران شایع است

ب) در این افراد orerexpression BCL2 وجود دارد

ج) در بررسی هیستوپاتولوژی اکثر سلولهای نئوپلاستیک از لحاظ مرفولوژی لنفوبلاست می باشند

د) پاسخ به شیمی درمانی در این بیماران بسیار خوب است

147- پسر بچه 12 ساله دارای ضایعه کیستیک با ندول جداری در مخچه می باشد که در بررسی هیستوپاتولوژی آن سلولهای دوکی بازوائد با فیبرهای روزنتال و اجسام گرانولار هیالنی با پرولیفراسیون عروقی دیده می شود. تشخیص با کدامیک از انواع آستروسیتوم مطابقت دارد؟

الف) fibrillary

ب) Anaplastic

ج) pilocytic

د) diffuse

148- یک بیمار مبتلا به اختلال سایکوتیک مزمن، ابتدا 6 هفته تحت درمان با هالوپریدول 20 میلی گرم روزانه و سپس 6 هفته تحت درمان با تری فلوئوپرازین 30 میلی گرم روزانه بوده ولی بهبودی نیافته است. احتمال پاسخ به درمان با کدام داروی زیر بیشتر است؟

الف) ریسپریدون

ب) اولاتزاپین

ج) کلوزاپین

د) کوتایپین

149- خانمی با سابقه پنج حمله مانیا که تحت درمان با لیتیوم بوده، تصمیم به بارداری مجدد دارد. وی بدنبال زایمان اول دچار سایکوز شده است. برای پیشگیری از عود بیماری، کدامیک از روش های زیر مناسب تر است؟

الف) از ماه چهارم بارداری لیتیوم را تجویز می کنیم و در دوره شیردهی قطع می کنیم

ب) در دوره بارداری نیاز به تجویز لیتیوم نیست ولی حداکثر 48 ساعت پس از زایمان، بایستی لیتیوم مجددا شروع شود

ج) لیتیوم را در سراسر دوره بارداری و شیردهی ادامه می دهیم ولی با کنترل سطح سرمی، لیتیوم را در حداقل سطح درمانی نگه می داریم

د) لیتیوم را در سراسر بارداری ادامه می دهیم ولی در دوران شیردهی قطع می نماییم

150- بیماری برای توصیف احساس خود اظهار می دارد: ((انگار که رابطه ام را با دیواری شیشه ای از جهان بریده اند)). این علامت عبارتست از یک:

الف) هذیان (Delusion)

ب) توهم (Hallucination)

ج) مسخ شخصیت (Depersonalization)

د) مسخ واقعیت (Derealization)

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo